Документ z0852-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.06.2018, підстава - v0059500-18

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.06.2011  № 197


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2011 р.
за № 852/19590

Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 339 від 29.08.2013
№ 696 від 31.10.2014
№ 499 від 31.07.2015
№ 920 від 23.12.2015
№ 88 від 17.02.2016
№ 204 від 30.03.2016
№ 66 від 24.07.2017
№ 59 від 05.06.2018}

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Положення), що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016}

2. Департамент фінансового моніторингу (О.М. Бережний) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

3. Департаменту фінансового моніторингу (О.М. Бережний), територіальним управлінням Національного банку України забезпечити організацію та проведення перевірок банків, їх відокремлених підрозділів, платіжних організацій та членів платіжних систем, що є банківськими установами, філій іноземних банків відповідно до вимог Положення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директора Департаменту фінансового моніторингу О.М.Бережного, начальників територіальних управлінь Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова

С.Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби фінансового моніторингу УкраїниС.Г. Гуржій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
20.06.2011  № 197
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
31.07.2015 № 499)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 липня 2011 р.
за № 852/19590

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", з метою встановлення порядку організації та проведення Національним банком України (далі - Національний банк) перевірок з питань дотримання банками, їх відокремленими підрозділами, філіями іноземних банків (далі - банки), небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем, їх відокремленими підрозділами (далі - установи), у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів), вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - легалізація кримінальних доходів або фінансування тероризму), у тому числі нормативно-правових актів Національного банку (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

1) акт про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу (далі - акт) - офіційний документ, в якому зафіксовані виявлені працівниками Національного банку порушення банком/установою вимог законодавства з питань фінансового моніторингу вимог, обмежень щодо діяльності банків та факти, що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (щодо використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму) (далі - ризикова діяльність), що складається працівниками Національного банку за результатами безвиїзного нагляду;

{Підпункт 1 пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 88 від 17.02.2016}

2) безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу - аналіз діяльності банку/установи, який проводиться працівниками Національного банку в приміщеннях Національного банку в порядку, установленому в розділі IV цього Положення;

3) виїзна перевірка - перевірка банку/установи, яка проводиться безпосередньо за його/її місцезнаходженням, за визначений період його/її діяльності інспекційної групою Національного банку (далі - інспекційна група);

4) дата виїзної перевірки - календарна дата, станом на яку здійснюється виїзна перевірка та відображається стан справ банку/установи в довідці про виїзну перевірку;

5) дата закінчення проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу - дата отримання банком/установою від Національного банку повідомлення про закінчення проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу або акта;

6) дата початку проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу - дата отримання банком/установою запиту Національного банку про надання інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів з них), письмових пояснень, необхідних для проведення безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу;

7) довідка про виїзну перевірку - офіційний документ, що містить результати виїзної перевірки та складається інспекційною групою;

8) керівник банку/установи - голова правління банку/керівник установи/керівник відокремленого підрозділу банку, установи/керівник філії іноземного банку або особа, яка виконує обов'язки однієї із зазначених осіб;

9) керівник Національного банку - Голова Національного банку або заступник Голови Національного банку, або керівник/заступник керівника структурного підрозділу центрального апарату Національного банку, який здійснює нагляд за дотриманням банками/установами вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (далі - Департамент), або особа, яка виконує обов'язки однієї із зазначених осіб;

{Підпункт 9 пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 66 від 24.07.2017}

10) перевірка з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу (далі - перевірка) - планова або позапланова виїзна перевірка, безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу;

11) період, що підлягає виїзній перевірці, - це період діяльності банку/установи, що перевіряється інспекційною групою щодо дотримання ним/нею вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;

12) планова виїзна перевірка - виїзна перевірка, яка проводиться відповідно до затвердженого Національним банком річного плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу (далі - План);

13) позапланова виїзна перевірка - виїзна перевірка, яка проводиться відповідно до розпорядження Національного банку.

Терміни, що використовуються в цьому Положенні, уживаються відповідно до їх значень, наведених у Законах України "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про запобігання корупції" та інших законодавчих актах, а також нормативно-правових актах Національного банку.

3. Перевірка банку/установи проводиться з метою визначення дотримання ним/нею вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, а також достатності заходів, що здійснюються банком/установою для запобігання легалізації кримінальних доходів або фінансуванню тероризму та відповідності цих заходів для обмеження (зменшення) ризиків під час його/її діяльності.

II. Організація та порядок проведення виїзних перевірок

{Пункт 4 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

5. Планові виїзні перевірки банків/установ здійснюються відповідно до Плану, який затверджує Голова Національного банку або заступник Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність Департаменту.

6. Планова виїзна перевірка відокремленого підрозділу банку/установи може бути проведена без здійснення виїзної перевірки у відповідному році банку - юридичної особи/установи - юридичної особи.

7. До Плану включаються виїзні перевірки банків/установ, перелік яких визначається Департаментом на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі за результатами проведеної Національним банком оцінки ризиків використання послуг банків/установ для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму;

{Пункт 7 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

8. Планові виїзні перевірки банків/установ проводяться на підставі виданого інспекційній групі посвідчення на право проведення виїзної перевірки (далі - посвідчення), оформленого на бланку Національного банку та підписаного керівником Національного банку.

9. У посвідченні зазначаються найменування банку/установи, що перевіряється, підстава для проведення виїзної перевірки, строки проведення виїзної перевірки (дати початку і закінчення), період, що підлягає виїзній перевірці, склад інспекційної групи та її керівник (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади), інше (за потреби).

10. Планова виїзна перевірка банку/установи здійснюється відповідно до програми виїзної перевірки, у якій зазначається перелік питань, що підлягають виїзній перевірці. Програма виїзної перевірки оформляється у формі додатка до посвідчення, затверджується керівником Національного банку та є невід'ємною частиною посвідчення.

У програмі виїзної перевірки за потреби зазначається формат надання банком/установою необхідної для виїзної перевірки інформації.

11. Національний банк за наявності обґрунтованих підстав може прийняти рішення про проведення позапланової виїзної перевірки банку/установи. Такими підставами є:

1) інформація/документи, отримані в порядку безвиїзного нагляду та/або в разі здійснення виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу (у тому числі аналізу статистичної звітності та/або інших документів, що можуть свідчити про ознаки здійснення банком/установою ризикової діяльності);

2) інформація, отримана від інших підрозділів Національного банку, державних органів, органів нагляду іноземних держав про факти, що можуть свідчити про порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та/або валютного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку (далі - валютне законодавство), наявність ознак здійснення ризикової діяльності;

3) результати узагальнення матеріалів виїзних перевірок, безвиїзного нагляду окремих банків/установ;

4) результати невиїзних (камеральних) перевірок з питань дотримання вимог валютного законодавства.

{Пункт 11 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

12. Позапланова виїзна перевірка призначається за окремим дорученням Голови Національного банку або уповноваженої ним особи, що оформляється розпорядженням, у якому зазначаються найменування банку/установи, що перевіряється, підстава (підстави), передбачена (передбачені) пунктом 11 цього розділу для проведення виїзної перевірки, строки проведення виїзної перевірки (дати початку і закінчення), період, що підлягає виїзній перевірці, склад інспекційної групи та її керівник (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади), питання, які підлягають виїзній перевірці, інше (за потреби).

{Пункт 12 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 88 від 17.02.2016, № 204 від 30.03.2016}

13. Виїзна перевірка може здійснюватися з окремих питань діяльності банку/установи або охоплювати весь перелік питань діяльності банку/установи у сфері фінансового моніторингу.

Перелік питань, що підлягають перевірці в банку/установі, визначається за результатами проведеної Національним банком оцінки ризиків використання послуг банків/установ для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму.

14. Строк проведення виїзної перевірки не повинен перевищувати 30 робочих днів та визначається залежно від виду виїзної перевірки, виду (напрямів) діяльності і спеціалізації за видами послуг, обсягів фінансових операцій банку/установи, у тому числі групи, до якої належить банк, за винятком випадків, зазначених у пункті 19 цього розділу.

{Пункт 14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 920 від 23.12.2015}

15. Національний банк зобов'язаний повідомити банк/установу про проведення планової виїзної перевірки не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку цієї перевірки.

Повідомлення про проведення планової виїзної перевірки (далі - повідомлення) оформляється службовим листом Національного банку, підписується керівником Національного банку та надсилається засобами поштового зв'язку або електронного зв'язку Національного банку та містить таку інформацію:

1) дати початку та закінчення виїзної перевірки;

2) період, що підлягає виїзній перевірці;

3) інформацію про керівника інспекційної групи та контактний телефон;

4) іншу інформацію (за потреби).

Для забезпечення проведення виїзної перевірки разом із повідомленням у вигляді додатка до нього до банку/установи може надсилатися перелік інформації, матеріалів (у тому числі в електронному вигляді у визначених структурі та форматі) та документів (їх копій та/або витягів із них), які банк/установа зобов'язаний(а) підготувати та надати Національному банку в терміни, обсягах, порядку та носіях інформації [у тому числі на таких змінних носіях, як CD, DVD, Flash-носії тощо (далі - носії інформації)], визначених у повідомленні.

{Абзац сьомий пункту 15 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

16. Керівник або заступник керівника інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки має право подавати банку/установі запити в письмовій формі про надання необхідних для виїзної перевірки інформації, матеріалів (у тому числі в електронному вигляді у визначених структурі, форматі, збережену на визначених носіях інформації), документів (їх копій та/або витягів із них) та письмових пояснень щодо проведених фінансових операцій і з інших питань діяльності банку/установи (далі - запит інспекційної групи).

{Абзац перший пункту 16 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

Керівник або заступник керівника інспекційної групи забезпечує фіксування дати та часу надання запиту уповноваженій особі банку/установі для реєстрації.

{Пункт 16 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016}

У разі неможливості надання запиту уповноваженій особі банку/установі для реєстрації (зокрема у зв'язку з відмовою отримати запит, відсутністю уповноваженої на прийняття запиту особи банку/установи тощо) керівник або заступник керівника інспекційної групи фіксує такий факт на обох примірниках запиту (із зазначенням причини, з якої запит не може бути наданий, дати та часу вчинення відповідного напису).

{Пункт 16 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016}

Національний банк з метою проведення виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу має право запитувати в банку/установи інформацію (у тому числі в електронному вигляді у визначених обсягах, форматі, структурі, порядку, термінах та носіях інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення щодо проведених фінансових операцій і з окремих питань діяльності банку/установи шляхом надання запиту в електронній формі, що підписується керівником Національного банку та надсилається засобами електронного зв'язку Національного банку (далі - запит в електронній формі).

{Пункт 16 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 66 від 24.07.2017}

Датою та часом надходження до банку/установи запиту в електронній формі є дата та час отримання банком/установою відповідних файлів на вузлі електронної пошти Національного банку.

{Пункт 16 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 66 від 24.07.2017}

У разі виникнення потреби в отриманні додаткової/додаткових інформації/документів, що стосується/стосуються виїзної перевірки, Національний банк має право запитувати в банку/установи інформацію (у тому числі в електронному вигляді у визначених обсягах, форматі, структурі, порядку, термінах та носіях інформації), документи (їх копії та/або витяги з них) та письмові пояснення шляхом надання запиту в електронній формі до вручення (надсилання) банку/установі довідки про виїзну перевірку.

{Пункт 16 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 66 від 24.07.2017}

Банк/установа зобов'язаний(а) своєчасно та в повному обсязі надати у визначених порядку, форматі, структурі, вигляді, збережену на визначених носіях інформації на запит інспекційної групи/запит в електронній формі достовірну інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них), у яких можна прочитати всі написані в них відомості, а також не створювати перешкод проведенню перевірки та надати на першу вимогу доступ керівнику та членам інспекційної групи до всіх оригіналів документів, матеріалів та інформації, у тому числі до тих, що становлять інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, зокрема банківську, комерційну, таємницю фінансового моніторингу, іншу таємницю, та конфіденційну інформацію, необхідних для перевірки, до системи автоматизації банківських операцій, ресурсів автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу банку/установи, інформаційних ресурсів, до всіх приміщень банку/установи.

{Абзац сьомий пункту 16 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

17. Запит інспекційної групи складається на ім'я керівника банку/установи у двох примірниках за підписом керівника або заступника керівника інспекційної групи з обов'язковим визначенням інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів із них), письмових пояснень, що необхідно надати, строку, форми, вигляду, порядку їх надання та носіїв інформації, на яких їх необхідно надати. Кожний запит інспекційної групи підлягає обов'язковій реєстрації в банку/установі.

Якщо запит інспекційної групи складено на двох або більше аркушах, то на кожному аркуші проставляється підпис керівника або заступника керівника інспекційної групи.

{Пункт 17 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

18. Керівник банку/установи зобов'язаний забезпечити виконання запиту інспекційної групи/запиту в електронній формі у визначених у ньому обсягах, форматі, структурі, вигляді, порядку і термінах, носіях інформації.

Інформація, документи (їх копії та/або витяги з них), у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, письмові пояснення, які підготовлені банком/установою на запит інспекційної групи/запит в електронній формі, надаються із супровідним листом.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи забезпечує фіксування дати та часу отримання інспекційною групою наданих банком/установою на запит інспекційної групи/запит в електронній формі інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів із них), пояснень.

Датою та часом надходження до Національного банку відповіді банку/установи в електронній формі на запит в електронній формі є дата та час отримання Національним банком відповідних файлів на вузлі електронної пошти Національного банку.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи фіксує факт ненадання банком/установою на запит інспекційної групи/запит в електронній формі зазначених у запиті інформації документів (їх копій та/або витягів з них), письмових пояснень, доступу до системи автоматизації банківських операцій, ресурсів автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу банку/установи, інформаційних ресурсів, у встановлений строк у повному обсязі, визначеному форматі, структурі та вигляді шляхом вчинення відповідного запису на запиті про їх надання (на примірнику, що зберігається в керівника/заступника керівника інспекційної групи) або складає відповідний акт.

Керівник або заступник керівника інспекційної групи має право на підставі запиту інспекційної групи/запиту в електронній формі вимагати (за потреби) виготовлення банком/установою копій документів у присутності члена інспекційної групи.

{Пункт 18 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

19. Керівник інспекційної групи або керівник структурного підрозділу Департаменту, що здійснює виїзні перевірки банків/установ, за наявності причин, що можуть свідчити про об'єктивну неможливість виконання програми виїзної перевірки в повному обсязі та встановлені строки, подає керівникові Національного банку обґрунтоване подання щодо внесення змін у програму виїзної перевірки, продовження періоду, що підлягає виїзній перевірці, строку, відміни або дострокового припинення розпочатої виїзної перевірки. Довідка про виїзну перевірку в разі відміни (дострокового припинення) розпочатої виїзної перевірки складається згідно з вимогами пункту 22 розділу II цього Положення в разі виявлення порушення банком/установою законодавства з питань фінансового моніторингу, вимог та обмежень щодо діяльності банків, факту(ів), що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності банком.

Керівник Національного банку на підставі обґрунтованого подання може прийняти рішення про внесення змін до програми виїзної перевірки, продовження періоду, що підлягає виїзній перевірці, строку, відміну або дострокове припинення розпочатої виїзної перевірки. Строк, на який продовжується виїзна перевірка, не повинен перевищувати 60 робочих днів.

{Пункт 19 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

20. У разі невиконання законних вимог або створення перешкод посадовою особою банку/установи проведенню виїзної перевірки інформація щодо цього (факти та обставини) відображається у довідці про виїзну перевірку, а керівник інспекційної групи складає протокол про вчинення адміністративного правопорушення в порядку, передбаченому Положенням про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за № 62/6350 (зі змінами).

21. Керівник та посадова особа банку/установи, про яку йдеться у пункті 20 цього Положення, зобов'язані надати керівникові інспекційної групи пояснення в письмовій формі щодо причин невиконання законних вимог або створення перешкод проведенню виїзної перевірки та всі матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них), інформацію, необхідні для складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.

22. За результатами проведення планової або позапланової виїзної перевірки банку/установи в трьох примірниках складається довідка про виїзну перевірку, що підписується керівником інспекційної групи та заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого).

{Абзац перший пункту 22 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

Довідка про виїзну перевірку містить дату її складання, найменування банку/установи, що перевірялися, вид перевірки (планова чи позапланова), період, що підлягав перевірці, строк проведення перевірки, висновки, інформацію про виявлені порушення банком/установою законодавства з питань фінансового моніторингу, вимог та обмежень щодо діяльності банків, факти, що можуть свідчити про здійснення ризикової діяльності банком, інформацію, отриману Національним банком в установленому законодавством порядку (зокрема з офіційних джерел, під час здійснення безвиїзного нагляду/виїзної перевірки іншого банку/установи, від державних органів, суб'єктів господарювання, фізичних осіб), що стосується обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, супровідну інформацію та рекомендації банку/установі, факти протидії проведенню перевірки (якщо такі були), іншу інформацію (за потреби).

{Пункт 22 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку № 88 від 17.02.2016}

23. Матеріалами виїзної перевірки є всі документи (їх копії та/або витяги з них), у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, письмові пояснення та інформація, що були надані банком/установою на запит Національного банку/інспекційної групи в паперовому вигляді, вилучені інспекційною групою копії документів з метою проведення виїзної перевірки, інші документи, отримані Національним банком у встановленому законодавством порядку (зокрема з офіційних джерел, під час здійснення безвиїзного нагляду/виїзної перевірки іншого банку/установи, від державних органів, суб'єктів господарювання, фізичних осіб), документи, складені інспекційною групою/Національним банком (акти, описи тощо). Якщо документ є лише в електронному вигляді, то банк/установа на запит інспекційної групи/запит в електронній формі зобов'язаний(а) надати його копію (витяг з нього) на паперовому носії.

{Абзац перший пункту 23 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку № 88 від 17.02.2016, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016, в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

Документи (отримані/вилучені/складені інспекційною групою/ Національним банком), що стосуються обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, оформляються як додатки до другого примірника довідки про виїзну перевірку, власником якої є Національний банк.

{Абзац пункту 23 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку № 88 від 17.02.2016, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016}

У довідці про виїзну перевірку детально описується суть виявлених в діяльності банку/установи фінансових операцій висновок щодо відповідності/невідповідності яких вимогам законодавства з питань фінансового моніторингу, вимогам/обмеженням щодо діяльності банків/установ (у тому числі щодо наявності ознак здійснення ризикової діяльності) не може бути сформульований, оскільки потребує консультацій з іншими уповноваженими працівниками/структурними підрозділами центрального апарату Національного банку та/або отримання інформації/документів/висновків від державних органів, інших банків/установ, юридичних чи фізичних осіб. У цьому разі здійснюється докладна констатація відповідних фактів (дій, подій, випадків, обставин), а копії документів, що засвідчують такі факти (дії, події, випадки, обставини), долучаються до матеріалів перевірки.

{Пункт 23 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національного банку № 59 від 05.06.2018}

Матеріали виїзної перевірки, надані банком/установою, повинні мати належну якість, щоб можна було прочитати та візуально сприйняти всю зазначену вперше в них текстову та символьну інформацію, зокрема цифри, букви, знаки, символи, кольори, розпізнати реквізити документів, підписи, відбитки печаток, форми бланків.

Підготовлені банком/установою на запит інспекційної групи/запит в електронній формі документи, інформація та письмові пояснення надаються за підписом керівника [відповідального працівника з питань фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник)] банку/установи, скріплені відбитком печатки банку/установи із зазначенням дати надання. Копії документів, витяги з них, що надаються на запит інспекційної групи/запит в електронній формі, засвідчуються підписом керівника (відповідального працівника), що скріплюється відбитком печатки банку/установи із зазначенням його посади, ініціалів та прізвища, дати засвідчення та проставленням напису "Згідно з оригіналом", або в інший спосіб, зазначений у запиті інспекційної групи/запиті в електронній формі.

{Абзац пункту 23 розділу ІІ в редакції Постанов Національного банку № 88 від 17.02.2016, № 66 від 24.07.2017}

Якщо копія документа/витяг з нього складається з двох і більше сторінок (аркушів), то її/його сторінки (аркуші) повинні бути пронумеровані та прошиті банком/установою та на її/його зворотному боці останнього аркуша на окремому невеликому аркуші, що наклеюється на нього поверх кінців ниток, зазначається напис: "Пронумеровано та прошнуровано ... арк." (зазначається кількість аркушів цифрами та словами) та проставляється відмітка про засвідчення копії документа/витягу з нього в порядку, визначеному в абзаці четвертому пункту 23 розділу II цього Положення.

{Абзац пункту 23 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 204 від 30.03.2016}

Крім відмітки про про засвідчення на копіях документів/витягах із них банк/установа зазначає пояснювальні написи в порядку, визначеному в запиті інспекційної групи/запиті в електронній формі.

{Абзац пункту 23 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

Матеріали виїзної перевірки, надані банком/установою, на які є посилання в довідці про виїзну перевірку, інші документи, отримані Національним банком в установленому законодавством порядку, що стосуються обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, є невід'ємною частиною довідки про виїзну перевірку.

{Абзац пункту 23 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку № 88 від 17.02.2016}

24. Два примірники довідки про виїзну перевірку (перший примірник з окремими додатками та другий примірник без додатків) не пізніше тридцятого робочого дня з дня закінчення виїзної перевірки для ознайомлення та підписання керівником банку/установи та відповідальним працівником (щодо відокремленого підрозділу банку/установи - у разі наявності відповідального працівника) передаються відповідальному працівникові (у разі тимчасової відсутності відповідального працівника - особі, яка тимчасово виконує його обов'язки) під підпис із зазначенням дати передавання на третьому примірнику довідки про виїзну перевірку, який зберігається в керівника або одного з членів інспекційної групи, або надсилаються до банку/установи з урахуванням вимог щодо надання/пересилання документів із грифом обмеження доступу, установлених Національним банком.

{Абзац перший пункту 24 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 920 від 23.12.2015; в редакції Постанови Національного банку № 88 від 17.02.2016}

За необхідності Національний банк надсилає копію довідки про виїзну перевірку банку (з окремими додатками) для ознайомлення правлінню банку/керівникові філії іноземного банку з урахуванням вимог щодо пересилання документів із грифом обмеження доступу, установлених Національним банком (рекомендованим листом із повідомленням про вручення).

Надсилання Національним банком до банку/установи довідки про виїзну перевірку банку/установи (за необхідності її копії) здійснюється одноразово в порядку, визначеному цим Положенням.

25. Керівник банку/установи та відповідальний працівник зобов'язані не пізніше ніж на сьомий робочий день з дати отримання банком/установою двох примірників довідки про виїзну перевірку ознайомитися з одержаними примірниками, підписати їх, зазначивши дату, та повернути підписаний другий примірник довідки про виїзну перевірку до Національного банку.

{Абзац перший пункту 25 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 66 від 24.07.2017}

Неотримання довідки про виїзну перевірку протягом місяця з дня її надіслання Національним банком засобами поштового зв'язку з незалежних від Національного банку причин та/або порушення порядку, та/або строку ознайомлення, та/або підписання, та/або повернення, що зазначені в абзаці першому цього пункту, та/або не підписання, та/або не повернення другого примірника довідки про виїзну перевірку банком/установою до Національного банку не позбавляє її офіційності та законної (юридичної) сили. У цьому разі довідка про виїзну перевірку вважається доведеною до відома банку/установи та такою, що не має пояснень та заперечень, а її третій примірник, що залишився у Національного банку, є підставою для прийняття ним відповідних рішень у межах повноважень.

Банк/установа має право надати письмові пояснення, заперечення щодо обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку з обов'язковими підтвердними документами, інформацією (далі - документальне підтвердження).

За наявності заперечень щодо обставин, фактів і висновків, викладених у довідці про виїзну перевірку, керівник банку/установи та відповідальний працівник підписують довідку про виїзну перевірку із позначкою "із запереченнями".

Заперечення до довідки про виїзну перевірку, пояснення викладаються в письмовій формі як окремий документ, які підписуються керівником банку/установи, підпис якого скріплюється відбитком печатки банку/установи, та відповідальним працівником (щодо відокремленого підрозділу банку/установи - у разі наявності відповідального працівника) із зазначенням дати їх підписання.

Письмові пояснення, заперечення до довідки про виїзну перевірку разом з їх документальним підтвердженням є невід'ємною частиною довідки про виїзну перевірку.

Надання банком/установою заперечень до довідки про виїзну перевірку не звільняє банк/установу від визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, обов'язків, виконання яких пов'язане з фактом отримання банком/установою довідки про виїзну перевірку.

{Пункт 25 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 66 від 24.07.2017}

26. Банк/установа надсилає протягом строку, установленого в пункті 25 цього розділу, підписаний другий примірник довідки про виїзну перевірку, письмові пояснення, заперечення до довідки про виїзну перевірку (за наявності) до Національного банку із супровідним листом, підписаним керівником банку/установи, із забезпеченням гарантованої доставки та конфіденційності таких документів.

27. Власником довідки про виїзну перевірку банку/установи з моменту її підписання керівником інспекційної групи та заступником керівника інспекційної групи (одним із них у разі тимчасової відсутності іншого), додатків до неї (у тому числі матеріалів виїзної перевірки) з моменту їх отримання Національним банком є виключно Національний банк.

{Абзац перший пункту 27 розділу ІІ в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

Довідка про виїзну перевірку банку/установи разом з додатками (у тому числі матеріалами виїзної перевірки) становить інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, зокрема банківську, комерційну таємниці, таємницю фінансового моніторингу, та може містити іншу передбачену законом таємницю, а також конфіденційну інформацію, що збирається Національним банком під час здійснення нагляду, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

Усі документи, що складені Національним банком з використанням та/або на підставі інформації, що міститься в довідці про виїзну перевірку банку/установи, додатках до неї (у тому числі в матеріалах виїзної перевірки), становлять інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, яка відповідно до законодавства України не має доводитися до відома осіб, яких вона стосується, та поширюються Національним банком у порядку, визначеному законодавством України.

28. До здійснення перевірок банків/установ не можуть залучатися працівники Національного банку, які мають реальний чи потенційний конфлікт інтересів, у тому числі якщо їх близькі особи є керівниками, учасниками банку/установи, членами наглядового, виконавчого, іншого органу управління та контролю банку/установи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) банку/установи, мають інші корпоративні та/або трудові відносини, та/або особисті, та/або ділові зв'язки з банком/установою, що перевіряється. Обов'язок повідомлення керівника Департаменту про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів покладається на працівника Національного банку до початку перевірки банку/установи. Працівник Національного банку несе відповідальність за приховування такої інформації згідно із законодавством України.

У разі виявлення (отримання) під час проведення перевірки інформації (фактів), що свідчить про наявність у працівника Національного банку, залученого до перевірки, реального чи потенційного конфлікту інтересів, Національний банк негайно відстороняє (усуває) від проведення перевірки такого працівника та вживає заходів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції". Замість відстороненого (усунутого) працівника Національного банку до проведення перевірки може бути залучений інший.

III. Права та обов'язки інспекційної групи та керівників банку/установи

29. Члени інспекційної групи під час проведення виїзної перевірки банку/установи мають право:

1) вільного доступу до всіх оригіналів документів, матеріалів та інформації, у тому числі до тих, що становлять інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, зокрема банківську, комерційну, таємницю фінансового моніторингу, іншу таємницю, а також конфіденційну інформацію, необхідних для перевірки, до системи автоматизації банківських операцій, ресурсів автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу банку/установи, інформаційних ресурсів;

2) вільного доступу до всіх приміщень банку/установи в робочий час та в неробочий час за потреби;

3) збирати та вимагати від банку/установи надання будь-якої інформації, матеріалів, документів (їх копій та/або витягів з них), письмових пояснень, необхідних для здійснення виїзної перевірки;

4) безоплатно одержувати від банку/установи будь-яку інформацію, матеріали, документи (їх копії та/або витяги з них, у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, із супровідним листом), пояснення (у тому числі письмові) щодо його/її діяльності, вилучати копії документів, що свідчать про порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, наявність ознак здійснення банком/установою ризикової діяльності, стосовно діяльності банку/установи;

{Підпункт 4 пункту 29 розділу ІІI в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

5) одержувати від банку/установи та виносити за його/її межі матеріали виїзної перевірки, у тому числі копії документів, що свідчать/можуть свідчити про порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, засвідчені в установленому порядку;

{Підпункт 5 пункту 29 розділу ІІI в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}

6) користуватися необхідними для проведення виїзної перевірки та організації діяльності інспекційної групи технічними засобами, у тому числі комп'ютерами, флеш-картами та іншими електронними носіями інформації, програмними засобами, копіювальними апаратами, сканерами, телефонами (у тому числі стільникового зв'язку), заносити в приміщення та виносити з приміщення банку/установи технічні та програмні засоби, що належать Національному банку;

7) вимагати від банку/установи демонстрації та ознайомлення з функціональними можливостями і ресурсами автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів;

8) вимагати від банку/установи надання повного доступу до автоматизованих банківських систем/автоматизованих систем, що забезпечують здійснення фінансового моніторингу, системи автоматизації банківських операцій, інформаційних ресурсів для перегляду всіх операцій банку, установи та його (її) клієнтів за всіма рахунками з можливістю формування виписок руху коштів за рахунками (із зазначенням часу з точністю до секунди)/оборотно-сальдової відомості/інших звітів за період, що підлягає виїзній перевірці, реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів банку зі змінами та доповненнями, інших функціональних можливостей зазначених у цьому пункті систем і ресурсів.

{Пункт 29 розділу ІІІ доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 88 від 17.02.2016}

30. Керівник банку/установи, крім обов'язків, що зазначені в розділі II цього Положення, зобов'язаний виконувати законні вимоги керівника та членів інспекційної групи, сприяти та не створювати перешкод проведенню виїзної перевірки, а також зобов'язаний зокрема:

1) організувати в день початку виїзної перевірки зустріч і забезпечити оперативний зв'язок членів інспекційної групи, які здійснюють виїзну перевірку, з керівниками підрозділів/фахівцями, до обов'язків яких належить здійснення діяльності, відповідних операцій, що підлягають виїзній перевірці;

2) після пред'явлення представнику охорони або служби безпеки банку/установи посвідчення/розпорядження про перевірку цього банку/установи забезпечити на період її проведення кожному члену інспекційної групи вільний (на першу вимогу) вхід/вихід до/з приміщення та інших службових приміщень банку/установи протягом усього робочого дня, а за потреби в неробочий час;

3) забезпечити інспекційній групі вільний доступ до всіх документів, інформації та матеріалів з питань діяльності (обставин, фактів) банку/установи;

4) виділити інспекційній групі на період проведення виїзної перевірки робоче місце в окремому від працівників банку/установи та сторонніх осіб ізольованому службовому приміщенні, що обладнане необхідними меблями, вогнетривкою шафою для зберігання документів, комп'ютерами; забезпечити можливість користуватися телефоном, засобами копіювально-розмножувальної техніки. Якщо немає можливості виділити інспекційній групі зазначене службове приміщення, то з урахуванням чисельності цієї групи та за згодою її керівника має бути виділене окреме робоче місце, обладнане згідно з вимогами цього абзацу таким чином, щоб забезпечити належні умови для роботи членів інспекційної групи.

Доступ до зазначеного ізольованого службового приміщення керівника та інших працівників банку/установи, осіб, у яких таке приміщення перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування, під час проведення виїзної перевірки здійснюється тільки з дозволу керівника інспекційної групи;

бзац другий підпункту 4 пункту 30 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 204 від 30.03.2016}

5) забезпечити своєчасне надання на запит інспекційної групи/запит в електронній формі повної, достовірної інформації, матеріалів, документів (їх копії та/або витягів із них, у тому числі в електронному вигляді на визначених носіях інформації, із супровідним листом), письмових пояснень у форматі, структурі, вигляді, порядку, термінах та обсягах, визначених у запиті інспекційної групи/запиті в електронній формі;

{Підпункт 5 пункту 30 розділу ІІI в редакції Постанови Національного банку № 66 від 24.07.2017}вгору