Документ z0852-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.06.2018, підстава - v0059500-18

6) забезпечувати членам інспекційної групи демонстрацію та ознайомлення з функціональними можливостями автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів у порядку, установленому в запиті інспекційної групи/запиті в електронній форм;.

{Підпункт 6 пункту 30 розділу ІІI в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

7) надати членам інспекційної групи повний доступ до автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів для перегляду всіх операцій банку, установи та його (її) клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок руху коштів за рахунками (із зазначенням часу з точністю до секунди)/оборотно-сальдової відомості/інших звітів за період, що підлягає виїзній перевірці, анкет клієнтів банку зі змінами та доповненнями, інших функціональних можливостей зазначених у цьому пункті систем і ресурсів;

{Пункт 30 розділу ІІІ доповнено новим підпунктом 7 згідно з Постановою Національного банку № 88 від 17.02.2016}

8) забезпечувати коректну поведінку працівників банку/установи під час проведення виїзної перевірки.

Керівник банку/установи не має права чинити будь-який тиск на членів інспекційної групи, які здійснюють виїзну перевірку, та будь-яким чином обмежувати їх дії щодо здійснення виїзної перевірки.

IV. Проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу

31. Працівники Національного банку здійснюють безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу шляхом проведення аналізу дотримання банком/установою вимог законодавства з питань фінансового моніторингу на підставі:

1) довідки про виїзну перевірку та матеріалів виїзної перевірки банку/установи;

2) даних статистичної звітності банку/установи, що подається відповідно до вимог Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129 (зі змінами);

{Підпункт 2 пункту 31 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

3) інформації, документів (їх копій та/або витягів із них), у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, звітів, отриманих від банку/установи;

{Підпункт 3 пункту 31 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 920 від 23.12.2015, в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

4) інформації та документів, отриманих від підрозділів Національного банку, суб'єктів державного фінансового моніторингу, інших державних органів, а також іншої інформації та документів, отриманих Національним банком під час виконання ним своїх функцій.

{Підпункт 4 пункту 31 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

32. Національний банк з метою проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу має право запитувати в банку/установи інформацію (у тому числі в електронному вигляді у визначених форматі, структурі та носіях інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення щодо проведених фінансових операцій і з окремих питань діяльності банку/установи шляхом надання відповідного запиту.

{Абзац перший пункту 32 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

Запит оформляється як службовий лист Національного банку, підписується керівником Національного банку та надсилається засобами поштового зв'язку або електронного зв'язку Національного банку.

Керівник банку/установи зобов'язаний забезпечити своєчасне надання на запит достовірної інформації, матеріалів, документів (їх копії та/або витягів з них), пояснень (у тому числі письмових) у визначених у ньому вигляді, структурі, обсягах, форматі, порядку, строку і носіях інформації.

{Абзац третій пункту 32 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

Документи (їх копії та/або витяги з них), у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, та письмові пояснення, що подаються банком/установою на запит Національного банку, повинні відповідати вимогам, установленим пунктом 23 розділу II цього Положення;

{Абзац четвертий пункту 32 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

З наданих банком/установою оригіналів документів Національний банк має право зробити копії цих документів, які засвідчуються працівником Національного банку як такі, що відповідають оригіналу наданих банком/установою документів, із зазначенням відмітки про засвідчення копії документа, що складається зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади працівника Національного банку, який засвідчив копії документів, його особистого підпису, ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії та відповідно скріплюється відбитком печатки Національного банку.

ункт 32 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016}

Якщо копія документа/витяг з нього складається з двох і більше сторінок (аркушів), то її/його сторінки (аркуші) повинні бути пронумеровані та прошиті працівником Національного банку та на її/його зворотному боці останнього аркуша на окремому невеликому аркуші, що наклеюється на нього поверх кінців ниток, зазначається напис: "Пронумеровано та прошнуровано ... арк." (зазначається кількість аркушів цифрами та словами) та проставляється відмітка про засвідчення копії документа/витягу з нього в порядку, визначеному в абзаці п'ятому пункту 32 розділу IV цього Положення.

ункт 32 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016}

Національний банк використовує засвідчені ним копії документів під час прийняття відповідних рішень у межах повноважень.

ункт 32 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016}

32-1. З метою здійснення Національним банком оцінки ризиків використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму банки щоквартально складають, підписують та надають Національному банку Звіт з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу та Звіт з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу (далі - звіти) за формами та в порядку, визначеними в додатку 1 та додатку 2 до цього Положення відповідно.

Керівник банку зобов'язаний забезпечити своєчасне подання звітів, надання повної та достовірної інформації у звітах за формами, у порядку і в терміни, визначені в додатках 1 та 2 до цього Положення.

Звіти підписують особи, які обіймають посади, визначені в зразках форм, або особи, які виконують їх обов'язки.

Файли з даними звітів засвідчують електронним цифровим підписом. Перед надсиланням до Національного банку здійснюється захист цих файлів за допомогою спеціального програмного комплексу "АРМ НБУ - Інформаційний".

{Розділ IV доповнено новим пунктом 32-1 згідно з Постановою Національного банку № 920 від 23.12.2015}

33. У разі виявлення за результатами аналізу отриманих звітів, інформації, матеріалів, документів та пояснень порушень банком/установою вимог законодавства з питань фінансового моніторингу або виявлення фактів, що можуть свідчити про наявність ознак здійснення банком ризикової діяльності неподання звітів, працівники Національного банку складають акт у двох примірниках.

{Пункт 33 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 920 від 23.12.2015}

34. Національний банк надсилає або передає банку/установі перший примірник акта із супровідним листом згідно з установленими Національним банком вимогами щодо надсилання/надання документів із грифом обмеження доступу.

{Абзац перший пункту 34 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 88 від 17.02.2016}

Неотримання банком/установою першого примірника акта із супровідним листом із незалежних від Національного банку причин не позбавляє його (акт) офіційності та законної (юридичної) сили.

Банк/установа протягом семи робочих днів з дня отримання першого примірника акта із супровідним листом має право надати Національному банку пояснення чи обґрунтовані заперечення щодо обставин, фактів порушень (за наявності) у письмовій формі з обов'язковим документальним підтвердженням.

{Абзац третій пункту 34 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 66 від 24.07.2017}

Надання банком/установою заперечень до акта не звільняє банк/установу від визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, обов'язків, виконання яких пов'язане з фактом отримання банком/установою акта.

{Пункт 34 розділу ІV доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 66 від 24.07.2017}

{Положення в редакції Постанови Національного банку № 499 від 31.07.2015}

Директор Департаменту
фінансового моніторингу


О.М. БережнийДодаток 1
та проведення перевірок з питань
запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового
знищення
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
05.06.2018 № 59
(пункт 32-1 розділу IV)


Подається щороку електронною
поштою банками - юридичними особами
(у цілому по банку) Департаменту
інформаційних технологій не пізніше
десятого робочого дня місяця після
звітного періоду

ЗВІТ
з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу
станом на ______________ 20__ року

_____________________________________________________________________
(найменування банку)

Таблиця 1

№ з/п

№ питання

Назва показника

Відповідь*

1

2

3

4

1

Корпоративне управління та роль органів управління банку

2

1

Зазначте роль наглядової ради банку та/або групи (банківської групи) в організації внутрішньобанківської системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму (далі - ризики ВК/ФТ)

007, 008, 009, 010, 011, 012

3

2

Чи наявні в банку належним чином затверджені внутрішні документи (політика/процедури/програми), що регламентують порядок управління ризиками ВК/ФТ?

001, 002

4

3

Чи делеговано виконавчим органом банку розгляд питань, що виникають під час здійснення заходів із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ), спеціально створеному окремому комітету або комітету, що вже діє в банку (далі - Комітет)?

001, 002

5

4

Чи проводив Комітет засідання щодо розгляду питань ПВК/ФТ протягом звітного періоду?

000, 004, 005, 006

6

5

Зазначте частоту здійснення протягом звітного періоду керівництвом банку контролю за виконанням рішень, що прийняті за результатами засідань Комітету, на яких розглядалися питання ПВК/ФТ

000, 004, 005, 006

7

6

Чи брало протягом звітного періоду керівництво банку до уваги наявні ризики ВК/ФТ під час затвердження рішення щодо розширення бізнесу, зокрема створення нових філій, розширення ринків (внутрішній та закордонний), упровадження нових продуктів, нових процедур?

013, 014, 015, 016

8

7

Яким чином інформування керівництва банку про зміни в рівнях ризиків ВК/ФТ впливало на прийняття керівництвом банку рішень щодо управління ризиками?

017, 018, 019, 020

9

8

Як ви оцінюєте достатність фінансових, людських ресурсів, ефективність (достатність) програмного забезпечення, що виділило керівництво банку для виконання функцій з питань ПВК/ФТ?

021, 022, 023, 024

10

9

Чи передбачає внутрішньобанківська система управління ризиками ВК/ФТ відповідні механізми для розподілу функцій та уникнення конфлікту інтересів щодо управління ризиками ВК/ФТ?

001, 002

11

Управління інформаційними системами

12

10

Чи встановлюють внутрішні документи банку (політика/процедури/програми) вимоги до інформаційних систем для забезпечення управління ризиками ВК/ФТ?

001, 002, 003

13

11

Чи забезпечує операційна система банку фіксування в профілі конкретного клієнта інформації щодо...

025 - 042

14

12

Чи забезпечує операційна система банку можливість здійснення аналізу вхідної (наявної) інформації для...

043 - 052

15

13

Чи забезпечує операційна система банку генерацію звітів за певний період/на звітну дату щодо інформації про...

053 - 063

16

Управління ризиками

17

14

Чи ефективна діюча в банку система управління ризиками ВК/ФТ, ураховуючи останній затверджений аудиторський висновок служби внутрішнього аудиту банку?

064, 065, 066, 067

18

15

Чи наявний в банку порядок аналізу ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму (далі - ризик послуг)?

000, 068, 069, 070

19

16

Зазначте передбачену порядком в банку частоту проведення аналізу ризику послуг

000, 071, 072, 073, 074

20

17

Для проведення оцінки/переоцінки рівня ризику клієнта банком використовуються критерії ризику, що...

076, 077, 078

21

18

Чи розроблені в банку власні критерії високого ризику клієнта?

002, 079, 080, 081, 082

22

19

Моніторинг ризиків клієнтів здійснювався...

000, 083, 084, 085

23

20

Чи брав участь протягом звітного періоду підрозділ фінансового моніторингу та/або комплаєнсу разом із бізнес-підрозділами під час розроблення нових продуктів, послуг, розширення бізнесу, злиття та поглинання, затвердження та оновлення внутрішніх процедур банку з метою визначення потенційних ризиків ВК/ФТ та відповідності їх законодавству з питань ПВК/ФТ?

002, 086, 087, 088, 089

24

Порядок здійснення ідентифікації та вивчення клієнта

25

21

Чи наявні в банку належним чином затверджені політика/процедури прийняття на обслуговування клієнтів, що містять принципи та критерії щодо можливості встановлення/продовження ділових відносин з відповідними клієнтами, проведення разової фінансової операції на значну суму?

000, 090, 091

26

22

Які заходи протягом звітного періоду застосовувалися банком з перевірки відповідності оформлення офіційних документів вимогам законодавства та з перевірки їх чинності/дійсності під час проведення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів?

092, 093, 094, 095, 096

27

23

Яким чином банк забезпечує виявлення факту належності клієнта [або особи, яка діє від його імені, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів] до публічних осіб, до осіб, близьких або пов'язаних з публічними особами (далі - публічні та пов'язані з ними особи), до встановлення ділових відносин, відкриття рахунку, проведення разової фінансової операції на значну суму, під час вивчення клієнта, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнта?

000, 083, 084, 085

28

24

Хто саме з керівників банку надає дозвіл на встановлення/продовження ділових відносин з публічними та пов'язаними з ними особами?

097, 098, 099, 100

29

25

Чи розглядався протягом звітного періоду керівником банку обґрунтований висновок щодо наявності потенційних і реально достатніх фінансових можливостей клієнтів - публічних осіб під час надання дозволу на встановлення/продовження ділових відносин з публічними особами?

001, 002

30

26

Чи передбачена банком диференціація порядку вивчення клієнтів залежно від рівня їх ризиків?

001, 002

31

27

Які процедури з метою додаткового та/або поглибленого вивчення клієнтів застосовувалися банком протягом звітного періоду відповідно до виявлених ризиків?

094, 095, 101, 102, 103, 105, 106, 107

32

28

Які процедури перевірки наданої клієнтом інформації щодо наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факту їх відсутності застосовував банк протягом звітного періоду під час здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів?

094, 095, 101, 102, 103, 104

33

29

Чи здійснювалася протягом звітного періоду під час ідентифікації та вивчення клієнтів перевірка клієнтів банку, їх представників (зокрема під час установлення/продовження ділових відносин, проведення разової фінансової операції на значну суму) на наявність осіб у наступних санкційних списках?

076, 077, 108

34

30

Які саме посадові особи банку мають повноваження приймати рішення щодо невстановлення, розірвання ділових відносин з клієнтами, відмови в проведенні фінансової операції?

097, 098, 099, 100

35

31

Чи затверджені в банку процедури, що регламентують процес розірвання ділових відносин з клієнтами?

001, 002

36

32

Чи здійснювалася протягом звітного періоду підрозділом фінансового моніторингу та/або комплаєнсу банку перевірка документів та/або інформації, отриманої від клієнтів щодо їх ідентифікації та вивчення, до встановлення ділових відносин, проведення разової фінансової операції на значну суму та/або під час обслуговування клієнтів?

000, 110, 111

37

Моніторинг та звітування про фінансові операції

38

33

Чи містять внутрішні процедури банку вимоги щодо здійснення аналізу загальної поведінки клієнтів з метою виявлення операцій, що викликають підозру, можуть підлягати фінансовому моніторингу?

001, 002

39

34

Чи наявна в банку система моніторингу та звітування щодо підозрілої діяльності клієнтів банку, у тому числі клієнтів його філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх компаній?

001, 002

40

35

Чи наявні у внутрішніх документах банку порядок здійснення аналізу фінансових операцій клієнта залежно від рівня його ризику?

001, 002

41

36

Яким чином здійснювався моніторинг фінансових операцій клієнтів та аналіз загальної поведінки клієнтів з метою виявлення підозрілих дій?

000, 083, 084, 085

42

37

Банк у програмному забезпеченні використовує налаштування (сценарії/правила/алгоритми) з метою автоматичного виявлення фінансових операцій...

112, 113, 114, 115, 116

43

38

Які підрозділи банку/посадові особи банку здійснювали аналіз виявленої підозрілої діяльності клієнтів/фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнтів?

097, 098, 099, 117, 118, 119

44

39

Як часто в банку протягом звітного періоду здійснювався подальший контроль за фінансовими операціями з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу / викликають підозру?

000, 004, 005, 072, 073

45

40

Якщо банк є посередником під час здійснення міжнародних платежів, чи здійснюється перевірка ініціаторів/одержувачів платежів/переказів (контрагентів) стосовно наявності їх у наступних санкційних списках?

002, 076, 077, 108, 109

46

Збереження документів та інформації

47

41

Чи є в банку процедури, що регламентують порядок отримання доступу до збереженої інформації та/або документів, пов'язаної(их) з ПВК/ФТ, та її (їх) збереження?

000, 120, 121

48

42

Який у банку встановлений термін зберігання документів та інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта, його фінансових операцій, звітів про підозрілі фінансові операції/діяльність?

122, 123, 124, 125

49

43

Яким чином зберігається інформація: у паперовому вигляді, в електронному вигляді; у приміщенні банку або у зовнішніх зберігачів?

126, 127, 128, 129

50

44

Чи наявні в банку вимоги щодо збереженої інформації, зокрема, що вона має бути вичерпною, детальною та зберігатися з можливістю відновлення інформації про фінансові операції?

001, 002

51

45

Зазначте час, протягом якого можливо отримати інформацію та/або документи щодо конкретного клієнта (його фінансових операцій), якщо з часу завершення фінансової операції, завершення ділових відносин з клієнтом, завершення операції минуло п'ять років

000, 130, 131, 132, 133

52

Внутрішній та зовнішній аудити

53

46

Яка періодичність проведення в банку внутрішніх аудиторських перевірок з питань дотримання вимог законодавства з питань ПВК/ФТ?

000, 074, 134, 135

54

47

Чи здійснював протягом звітного періоду підрозділ внутрішнього аудиту перевірку ефективності дій банку щодо клієнтів з високим ризиком для попередження, обмеження та/або зниження його до прийнятного рівня?

001, 002

55

48

Чи здійснював протягом звітного періоду підрозділ внутрішнього аудиту банку перевірки якості навчальних програм та чи оцінював їх ефективність?

001, 002

56

49

Чи наявні в останньому звіті підрозділу внутрішнього аудиту зафіксовані факти порушень?

137, 138, 139, 140

57

50

Чи наявні в останньому звіті підрозділу внутрішнього аудиту будь-які рекомендації?

141, 142, 143, 144

58

51

Чи включала остання перевірка банку, яку здійснювали зовнішні аудитори, аналіз внутрішньобанківської системи управління ризиками ВК/ФТ?

001, 002

59

52

Якщо так, чи були зафіксовані факти порушень?

137, 138, 139, 140

60

53

Якщо так, чи були надані будь-які рекомендації?

141, 142, 143, 144

61

Комплаєнс

62

54

Визначте підстави для внесення змін/затвердження нових редакцій внутрішніх документів банку протягом звітного періоду

145, 146, 147, 148, 149, 150, 151

63

55

Як часто протягом звітного періоду здійснювався перегляд внутрішніх документів?

000, 152, 153, 154, 155

64

56

Чи наявний у банку механізм відстеження змін у законодавстві з питань ПВК/ФТ з метою їх впровадження у внутрішні документи?

156, 157, 158, 159

65

57

Скільки разів за звітний період у банку змінювався відповідальний працівник або особа, на яку покладались обов'язки відповідального працівника банку (у разі відсутності затвердженого Національним банком України відповідального працівника)?

160, 161, 162, 163

66

58

Чи підпорядковані відповідальному працівникові банку інші напрями діяльності банку, крім підрозділу з питань фінансового моніторингу?

164, 165, 166, 167

67

59

Яка частка робочого часу відповідального працівника, який він приділяє питанням ПВК/ФТ, у загальному обсязі робочого часу (відповідь надається у відсотках)?

168, 169, 170, 171

68

60

Як часто відповідальним працівником або працівником банку, уповноваженим відповідальним працівником, протягом звітного періоду здійснювалися перевірки підрозділів банку та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу?

000, 161, 136, 162, 163

69

61

Чи передбачена в банку відповідальність працівників банку в разі невиконання/неналежного виконання ними своїх посадових обов'язків у сфері ПВК/ФТ?

001, 002

70

62

Чи наявні випадки притягнення протягом звітного періоду працівників банку до відповідальності відповідно до внутрішніх процедур банку?

001, 002

71

Навчання та підбір персоналу

72

63

Чи передбачає внутрішня кадрова політика банку здійснення контролю за діловою репутацією працівників банку протягом усього часу їх перебування на посадах?

172, 173, 174

73

64

Чи проходили протягом звітного періоду працівники, які приймалися на роботу до банку, навчання з питань ПВК/ФТ до моменту початку виконання ними посадових обов'язків?

001, 002

74

65

Як ви оцінюєте ефективність реалізації в банку програми навчання та підвищення кваліфікації працівників банку з питань ПВК/ФТ (у межах їх компетенцій)?

175, 176, 177, 178

75

66

Зазначте, за якими напрямами в банку розроблені та впроваджені спеціальні навчальні програми з питань ПВК/ФТ (з урахуванням посадових обов'язків працівників)

179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186

76

67

У яких формах протягом звітного періоду проводилося навчання з питань ПВК/ФТ?

187, 188, 189, 190, 191

77

68

Як часто протягом звітного періоду проходили навчання з питань ПВК/ФТ працівники підрозділів фронт-офіса, бек-офіса та інших підрозділів?

000, 072, 073, 074, 075

78

69

Який відсоток працівників банку протягом звітного періоду брав участь у навчанні з питань ПВК/ФТ?

168, 169, 170, 171

79

70

Чи брали участь у таких навчаннях керівник та члени виконавчого органу банку (крім відповідального працівника банку) протягом звітного періоду?

001, 002

80

71

Чи передбачено програмою навчання з питань ПВК/ФТ проведення тестування працівників з фіксуванням результатів такого тестування?

000, 192, 193, 194, 195вгору