Документ v0449832-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2015, підстава - v0242832-14

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.11.2012  № 449

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 242 від 18.08.2014}

Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році"

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики травматизму на виробництві й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження зі статистики травматизму на виробництві № 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році", що додається, та ввести її в дію, починаючи зі звіту за 2012 рік.

2. Поширити форму державного статистичного спостереження, затверджену цим наказом, на юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи.

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, з 1 січня 2013 року наказ Держкомстату від 15 вересня 2009 року № 350 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

Голова

О.Г. Осауленко


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується
статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних
спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3
Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ТРАВМАТИЗМ НА ВИРОБНИЦТВІ
у 20 ____ році

Подають:

Термін подання

№ 7-тнв
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату України
02.11.2012 р. № 449

юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи
- органу державної статистики за місцезнаходженням


до 9 лютого

Респондент:

Найменування: _______________________________________________________________

Місцезнаходження (юридична адреса): __________________________________________
____________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо
____________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):
____________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо,
____________________________________________________________________________
№ будинку /корпусу, № квартири/офісу)

Розділ 1. Чисельність працюючих

Назва показників


рядка

Значення показника

А

Б

1

Кількість підприємств, які включені до звіту

1


Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

2


у тому числі жінки

2.1


Розділ 2. Потерпілі та нещасні випадки на виробництві

Назва показників


рядка

Травматизм на виробництві

пов’язаний з виробництвом
(від нещасних випадків, оформлених актами форм Н-5 та Н-1)

не пов’язаний з виробництвом
(від нещасних випадків, оформлених актом форми Н-5)

А

Б

1

2

Кількість потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком – усього, осіб

1у тому числі:
жінки

1.1діти до 18 років

1.2особи у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння

1.3


х

під час групових нещасних випадків

1.4Із рядка 1 - кількість потерпілих від нещасних випадків зі смертельним наслідком

2у тому числі:
жінки

2.1діти до 18 років

2.2особи у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння

2.3


х

під час групових нещасних випадків

2.4Кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше (включно з померлими), тимчасова непрацездатність яких закінчилася у звітному році

3Кількість потерпілих, які частково втратили працездатність і були переведені з основної роботи на іншу на 1 робочий день і більше

4у тому числі жінки

4.1Кількість нещасних випадків - усього

5у тому числі:
групові – усього (із ряд. 5)

5.1зі смертельним наслідком – усього (із ряд.5)

5.2з них групові (із ряд. 5.2)

5.2.1Установлено інвалідність – усього, осіб

6у тому числі: I групи

6.1II групи

6.2III групи

6.3Розділ 3. Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків на виробництві
(пов’язаних та не пов’язаних з виробництвом і оформлених актами форм Н-1, Н-5)

(грн., у цілих числах)

Назва показників


рядка

Нараховано протягом звітного року

Виплачено протягом звітного року

у тому числі в рахунок погашення заборгованості минулих років

А

Б

1

2

3

Відшкодовано потерпілим, членам сімей та утриманцям померлих, грн. (без урахування страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) (сума ряд. 1.1 і 1.2)

1
у тому числі:

за перші п’ять днів тимчасової непрацездатності, що оформлені листком непрацездатності

1.1
інші виплати потерпілим, членам сімей та утриманцям померлих, здійснені за рахунок коштів підприємства

1.2
Вартість зіпсованого устаткування, зруйнованих будівель, споруд, грн.

2


х

х

Сума штрафів за настання з вини підприємства нещасних випадків на виробництві або їх приховування, грн.

3
Розділ 4. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, за основними видами подій, що призвели до нещасного випадку
(з графи 1 розділу 2)

Види подій


рядка

Кількість потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком, осіб

усього

із них жінок

із гр.1 - зі смертельним наслідком

усього

із них жінок

А

Б

1

2

3

4

Усього - (сума ряд. 1, 2, 3-23)
(Дані рядка 0 за всіма графами мають збігатися з даними відповідних рядків графи 1 розділу 2)

0

у тому числі:
Пригоди (події) на транспорті

1

Падіння потерпілого - усього

2

у тому числі з висоти (із ряд. 2)

2.1

Падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо

3

Дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються

4

Ураження електричним струмом

5

Дія температур

6

Дія шкідливих і токсичних речовин

7

Дія іонізуючого випромінювання

8

Показники важкості праці

9

Показники напруженості праці

10

Ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами, іншими представниками фауни, а також флори

11

Утоплення

12

Асфіксія

13

Навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою

14

Техногенна аварія

15

Стихійне лихо

16

Пожежа

17

Вибух

18

Самогубство

19

Зникнення працівника

20

Газодинамічне явище

21

Погіршення стану здоров'я

22

Інші види подій

23

Розділ 5. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, за основними причинами настання нещасного випадку
(з графи 1 розділу 2)

Причини нещасних випадків


рядка

Кількість потерпілих від нещасних випадків, які призвели до втрати працездатності на 1 робочий день чи більше, та від нещасних випадків зі смертельним наслідком, осіб

усього

із них жінок

із гр.1 - зі смертельним наслідком

усього

із них жінок

А

Б

1

2

3

4

Усього - (сума ряд. 1, 2, 3, 4)
(Дані рядка 0 за всіма графами мають збігатися з даними відповідних рядків графи 1 розділу 2)

0

у тому числі:


Технічні (сума ряд. 1.1-1.4)

1

із них:
конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва

1.1

недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки

1.2

незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, території; засобів виробництва; транспортних засобів

1.3

інші технічні причини

1.4

Організаційні (сума ряд. 2.1-2.9)

2

із них:
недоліки під час навчання безпечним прийомам праці

2.1

порушення режиму праці та відпочинку

2.2

відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (профвідбору)

2.3

невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними

2.4

порушення технологічного процесу

2.5

порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо

2.6

порушення правил безпеки руху (польотів)

2.7

порушення трудової і виробничої дисципліни

2.8

інші організаційні причини

2.9

Психофізіологічні (сума ряд. 3.1-3.2)

3

із них:
алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння;
алкогольне, наркотичне, токсикологічне сп’яніння

3.1

інші психофізіологічні причини

3.2

Інші
(без урахування технічних, організаційних і психофізіологічних причин)

4вгору