Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України
Генеральна прокуратура України; Наказ від 15.12.20112гн
Документ v_002900-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.09.2014, підстава - v002-900-14

                                                          
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
15.12.2011 N 2гн
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної
прокуратури
N 2гн ( v002-900-14 ) від 15.09.2014 }
Про організацію роботи з кадрами
в органах прокуратури України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної
прокуратури
N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012
N 98 ( v0098900-13 ) від 13.11.2013
N 2гн-1 ( v0002900-14 ) від 07.05.2014 }
{ У тексті Наказу слова "Дніпровський екологічний прокурор,
військові прокурори регіонів та Військово-Морських Сил
України" замінено словами "спеціалізовані прокурори (на
правах обласних)";
слова "старші помічники прокурорів", у всіх відмінках
замінено словами "старші прокурори прокуратур", у
відповідних відмінках;
перед словами "Заступникам Генерального прокурора України"
доповнено словами "Першому заступнику та" згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від
12.07.2012 }
{ У тексті Наказу слова "Головне управління кадрового
забезпечення", "управління внутрішньої безпеки" у всіх
відмінках замінено словами "Головне управління кадрового
забезпечення та внутрішньої безпеки" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Генеральної прокуратури
N 98 ( v0098900-13 ) від 13.11.2013 }
{ У тексті Наказу слова "Головне управління кадрового
забезпечення та внутрішньої безпеки" у всіх відмінках
замінено словами "Головне управління кадрового забезпечення"
у відповідному відмінку згідно з Наказом Генеральної
прокуратури України N 2гн-1 ( v0002900-14 ) від 07.05.2014 }

З метою забезпечення належного виконання поставлених перед
органами прокуратури України завдань, визначення основних засад і
напрямів в організації кадрового забезпечення, удосконалення
роботи з добору, розстановки, професійної підготовки та виховання
кадрів, керуючись ст. 15 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора
України, ректору Національної академії прокуратури України,
прокурорам обласного рівня, їх заступникам, головам атестаційних
комісій всіх рівнів, керівникам структурних підрозділів апаратів,
міським, районним, міжрайонним і прирівняним до них прокурорам
відповідно до своїх повноважень: { Абзац перший преамбули із
змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної прокуратури
N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012, N 2гн-1 ( v0002900-14 )
від 07.05.2014 }
1. При доборі, розстановці, професійній підготовці та
вихованні кадрів неухильно додержуватися Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України. Стан організації роботи з кадрами вважати одним із основних
критеріїв оцінки ефективності діяльності керівників прокуратур
усіх рівнів. Забезпечення правильного добору, розстановки, професійної
підготовки та виховання кадрів розглядати як ефективний засіб
успішного виконання покладених на органи прокуратури завдань щодо
утвердження верховенства права, зміцнення законності, захисту прав
і свобод людини і громадянина, суспільних та державних інтересів. Підвищувати вимогливість до кадрів, домагатися, щоб на
прокурорсько-слідчих посадах працювали професійно підготовлені,
компетентні, принципові, добросовісні, з високими моральними
якостями працівники. Створювати у кожному колективі атмосферу доброзичливості,
взаємоповаги, відданості дорученій справі, зосереджувати зусилля
на удосконаленні стилю і методів роботи, досягненні позитивних
результатів у прокурорсько-слідчій діяльності.
2. Комплектувати прокурорсько-слідчі посади громадянами
України, які мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові і
моральні якості, здатні за станом здоров'я успішно виконувати
службові обов'язки, не притягувались до кримінальної
відповідальності, за винятком реабілітованих, або адміністративної
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Наказу
Генеральної прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }

При призначенні враховувати висновки спеціальних перевірок
стосовно претендентів, у тому числі щодо відомостей, поданих ними
особисто, в обсязі та в порядку, передбаченому ст. 11 Закону
України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ).
Організація проведення перевірки покладається на керівника
прокуратури (його заступника), який має право призначати на
посаду, на зайняття якої претендує особа.
2.1. У міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них
прокуратурах посади помічників укомплектовувати насамперед за
рахунок випускників Національної академії прокуратури України та
вищих навчальних закладів, з якими Генеральною прокуратурою
України укладено відповідні угоди на підготовку фахівців. { Абзац
перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 2гн-1 ( v0002900-14 ) від 07.05.2014 } Призначення вперше на прокурорсько-слідчі посади осіб, які
отримали вищу юридичну освіту поза межами державного замовлення і
які не пройшли цільову підготовку за рекомендацією органів
прокуратури, здійснювати лише за погодженням з Генеральною
прокуратурою України. Серед осіб, які не мають досвіду практичної роботи за
спеціальністю, проводити відбір на конкурсних засадах для
подальшого проходження стажування на умовах строкової трудової
угоди до одного року. При укладенні трудових угод з особами, які раніше працювали в
правоохоронних, державних органах та на інших підприємствах, в
установах і організаціях, як правило, обумовлювати передбачене
трудовим законодавством випробування, за винятком осіб, які
призначаються в порядку переведення. Визначати щорічну і на перспективу потребу в кадрах.
Пропозиції для формування замовлення навчальним закладам на
наступний рік надсилати до Генеральної прокуратури України до
30 грудня кожного року. Забезпечувати якісний добір вступників до вищих навчальних
закладів, з якими Генеральною прокуратурою України укладено
відповідні угоди на підготовку фахівців. Рекомендації для вступу
на навчання надавати насамперед особам, які успішно пройшли
психологічне тестування, мають високий рівень освітньої
підготовки, схильність до прокурорсько-слідчої діяльності і можуть
за станом здоров'я займатися нею. Добір вступників для Національної академії прокуратури
України здійснювати за рахунок випускників вищих навчальних
закладів 3-4 рівня акредитації, які мають освітньо-кваліфікаційний
рівень "бакалавр" за спеціальністю "правознавство", насамперед з
числа осіб, які навчаються за замовленням прокуратури.
2.2. При комплектуванні колективів прокуратур усіх рівнів
дотримуватись раціонального співвідношення досвідчених і молодих
кадрів. Укомплектовувати прокуратури міст з районним поділом, апарати
прокуратур обласного рівня та Генеральної прокуратури України, як
правило, за рахунок працівників, які: { Абзац другий пункту 2.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури
N 2гн-1 ( v0002900-14 ) від 07.05.2014 } - до призначення на посаду в прокуратуру міста з районним
поділом мають стаж роботи в органах прокуратури не менше двох
років; - до призначення на посаду в апарат прокуратури обласного
рівня мають стаж роботи в органах прокуратури не менше трьох
років; - до призначення на посаду в апарат Генеральної прокуратури
України - не менше п'яти років в органах прокуратури, у тому числі
працювали у прокуратурах обласного рівня чи на посадах
міськрайпрокурорів. Висунення на посади центрального та обласних апаратів
проводити за рекомендаціями керівників структурних підрозділів,
узгодженими відповідно із заступником прокурора обласного рівня чи
заступником Генерального прокурора України. При переведенні на вищі посади до прокуратур обласного рівня
проводити дострокову атестацію прокурорських працівників, якщо з
часу проведення попередньої атестації пройшло більше одного року.
{ Абзац сьомий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 2гн-1 ( v0002900-14 ) від 07.05.2014 } При переведенні на вищі посади до Генеральної прокуратури
України практикувати проведення стажування у відповідному
структурному підрозділі. Висновки за результатами стажування
викладати у відповідних рекомендаціях на призначення. { Пункт 2.2
доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом Генеральної прокуратури
N 2гн-1 ( v0002900-14 ) від 07.05.2014 }
3. Забезпечувати прийняття Присяги працівника прокуратури
відповідно до встановленого Порядку в офіційній обстановці у
місячний термін після призначення вперше на прокурорсько-слідчу
посаду. Вважати обов'язком кожного прокурора і слідчого неухильне
дотримання у службовій діяльності та особистій поведінці вимог
Присяги працівника прокуратури. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 2гн-1 ( v0002900-14 ) від 07.05.2014 }
4. Приділяти особливу увагу стажуванню молодих фахівців,
атестуванню прокурорсько-слідчих працівників, роботі з кадровим
резервом та висуненню на керівні посади. Постійно вивчати професійні та організаторські здібності,
моральні якості прокурорів і слідчих, практикувати їх професійне
та психологічне тестування, у першу чергу, кандидатів на керівні
посади. Результати тестувань враховувати під час проведення
атестацій, вирішення питань про зарахування до кадрового резерву
та заміщення вакансій.
4.1. Забезпечувати організацію стажування працівників, які не
мають досвіду роботи за фахом, відповідно до Положення про порядок
стажування в органах прокуратури України ( v0080900-09 ). Стажування проводити за індивідуальними планами, які мають
передбачати вивчення законодавства, опрацювання позитивного
досвіду, освоєння методик прокурорсько-слідчої діяльності, набуття
професійних умінь і навиків, необхідних для самостійної роботи. Застосовувати наставництво як засіб сприяння професійному
становленню молодого працівника, формуванню у нього високих
моральних якостей, вихованню почуття поваги до закону, відданості
обраній професії, дисциплінованості та неухильного дотримання норм
службової етики. Наставників призначати із числа найбільш
кваліфікованих та досвідчених працівників. Відповідальність за організацію стажування покладається на
керівників прокуратур обласного рівня. Безпосереднє керівництво
стажуванням здійснюють прокурори районної та міської ланки.
4.2. Забезпечувати атестацію прокурорів та слідчих відповідно
до Положення про порядок проведення атестації прокурорсько-слідчих
працівників органів прокуратури України ( v2958900-05 ). Розглядати атестацію як засіб визначення рівня професійної
підготовки, відповідності займаним посадам, перспектив просування
працівника по службі, створення дієвого кадрового резерву та
визначення шляхів підвищення кваліфікації і зміцнення службової
дисципліни. Атестацію проводити на засадах гласності, принциповості,
об'єктивності та неупередженості в оцінці кваліфікаційного рівня
прокурорів і слідчих, їх ділових, особистих і
морально-психологічних якостей. Практикувати систематичне заслуховування на засіданнях
атестаційних комісій звітів керівників усіх рівнів про стан
профілактично-виховної роботи у підпорядкованих колективах,
підготовку кадрового резерву, контролю за виконанням працівниками
рекомендацій атестаційної комісії, організації стажування молодих
фахівців тощо.
4.3. З метою забезпечення оперативного заміщення вакантних
посад та просування по службі найбільш професійно підготовлених
працівників створювати кадровий резерв: - для висунення на керівні посади; - для заміщення посад у структурних підрозділах центрального
та обласних апаратів прокуратурах міст з районним поділом;
{ Абзац третій пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 2гн-1 ( v0002900-14 ) від 07.05.2014 } - для заміщення посад начальників відділів та їх заступників,
завідувачів кафедр, наукових та викладачів Національної академії
прокуратури України; { Абзац четвертий пункту 4.3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 2гн-1
( v0002900-14 ) від 07.05.2014 } - для заміщення посад у прокуратурах міст, районів,
міжрайонних, районних у містах та прирівняних до них (первинний
кадровий резерв). { Пункт 4.3 доповнено абзацом п'ятим згідно з
Наказом Генеральної прокуратури N 2гн-1 ( v0002900-14 ) від
07.05.2014 } Склад кадрового резерву для висунення на керівні посади
щорічно розглядати та затверджувати колегіями. Вважати обов'язком працівника, зарахованого до кадрового
резерву, самостійно підвищувати ділову та професійну кваліфікацію,
сумлінно та ініціативно готувати себе до роботи на вищій посаді. Підготовку працівника, зарахованого до кадрового резерву для
висунення на керівні посади, здійснювати за індивідуальним планом
у разі відсутності досвіду керівної роботи чи на відповідних
посаді напрямах прокурорсько-слідчої діяльності. Роботу з кадровим резервом провадити згідно із Положенням про
роботу з кадровим резервом в органах прокуратури України
( v0061900-11 ).
4.4. Забезпечувати стабільність керівного складу органів
прокуратури, не допускати випадків необґрунтованого дострокового
переміщення та звільнення міськрайпрокурорів і керівників
структурних підрозділів апаратів. На вказані посади висувати найбільш підготовлених
прокурорсько-слідчих працівників, які мають системні професійні
знання, успішно виконують службові обов'язки, проявляють
ініціативу, діловитість, підвищують свій професійний рівень,
володіють організаторськими здібностями, належними
морально-психологічними якостями та, як правило, перебувають у
кадровому резерві. Рекомендувати на посади міських, районних, міжрайонних та
прирівняних до них прокурорів, як правило, працівників, які мають
досвід роботи в апаратах прокуратур або працювали на посадах
заступників міськрайпрокурорів. { Абзац третій пункту 4.4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури
N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 } Перед призначенням на керівні посади практикувати стажування
кандидатів в апаратах прокуратур вищого рівня та тимчасове
покладання обов'язків за відповідними керівними посадами, після
призначення - надання необхідної практичної допомоги.
4.5. Забезпечувати суворе дотримання встановленого порядку
призначення та звільнення працівників, посади яких віднесені до
номенклатури Генерального прокурора України, а також призначення
яких здійснюється за погодженням з Генеральною прокуратурою
України. Питання щодо призначення на посади номенклатури Генерального
прокурора України вирішувати з урахуванням висновків Головного
управління кадрового забезпечення. На наступний строк повноважень рекомендувати лише тих
прокурорів, які забезпечують належну ефективність
прокурорсько-слідчої діяльності, виявили необхідні якості
керівника, самостійні у прийнятті рішень, мають авторитет та за
результатами атестації відповідають займаним посадам. Висновки про можливість призначення на наступний строк
повноважень надавати після вивчення цього питання працівниками
Генеральної прокуратури України, як правило, з виїздом на місце. Подання про звільнення міськрайпрокурорів надсилати до
Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за місяць до
закінчення строку їх повноважень. У разі дострокового звільнення
міськрайпрокурора подання повинні містити конкретні обґрунтування
причин звільнення. Надсилати до Головного управління кадрового забезпечення в
п'ятиденний строк копії наказів про звільнення працівників,
призначення яких здійснювалось за погодженням з Генеральною
прокуратурою України. { Пункт 4.5 доповнено абзацом шостим згідно
з Наказом Генеральної прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від
12.07.2012 }
5. Інформувати Головне управління кадрового забезпечення у
тижневий строк про переміщення прокурорсько-слідчих працівників з
однієї прокуратури обласного рівня в іншу. { Пункт 5 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 2гн-1
( v0002900-14 ) від 07.05.2014 }
6. Забезпечувати неухильне дотримання вимог Положення про
класні чини працівників органів прокуратури України ( 1795-12 ) та
відповідної Інструкції, зважаючи на те, що класні чини
присвоюються у послідовному порядку з урахуванням ділових і
особистих якостей працівника відповідно до займаних посад і стажу
роботи. Враховувати, що присвоєння класного чину достроково або
вищого класного чину незалежно від посади може проводитись в
окремих випадках за зразкове виконання службових обов'язків чи при
призначенні на вищу посаду.

{ Абзац третій пункту 6 виключено на підставі Наказу
Генеральної прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }

7. Вважати організацію безперервного навчання важливим
чинником поліпшення якості кадрового складу органів прокуратури,
обов'язком кожного працівника. Забезпечувати ефективну підготовку і підвищення кваліфікації
прокурорів і слідчих відповідно до Положення про єдину систему
підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників органів
прокуратури України ( v0583900-07 ). Систематично організовувати заняття з підвищення кваліфікації
підпорядкованих працівників, у т.ч. у Школі молодого спеціаліста,
практикувати залучення до навчальних заходів науково-педагогічного
складу Національної академії прокуратури України, інших вищих
навчальних закладів, представників судових, правоохоронних та
інших державних органів тощо. Безпосередня відповідальність за належну організацію роботи з
питань навчання кадрів покладається на керівників структурних
підрозділів та прокуратур районного рівня. Її координація
забезпечується кадровими підрозділами. Підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників в
Національній академії прокуратури України проводити не рідше
одного разу на п'ять років.
8. Підтримувати постійні зв'язки з вищими навчальними
закладами, з якими Генеральна прокуратура України перебуває у
договірних відносинах щодо підготовки фахівців, допомагати у
розробці і впровадженні спеціальних навчальних програм з
урахуванням потреб прокурорсько-слідчої практики. Проводити
необхідну організаційну та виховну роботу зі студентами зазначених
навчальних закладів упродовж усього періоду навчання. Забезпечувати належний рівень проходження студентами практики
в органах прокуратури. Закріплювати за ними найбільш
підготовлених, досвідчених прокурорів і слідчих з метою надання
практичної допомоги у формуванні їх професійної майстерності та
відповідних навиків у роботі.
8.1. Розвивати співробітництво з Національною академією
прокуратури України, надавати необхідні інформаційні та практичні
матеріали. Залучати до навчальних заходів прокурорів і слідчих,
які мають значний досвід роботи. Взаємодію з Національною академією прокуратури України
розглядати як один із основних засобів покращання підготовки та
підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів, належного
науково-методичного забезпечення діяльності органів прокуратури. Застосовувати індивідуальний підхід при формуванні пропозицій
з підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів в
Національній академії прокуратури України, враховуючи стаж роботи,
ступінь професіоналізму та оволодіння новими формами і методами
прокурорської діяльності.
8.2. Ректору Національної академії прокуратури України
забезпечувати розвиток і удосконалення системи навчання та
підвищення кваліфікації з максимальним наближенням навчальної та
наукової роботи до прокурорсько-слідчої практики. Одним із головних напрямів підвищення кваліфікації вважати
організацію навчання за спеціалізованими програмами професійної
підготовки прокурорів і слідчих, а також працівників, зарахованих
до кадрового резерву на керівні посади.
9. Забезпечувати в службовій діяльності прокурорів і слідчих
неухильне дотримання вимог Законів України "Про прокуратуру"
( 1798-12 ), "Про правила етичної поведінки" ( 4722-17 ), Присяги
працівника прокуратури, Дисциплінарного статуту прокуратури
України ( 1796-12 ), Кодексу професійної етики та поведінки
працівників прокуратури ( v0123900-12 ) та Правил внутрішнього
трудового розпорядку. { Абзац перший пункту 9 із змінами,
внесеними згідно з Наказами Генеральної прокуратури N 1гн-2
( v01-2900-12 ) від 12.07.2012, N 98 ( v0098900-13 ) від
13.11.2013 } Заходами виховного впливу домагатися сумлінності,
відповідальності, принциповості та неупередженості працівників
прокуратури під час виконання службових обов'язків. Враховувати, що головними чинниками виховання підпорядкованих
працівників є виважене та справедливе застосування заходів
заохочення і дисциплінарних стягнень, а також особистий приклад
керівника. Приділяти особливу увагу роботі, спрямованій на попередження
злочинів, корупційних правопорушень та інших ганебних вчинків
працівниками прокуратури. Сприяти кадровим підрозділам у вивченні
причин і умов їх вчинення, ролі безпосередніх керівників у їх
попередженні та невідворотності покарання за скоєне. { Абзац
четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 98 ( v0098900-13 ) від 13.11.2013 } 9.1. Активно використовувати систему заохочень. За сумлінне та зразкове виконання службових обов'язків,
ініціативу та оперативність у роботі вирішувати питання про
заохочення працівників прокуратури, у тому числі відомчими
заохочувальними відзнаками Генерального прокурора України,
дострокове присвоєння класних чинів, преміювання, встановлення
надбавок до посадових окладів тощо. { Абзац другий пункту 9.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 98
( v0098900-13 ) від 13.11.2013 } За особливі заслуги в роботі вносити пропозиції про
нагородження працівників прокуратури державними нагородами, у тому
числі присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України".
9.2. При вирішенні питань про притягнення працівників до
дисциплінарної відповідальності неухильно додержуватись вимог
законодавства про працю та Дисциплінарного статуту прокуратури
України ( 1796-12 ). Не допускати упередженості та порушень прав
працівника, який притягується до дисциплінарної відповідальності. Копію наказу про притягнення до дисциплінарної
відповідальності у триденний строк направляти до Головного
управління кадрового забезпечення Генеральної прокуратури України.
{ Абзац другий пункту 9.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 98 ( v0098900-13 ) від 13.11.2013 } Невідкладно інформувати Головне управління кадрового
забезпечення про факти задоволення судами позовів про поновлення
на роботі працівників прокуратури з наданням копій відповідних
судових рішень. Головному управлінню кадрового забезпечення здійснювати
контроль за обґрунтованістю і законністю застосування
дисциплінарних стягнень стосовно працівників органів прокуратури,
вживати заходів до скасування безпідставних і незаконних наказів.
9.3. У вихованні кадрів використовувати кращі приклади
етичності, професійності, відданості дорученій справі, скромності,
честі та гідності працівників прокуратури. З метою популяризації прокурорсько-слідчої професії
встановлювати в приміщеннях прокуратур Дошки пошани кращих
працівників та ветеранів органів прокуратури. Питання про
занесення на Дошку пошани розглядати на засіданнях колегій.
9.4. До виховної роботи залучати ветеранів органів
прокуратури, практикуючи запрошення їх до виступів на заняттях у
Школі молодого спеціаліста, науково-практичних семінарах та
конференціях. Пропагувати у підпорядкованих колективах здоровий спосіб
життя, заохочувати до занять фізкультурою, спортом, проведення
культурно-оздоровчих заходів, подолання шкідливих звичок. У цій
діяльності широко використовувати можливості профспілкових
організацій.
10. Забезпечувати суворе додержання прокурорсько-слідчими
працівниками вимог та спеціальних обмежень, встановлених Законами
України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) та "Про засади запобігання і
протидії корупції" ( 3206-17 ), "Про правила етичної поведінки"
( 4722-17 ). { Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно
з Наказами Генеральної прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від
12.07.2012, N 2гн-1 ( v0002900-14 ) від 07.05.2014 } Щорічно до 1 квітня забезпечувати подання до кадрових
підрозділів ними декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансового характеру за минулий рік. { Абзац другий
пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратура N 2гн-1 ( v0002900-14 ) від 07.05.2014 }
11. Головному управлінню кадрового забезпечення Генеральної
прокуратури України на основі систематичного аналізу стану роботи
з кадрами спільно з Головним управлінням організаційного та
правового забезпечення і відповідними підрозділами на місцях
вивчати ефективність діяльності структурних підрозділів, вносити
пропозиції щодо оптимізації штатної чисельності апаратів
Генеральної прокуратури України та прокуратур обласного рівня,
шляхів покращання їх діяльності. Документи щодо зміни структури та штатної чисельності
Генеральної прокуратури України, прокуратур обласної, міської та
районної ланок готувати Головному управлінню кадрового
забезпечення.
12. Постійно дбати про поліпшення умов праці, побуту і
відпочинку працівників, приділяти увагу питанням їх матеріального
і соціального захисту. Забезпечувати своєчасне надання щорічних відпусток у
відповідності з вимогами Закону України "Про відпустки"
( 504/96-ВР ), їх використання до кінця календарного року, а
перенесення на інший період здійснювати лише у виняткових випадках
за наявності нагальної службової необхідності чи інших поважних
причин. Проявляти турботу до ветеранів органів прокуратури, їх сімей,
родин працівників, які втратили працездатність, постраждали чи
загинули при виконанні службових обов'язків, підтримувати з ними
зв'язок, надавати допомогу у вирішенні соціально-побутових питань.
13. Забезпечувати виконання законодавства, яке регулює
проходження державної служби в органах прокуратури України,
зокрема щодо прийняття на державну службу, проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад; спеціальних перевірок; обмежень,
пов'язаних з її проходженням; прийняття Присяги; ознайомлення та
дотримання Загальних правил поведінки державних службовців
( z1089-10 ); організації стажування, атестування; присвоєння
рангів; створення дієвого кадрового резерву державних службовців
тощо.
14. Головному управлінню кадрового забезпечення Генеральної
прокуратури України, керівникам прокуратур обласного рівня та
кадрових підрозділів забезпечувати мобілізаційну підготовку
органів прокуратури України для функціонування в особливий період
відповідно до вимог Закону України "Про мобілізаційну підготовку
та мобілізацію" ( 3543-12 ), інших законодавчих і
нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та
мобілізації. Організувати своєчасний військовий облік працівників органів
прокуратури України, бронювання військовозобов'язаних на період
мобілізації та у воєнний час. { Наказ доповнено пунктом 14 згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 2гн-1 ( v0002900-14 ) від 07.05.2014 }
15. Суворо дотримуватись встановлених вимог щодо ведення
обліку кадрів, зберігання та видачі особових справ, посвідчень і
трудових книжок працівників органів прокуратури. Вживати заходів
до захисту персональних даних. Ефективно використовувати можливості автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи "Кадри", до якої своєчасно
вносити відповідні відомості. { Абзац другий пункту 15 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 2гн-1
( v0002900-14 ) від 07.05.2014 }
16. Координація кадрової роботи, організаційно-правове
забезпечення кадрових рішень Генерального прокурора України та
прокурорів обласного рівня, контроль за виконанням їх доручень,
додержанням вимог наказів та інших документів з кадрових питань
покладається на Головне управління кадрового забезпечення та
відповідні кадрові підрозділи прокуратур обласного рівня. На посади керівників кадрових підрозділів висувати лише
працівників, які вміють працювати з людьми, мають бездоганну
репутацію, авторитет та, як правило, практичний досвід роботи на
керівних посадах в органах прокуратури. { Абзац другий пункту 16
із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури
N 2гн-1 ( v0002900-14 ) від 07.05.2014 }
17. Прокурори обласного рівня особисто керують кадровими
підрозділами та несуть персональну відповідальність за організацію
роботи з добору, розстановки, професійної підготовки та виховання
кадрів.
18. Керівникам та кадровим підрозділам прокуратур усіх рівнів
періодично узагальнювати стан роботи з добору, розстановки,
професійної підготовки та виховання кадрів. За необхідності
виносити зазначені питання на розгляд колегій. Систематично вивчати і перевіряти стан роботи з кадрами,
насамперед у тих прокуратурах, де не забезпечується належна
службова та трудова дисципліна, допускаються порушення закону та
серйозні недоліки в роботі.
19. Основними критеріями оцінки кадрової роботи вважати:
укомплектування колективів прокуратур, їх структурних підрозділів
кваліфікованими, сумлінними працівниками, прозорість і
справедливість в доборі, розстановці та переміщенні кадрів,
стабільність кадрового складу, забезпечення раціонального
співвідношення молодих і досвідчених працівників, належного рівня
службової та трудової дисципліни.
20. В оцінці прокурорів і слідчих вирішальними критеріями
мають бути: кваліфікованість, компетентність, досвідченість,
відданість справі, ініціативність, особистий внесок у підвищення
ефективності прокурорсько-слідчої діяльності, принциповість та
неупередженість у вирішенні службових питань, уміння протистояти
незаконному впливу, непримиренність до будь-яких порушень закону,
дотримання морально-етичних норм.
21. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Генерального прокурора України, ректора Національної академії
прокуратури України, прокурорів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокурорів (на
правах обласних). Наказ надіслати прокурорам обласного рівня, міським,
районним, міжрайонним та іншим прирівняним до них прокурорам,
ректору Національної академії прокуратури України та ознайомити
всіх прокурорсько-слідчих працівників. Наказ Генерального прокурора України від 20 січня 2006 року
N 2гн ( v0002900-06 ) "Про організацію роботи з кадрами в органах
прокуратури України" вважати таким, що втратив чинність. { Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 2гн-1 ( v0002900-14 ) від 07.05.2014 }
Генеральний прокурор
України державний
радник юстиції України В.Пшонкавгору