Документ z0196-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.09.2018, підстава - z1035-18

8. Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 16), відображає залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків на ім'я розпорядників бюджетних коштів відповідно до нормативно-правових актів.

9. Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 17) відображає залишки коштів розпорядників бюджетних коштів, які мають відповідно до нормативно-правових актів відкриті на своє ім'я інші поточні рахунки в установах банків.

10. Довідка про депозитні операції (додаток 18) відображає депозитні операції, що проводяться розпорядниками бюджетних коштів (залишки на рахунках тощо), із зазначенням нормативно-правового акта, на підставі якого проводяться такі операції.

11. Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами (додаток 19), містить інформацію про сплату до бюджету штрафів, накладених на розпорядників бюджетних коштів контролюючими органами. У довідці зазначаються: найменування контролюючого органу, сума сплаченого штрафу, підстава для його накладення та винні особи. Ця довідка складається розпорядниками бюджетних коштів (крім зведеної бюджетної звітності).

{Пункт 12 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018}

12. Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду (додаток 20) містить детальну інформацію про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду за бюджетними зобов'язаннями, взятими на облік органами Казначейства. Ця довідка складається за відповідними даними Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) за загальним фондом.

13. Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) (додаток 21), складається розпорядниками бюджетних коштів, які спрямовували протягом звітного періоду (року) обсяги власних надходжень, які перевищували відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет). Наводиться інформація в частині спрямування обсягів власних надходжень бюджетних установ (надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, та від додаткової (господарської) діяльності, крім надходжень у натуральній формі), які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

У графі 3 «Власні надходження, затверджено на звітний рік» зазначаються власні надходження бюджетних установ, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

У графі 4 «Власні надходження, фактично надійшло» у рядку «Доходи» зазначається сума фактичних надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, та від додаткової (господарської) діяльності за звітний період (рік).

У графі 5 «Власні надходження, понадпланові надходження» зазначається сума понадпланових обсягів власних надходжень бюджетних установ, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет). У разі відсутності таких надходжень в зазначеній графі проставляється нуль.

У графі 6 «Спрямовано понадпланових надходжень, разом» відображається загальна сума касових видатків, проведених за рахунок понадпланових надходжень, спрямованих на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на оплату праці, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, інших заходів у розрізі кодів економічної класифікації видатків, яка не перевищує суми, зазначеної в графі 5.

У графі 7 «Спрямовано понадпланових надходжень на погашення кредиторської заборгованості, усього» із загальної суми касових видатків наводиться сума, спрямована на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Зазначені суми відображаються окремо за заборгованістю загального та спеціального фондів кошторису у графах 8 та 9 відповідно.

У графі 10 «Спрямовано понадпланових надходжень на інші заходи, усього» із загальної суми спрямованих понадпланових надходжень наводиться сума проведених касових видатків за іншими заходами, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходами, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Зазначені суми відображаються окремо за видатками загального та спеціального фондів кошторису у графах 11 та 12 відповідно.

14. Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів (додаток 22), складається головними розпорядниками, які визначили виконавцями бюджетних програм розпорядників бюджетних коштів, що підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів, та додається до зведеної бюджетної звітності цими головними розпорядниками бюджетних коштів.

15. Довідка про використання іноземних грантів (додаток 23) відображає інформацію про використання розпорядниками бюджетних коштів грантів, отриманих від міжнародних фінансових організацій та країн-донорів за звітний період, та які обліковуються у складі інших джерел власних надходжень.

{Пункт 15 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 700 від 17.08.2018}

16. Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 24) складається розпорядниками бюджетних коштів, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів за загальним та спеціальним фондами. За наявності дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду зазначаються причини її виникнення та підстави для проведення попередньої оплати. У складі зведеної бюджетної звітності головних розпорядників довідка подається без розподілу за кодами економічної класифікації видатків.

17. Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними (додаток 25), містить (за наявності) детальну інформацію про кредиторську заборгованість, яка склалася у розпорядників бюджетних коштів на кінець 2010 року за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними. У довідці зазначаються: найменування кредитора, реквізити документів, що підтверджують наявність заборгованості, причини її виникнення і зменшення. Сума цієї заборгованості може лише зменшуватись відповідно до законодавства.

18. Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (додаток 26) складається головними розпорядниками, яким відповідно до Закону України про Державний бюджет України встановлено бюджетні призначення на централізовані заходи у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, та подається у складі зведеної бюджетної звітності. У довідці наводиться інформація про затверджені Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін бюджетні призначення на централізовані заходи та їх виконання в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

{Пункт 18 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018}

19. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (додаток 27), включає інформацію про заборгованість за виплатою допомоги і компенсацій громадянам; розрахунками за операціями з внутрівідомчої передачі запасів; розрахунками за депозитними операціями; іншу заборгованість; інші розрахунки, а також кредиторську заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства.

20. Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації, вищими спеціалізованими судами та іншими органами судової влади у системі Державної судової адміністрації України (додаток 28) складається Державною судовою адміністрацією України та подається у складі зведеної бюджетної звітності. У довідці наводиться інформація про затверджені Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін бюджетні призначення місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів та їх виконання за кодами бюджетної класифікації у розрізі установ та напрямків видатків.

{Абзац перший пункту 20 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018}

У графі 2 «Загальний фонд, усього» у рядку «виконано за звітний період (рік) - усього» дані мають відповідати даним графи 8 «Касові за звітний період (рік)» рядка «Видатки та надання кредитів - усього» звіту за формою № 2д, № 2м «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду».

У графі 7 «Спеціальний фонд, усього» у рядку «виконано за звітний період (рік) - усього» дані мають відповідати даним графи 10 «Касові за звітний період (рік), усього» рядка «Видатки та надання кредитів, усього» звіту за формою № 4 - 3д, № 4 - 3м «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду».

У графі 12 «Разом» проставляються суми даних графи 2 «Загальний фонд, усього» та графи 7 «Спеціальний фонд, усього».

{Порядок в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}

Директор Департаменту
державного бюджету


В.П. ЛозицькийДодаток 1
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)


ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду
(форма № 2д, № 2м)

{Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 712 від 22.08.2017}


Додаток 2
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма № 4-1д, № 4-1м)

{Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 712 від 22.08.2017}


Додаток 3
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
(форма № 4-2д, № 4-2м)

{Додаток 3 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 712 від 22.08.2017}


Додаток 4
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(форма № 4-3д, № 4-3м)

{Додаток 4 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 712 від 22.08.2017}


Додаток 5
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
(форма № 4-4д)

{Додаток 5 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 712 від 22.08.2017}


Додаток 6
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
(форма № 4-3д.1, № 4-3м.1)

{Додаток 6 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 712 від 22.08.2017}


Додаток 7
до Порядку складання
бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів, звітності
фондами загальнообов’язкового
державного соціального
і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про заборгованість за бюджетними коштами
(форма № 7д, № 7м)

{Додаток 7 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 340 від 02.03.2018}


Додаток 8
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
про заборгованість за окремими програмами
(форма № 7д.1, № 7м.1)

{Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 9
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 3 розділу ІІ)

ЗВІТ
про виконання бюджету (кошторису) Фонду

{Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 10
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 4 розділу ІІ)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

{Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 11
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

{Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 12
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках

{Додаток 12 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 13
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України

{Додаток 13 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 14
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

РЕЄСТР
про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків

{Додаток 14 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 15
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

РЕЄСТР
залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що включені до мережі розпорядників бюджетних коштів вищого рівня

{Додаток 15 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 16
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

{Додаток 16 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 17
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

{Додаток 17 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 18
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про депозитні операції

{Додаток 18 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 19
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

{Додаток 19 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}

{Додаток 20 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018}


Додаток 20
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 21
до Порядку складання
бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів, звітності
фондами загальнообов’язкового
державного соціального
і пенсійного страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 22
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

{Додаток в редакції Наказів Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, № 340 від 02.03.2018}


Додаток 23
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про використання іноземних грантів

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 700 від 17.08.2018}


Додаток 24
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про дебіторську заборгованість за видатками

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 25
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017}


Додаток 26
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про розподіл видатків Державного бюджету України на 20___рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018}


Додаток 27
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 700 від 17.08.2018}


Додаток 28
до Порядку складання бюджетної
звітності розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів,
звітності фондами загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного
страхування
(пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації, вищими спеціалізованими судами та іншими органами судової влади у системі Державної судової адміністрації України

{Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 340 від 02.03.2018}
вгору