Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу
Постанова Національного банку України; Положення, Перелік від 17.08.2012346
Документ z1590-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.02.2019, підстава - v0135500-18

8.2. Рішення про заборону надавати бланкові кредити приймає Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду.

ункт 8.2 глави 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 637 від 29.09.2015}

9. Накладання штрафів

9.1. Національний банк має право накладати штрафи на банки, філії іноземних банків, власників істотної участі в банку осіб, які набули або збільшили істотну участь у банку з порушенням вимог статті 34 Закону про банки,  відповідальних осіб банківських груп, інших учасників банківських груп. Штраф за порушення в діяльності відокремленого підрозділу банку накладається безпосередньо на банк - юридичну особу.

{Абзац перший пункту 9.1 глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 778 від 10.11.2015, № 374 від 19.08.2016}

Національний банк накладає штрафи в разі встановлення факту здійснення ризикової діяльності або допущення, зокрема, таких порушень:

{Абзац другий пункту 9.1 глави 9 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 778 від 10.11.2015}

порушення порядку, строків і технології виконання операцій, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку;

надання недостовірної інформації, неподання інформації, оригіналів документів та/або їх копій, письмових пояснень з питань діяльності банку, у тому числі щодо пов'язаних із банком осіб та/або операцій банку з такими особами, на письмову вимогу уповноваженої посадової особи Національного банку або уповноважених Національним банком осіб на проведення перевірки;

{Абзац четвертий пункту 9.1 глави 9 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016}

порушення вимог нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок заповнення та подання статистичної звітності Національному банку, а саме: за неподання/несвоєчасне подання статистичної звітності або подання недостовірної статистичної звітності;

{Абзац п'ятий пункту 9.1 глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015}

подання недостовірної/неподання/несвоєчасне подання інформації про структуру власності, незабезпечення виконання банком вимог законодавства України щодо розкриття інформації про структуру власності;

невиправлення звітності в порядку, установленому Національним банком;

порушення банком порядку формування та зберігання обов’язкових резервів;

{Абзац восьмий пункту 9.1 глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 32 від 17.01.2015}

порушення економічних нормативів регулювання діяльності банків;

порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо залучення коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку та дострокового його погашення;

недотримання банком (філією іноземного банку) розміру резервування коштів в іноземній валюті (банківських металів) за залученим банком (філією іноземного банку) депозитом, кредитом (позикою) від нерезидента;

{Абзац одинадцятий пункту 9.1 глави 9 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 14 від 03.01.2019}

порушення встановлених Національним банком значень лімітів загальної (довгої, короткої) валютної позиції банку (Л13-1, Л13-2);

порушення банком вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку щодо відкриття відокремлених підрозділів банку, або надання банком інформації про відкриття свого відокремленого підрозділу, що містить неправдиві відомості, або невідповідність діяльності такого відокремленого підрозділу вимогам банківського законодавства;

ненадання банком повідомлення або несвоєчасне повідомлення про внесення змін до положення про відокремлений підрозділ банку, або про прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу банку, або про фактичне припинення діяльності відокремленого підрозділу банку;

недотримання банком умов, визначених нормативно-правовими актами Національного банку для здійснення інвестиції, або здійснення інвестиції без письмового дозволу Національного банку;

невиконання банком вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо проведення уповноваженими Національним банком особами перевірки банку;

порушення інших вимог нормативно-правових актів Національного банку;

ненадання/несвоєчасне надання банком повідомлення щодо виконання письмового застереження, невиконання в установлений строк вимог Національного банку щодо усунення виявлених у діяльності банку порушень;

недотримання відповідальною особою банківської групи, іншим учасником банківської групи вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо нагляду на консолідованій основі;

порушення вимог валютного законодавства;

{Пункт 9.1 глави 9 розділу II доповнено новим абзацом двадцятим згідно з Постановою Національного банку № 14 від 03.01.2019}

порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;

{Абзац пункту 9.1 глави 9 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 282 від 28.04.2015}

невиконання вимог куратора банку.

{Пункт 9.1 глави 9 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 32 від 17.01.2015}

{Абзац двадцять другий пункту 9.1 глави 9 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 31 від 29.03.2018}

9.2. Національний банк накладає на власників істотної участі в банку штраф за невиконання прийнятих на себе зобов'язань про надання необхідної фінансової допомоги банку в рамках ужиття заходів з метою приведення діяльності проблемного банку у відповідність до вимог законодавства.

{Пункт 9.2 глави 9 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 32 від 17.01.2015, № 374 від 19.08.2016}

9.3. Національний банк накладає на особу, яка набула або збільшила істотну участь у банку (або на будь-яку з осіб у структурі власності банку, через яку така особа набула або збільшила істотну участь у банку) з порушенням вимог статті 34 Закону про банки щодо порядку набуття або збільшення істотної участі в банку, штраф у розмірі, визначеному пунктом 9 частини першої статті 73 Закону про банки.

{Главу 9 розділу II доповнено новим пунктом 9.3 згідно з Постановою Національного банку № 374 від 19.08.2016}

9.4.  Штраф за невиконання/неналежне виконання вимог куратора банку, у тому числі таке, що перешкоджає повністю або частково здійсненню повноважень, покладених на нього Національним банком, накладається на банк у розмірі, визначеному пунктом 9 частини першої статті 73 Закону про банки, зокрема за:

ненадання на письмовий запит куратора банку інформації (оригіналів документів та/або їх копій, письмових пояснень) з питань дотримання банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку, виконання вимог і обмежень у діяльності банку, установлених Національним банком, проведення банком будь-яких операцій;

неповідомлення в письмовому вигляді куратора банку про проведення загальних зборів учасників банку, засідання ради/правління банку, комітетів банку, нарад керівництва, переговорів з інвесторами або відмову куратору банку в участі в таких зборах, нарадах, переговорах.

{Главу 9 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 32 від 17.01.2015; в редакції Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016}

9.5. Вибір розміру штрафу, адекватного порушенню, зазначеному в пунктах 9.2 - 9.4 цієї глави, має здійснюватися з урахуванням норм пункту 3.2 глави 3 розділу І цього Положення.

{Главу 9 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 32 від 17.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 374 від 19.08.2016}

9.6. Штраф за порушення порядку, строків і технології виконання операцій, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку (крім із питань фінансового моніторингу та валютного законодавства), накладається на банк:

{Абзац перший пункту 9.6 глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 14 від 03.01.2019}

за перше порушення протягом календарного року - у розмірі 0,01 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку (може застосовуватися письмове застереження щодо потреби усунення допущеного порушення);

за друге порушення протягом календарного року - у розмірі 0,05 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку;

за третє і подальші порушення протягом календарного року - у розмірі 0,1 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

9.7. Штраф за подання недостовірної інформації, неподання інформації, оригіналів документів та/або їх копій, письмових пояснень з питань діяльності банку, у тому числі щодо пов'язаних із банком осіб та/або операцій банку з такими особами на письмову вимогу уповноваженої посадової особи Національного банку або уповноважених Національним банком осіб на проведення перевірки (крім із питань фінансового моніторингу та валютного законодавства) накладається на банк:

{Абзац перший пункту глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 282 від 28.04.2015, № 374 від 19.08.2016, № 14 від 03.01.2019}

за перше порушення протягом календарного року - у розмірі 0,05 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку;

за друге і подальші порушення протягом календарного року - у розмірі 0,1 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

Недостовірною інформацією (крім із питань фінансового моніторингу та валютного законодавства) є інформація, що суперечить даним первинних документів.

{Абзац четвертий пункту глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 282 від 28.04.2015, № 84 від 31.08.2017, № 14 від 03.01.2019}

9.8. Штраф за порушення вимог нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок заповнення та подання статистичної звітності Національному банку, а саме: за неподання/несвоєчасне подання статистичної звітності (крім звітності про валютні операції та з питань фінансового моніторингу) або подання недостовірної статистичної звітності (крім звітності про валютні операції та з питань фінансового моніторингу) у якій виявлено суттєві помилки, накладається на банк:

{Абзац перший пункту глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 32 від 17.01.2015, № 84 від 31.08.2017}

за перше порушення протягом календарного року - у розмірі 0,05 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку;

{Абзац другий пункту 9.8 глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національногобанку № 374 від 19.08.2016}

за друге і подальші порушення протягом календарного року - у розмірі 0,1 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

{Абзац третій пункту 9.8 глави 9 розділу II в редакції Постанови Національногобанку № 374 від 19.08.2016}

{Абзац четвертий пункту 9.8 глави 9 розділу II виключено на підставі Постанови Національногобанку № 374 від 19.08.2016}

Штраф за порушення нормативно-правового акта Національного банку, що призвели до подання до Національного банку статистичної звітності (крім звітності про валютні операції та з питань фінансового моніторингу), у якій виявлено помилки, які не є суттєвими (порушення порядку формування даних статистичної звітності), накладається на банк у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

{Абзац пункту глави 9 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 32 від 17.01.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 60 від 07.06.2018, № 14 від 03.01.2019}

{Абзац шостий пункту глави 9 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 32 від 17.01.2015}

{Абзац шостий пункту глави 9 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 282 від 28.04.2015}

9.9. Штраф за надання недостовірної або ненадання/несвоєчасне надання інформації про структуру власності накладається на банк:

за перше порушення протягом календарного року - у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за друге і подальші порушення протягом календарного року - у розмірі 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Пункт 9.9 глави 9 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016}

9.10. Штраф за невиправлення звітності в порядку, установленому Національним банком, накладається на банки:

за перше порушення протягом календарного року - у розмірі 0,03 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку;

за друге і подальші порушення протягом календарного року - у розмірі 0,05 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

9.11. Штраф за порушення банком порядку формування та зберігання обов'язкових резервів накладається на банк:

за перше порушення протягом 12 останніх періодів утримання обов'язкових резервів - у розмірі середньозваженої процентної ставки за кредитом овернайт Національного банку, розрахованої за період утримання обов'язкових резервів, в якому допущено порушення, плюс три процентних пункти від суми недорезервованих банком коштів у цей період, але не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку;

за кожне наступне порушення протягом 12 останніх періодів утримання обов'язкових резервів - у розмірі середньозваженої процентної ставки за кредитом овернайт Національного банку, розрахованої за період утримання обов'язкових резервів, в якому допущено порушення, плюс п'ять процентних пунктів від суми недорезервованих банком коштів у цей період, але не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку;

за порушення граничної кількості випадків недотримання щоденних залишків обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку протягом визначеної кількості періодів утримання поспіль за умови дотримання нормативів обов'язкового резервування за період утримання - у розмірі середньозваженої процентної ставки за кредитом овернайт Національного банку, розрахованої за період утримання обов'язкових резервів, в якому допущено порушення, плюс три процентних пункти від суми недорезервованих банком коштів починаючи з дня, з якого допущено перевищення встановленої граничної кількості випадків недотримання щоденних залишків обов'язкових резервів, але не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

У разі допущення банком порушень порядку формування та зберігання обов'язкових резервів, зазначених в абзаці другому або третьому пункту 9.11 глави 9 розділу II цього Положення, з одночасним порушенням граничної кількості випадків недотримання щоденних залишків обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку, зазначених в абзаці четвертому пункту 9.11 глави 9 розділу II цього Положення, на банк накладається штраф у розмірі середньозваженої процентної ставки за кредитом овернайт Національного банку, розрахованої за період утримання обов'язкових резервів, в якому допущено порушення, плюс п'ять процентних пунктів від суми недорезервованих банком коштів у цей період, але не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

{Пункт глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 32 від 17.01.2015; в редакції Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016}

9.12. Штраф за недотримання банком (філією іноземного банку) розміру резервування коштів в іноземній валюті (банківських металів) за залученим банком (філією іноземного банку) депозитом, кредитом (позикою) від нерезидента накладається на банк (філію іноземного банку) за кожний випадок порушення в розмірі суми коштів недорезервування за такою операцією, розрахованої за офіційним курсом гривні до іноземних валют/банківських металів, установленим Національним банком на день вчинення порушення, але не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку (приписного капіталу філії іноземного банку).

{Пункт 9.12 глави 9 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 14 від 03.01.2019}

9.13. Штраф за порушення нормативів миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5), короткострокової ліквідності (Н6), максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), великих кредитних ризиків (Н8), максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9), інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) і загальної суми інвестування (Н12), накладається на банк окремо за кожним нормативом і за кожний випадок порушення в розмірі:

{Абзац перший пункту 9.13 глави 9 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016}

за перше порушення протягом календарного року - у розмірі 0,1 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку;

за друге порушення протягом календарного року - у розмірі 0,2 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку;

за третє і подальші порушення протягом календарного року - у розмірі 0,5 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

9.14. Штраф за порушення банком значення ліміту загальної довгої валютної позиції банку (Л13-1)/ліміту загальної короткої валютної позиції банку (Л13-2) накладається на банк у розмірі від 10 тисяч гривень до одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку адекватно допущеному порушенню (окремо за кожним лімітом).

Одним порушенням уважається допущене за день порушення значення відповідного ліміту.

Порушенням установленого Національним банком значення ліміту загальної (довгої, короткої) валютної позиції банку (Л13-1, Л13-2) уважається перевищення банком значення відповідного ліміту більше ніж на чотири базисних пункти (чотири сотих частини процента).

9.15. Штраф за порушення вимог порядку залучення коштів на умовах субординованого боргу або його дострокового повернення накладається на банк за кожне порушення в розмірі 0,1 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

9.16. Штраф за порушення банком вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку щодо відкриття відокремлених підрозділів банку, або надання банком інформації про відкриття свого відокремленого підрозділу, що містить неправдиві відомості, або невідповідність діяльності такого відокремленого підрозділу вимогам банківського законодавства накладається на банк за кожне порушення в розмірі 0,1 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

9.17. Штраф за ненадання банком повідомлення чи несвоєчасне повідомлення про внесення змін до положення про відокремлений підрозділ банку або про прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу банку, або про фактичне припинення діяльності відокремленого підрозділу банку накладається на банк за кожне порушення в розмірі 0,01 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

9.18. Штраф за недотримання банком умов, визначених нормативно-правовими актами Національного банку для здійснення інвестиції або здійснення інвестиції без письмового дозволу Національного банку, накладається на банк за кожне порушення в розмірі 0,1 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

9.19. Штраф за невиконання банком вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо проведення уповноваженими Національним банком особами перевірки банку (крім із питань фінансового моніторингу та валютного законодавства) накладається на банк за кожне порушення в розмірі 0,01 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

{Пункт глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 282 від 28.04.2015, № 14 від 03.01.2019}

9.20. Штраф за порушення банками вимог законодавства з питань фінансового моніторингу накладається на банк у розмірі не більше ніж 400000 гривень за кожний вид порушення, а саме за:

{Абзац перший пункту 9.20 глави 9 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 84 від 31.08.2017}

1) порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнтів (осіб, представників клієнтів), вивчення клієнтів (осіб);

2) невиявлення, несвоєчасне виявлення та/або порушення порядку здійснення аналізу, виявлення, реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу;

{Підпункт 2 пункту розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 778 від 10.11.2015}

3) неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством;

4) порушення порядку зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій);

5) невиконання банком обов’язку відмовитися від обслуговування клієнта у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу;

{Підпункт 5 пункту розділу II в редакції Постанови Національного банку № 778 від 10.11.2015}

6) неподання, несвоєчасне подання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів, подання документів/копій документів, у яких неможливо прочитати всі написані в них відомості, що необхідні для виконання Національним банком функцій з державного регулювання і нагляду з питань фінансового моніторингу, у тому числі на запит Національного банку (письмовий запит Національного банку або уповноважених Національним банком на проведення виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу осіб), приховування рахунків (документів, активів тощо) або втрату документів (у тому числі інформації про рахунки, активи тощо), створення інших перешкод проведенню виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу (далі - порушення порядку подання інформації/створення перешкод з питань фінансового моніторингу).

{Підпункт 6 пункту 9.20 глави 9 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 43 від 25.05.2017}

Штраф у розмірі не більше ніж 17000 гривень накладається Національним банком за неподання/несвоєчасне подання/подання недостовірної статистичної звітності з питань фінансового моніторингу.

{Абзац восьмий пункту розділу II в редакції Постанов Національного банку № 778 від 10.11.2015, № 84 від 31.08.2017}

Штраф у розмірі не більше ніж 50000 гривень накладається Національним банком за порушення інших вимог, визначених законодавством з питань фінансового моніторингу та не зазначених у підпунктах 1 - 6 пункту 9.20 глави 9 розділу II цього Положення.

{Абзац дев'ятий пункту розділу II в редакції Постанов Національного банку № 778 від 10.11.2015, № 84 від 31.08.2017}

{Абзац десятий пункту 9.20 глави 9 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016}

Штраф у розмірі до 8000000 гривень включно, але не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку, накладається Національним банком у разі виявлення порушень банком з усіх/більшості питань його діяльності у сфері фінансового моніторингу, що підлягали виїзній перевірці з питань фінансового моніторингу, та якщо рівень управління ризиками банку в частині здійснення достатніх заходів для дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу за результатами виїзної перевірки оцінений як недостатній (незадовільний).

{Пункт 9.20 глави 9 розділу II доповнено новим абзацом десятим згідно з Постановою Національного банку № 84 від 31.08.2017}

Загальна сума штрафу, що накладається на банк у разі встановлення факту здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу та/або виявлення порушень законодавства з питань фінансового моніторингу, не може становити більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

{Абзац пункту розділу II в редакції Постанови Національного банку № 778 від 10.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 84 від 31.08.2017}

Недостовірною(ими) інформацією/документами з питань фінансового моніторингу є надана(і) банком інформація/документи, що не підтверджена(і) чи суперечить(ать) даним первинних документів або іншим матеріалам перевірки з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу, безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу), офіційним документам/інформації, отриманим(ій) від органів державної влади, банків, інших юридичних осіб.

{Абзац пункту розділу II в редакції Постанови Національного банку № 778 від 10.11.2015}

{Пункт глави 9 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 282 від 28.04.2015}

9.21. Штраф у розмірі не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку накладається Національним банком за:

1) здійснення банком ризикової діяльності;

2) відображення в бухгалтерському обліку операцій, договорів, які не мають документального підтвердження, або операцій, проведених на підставі неукладених договорів.

{Главу 9 розділу II доповнено новим пунктом 9.21 згідно з Постановою Національного банку № 374 від 19.08.2016; в редакції Постанови Національного банку № 84 від 31.08.2017}

9.22. Штраф за суттєві порушення банком вимог валютного законодавства накладається на банк у розмірі не більше ніж 400 000 гривень за кожний вид порушення:

1) порушення вимог статті 5 Закону про валюту та/або нормативно- правового акта Національного банку з питань порядку проведення розрахунків за валютними операціями;

2) порушення вимог статті 6 Закону про валюту та/або нормативно- правового акта Національного банку з питань умов та порядку торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України;

3) порушення вимог статті 7 Закону про валюту та/або нормативно- правового акта Національного банку з питань порядку проведення переказу валютних цінностей;

4) порушення вимог статті 8 Закону про валюту та/або нормативно- правового акта Національного банку з питань порядку транскордонного переміщення валютних цінностей;

5) порушення вимог статті 11 Закону про валюту та/або нормативно - правових актів Національного банку в частині невиконання/неналежного виконання обов’язків щодо здійснення банком валютного нагляду;

6) порушення вимог статті 12 Закону про валюту та/або нормативно- правового акта Національного банку з питань запровадження засобів захисту, порядку здійснення валютних операцій в умовах запроваджених заходів захисту.

Суттєвим порушенням вимог валютного законодавства, виявленим протягом періоду, що підлягав перевірці, є здійснення валютних операцій із порушеннями, зазначеними в підпунктах 1 - 6 пункту 9.22 глави 9 розділу II цього Положення, у загальній сумі операцій (за кожним видом порушень), яка дорівнює або перевищує 10000000 гривень, або в сумі однієї операції, яка дорівнює або перевищує 1000000 гривень, за офіційним курсом, установленим Національним банком на 00.00 годин дня здійснення таких операцій.

Штраф за порушення, зазначені в підпунктах 1 - 6 пункту 9.22 глави 9 розділу II цього Положення, виявлені протягом періоду, що підлягав перевірці, якщо загальна сума проведених операцій (за кожним видом порушень) або сума однієї операції з валютними цінностями, проведеної з порушеннями вимог валютного законодавства, менше, ніж зазначена в абзаці восьмому цього пункту, накладається на банк у розмірі не більше ніж 50000 гривень за кожний вид порушення.

{Главу 9 розділу II доповнено новим пунктом 9.22 згідно з Постановою Національного банку № 14 від 03.01.2019}

9.23. Штраф за інші суттєві порушення банком вимог валютного законодавства накладається на банк у розмірі не більше ніж 1 000 000 гривень.

Інші суттєві порушення банком вимог валютного законодавства це:

1) ненадання банком доступу уповноваженим працівникам Національного банку до систем автоматизації банківських операцій під час виїзної перевірки дотримання валютного законодавства, інформації/документів про валютні операції, а також пояснень щодо проведених валютних операцій;

2) неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів про валютні операції/їх копій (уключаючи в електронному вигляді), подання документів про валютні операції/їх копій (уключаючи в електронному вигляді), у яких неможливо прочитати всі написані в них відомості, що необхідні для виконання Національним банком функцій валютного нагляду, у тому числі на запит Національного банку (письмовий запит Національного банку або уповноважених на проведення перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства працівників Національного банку);

3) неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації, визначеної в нормативно-правовому акті Національного банку, що встановлює порядок валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, Національному банку;

4) невиконання банком інших вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо проведення перевірки банку уповноваженими працівниками Національного банку.

Недостовірною інформацією/недостовірними документами про валютні операції є надана/надані банком інформація/документи про валютні операції, що не підтверджена/не підтверджені даними первинних документів, матеріалів перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства, офіційних документів/інформації, отриманих/отриманої від органів державної влади, банків, з інших джерел, чи суперечить/суперечать таким даним/документам/інформації.

{Главу 9 розділу II доповнено новим пунктом 9.23 згідно з Постановою Національного банку № 14 від 03.01.2019}

9.24. Штраф за порушення вимог статті 10 Закону про валюту щодо періодичності, строків, способу та порядку надання інформації (статистичної звітності) про валютні операції, а також допущення суттєвих помилок у інформації (статистичній звітності) про валютні операції накладається на банк у розмірі не більше ніж 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за всі виявлені факти порушень протягом періоду, що підлягав перевірці.

Допущенням суттєвої помилки в інформації (статистичній звітності) про валютні операції є:

1) допущення помилки в будь-якому показнику, який виражений не в одиницях валют, в інформації (статистичній звітності) про валютні операції за звітний період за умови, що цей показник пов’язаний з конкретною сумою валютної операції та якщо ця сума (в еквіваленті) дорівнює чи перевищує розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;

2) допущення помилки в кількісному показнику, який виражений в одиницях валют, в інформації (статистичній звітності) про валютні операції за звітний період (далі - Показник) за умови, що така помилка призвела до зміни розміру цього Показника на п’ять і більше відсотків, але не менше ніж на суму (в еквіваленті), що дорівнює чи перевищує розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Зміна цього Показника розраховується як різниця між помилковим і правильним його значенням, віднесена до його правильного значення. Зазначений розрахунок здійснюється відносно кожного окремого кількісного Показника.

За допущення помилок у інформації (статистичній звітності) про валютні операції, які не є суттєвими, штраф не накладається.

{Главу 9 розділу II доповнено новим пунктом 9.24 згідно з Постановою Національного банку № 14 від 03.01.2019}

9.25. Штраф за порушення інших вимог Закону про валюту та/або нормативно-правового(их) акта(ів) Національного банку з питань валютного регулювання та нагляду, не зазначених у пунктах 9.22 - 9.24 глави 9 розділу II цього Положення, накладається на банк у розмірі не більше ніж 50000 гривень.

{Главу 9 розділу II доповнено новим пунктом 9.25 згідно з Постановою Національного банку № 14 від 03.01.2019}

9.26. Штраф у розмірі до 8000000 гривень включно, але не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку, накладається Національним банком у разі виявлення суттєвих порушень банком з усіх/більшості питань, що підлягали перевірці щодо дотримання банком вимог валютного законодавства.

{Главу 9 розділу II доповнено новим пунктом 9.26 згідно з Постановою Національного банку № 14 від 03.01.2019}

9.27. Розрахунок загальної суми штрафу за виявлені під час перевірки порушення вимог валютного законодавства здійснюється шляхом додавання розмірів штрафів за кожний вид порушення вимог валютного законодавства, визначений пунктами 9.22 - 9.26 глави 9 розділу II цього Положення, крім випадку, коли сума штрафу за один чи кілька видів порушень вимог валютного законодавства дорівнює або перевищує один відсоток від суми зареєстрованого статутного капіталу банку. У такому разі штраф за всі виявлені під час перевірки порушення вимог валютного законодавства накладається в розмірі один відсоток від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

{Главу 9 розділу II доповнено новим пунктом 9.27 згідно з Постановою Національного банку № 14 від 03.01.2019}

9.28. Штраф за невиконання (неналежне виконання) банком інших вимог нормативно-правових актів Національного банку (крім із питань фінансового моніторингу та валютного законодавства) накладається на банк за кожне порушення в розмірі 0,01 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

{Пункт глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 282 від 28.04.2015, № 14 від 03.01.2019}

9.29. Штраф за ненадання/несвоєчасне надання повідомлення щодо виконання письмового застереження, письмової вимоги, плану усунення порушень, звіту про усунення порушень/виконання плану усунення порушень та/або документів, що підтверджують їх усунення, невиконання в установлений строк вимог Національного банку щодо усунення виявлених у діяльності банку порушень накладається на банк за кожний такий факт у розмірі 0,01 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.

{Пункт глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015}

9.30. Штраф за недотримання відповідальною особою банківської групи, іншим учасником банківської групи вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо нагляду на консолідованій основі накладається на відповідальну особу банківської групи, інших учасників банківської групи:

за перше порушення протягом календарного року - у розмірі 0,01 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу;

за друге порушення протягом календарного року - у розмірі 0,02 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу;

за третє і подальші порушення протягом календарного року - у розмірі 0,05 відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу.

{Пункт глави 9 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 31 від 29.03.2018}

9.31. Рішення про накладання штрафу на банк, власника істотної участі в банку, особу, яка набула або збільшила істотну участь у банку з порушенням вимог статті 34 Закону про банки, відповідальну особу банківської групи, інших учасників банківських груп приймає Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду.

ункт глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 637 від 29.09.2015, № 374 від 19.08.2016}

9.32. Розрахунок суми штрафу здійснюється Національним банком з урахуванням розміру зареєстрованого статутного капіталу банку на день вчинення порушення/день здійснення ризикової діяльності/останній день виявленого періоду здійснення ризикової діяльності.

{Абзац перший пункту глави 9 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 778 від 10.11.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 84 від 31.08.2017}

У разі вчинення банком двох або більше видів порушень вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та/або здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу загальна сума штрафу не може перевищувати одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку на день вчинення останнього з виявлених порушень, за яке накладається штраф/день здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу/останній день виявленого періоду здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Розрахунок суми штрафу в такому разі (за винятком випадку, передбаченого абзацом десятим пункту 9.20 глави 9 розділу II цього Положення) здійснюється шляхом додавання розмірів штрафів за кожний вид порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, визначений пунктом 9.20 глави 9 розділу II цього Положення, та за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

{Абзац другий пункту глави 9 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 778 від 10.11.2015, № 84 від 31.08.2017}

Днем виявлення порушення законодавства з питань фінансового моніторингу є дата складання:

1) довідки про виїзну перевірку з питань фінансового моніторингу банку - юридичної особи та відокремлених підрозділів, діяльність яких була об'єктом виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу;

2) довідки про виїзну перевірку філії іноземного банку з питань фінансового моніторингу;

3) довідки про виїзну перевірку відокремленого підрозділу банку з питань фінансового моніторингу, якщо діяльність банку - юридичної особи не була об'єктом виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу;

4) акта про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу.

{Пункт глави 9 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 332 від 03.06.2014, № 282 від 28.04.2015}

9.33. Рішення Національного банку України про застосування до банку, філії іноземного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу є виконавчим документом та набирає законної сили з дати його прийняття.

У Рішенні Національного банку про застосування до банку, філії іноземного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу також зазначаються відомості, передбачені статтею 4 Закону України "Про виконавче провадження".

{Абзац другий пункту глави 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 84 від 31.08.2017}

Рішення Національного банку України про застосування до банку, філії іноземного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу передається Національним банком до органів державної виконавчої служби для примусового виконання в разі невиконання банком, філією іноземного банку такого рішення в добровільному порядку.

Штраф нараховується й сплачується у валюті України.

{Пункт глави 9 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 282 від 28.04.2015}

9.34. Банк/власник істотної участі, особа, яка набула або збільшила істотну участь у банку з порушенням вимог статті 34 Закону про банки, сплачує нараховану суму штрафу протягом строку, установленого Національним банком, та письмово повідомляє Національний банк про сплату штрафу в установленому Національним банком порядку.

{Главу 9 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 282 від 28.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 374 від 19.08.2016}

{Пункт 9.30 глави 9 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 374 від 19.08.2016}

9.35. Національний банк може не накладати штраф у таких випадках:

а) якщо застосування штрафів не вплинуло на усунення банком порушень економічних нормативів та якщо такі порушення відбуваються систематично, а саме:

економічні нормативи, що розраховуються за середньозваженою величиною за місяць або щодекадно, порушуються протягом чотирьох місяців поспіль або шість разів протягом календарного року;

економічні нормативи, які розраховуються щоденно, порушуються щодня протягом місяця або через певний проміжок часу протягом чотирьох місяців;

б) якщо стягнення суми штрафу спричинить суттєве погіршення фінансового стану банку - неспроможність банку своєчасно виконувати зобов’язання перед своїми клієнтами або загрозу інтересам вкладників і кредиторів;

в) за третє та подальші порушення в поточному році порядку, строків і технології виконання банківських операцій, установлених нормативно-правовими актами Національного банку щодо одного виду банківської операції;

г) якщо накладання штрафів не вплинуло на усунення банком порушення ліміту загальної довгої валютної позиції банку (Л13-1)/ліміту загальної короткої валютної позиції банку (Л13-2) та якщо ліміт загальної довгої валютної позиції банку (Л13-1)/ліміт загальної короткої валютної позиції банку (Л13-2) у разі встановлення щоденного контролю за дотриманням банком значення відповідного ліміту порушується щодня протягом місяця або через певний проміжок часу протягом чотирьох місяців.

Національний банк не застосовує до банку, віднесеного до категорії проблемних, заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення економічних нормативів та/або лімітів загальної (довгої, короткої) валютної позиції, та/або порядку формування та зберігання обов'язкових резервів.

{Пункт глави 9 розділу II доповнено новим абзацом восьмим згідно з Постановою Національного банку № 752 від 27.11.2014}вгору