Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу
Постанова Національного банку України; Положення, Перелік від 17.08.2012346
Документ z1590-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.02.2019, підстава - v0135500-18

З метою забезпечення виправлення ситуації або запобігання подальшим порушенням чи подальшій втраті банком своїх активів Національний банк застосовує інші адекватні заходи впливу.

10. Тимчасова, до усунення порушення, заборона використання власником істотної участі в банку права голосу

{Назва глави 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 374 від 19.08.2016}

10.1. Національний банк має право тимчасово, до усунення порушення, заборонити власнику істотної участі в банку використовувати право голосу придбаних акцій (паїв) у разі порушення ним вимог Закону про банки або нормативно-правових актів Національного банку, зокрема таких:

а) наявність прямого чи опосередкованого впливу власника істотної участі на прийняття банком рішень, що призводять до порушення банківського законодавства або до здійснення банком ризикової діяльності;

{Підпункт "а" пункту 10.1 глави 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 374 від 19.08.2016}

б) втрата бездоганної ділової репутації власника істотної участі. Якщо власником істотної участі є юридична особа, то заборона права голосу означає заборону уповноваженим органам та уповноваженим особам такої юридичної особи приймати будь-які рішення, що пов'язані з використанням права голосу за акціями (паями) банку, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі;

{Підпункт "б" пункту 10.1 глави 10 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016}

в) порушення порядку набуття/збільшення істотної участі в банку або за результатами перевірки виявлено, що внесок до статутного капіталу банку сформований не за рахунок власних коштів власника істотної участі;

г) надання власником істотної участі недостовірної інформації в складі пакета документів, поданого для погодження набуття або збільшення істотної участі, а також іншої недостовірної інформації (у тому числі про структуру власності) або звітності, а також неподання або несвоєчасне їх подання.

{Підпункт "г" пункту 10.1 глави 10 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016}

10.2. Тимчасова заборона права голосу застосовується Національним банком до:

1) власника прямої істотної участі в банку - належних йому участі акцій (паїв) банку, а за порушення порядку набуття або збільшення істотної участі в банку - щодо придбаних власником істотної участі акцій (паїв) банку;

2) власника опосередкованої істотної участі в банку - щодо акцій (паїв), які належать акціонеру (учаснику) банку, через якого особа набула або збільшила істотну участь у банку.

{Главу 10 розділу II доповнено новим пунктом 10.2 згідно з Постановою Національного банку № 374 від 19.08.2016}

10.3. Рішення про тимчасову, до усунення порушення, заборону власнику істотної участі в банку використовувати право голосу та призначення довіреної особи приймає Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду за результатами безвиїзного нагляду та/або інспекційної перевірки.

Тимчасова заборона права голосу може застосовуватися додатково до інших заходів впливу, передбачених частиною першою статті 73 Закону про банки.

У рішенні про застосування тимчасової заборони права голосу визначається кількість та тип (клас) акцій, на використання права голосу за якими накладається заборона.

Національний банк відповідно до вимог статті 73 Закону про банки визначає довірену особу, якій передаються право голосу щодо відповідних акцій (паїв) і право будь-яким чином брати участь в управлінні банком. Довірена особа має відповідати вимогам нормативно-правових актів Національного банку щодо бездоганної ділової репутації.

Комітет з питань нагляду має право надавати довіреній особі обов'язкові до виконання доручення щодо реалізації права голосу, а також установити граничний строк, протягом якого порушення має бути усунуто із визначенням заходів, які необхідно вжити для усунення порушення.

Комітет з питань нагляду за необхідності може внести зміни до рішення про тимчасову заборону права голосу в частині призначення довіреної особи, заходів, які необхідно вжити для усунення порушення, строку усунення порушення.

{Пункт глави 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015; в редакції Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016}

10.4. Рішення про тимчасову заборону права голосу та призначення довіреної особи вручається під підпис:

власнику істотної участі банку (його уповноваженому представнику) або голові правління банку (особі, яка виконує обов'язки голови правління банку);

довіреній особі.

Копія рішення також надсилається раді та правлінню банку.

Власник істотної участі, керівник банку зобов'язані забезпечувати виконання рішення про заборону права голосу.

{Пункт 10.4 глави 10 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016}

10.5. Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду приймає рішення про відновлення права голосу власника істотної участі на підставі висновку відповідного структурного підрозділу Національного банку про усунення порушення.

{Пункт глави 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015; в редакції Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016}

11. Тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи банку від посади

11.1. Національний банк має право тимчасово, до усунення порушення, відстороняти посадову особу банку від посади за наявності фактів, які свідчать про дії або бездіяльність цієї посадової особи, що призвели до здійснення ризикової діяльності або порушення вимог банківського, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі:

{Абзац перший пункту 11.1 глави 11 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 282 від 28.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 778 від 10.11.2015, № 14 від 03.01.2019}

а) невиконання банком у встановлений строк зобов’язань за його письмовою угодою з Національним банком (програми капіталізації/плану фінансового оздоровлення або плану реорганізації) або плану реструктуризації;

{Підпункт "а" пункту 11.1 глави 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015}

б) невиконання банком у встановлений строк вимог, визначених Національним банком у письмовому застереженні, письмовій вимозі, щодо усунення порушень банківського законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу;

{Підпункт "б" пункту 11.1 глави 11 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 282 від 28.04.2015}

в) невиконання банком (крім філії іноземного банку) у встановлений строк вимоги Національного банку щодо скликання загальних зборів учасників банку, засідання ради/правління банку;

{Підпункт "в" пункту 11.1 глави 11 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 32 від 17.01.2015}

г) невиконання банком у встановлений строк рішень Національного банку щодо зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі (крім філії іноземного банку) або обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій, або заборони видавати бланкові кредити;

{Підпункт "г" пункту 11.1 глави 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 374 від 19.08.2016}

{Підпункт "ґ" пункту 11.1 глави 11 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 282 від 28.04.2015}

ґ) подання недостовірної інформації або звітності, установлених нормативно-правовими актами Національного банку, неподання або несвоєчасне їх подання, у тому числі щодо пов'язаних з банком осіб та/або операцій банку з такими особами;

{Підпункт "ґ" пункту 11.1 глави 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 374 від 19.08.2016}

д) невиправлення звітності в порядку, установленому Національним банком;

е) надання недостовірної інформації, ненадання інформації, оригіналів документів та/або їх копій, письмових пояснень з питань діяльності банку, у тому числі щодо пов'язаних із банком осіб та/або операцій банку з такими особами, на письмову вимогу уповноваженої посадової особи Національного банку або уповноважених Національним банком осіб на проведення перевірки;

{Підпункт "е" пункту 11.1 глави 11 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016}

є) порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;

{Підпункт "є" пункту 11.1 глави 11 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 282 від 28.04.2015}

ж) суттєві порушення вимог валютного законодавства;

{Пункт 11.1 глави 11 розділу II доповнено новим підпунктом “ж” згідно з Постановою Національного банку № 14 від 03.01.2019}

з) отримання від державних органів інформації про притягнення банку до відповідальності за порушення банком законодавства України на ринку цінних паперів або про акціонерні товариства;

{Пункт 11.1 глави 11  розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 778 від 10.11.2015}

и) невідповідності керівника банку вимогам статті 42 Закону про банки і нормативно-правових актів Національного банку.

11.2. До посадових осіб банку, яких Національний банк має право тимчасово, до усунення порушення, відсторонити від посади, належать:

голова, його заступники та члени ради банку;

{Абзац другий пункту 11.2 глави 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 32 від 17.01.2015}

голова, його заступники та члени правління банку;

{Абзац третій пункту 11.2 глави 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 32 від 17.01.2015}

головний бухгалтер банку, його заступники;

керівник відокремленого підрозділу банку;

головний бухгалтер відокремленого підрозділу банку (за наявності);

керівник філії іноземного банку;

головний бухгалтер філії іноземного банку.

11.3. Рішення про тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи банку від посади/надання дозволу на поновлення на посаді приймається Правлінням Національного банку або Комітетом з питань нагляду.

{Абзац перший пункту 11.3 глави 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 374 від 19.08.2016}

Посадові особи, які відсторонюються від посади, можуть запрошуватися на засідання Правління Національного банку або Комітету з питань нагляду.

{Абзац другий пункту 11.3 глави 11 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016}

11.4. Національний банк повідомляє про прийняте рішення про тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи банку від посади:

правління або раду банку - щодо відсторонення посадової особи банку/відокремленого підрозділу банку;

{Абзац другий пункту 11.4 глави 11 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 32 від 17.01.2015}

філію іноземного банку - щодо відсторонення посадової особи філії іноземного банку.

11.5. Банк не пізніше трьох робочих днів з дня отримання рішення повідомляє електронною поштою Національному банку про посадову особу, яка тимчасово виконуватиме обов’язки особи, відстороненої від посади (із зазначенням реквізитів прийнятого відповідним органом управління банку рішення).

11.6. Посадову особу, яку на підставі рішення Національного банку відсторонено від посади, можна поновити на посаді лише на підставі відповідного дозволу Національного банку.

Національний банк розглядає питання щодо надання дозволу на поновлення посадової особи банку, яку на підставі рішення було відсторонено від посади, у разі відповідного звернення банку та за умови надання банком документів, що підтверджують усунення порушень, в іншому випадку залишає звернення без розгляду та повідомляє про це банк.

{Абзац другий пункту 11.6 глави 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015}

Національний банк повідомляє (письмово або електронною поштою) банк про прийняте рішення про надання дозволу на поновлення посадової особи банку на посаді не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

{Абзац третій пункту 11.6 глави 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015}

12. Віднесення банку (філії іноземного банку) до категорії проблемних

12.1. Національний банк приймає рішення про віднесення банку (філії іноземного банку) до категорії проблемних у разі наявності хоча б одного з критеріїв, передбачених частиною першою статті 75 Закону про банки.

12.1-1. Порушення банком законодавства з питань фінансового моніторингу є системним, якщо внутрішньобанківська система щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення не забезпечує належне виконання банком обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

{Абзац перший пункту 12.1-1 глави 12 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 282 від 28.04.2015}

{Абзац другий пункту 12.1-1 глави 12 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 282 від 28.04.2015}

{Главу 12 розділу II доповнено новим пунктом 12.1-1 згідно з Постановою Національного банку № 494 від 15.08.2014}

12.2. Національний банк має право віднести банк до категорії проблемних у разі наявності хоча б одного з таких критеріїв:

1) невиконання банком без обґрунтованих причин рішення Національного банку (у тому числі про застосування заходів впливу/санкцій) та/або вимоги Національного банку щодо усунення порушень банківського, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів Національного банку протягом визначеного Національним банком строку;

{Підпункт 1 пункту 12.2 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 494 від 15.08.2014, № 282 від 28.04.2015, № 14 від 03.01.2019}

2) установлення за результатами банківського нагляду або аудиторської перевірки фактів подання банком недостовірної звітності, не виправленої в строк, що призвело до невиконання банком хоча б одного з економічних нормативів капіталу, ліквідності, кредитного ризику;

{Підпункт 2 пункту 12.2 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 282 від 28.04.2015, № 374 від 19.08.2016}

3) ненадання банком інформації, оригіналів документів та/або їх копій, письмових пояснень, у тому числі щодо пов'язаних з банком осіб та/або операцій банку з такими особами, з питань діяльності банку та/або надання банком недостовірної/недостовірних інформації, документів та/або їх копій, письмових пояснень на запит Національного банку, призначеного Національним банком куратора банку, уповноваженої Національним банком особи для проведення інспекційної перевірки/перевірки банку;

{Підпункт 3 пункту 12.2 глави 12 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 32 від 17.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 282 від 28.04.2015, № 374 від 19.08.2016}

4) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо діянь у фінансовій сфері контролерів, керівників банку;

5) конфлікту інтересів банку, про що свідчить наявність інформації, виявлення фактів про будь-який вид стосунків, який суперечить інтересам банку, а також відсутність згоди та/або наявність протиріч між органами управління та/або акціонерами банку, що негативно впливають на ефективне управління банком, які можуть загрожувати інтересам вкладників і кредиторів банку;

6) невиконання вимог законодавства України щодо розкриття відомостей про власників істотної участі в банку в обсязі, визначеному Національним банком, подання недостовірної або неподання/несвоєчасне подання інформації про структуру власності банку, пов'язаних з банком осіб, невідповідність структури власності банку вимогам щодо її прозорості, установленим Національним банком;

{Підпункт 6 пункту 12.2 глави 12 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 282 від 28.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 332 від 21.05.2015}

7) невиконання рішення Національного банку про відсторонення від посади посадової особи банку або заборону власнику істотної участі в банку використовувати право голосу;

{Підпункт 7 пункту 12.2 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 374 від 19.08.2016, № 14 від 03.01.2019}

8) винесення щодо банку судового рішення, виконання якого може мати негативний вплив на репутацію банку та/або призвести до втрати активів у розмірі більше ніж один відсоток;

9) здійснення ризикової діяльності;

{Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 494 від 15.08.2014}

10) застосування іноземних санкцій;

{Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 494 від 15.08.2014}

11) виявлення факту/фактів подання банком недостовірних відомостей щодо виконання особою, яка має намір набути/збільшити істотну участь у банку, вимог:

законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та/або

статей 32, 34 Закону про банки в частині підтвердження джерел походження коштів, за рахунок яких здійснюються внески для формування або збільшення статутного капіталу банку;

{Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 32 від 17.01.2015}

12) порушення порядку зупинення фінансової(их) операції(й), у тому числі незупинення банком здійснення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій);

{Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015}

13) невиконання банком вимог щодо захисту інформації у програмному забезпеченні системи автоматизації банку (далі - САБ), інформаційній системі Центру сертифікації ключів банку (далі - ЦСК банку), організації доступу до них, що призвело до несанкціонованого доступу до інформації банку, її знищення та/або викривлення;

{Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015}

14) невиконання банком вимог щодо створення, впровадження та супроводження системи управління інформаційною безпекою, що призвело до зниження рівня інформаційної безпеки та збільшенню ризиків інформаційної безпеки, як складової частини операційних ризиків банку;

{Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015}

15) установлення факту недотримання вимог щодо системи резервування та відновлення функціонування САБ та інформаційної системи ЦСК банку, який призвів до неможливості повного відновлення функціонування САБ та інформаційної системи ЦСК банку, а також відсутності резервних копій інформації програмних комплексів, необхідних для оперативного відновлення функціонування в мінімально потрібному обсязі та в повному обсязі;

{Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015}

16) установлення факту відсутності архіву особливо важливих даних або порушення його цілісності;

{Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015}

17) незабезпечення управління (неналежне управління) ризиками з питань фінансового моніторингу;

{Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 778 від 10.11.2015}

18) невідповідність розміру статутного капіталу банку вимогам законодавства України;

{Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 336 від 30.05.2016}

19) недотримання банком порядку формування та зберігання обов'язкових резервів протягом більше ніж три періоди утримання обов'язкових резервів поспіль (крім обсягу, який має щоденно зберігатися на початок операційного дня на кореспондентському рахунку в Національному банку);

{Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 374 від 19.08.2016}

20) установлення факту укладання банком угод (договорів) з пов'язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, що призвело до невиконання банком хоча б одного з економічних нормативів або отримання збитку/збиткової діяльності;

{Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 374 від 19.08.2016}

21) неподання/несвоєчасне подання до Національного банку програми капіталізації/плану реструктуризації/плану фінансового оздоровлення/плану заходів щодо усунення допущених банком порушень або подання програми капіталізації/плану реструктуризації/плану фінансового оздоровлення/плану заходів щодо усунення допущених банком порушень, що не відповідає встановленим Національним банком вимогам;

{Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 60 від 07.06.2018}

22) невиконання банком узятих на себе зобов’язань щодо приведення обсягів активних операцій з пов’язаними особами у відповідність до нормативних вимог, установлене за результатами контролю за виконанням банком погодженого Національним банком плану заходів щодо приведення діяльності банку у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку [у частині дотримання графіка приведення банком нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (Н9) у відповідність до нормативних вимог на останню звітну дату, визначену в плані заходів].

{Пункт 12.2 глави 12 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 14 від 03.01.2019}

{Главу 12 розділу II доповнено новим пунктом 12.2 згідно з Постановою Національного банку № 332 від 03.06.2014}

12.3. Рішення Правління Національного банку про віднесення банку (філії іноземного банку) до категорії проблемних має містити, зокрема:

строк, протягом якого проблемний банк (філія іноземного банку) зобов’язаний(а) привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, але не більше 180 днів;

обмеження у діяльності банку (філії іноземного банку) (за потреби);

{Абзац третій пункту 12.3 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015}

порядок та строки повідомлення проблемним банком (філією іноземного банку) про стан виконання заходів щодо фінансового оздоровлення банку (філії іноземного банку), та/або приведення банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства.

{Абзац четвертий пункту 12.3 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015}

12.4. Національний банк інформує про прийняте ним рішення про віднесення до категорії проблемних з дотриманням вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань захисту банківської таємниці:

банк та Фонд гарантування;

філію іноземного банку та іноземний банк. Повідомлення Національного банку має містити підстави віднесення філії іноземного банку до категорії проблемних, а також вимогу до філії іноземного банку та іноземного банку про безумовне усунення допущених порушень і приведення діяльності філії іноземного банку у відповідність до вимог законодавства України.

12.5. Банк (філія іноземного банку) подає у строк, визначений статтею 75 Закону про банки:

заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства;

план фінансового оздоровлення, розроблений та затверджений згідно з вимогами, викладеними в розділі III цього Положення, якщо віднесення банку до категорії проблемних пов’язане з погіршенням фінансового стану банку;

Якщо банк було віднесено до категорії проблемних на підставі визнання його структури власності непрозорою, то банк подає план заходів щодо приведення структури власності у відповідність до вимог щодо її прозорості в рамках заходів, які він уживає з метою приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

{Пункт 12.5 глави 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 374 від 19.08.2016}

{Пункт 12.5 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015}

12.6. Національний банк  розглядає розроблені банком заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства/план фінансового оздоровлення щодо їх/його реалістичності, ефективності, відповідності вимогам Національного банку та в разі потреби надає обґрунтовані зауваження, які банк (філія іноземного банку) зобов'язаний(а) урахувати.

{Пункт 12.6 глави 12 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 60 від 07.06.2018}

12.7. Банк (філія іноземного банку) має право внести пропозиції щодо зміни строків (що не може перевищувати 180 днів з дня віднесення банку/філії іноземного банку до категорії проблемних) виконання окремих заходів та/або зміни переліку заходів, залежно від проблем, що можуть виникнути під час їх виконання.

{Пункт 12.7 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 32 від 17.01.2015}

12.8. Банк (філія іноземного банку) зобов’язаний(а) повідомляти Національний банк про результати виконання ним (нею) заходів (плану фінансового оздоровлення).

12.9. Заходи (план фінансового оздоровлення) є завершеними в разі виконання банком (філією іноземного банку) своїх зобов’язань, у тому числі дотримання економічних нормативів, порядку формування і зберігання обов’язкових резервів, відповідності визначеного банком кредитного ризику, вимогам нормативно-правових актів Національного банку.

{Пункт 12.9 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 374 від 19.08.2016}

12.10. Банк (філія іноземного банку) протягом 180 днів з дня віднесення банку (філії іноземного банку) до категорії проблемних має право подати Національному банку клопотання про визнання діяльності банку (філії іноземного банку) такою, що відповідає законодавству України.

12.11. Національний банк приймає рішення про визнання діяльності банку (філії іноземного банку) такою, що відповідає законодавству України, у разі:

дострокового виконання банком (філією іноземного банку) прийнятих на себе зобов’язань - за умови подання банком (філією іноземного банку) відповідного клопотання та документів, що підтверджують усунення порушень у діяльності банку (філії іноземного банку), виконання банком (філією іноземного банку) заходів щодо фінансового оздоровлення банку, а також приведення банком своєї діяльності у відповідність до законодавства;

приведення банком (філією іноземного банку) своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України у визначені строки.

Рішення про визнання діяльності банку (філії іноземного банку) такою, що відповідає законодавству України, приймає Правління Національного банку.

{Пункт 12.11 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015}

12.12. Національний банк приймає рішення про відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури ліквідації філії іноземного банку в разі неприведення філією іноземного банку своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства протягом установленого статтею 75 Закону про банки строку.

{Пункт 12.12 глави 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015}

13. Віднесення банку до категорії неплатоспроможних

13.1. Національний банк приймає рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у разі наявності хоча б однієї з підстав, передбачених банківським законодавством.

{Пункт 13.1-1 глави 13 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 282 від 28.04.2015}

13.2. Рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству України, приймає Правління Національного банку.

13.3. Із дня прийняття Фондом гарантування рішення про призначення уповноваженої особи Фонду гарантування припиняють дію рішення Національного банку про застосування до банку заходів впливу, прийняті до дня прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних/відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку, не виконані банком або строк дії яких припадає на період дії тимчасової адміністрації/ліквідації (крім штрафів).

{Главу 13 розділу II доповнено новим пунктом 13.3 згідно з Постановою Національного банку № 494 від 15.08.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015; в редакції Постанови Національного банку № 84 від 31.08.2017}

13.4. Національний банк не застосовує до банків, які віднесено до категорії неплатоспроможних, заходів впливу за порушення банківського законодавства України.

{Главу 13 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 332 від 03.06.2014}

14. Підстави для відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку

1. Національний банк має право відкликати банківську ліцензію з власної ініціативи у випадках, передбачених частиною другою статті 77 Закону про банки.

Систематичним порушенням банком законодавства з питань фінансового моніторингу є порушення банком законодавства з питань фінансового моніторингу після застосування Національним банком до банку не менше двох заходів впливу (санкцій) протягом двох років та/або встановлення фактів здійснення ризикової діяльності.

2. Рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку приймає Правління Національного банку.

3. Банк у день отримання рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку зобов'язаний повернути Національному банку банківську ліцензію.

{Пункт 3 глави 14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 14 від 03.01.2019}

{Розділ II доповнено новою главою згідно з Постановою Національного банку № 56 від 16.06.2017}

{Розділ III виключено на підставі Постанови Національного банку № 56 від 16.06.2017}

III. План фінансового оздоровлення та програма капіталізації банку

1. Загальні вимоги до плану фінансового оздоровлення/програми капіталізації

1.1. План фінансового оздоровлення/програма капіталізації банку затверджується правлінням та радою банку.

ункт 1.1 глави 1 розділу в редакції Постанови Національного банку № 32 від 17.01.2015}

1.2. Строк виконання плану фінансового оздоровлення/програми капіталізації банку не може перевищувати 180 днів.

План фінансового оздоровлення/програма капіталізації банку має включати строки поступового виконання банком запланованих заходів та досягнення встановлених Національним банком значень нормативів капіталу та інших запланованих показників.

{Пункт 1.2 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 60 від 07.06.2018}

1.3. До плану фінансового оздоровлення/програми капіталізації банку додаються необхідні обґрунтування, розрахунки, гарантійні листи (листи про наміри) учасників/інвесторів щодо забезпечення капіталізації банку в розмірі, передбаченому програмою капіталізації, який має відповідати розміру докапіталізації банку, а також документи (за наявності) для підтвердження джерел походження власних коштів учасника/інвестора, які планується використати для забезпечення виконання плану фінансового оздоровлення/програми капіталізації.

ункт 1.3 глави 1 розділу в редакції Постанов Національного банку № 32 від 17.01.2015, № 60 від 07.06.2018}

1.4. Гарантійні листи (листи про наміри) мають містити, зокрема:

інформацію про офіційну назву учасника/інвестора (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи);

інформацію про суму внеску до капіталу банку (із запевненням, що джерелом цих коштів є власні кошти учасника/інвестора);

запевнення, що учасник/інвестор може документально підтвердити джерела походження його власних коштів для здійснення докапіталізації банку (внеску до статутного капіталу банку);

{Пункт 1.4 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку № 60 від 07.06.2018}

запевнення, що учасник/інвестор банку забезпечить капіталізацію банку в розмірі, передбаченому програмою капіталізації, який має відповідати розміру докапіталізації банку, у строк, визначений у програмі капіталізації;

інформацію про дату перерахування коштів банку;

запевнення, що учасник/інвестор забезпечить подання до Національного банку пакета документів, що відповідають вимогам Національного банку щодо погодження статуту банку та змін до нього, набуття та/або збільшення істотної участі в банку тощо.

лаву 1 розділу доповнено новим пунктом 1.4 згідно з Постановою Національного банку № 32 від 17.01.2015}

1.5. Національний банк має право надати пропозиції та зауваження до плану фінансового оздоровлення/програми капіталізації банку, які є обов’язковими для врахування банком, або вимагати надання пояснень, додаткової інформації (документів).

Банк зобов'язаний протягом 15 днів із дня отримання листа Національного банку подати доопрацьований план фінансового оздоровлення/програму капіталізації.

{Пункт 1.5 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 60 від 07.06.2018}

Рішення про погодження плану фінансового оздоровлення/програми капіталізації банку приймає Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду.

{Пункт 1.5 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 60 від 07.06.2018}

1.6. План фінансового оздоровлення/програма капіталізації банку прошивається та засвідчується підписами голови правління банку, голови ради банку. Титульна сторінка плану фінансового оздоровлення/програми капіталізації банку має містити посилання на протоколи засідань правління банку та ради банку. Банк подає Національному банку належним чином засвідчені копії відповідних протоколів засідань правління банку та ради банку одночасно з поданням плану фінансового оздоровлення/програми капіталізації банку.

{Пункт 1.6 глави 1 розділу в редакції Постанови Національного банку № 32 від 17.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 14 від 03.01.2019}

2. Вимоги щодо складання плану фінансового оздоровлення банку

2.1. План фінансового оздоровлення банку має передбачати комплекс заходів окремого банку, спрямованих на поліпшення його фінансового стану, а також на усунення порушень, причин і умов, що призвели до погіршення фінансового стану.

2.2. План фінансового оздоровлення банку має включати:

аналіз причин погіршення фінансового стану;

перелік заходів щодо поліпшення фінансового стану з визначенням кількісних та/або якісних показників діяльності банку та строків їх поступового досягнення;

{Абзац третій пункту 2.2 глави 2 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 60 від 07.06.2018}

найменування відповідального виконавця.

2.3. Прогнозні кількісні показники можуть відображати: дотримання обов’язкових економічних нормативів; дотримання порядку формування та зберігання обов’язкових резервів, підвищення рівня капіталізації банку (програма капіталізації); зниження рівня розбалансованості активів і пасивів за строками; підвищення рівня ліквідності; погашення кредитів рефінансування, наданих Національним банком, із зазначенням строків та джерел погашення; покращення якості активів; розширення (покращення) ресурсної бази; зниження залежності від міжбанківських операцій; забезпечення прибуткової діяльності, інше залежно від проблем банку.

{Абзац перший пункту 2.3 глави 2 розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 32 від 17.01.2015}

Прогнозні якісні показники - підвищення ефективності роботи менеджменту, управління ризиками, зменшення адміністративно-господарських витрат, які фінансуються за рахунок балансового прибутку банку, інше залежно від проблем банку.

3. Вимоги щодо складання програми капіталізації банку

3.1. Програма капіталізації має включати:

1) перелік можливих шляхів щодо збільшення регулятивного/основного капіталу банку за рахунок внутрішніх та/або зовнішніх джерел;

2) прогнозні розрахунки збільшення розміру регулятивного/основного капіталу банку на період дії програми капіталізації;

3) прогнозні значення нормативів капіталу банку та інших показників, які мають вплив на їх значення та запланований розмір регулятивного/основного капіталу банку, на період дії програми капіталізації із визначенням строків їх поступового досягнення;

4) документи, інформацію, що підтверджують можливість реалізації запланованих заходів.

{Пункт 3.1 глави 3 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 60 від 07.06.2018}

3.2. Збільшення розміру регулятивного/основного капіталу банку здійснюється за рахунок внутрішніх та/або зовнішніх джерел.

Внутрішні джерела можуть включати: зменшення частки вкладень у цінні папери, зменшення інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, зменшення вкладень в інші банки на умовах субординованого боргу.

Зовнішні джерела можуть включати:

1) збільшення розміру статутного капіталу банку;

2) внески за незареєстрованим статутним капіталом, включаючи додаткові внески акціонерів, залучення коштів інвесторів, власників вкладів (депозитів) за їх згодою;

3) кошти, залучені на умовах субординованого боргу;

4) отримання прибутку від операцій із акціонерами, включаючи отримання безповоротної фінансової допомоги, прощення боргу за наданими кредитами, депозитами, кредиторською заборгованістю, субординованим боргом або вкладеннями в боргові цінні папери власної емісії банку;

5) продаж власних акцій, викуплених банком у акціонерів;

6) реорганізацію банку шляхом приєднання, злиття;

7) реструктуризацію кредитів банку, за якими вимагалося збільшення розміру кредитного ризику за результатами оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, шляхом оформлення додаткового забезпечення за цими кредитами. Умови реструктуризації кредитів не передбачають погашення заборгованості за діючими кредитами за рахунок видачі нових кредитів, надання кредитів без належного забезпечення, надання кредитів клієнтам із непрозорою структурою власності, клієнтам, фінансовий стан яких не підтверджує спроможності обслуговувати кредити за ринковими умовами та/або цільове використання кредитів викликає сумніви щодо їх повернення.вгору