Документ z0641-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.04.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.06.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.04.2012  № 671


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2012 р.
за № 641/20954

Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах, що додаються.

2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Унести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Міністр

В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Заступник Голови Державної інспекції
техногенної безпеки України

Перший заступник Голови –
Головний державний інспектор
ядерної та радіаційної безпеки України

Заступник Міністра охорони здоров'я України

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України


Г. ОсовийО. Мірошниченко
Ю. Мельников


І.В. ГасекМ.Х. Гашев

О.К. ТолстановА.П. Клюєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
05.04.2012 № 671


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2012 р.
за № 641/20954

ПРАВИЛА
охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах

І. Сфера застосування

1.1. Ці Правила визначають основні організаційні й технічні вимоги безпечної експлуатації, технічного обслуговування, ремонту, монтажу і налагодження електричного устаткування та електромереж в умовах відкритих гірничих робіт, які знаходяться у межах кар’єру або відвалу.

1.2. Вимоги цих Правил є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які ведуть розробку родовищ корисних копалини відкритим способом, виконують науково-дослідні, проектно-конструкторські, будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи, а також для працівників, що обслуговують діючі електроустановки в умовах відкритих гірничих робіт.

ІІ. Терміни та визначення понять

2.1. У цих Правилах терміни та визначення вживаються у такому значенні:

внутрішньокар'єрні пересувні повітряні лінії електропередачі - лінії, які підлягають переміщенню, подовженню або укороченню, що споруджуються на опорах із залізобетонними, дерев'яними або металевими основами;

внутрішньокар'єрні стаціонарні повітряні лінії електропередачі - лінії, які не підлягають переміщенню, подовженню або укороченню, що споруджуються на стаціонарних опорах.

2.2. Інші терміни та поняття вживаються у значеннях, зазначених у Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017 (далі - ПТЕЕС), та Правилах безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98).

ІІІ. Позначення та скорочення

ПТЕЕС - Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;

НАПБ - нормативний акт пожежної безпеки;

НПАОП - нормативно-правовий акт з охорони праці;

КЛ - кабельна лінія електропередачі;

КТП - комплектна трансформаторна підстанція;

КРП - кар'єрний розподільний пункт;

ПЗР - планово-запобіжні ремонти;

ПЛ - повітряна лінія електропередачі;

ПП - пункт перемикання;

ПТП - пересувна трансформаторна підстанція;

РУ - розподільна установка;

СЦБ - сигналізація, централізація та блокування.

ІV. Загальні положення організації безпечної експлуатації електрогосподарства

4.1. Під час улаштування, експлуатації і ремонту електроустаткування і електромереж кар'єрів (розрізів) та відвалів повинні виконуватися вимоги “Правил устройства електроустановок”, шосте видання, М., 1985 (далі - ПУЭ); ПТЕЕС; НПАОП 40.1-1.21-98; Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.03.2010 № 61, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.06.2010 за № 356/17651 (далі - НПАОП 0.00-1.24-10), ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд, а також заводських інструкцій з експлуатації електроустановок у тій частині, у якій вони не суперечать вимогам цих Правил.

4.2. Виконання цих Правил є обов'язковим для:

адміністративно-технічних працівників, які здійснюють керівництво гірничими роботами, організовують оперативне обслуговування діючих електроустановок, виконання в них електромонтажних, ремонтних, налагоджувальних робіт та профілактичних випробувань;

машиністів і помічників машиністів роторних комплексів, екскаваторів і бурових верстатів;

працівників, що обслуговують машини з електроприводом, проводять ремонт, налагодження і випробування електроустаткування та електромереж кар'єру;

машиністів і помічників машиністів локомотивів залізничного транспорту;

водіїв автомобілів, кранів, тракторів і бульдозерів під час виконання робіт у межах кар’єру або відвалу.

4.3. Особа, відповідальна за електрогосподарство кар’єру, та особа, яка буде виконувати зазначені обов’язки в разі її відсутності, призначаються наказом відповідного керівника. Зазначені особи призначаються з числа фахівців, які мають відповідну кваліфікацію та пройшли навчання з безпечної і технічної експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки та охорони праці.

Обов’язки особи, відповідальної за електрогосподарство кар’єру, покладаються на головного енергетика кар’єру або особу, що виконує його обов'язки.

4.4. Згідно з Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05), з урахуванням специфіки виробництва розробляється і затверджується роботодавцем відповідний перелік робіт з підвищеної небезпеки, для проведення яких потрібні спеціальне навчання працівників і щорічна перевірка їх знань з охорони праці. Усі роботи з підвищеною небезпекою проводяться тільки за письмовим нарядом.

4.5. Розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на гірничому підприємстві здійснюються згідно з вимогами Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232.

4.6. Під час проектування схем електропостачання нових об'єктів кар'єру і відвалів беруться до уваги:

надійність схеми електропостачання внутрішньокар'єрних споживачів, що проектується;

необхідність візуального спостереження за станом кар'єрних розподільних мереж на всій території кар'єру і відвалів;

можливість механізації робіт зі спорудження і ремонту кар'єрних розподільних мереж;

однотипність устаткування кар'єрних розподільних мереж;

необхідність ведення гірничих робіт у зоні електричних мереж.

4.7. Лінії електропередачі для електропостачання кар'єрів необхідно проектувати з глибокими вводами. До підстанції глибокого вводу необхідно підключати тільки навантаження кар'єрів.

Споживачі І категорії з надійності електропостачання повинні мати два вводи і автоматичне введення резерву.

Струмове навантаження однієї ПЛ напругою вище 1000 В з перетином фазних проводів 25, 35, 50, 70 та 95 мм-2 не повинно перевищувати 130, 170, 210, 265 та 320 А відповідно. Варіанти навантаження, що підключаються до однієї ПЛ, визначається особою, відповідальною за електрогосподарство кар’єру, за узгодженням з технічним керівником кар’єру.

4.8. Організація робіт, складання списків працівників відповідної кваліфікації, що мають право видачі нарядів і розпоряджень, мають право бути керівниками робіт, допускачами, наглядачами, членами бригади, та оформлення переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації, повинні відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.21-98.

4.9. Обов’язки допускача під час роботи на екскаваторі за нарядом-допуском (далі - наряд) та за розпорядженням виконує машиніст екскаватора.

4.10. За нарядом в електромережах та електроустановках напругою понад 1000 В виконуються роботи:

на діючих ПЛ, що пов'язані з підійманням на опору, ПП, КТП та інші електроустановки вище 3 м від поверхні їх встановлення;

з розчищення траси ПЛ, якщо можливе падіння на проводи зрубаних дерев або є необхідність обрубування гілок та сучків, пов’язане з небезпечним наближенням працівників до проводів;

на діючих КЛ;

ремонт та заміна прохідних ізоляторів, шинних конструкцій, ввідного роз'єднувача та інших елементів ПП, КТП, КРП, установлених на діючих ПЛ;

підключення та відключення ПП, КТП, КРП до діючих ПЛ;

вимірювання опору ізоляції діючих ПЛ та КЛ мегаомметром.

4.11. В електроустановках напругою понад 1000 В за розпорядженням з попереднім записом у журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями дозволяється проводити:

4.11.1. Роботи зі зняттям напруги, що виконуються з установленням стаціонарного або переносного заземлення.

До таких робіт належать:

дрібний ремонт тих ПП, що стоять окремо або встановлені на гірничо- транспортних машинах, не пов'язаних з вимиканням ПЛ (заміна і доливання масла, ремонт приводу масляного вимикача, підтяжка і зачистка контактів на шинах після роз’єднувача, заміна запобіжників на трансформаторах напруги);

підключення і відключення кабелів у ПП, роботи в КТП (заміна запобіжників на стороні вищої і нижчої напруги, підтяжка і зачистка контактів на ошиновці після роз’єднувача і на ізоляторах трансформатора, перевірка електричної ізоляції обмоток трансформатора, підключення і відключення відхідного кабелю).

Цей перелік може бути розширений за поданням особи, відповідальної за електрогосподарство кар’єру та за узгодженням особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства та територіального органу Держгірпромнагляду України.

Зазначені роботи проводяться не менше ніж двома працівниками, один з яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче ІV. Під час допуску працівників до зазначених робіт повинні бути виконані всі необхідні для цих робіт технічні заходи відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98.

4.11.2. Роботи із зняттям напруги, що виконуються з установленням переносних заземлень.

До таких робіт належать роботи на екскаваторах:

заміна, приєднання і від'єднання живильного кабелю і кабельних перемичок;

заміна ізоляторів на ввідних коробках і кільцевих струмоприймачах;

ремонт кільцевого струмоприймача та ввідної коробки;

заміна, доливання і усунення течі масла в масляному вимикачеві;

ремонт вимикача і роз’єднувача;

заміна запобіжників, трансформаторів струму і напруги;

вимір опору ізоляції відключених двигунів та кабельних перемичок мегаомметром.

Ці роботи виконуються після відключення кабелю від ПП не менше ніж двома працівниками, один з яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче ІV.

4.11.3. Роботи без зняття напруги на струмоведучих частинах та поблизу них, що не потребують установлення заземлення.

До таких робіт у стаціонарних і напівстаціонарних електроустановках, що стоять окремо і встановлені на гірничотранспортних машинах, РУ, належать:

чистка та дрібний ремонт арматури кожуха, масловказівних стекол на баках вимикачів тощо, що не перебувають під напругою;

вимірювання струму струмовимірювальними кліщами;

перевірка нагріву контактів штангою;

вимірювання вібрації шин із застосуванням штанги;

одиночні операції з контролю за ізоляторами і з'єднувальними затискачами штангою;

вимірювання під час перевірки фільтрів високочастотних каналів, обладнаних на ПЛ напругою понад 1000 В, доливання і взяття проб масла;

огляд ПЛ та роботи на ПЛ, пов'язані з підійманням на опору до 3 м;

відновлення постійних позначень на опорах ПЛ, КТП, ПП, КРП.

Ці роботи проводяться не менше ніж двома працівниками, один з яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче IV. Під час проведення зазначених робіт повинні бути виконані всі необхідні заходи безпеки.

4.11.4. Роботи на ПЛ з розчищення траси, коли немає потреби в заходах, що запобігають падінню на проводи дерев або гілок, відновлення постійних позначень на опорах, інструментальні заміри під час визначення дефектів опор, огляд лінії без піднімання на опору, дозволяється виконувати одному працівнику з ІІ кваліфікаційною групою з електробезпеки.

4.12. У порядку поточної експлуатації електроустановок напругою понад 1000 В без зняття напруги на віддалі від струмоведучих частин можуть виконуватися такі роботи:

у ПП та КТП - огляд конструкцій і обладнання без заходження за огорожу, огляд заземлювальної мережі, перевірка справності механічних блокувальних пристроїв дверей та замків та інші роботи в обсязі щозмінного огляду;

на екскаваторах (комплексах) та інших електрифікованих установках - зовнішній огляд живильного кабелю, електричних машин, перетворювального пристрою та силового трансформатора, огляд РУ; перевірка рівня масла в трансформаторі (візуально за маслопокажчиком), огляд панелей, блоків і станцій керування;

огляд кожуха обладнання.

Зазначені роботи виконуються не менше ніж двома працівниками, один з яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче ІV, а інші - не нижче ІІІ.

На стаціонарних і напівстаціонарних РУ - прибирання території та приміщення може виконувати працівник, який має ІІ групу з електробезпеки, ремонт освітлювальної апаратури та заміну ламп, розташованих поза комірками, ремонт апаратури телефонного зв'язку може виконувати електротехнічний працівник з ІІІ групою з електробезпеки.

4.13. В електроустановках напругою до 1000 В за нарядом проводяться такі ремонтні роботи:

на ПЛ, освітлювальних мережах і щоглах з підійманням на опору (щоглу);

у РУ, на щитах та збірках;

на кабельних мережах.

4.14. В електроустановках напругою до 1000 В за розпорядженням дозволяється проводити такі роботи:

4.14.1. Зі зняттям напруги:

ремонт магнітних пускачів, пускових кнопок, автоматичних вимикачів, рубильників, реостатів, контакторів і аналогічної пускової комутаційної апаратури за умови встановлення її поза щитами і збірками;

ремонт окремих електроприймачів (електродвигунів, гальмівних котушок тощо), окремо розташованих станцій і блоків керування, заміну плавких вставок запобіжників, ремонт освітлювальної проводки із заміною світильників і ламп;

ремонт напівпровідникових перетворювачів та приборів, комутаційної апаратури, установленої в шафах та панелях екскаваторів та бурових верстатів;

ремонт кільцевих струмоприймачів, електродвигунів (генераторів) постійного та змінного струму на місцях їх установлення.

Установлення переносних заземлень при цьому є обов'язковим.

4.14.2. Без зняття напруги на струмоведучих частинах та поблизу них:

перевірку спрацьовування реле;

перевірку роботи електровимірювальних приладів.

Зазначені роботи проводять не менше ніж двоє працівників з ІІІ групою з електробезпеки. Перелік цих робіт може бути розширений за поданням особи, відповідальної за електрогосподарство кар'єру, та погодженням особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства і територіального органу Держгірпромнагляду України.

4.15. В електроустановках напругою до 1000 В у порядку поточної експлуатації працівникам дозволяється проводити такі роботи:

4.15.1. Зі зняттям напруги:

підтяжку, зачистку та заміну контактів;

чищення ізоляторів;

заміну щіток і щіткотримачів на низьковольтному кільцевому струмоприймачі, низьковольтних електродвигунах (генераторах) гірничих машин та комплексів;

контроль за нагрівом електричних машин і їх підшипників;

заливку (набивання) мастила в підшипники електричних машин;

перевірку стану апаратури, установленої на станціях і блоках керування;

регулювання магнітної системи контакторів і пускачів, регулювання натиснення їх контактів;

очищення апаратури від пилу та продувка стисненим повітрям;

перевірку освітлення і заміну ламп;

ремонт електропроводів освітлення;

заміну змінних елементів з’єднувальних муфт (пальців, сухарів тощо);

перевірку стану ізоляції головних і допоміжних приводів, кіл керування;

підтяжку і зачистку контактів освітлювальних трансформаторів, трансформаторів живлення, підсилювачів;

ремонт електроприладів опалювання;

зовнішній огляд живильного кабелю і кабельних муфт.

4.15.2. Без зняття напруги на струмоведучих частинах та поблизу них - заміна запобіжників трансформаторів напруги та запобіжників пробкового типу.

Без зняття напруги осторонь від струмоведучих частин, що перебувають під напругою, - прибирання приміщень до огорожі та очищення від забруднень кожухів і корпусів електроустаткування.

4.16. Машиністи та помічники машиністів гірничих машин і комплексів, керування якими пов'язано з оперативним вмиканням та вимиканням електроустановок, повинні мати групи з електробезпеки відповідно до пункту 1.7 глави 1 розділу ІХ НПАОП 0.00-1.24-10.

Наявність вказаних груп з електробезпеки дає право машиністам та їх помічникам проводити переключення кабелю в межах закріплених за ними гірничих машин та комплексів і їх ПП за письмовим дозволом посадової особи, в обов’язки якої покладено здійснення контролю за безпечним виконанням робіт.

4.17. Машиністам і помічникам машиністів гірничих машин і комплексів у порядку поточної експлуатації дозволяється виконувати такі роботи:

перевірку спрацьовування реле без підключення вимірювальних приладів;

огляд живильного кабелю і кабельних муфт заземлювальної мережі, конструкцій і обладнання ПП без заходження за огорожу;

перевірку справності механічних блокувальних пристроїв дверей і замикаючих пристроїв та інші роботи в обсязі щозмінного огляду ПП;

прибирання кабіни та машинної зали до постійного огородження.

Перелік цих робіт може бути розширений за поданням особи, відповідальної за електрогосподарство кар'єру, та погодженням особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства і територіального органу Держгірпромнагляду України.

4.18. У разі виявлення в електроустаткуванні, на ПЛ і КЛ напругою до та понад 1000 В несправностей, що можуть призвести до аварії або загрожують життю людей, необхідно:

вжити заходів для запобігання аваріям і загрозі життю людей;

негайно доповісти про виявлені несправності керівникові дільниці або відповідальному за електрогосподарство.

Короткочасні роботи із запобігання або ліквідації наслідків аварій, тривалість яких не перевищує одну годину, допускається виконувати без наряду за розпорядженням із обов’язковим записом у журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями:

оперативним працівникам (в електроустановках напругою понад 1000 В - не менше ніж удвох);

виробничим працівникам під наглядом чергового;

виробничим працівникам під наглядом адміністративно-технічного працівника з V групою з електробезпеки (в електроустановках напругою до 1000 В - з ІV групою) у разі зайнятості або відсутності оперативних працівників та місцевих чергових.

4.19. Право видавати наряд або розпорядження на роботу із запобігання аварій та ліквідації їх наслідків у разі відсутності адміністративно-технічних працівників, які мають право видавати наряди або розпорядження, надається оперативному або оперативно-виробничому працівнику з V групою з електробезпеки.

4.20. Організаційні та технічні заходи під час роботи на повітряних живильних та зворотних лініях контактної мережі виконуються відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98.

4.21. Обслуговування і ремонт контактної мережі, живильних і зворотних ліній проводять оперативні, оперативно-виробничі та виробничі працівники.

4.22. Під час виконання ремонтних робіт на контактній мережі, живильних і зворотних лініях обов'язки допускача виконує черговий електромонтер або майстер (начальник дільниці) контактної мережі відповідно до затверджених списків відповідальних осіб.

4.23. На контактній мережі, живильних і зворотних лініях за нарядом виконуються роботи:

виробничими працівниками, за винятком робіт, пов'язаних із спорудженням нових ділянок контактної мережі, а також віддалених від діючих ліній електропередачі і контактних мереж на відстань не менше відповідної охоронної зони;

оперативно-виробничими працівниками на діючих ділянках контактної мережі, живильних і зворотних лініях із зняттям напруги і пов'язані з підійманням на висоту вище ніж 2 м;

із запобігання аваріям і ліквідації їх наслідків, тривалість яких перевищує одну годину.

4.24. На контактній мережі живильних і зворотних лініях за розпорядженням виконуються роботи:

оперативно-виробничими працівниками на лінійних пристроях контактної мережі із зняттям напруги і без підіймання на висоту;

виробничими працівниками із запобігання аваріям і ліквідації їх наслідків, тривалість яких не перевищує одну годину.

Перелік робіт на контактній мережі, живильних і зворотних лініях, що виконуються за нарядом, за розпорядженням та у порядку поточної експлуатації визначається головним енергетиком залізничного цеху, погоджується особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства, і затверджується керівником підприємства.

4.26. Перегін гірничого устаткування (екскаваторів, комплексів, бурових верстатів) як своїм ходом, так і за допомогою пристрою для перегону гірничого устаткування чи за допомогою засобів пересування, його перевезення на транспортних засобах дозволяється проводити за спеціальним письмовим розпорядженням технічного керівника кар'єру. Якщо на трасі перегону є будь-які перешкоди, то до розпорядження повинен бути доданий план подолання цих перешкод.

Перегоном гірничого устаткування незалежно від відстані вважається:

пересування з перемиканням на інший ПП;

пересування під ПЛ, переїзд через залізничні колії та технологічні дороги;

переїзд з горизонту на горизонт.

4.27. Роботи, що забезпечують електробезпеку на трасі перегону, виконуються за нарядом призначеного розпорядженням адміністративно-технічного працівника, відповідального за перегін.

4.28. Оперативні перемикання екскаваторів та інших гірничих машин, пов'язані з підійманням на опору, в нічний час забороняються.

Як виняток, такі роботи можуть виконуватися за розпорядженням технічного керівника кар'єру під контролем адміністративно-технічного працівника енергослужби кар’єру і посадової особи гірничого нагляду за умови достатнього освітлення місця робіт.

4.29. Операції, пов'язані з переміщенням механізмів екскаваторів (комплексів), під час ремонту їх механічної частини проводяться тільки за наявності візуального спостереження керівником роботи за діями працівника, що виконує роботу, і машиніста, що керує екскаватором (комплексом).

Під час виштовхування ходового візка, заміни центральної цапфи, котків поворотного круга та під час підіймання будь-яким способом поворотної платформи екскаватора кабель, що живить екскаватор, повинен бути відключений і на нього в ПП повинні бути встановлені переносні заземлення.

Керівництво зазначеними роботами здійснюється адміністративно-технічним працівником механічної служби.

4.30. Налагодження релейного захисту і випробування підвищеною напругою електроустаткування підстанцій, РУ, ПП, КТП проводиться за нарядом згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21-98.

4.31. Налагодження електроприводу електрифікованих машин (комплексів), а також виявлення і усунення несправностей в силових колах і в колах керування виконуються за розпорядженням. Водночас необхідно дотримуватись таких умов:

роботу виконувати не менше ніж двома працівниками, група з електробезпеки одного з яких не нижче IV, а інших - не нижче III;

роботи в силових і оперативних колах гірничих машин проводяться після вимкнення силових установок;

електричні машини, а також командоконтролери під час налагодження вмикає та вимикає тільки машиніст екскаватора з дозволу працівника, який видав розпорядження.

Порядок допуску до налагоджувальних робіт визначається НПАОП 40.1-1.21-98.

4.32. З метою забезпечення безпеки людей під час грози забороняється виконання робіт на:

ПЛ і КЛ;

лініях зв'язку і телемеханіки;

контактних мережах і рейкових коліях електрифікованого та неелектрифікованого залізничного транспорту;

вводах і комутаційній апаратурі закритих РУ, безпосередньо приєднаних до ПЛ;

заземлювальних пристроях і на відстані ближче ніж 100 м від них.

4.33. Екіпажі електрифікованих машин (комплексів) повинні складатися не менше ніж з двох працівників. Обслуговування двох агрегатів (екскаваторів і бурових верстатів) одним помічником не дозволяється.

Допускається обслуговування екскаваторів і бурових верстатів одним машиністом. Одночасно повинна бути організована спеціальна бригада, до складу якої входять слюсарі, електрослюсарі та яка забезпечена спецмашиною і радіоустановкою для зв'язку з енергодиспетчером кар’єру, а також спеціальна бригада зі спеціальною машиною для заміни канатів екскаваторів.

4.34. Під час обслуговування електроустановок застосовуються захисні засоби (діелектричні рукавиці, боти, килимки, ізолюючі підставки), покажчики напруги, переносні заземлення, а також засоби індивідуального захисту - захисні окуляри, монтажні пояси, кігті відповідно до ГОСТ 12.4.011-89 “ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация”.

На одиницю основних електроустановок кар’єру повинна бути така кількість захисних засобів для працівників.

На екскаваторах (комплексах):

покажчик напруги вище 1000 В - 1 шт.;

покажчик напруги до 1000 В - 1 шт.;

діелектричні рукавички - 2 пари;

діелектричне взуття - 1 пара для екскаваторів і 2 пари для комплексів;

захисні окуляри - 2 пари;

переносні заземлення - 2 комплекти на напругу вище 1000 В;

ізолююча штанга напругою вище 1000 В - 1 шт.;

плакати безпеки - 1 комплект.

На бурових верстатах:

покажчик напруги до 1000 В - 1 шт.;

діелектричні рукавички - 2 пари;

захисні окуляри - 2 пари;

діелектричне взуття - 1 пара;

переносні заземлення - 1 комплект на кожний рівень напруги;

плакати безпеки - 1 комплект.

На водовідливних установках, дренажних шахтах, підйомниках, стрічкових установках та іншому устаткуванні:

покажчик напруги - 1 шт. на кожний рівень напруги;

діелектричні рукавички - 2 пари;

діелектричне взуття (для напруги понад 1000 В) - 1 пара;

діелектричні калоші (тільки для установок напругою до 1000 В) - 1 пара;

захисні окуляри - 1 пара;

переносні заземлення - 1 комплект на кожний рівень напруги;

плакати безпеки - 1 комплект.

4.35. За збереження захисних засобів, що знаходяться на гірничих машинах (механізмах) та інших електрифікованих установках, відповідають машиністи цих машин і установок. Про непридатність захисних засобів машиністи зобов’язані повідомити адміністративно-технічному працівнику, що здійснює технічне керівництво роботами в зміні.

4.36. За несвоєчасне випробування захисних засобів і їх заміну несе відповідальність адміністративно-технічний працівник, якого призначено особою, відповідальною за безпечну експлуатацію електрообладнання дільниці.

4.37. На кожному кар'єрі та на кожній гірничій дільниці повинен бути мінімально необхідний запас захисних засобів:

на дільниці - не менше двох повних комплектів на кожні 10 машин;

на кар'єрі - не менше 20 % нормативного переліку, що є на гірничих дільницях і в електрогосподарстві кар'єру.

V. Вимоги до працівників і технічної документації

5.1. Проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов'язковому медичному огляді осіб віком до 21 року, здійснюється відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113.

5.2. Роботодавець повинен додержуватись спеціальних вимог охорони праці для певних категорій працівників згідно з:

Переліком робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України і Державним комітетом України по нагляду за охороною праці від 23.09.94 № 263/121, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.95 за № 18/554;

Переліком важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 № 256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260;

Граничними нормами підіймання і переміщення важких речей жінками, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.93 № 241, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22.12.93 за № 194;

Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 № 46, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.94 за № 176/385;

Граничними нормами підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.03.96 № 59, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 16.04.96 за № 183/1208.

5.3. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників здійснюються відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05).

5.4. Інструкції підприємства з охорони праці розробляються відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

5.5. Забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

5.6. Видача індивідуального одягу, індивідуального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам здійснюється відповідно до вимог Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.08.2008 № 184, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2008 за № 832/15523 (НПАОП 0.00-3.10-08).

5.7. Працівники забезпечуються санітарно-побутовими приміщеннями відповідно до вимог ДБН В.2.2-28:2010 “Будинки адміністративного та побутового призначення” з кімнатами для зберігання спеціального одягу, взуття та засобів індивідуального захисту, для сушіння спецодягу і взуття, обігріву та приймання їжі.

5.8. Працівники, що обслуговують електроустановки, зобов'язані:

пройти навчання безпечним методам роботи, скласти іспит і одержати відповідну групу з електробезпеки;

знати і виконувати ці Правила, ПУЭ, ПТЕЕС, НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 0.00-1.24-10, Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 19.10.2004 № 126, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-04), навчання яким проводиться відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05;

уміти надавати першу невідкладну медичну допомогу потерпілому внаслідок ураження електричним струмом;

уміти користуватися індивідуальними засобами захисту і засобами гасіння пожежі в електроустановках;

мати при собі на робочому місці посвідчення про перевірку знань вимог НПАОП 40.1-1.21-98 та ПТЕЕС.

5.9. Перевірка знань, стажування і допуск до самостійної роботи працівників, які обслуговують електроустановки, здійснюється відповідно до НПАОП 40.1-1.21-98 та ПТЕЕС.

5.10. Адміністративно-технічні працівники, що здійснюють керівництво гірничими роботами, повинні знати ці Правила та безпечні методи експлуатації електроустановок, а начальники змін, гірничі майстри зобов'язані мати групу з електробезпеки не нижче ІV до та понад 1000 В.

5.11. Навчання працівників, які обслуговують електроустановки та здійснюють ведення гірничих робіт із застосуванням гірничих електрифікованих машин, проводиться за програмами, затвердженими технічним керівником підприємства.

5.12. До роботи в електроустановках допускаються працівники, які мають посвідчення щодо присвоєння їм відповідної групи з електробезпеки. Посвідчення видається після перевірки знань вимог НПАОП 40.1-1.21-98 та ПТЕЕС, НПАОП 0.00-1.24-10 та інструкцій з охорони праці стосовно відповідної професії або посади.

5.13. Перевірка знань кожного працівника на відповідну групу з електробезпеки (II - V) проводиться комісіями, які призначаються наказом керівника підприємства. Склад комісії та кваліфікація її членів визначаються відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 та ПТЕЕС.

5.14. Періодичність перевірки знань визначається відповідно до вимог ПТЕЕС. Перелік посад та професій електротехнічних та електротехнологічних працівників, які повинні мати відповідну групу з електробезпеки, визначається особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства, і затверджується технічним керівником.

5.15. Працівники, яким дозволено виконання спеціальних робіт (верхолазні роботи, роботи під напругою, випробування обладнання підвищеною напругою тощо), повинні мати відповідний запис у посвідченні. Перелік спеціальних робіт з урахуванням місцевих умов повинен бути затверджений технічним керівником підприємства.

5.16. Оперативні перемикання, технічне обслуговування та ремонт електроустановок кар'єрів проводять електротехнічні працівники, а саме: оперативні, оперативно-виробничі та виробничі працівники.

5.17. До оперативних працівників належать чергові підстанції і РУ. Оперативні працівники безпосередньо підпорядковуються особі, яка відповідає за електропостачання кар'єру в зміні. Такою особою (енергетиком, енергодиспетчером) може бути працівник, який має вищу технічну або середню спеціальну освіту та V групу з електробезпеки.

5.18. До оперативно-виробничих працівників належать:

працівники гірничих дільниць, які здійснюють експлуатацію та ремонт електроустановок і мереж дільниці, яким дозволено виконувати оперативні перемикання у межах закріпленого за ними обладнання;

чергові електрики та енергетики зміни (енергодиспетчери);

електротехнічні працівники, підпорядковані безпосередньо особі, яка відповідає за електропостачання кар'єру;

машиністи та помічники машиністів гірничотранспортних машин (комплексів), машиністи водовідливних установок у межах закріпленого за ними обладнання.

5.19. До виробничих працівників належать електротехнічні працівники кар'єру (копальні), дільниць, які виконують ремонт і обслуговування електроустаткування гірничих машин, механізмів і електромереж.

5.20. До електротехнологічних працівників належать гірничі майстри, начальники змін гірничих дільниць, електрозварювальники та працівники, що виконують роботи на рейкових коліях із застосуванням електричного інструменту або переносних електричних машин.

5.21. Працівники, які ремонтують рейкові колії електрифікованих залізниць або виконують роботи поблизу них, повинні мати ІІ групу з електробезпеки.

5.22. Машиністи електровозів, дрезин повинні мати ІV групу з електробезпеки, а їх помічники - не нижче III.

5.23. Машиністи тепловозів і їх помічники повинні мати ІІІ групу з електробезпеки.

5.24. На кар'єрі повинна бути така технічна документація:

5.24.1. Однолінійні схеми електропостачання і зв'язку кар'єру в цілому. На схему повинні бути нанесені електрична мережа кар’єру із зазначенням номінальних напруг, розподільна і захисна апаратура. На кожне приєднання повинні бути затверджені уставки релейного захисту.

5.24.2. План гірничих робіт з нанесенням ПЛ кар'єра.

5.24.3. Схема тягової мережі.

5.24.4. Схеми підземних КЛ, нанесені на план гірничих робіт або на схематичний план гірничих робіт і виробок.

5.24.5. Креслення електроустаткування, установок і споруд, а також запасних частин.

5.24.6. Комплект виконавчих схем управління екскаваторами, буровими верстатами та іншим устаткуванням.

5.24.7. Комплект експлуатаційних інструкцій електроустановок.

5.24.8. Комплект посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці, а також інструкцій з пожежної безпеки.

5.24.9. Паспортні карти або журнали з описом електроустаткування і захисних засобів із зазначенням технічних характеристик і інвентарних номерів (до паспортних карт або журналів додаються протоколи і акти випробувань, ремонту, налагодження устаткування).

5.24.10. Типові паспорти ПЛ і КЛ, центральних (виносних) заземлювальних контурів кар'єру та стаціонарних об'єктів.

5.24.11. Графіки:

технічного обслуговування та ремонту екскаваторів, бурових верстатів, іншого устаткування;

технічного обслуговування та ремонту КРП, ПП, КТП і секційних пунктів;

капітального ремонту електричних машин;

планових перевірок релейного захисту, пристроїв захисного відключення і сезонної наладки електроприводів.

5.24.12. Журнал обліку витрат електроенергії.

5.24.13. Протоколи вимірювань освітленості робочих місць, території кар'єру і відвалів.

5.24.14. Журнал перевірки знань вимог НПАОП 40.1-1.21-98 та ПТЕЕС і цих Правил.

5.24.15. Списки працівників, які мають право видавати наряди (розпорядження) на виконання робіт в електроустановках. Списки працівників, призначених керівниками робіт, допускачами. Списки працівників, які готують робоче місце, допуск. Списки працівників, які наглядають за безпечним виконанням робіт та членів бригади. Списки працівників, яким дозволяється одноосібний огляд електроустановок. Переліки робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями та в порядку поточної експлуатації.

5.24.16. Акти визначення меж обслуговування електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін, які за ними закріплені.

5.24.17. Програми навчання працівників.

5.25. Технічна документація може вестися в електронному варіанті за наявності програм, що передбачають надання необхідних даних.

5.26. Енергетик зміни (енергодиспетчер, електрик зміни) кар'єру повинен мати таку технічну документацію:

5.26.1. Схему електропостачання кар'єру і відвалів, нанесену на суміщений план гірничих робіт, на якій позначено силові мережі, у тому числі і електрифікованого транспорту, місця розташування електроустановок (КТП, РУ, ПП тощо). Допускається роздільне нанесення мереж змінного і постійного струму.

5.26.2. Принципову однолінійну схему електропостачання електроустановок кар’єру та відвалів.

5.26.3. Зміни, що відбулися, у тому числі й зміни, пов’язані з перебудовою ПЛ, повинні бути нанесені на схеми відповідно до підпунктів 5.26.1, 5.26.2 цього пункту до кінця робочої зміни.

5.26.4. Однолінійну схему електропостачання об'єктів промислового майданчика кар'єру та інших стаціонарних об'єктів.

5.26.5. Посадові інструкції для працівників, які перебувають під безпосереднім і оперативним керівництвом енергетика зміни (енергодиспетчера).

5.26.6. Списки працівників та перелік робіт відповідно до підпункту 5.24.15 пункту 5.24 цього розділу.

5.26.7. Оперативний журнал перемикань.

5.26.8. Журнал телефонограм, заявок і змін у схемах.

5.26.9. Журнал розпоряджень керівного персоналу.

5.26.10. Перелік інвентарних засобів захисту для працівників, безпосередньо підпорядкованих енергетику зміни.

5.26.11. Карти уставок релейного захисту.

5.26.12. Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці працівників, безпосередньо підпорядкованих енергетику зміни (енергодиспетчеру).

5.26.13. Бланки нарядів на виконання робіт в електроустановках.

5.26.14. Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.

5.26.15. Журнал дефектів та неполадок на електроустановках.

5.27. На дільниці з ремонту гірничого електроустаткування кар'єру повинна бути така технічна документація:

5.27.1. Журнал реєстрації електроустаткування.

5.27.2. Комплект схем управління приводами екскаваторів, бурових верстатів та іншого устаткування.

5.27.3. Документацію відповідно до підпункту 5.24.15 пункту 5.24 та підпунктів 5.26.5, 5.26.10, 5.26.12 і 5.26.13 пункту 5.26 цього розділу.

5.27.4. Журнал обліку трансформаторного масла і протоколи його випробування.

5.27.5. Журнал перевірки заземлень стаціонарних і напівстаціонарних електроустановок (за переліком, затвердженим особою, яка відповідає за електропостачання кар'єру).

5.27.6. Журнал ремонтів і випробувань кабелів у гнучкій гумовій оболонці.

5.27.7. Журнал випробувань електроустаткування і апаратури після ремонтів.

5.27.8. Графіки, передбачені підпунктом 5.24.11 пункту 5.24 цього розділу.

5.27.9. Журнал реєстрації інструктажів працівників з охорони праці.

5.28. Енергетик (електромеханік) гірничих, бурових та інших дільниць повинен мати таку технічну документацію:

5.28.1. Документацію відповідно до підпункту 5.24.15 пункту 5.24, підпунктів 5.26.5, 5.26.13 і 5.26.14 пункту 5.26, підпунктів 5.27.1, 5.27.2, 5.27.5, 5.27.6, і 5.27.9 пункту 5.27 цього розділу.

5.28.2. Графіки, передбачені підпунктом 5.24.11 пункту 5.24 цього розділу.

5.28.3. Журнали технічного обслуговування і ремонту електроустаткування та кабелів.

5.28.4. Схему електропостачання споживачів дільниці.

5.28.5. Виконавчі, принципові, монтажні схеми та схеми зовнішніх з'єднань, управління, захисту і сигналізації гірничих машин і комплексів, що перебувають в експлуатації на дільниці.вгору