Документ v0336203-04, поточна редакція — Редакція від 22.09.2015, підстава - v0951739-15


     Повинен знати:  нормативні,   методичні   та   інші   керівні 
матеріали з технічного обслуговування і ремонту устаткування;
перспективи технічного розвитку цеху, підприємства; систему
планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації
технологічного устаткування; організацію ремонтних робіт і
технічного обслуговування устаткування на підприємстві; технічні
характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані
устаткування підприємства і цеху; порядок і методи планування
проведення ремонтних робіт; основні технологічні процеси
виробництва продукції підприємства; системи ремонтів та технологію
ремонтних робіт; стандарти, технічні умови та інструкції з
технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування
устаткування; форми і методи виробничо-господарської діяльності;
чинні положення з оплати праці, форми матеріального стимулювання;
передовий вітчизняний і світовий досвід з технічного
обслуговування та ремонту устаткування; основи економіки,
організації праці, виробництва та управління; основи трудового
законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше
2 років.
74. НАЧАЛЬНИК ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ
Завдання та обов'язки. Організовує технічну підготовку
виробництва, інших видів основної діяльності підприємства,
забезпечує поліпшення якості продукції, робіт (послуг) і
підвищення її конкурентоспроможності, скорочення матеріальних і
трудових витрат на виготовлення продукції, виробництво робіт
(послуг). Координує роботу технічних служб підприємства з
випробувань нових технічних засобів, створення та освоєння нових
видів продукції, комплексної механізації та автоматизації
виробництва, планування впровадження науково-технічних досягнень,
нової техніки і прогресивної технології. Здійснює керівництво
поточним і перспективним плануванням технічного розвитку
підприємства, його виробничої бази. Керує розробленням технічних
завдань на проектування виробництв, споруд, технічних засобів, що
наново будуються, розширення, розвиток і реконструкцію діючих, на
впровадження засобів механізації та автоматизації. Розглядає та
узгоджує проектно-конструкторську документацію з модернізації
устаткування та раціоналізації робочих місць. Здійснює контроль за
укладанням та виконанням договорів, пов'язаних з упровадженням
нової техніки, а також за фінансуванням і правильністю розрахунків
економічної ефективності заходів з освоєння нової техніки та
технології, нових видів сировини і готової продукції. Бере участь
у розробленні та впровадженні у виробництво ресурсозберігаючих
технологій, прогресивних норм витрат основних видів сировини та
матеріалів, у вивченні причин браку і випуску продукції знижених
сортів, у розробленні заходів щодо підвищення якості продукції
(робіт, послуг) і більш ефективного використання виробничих
потужностей. Виконує в разі відсутності самостійних
конструкторських і технологічних відділів функції їх керівників.
Спрямовує діяльність підрозділів, що займаються питаннями
стандартизації продукції, науково-технічної інформації, а також
організацією патентно-винахідницької роботи. Керує працівниками
відділу, координує і спрямовує діяльність підрозділів
підприємства, які забезпечують технічну підготовку виробництва.
Повинен знати: методичні, нормативні та інші керівні
матеріали з технічної підготовки виробництва; напрями та
перспективи розвитку галузі і підприємства; технологію виробництва
продукції підприємства; виробничі потужності та режими роботи
устаткування, правила його експлуатації; методи виявлення і
використання резервів виробництва; технічні вимоги до сировини,
матеріалів і готової продукції; вимоги раціональної організації
праці під час проектування технологічних процесів і устаткування;
організацію технічної підготовки виробництва; порядок приймання
устаткування в експлуатацію; методи визначення економічної
ефективності впровадження нової техніки і технології, організації
праці, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; досвід
передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі технічної
підготовки виробництва, організації та управління; основи
трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з технічної
підготовки виробництва - не менше 2 років.
75. НАЧАЛЬНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО БЮРО ЦЕХУ
Завдання та обов'язки. Забезпечує технологічну підготовку
виробництва в цеху. Здійснює керівництво впровадженням розроблених
технологічних процесів і режимів виробництва. Аналізує і
вдосконалює діючі технологічні процеси з метою поліпшення якості
продукції, робіт (послуг) і підвищення її конкурентоспроможності,
скорочення матеріальних і трудових витрат на виготовлення
продукції, виробництво робіт (послуг), поліпшення організації
робочих місць, ліквідації браку. Забезпечує складання технічних
завдань на проектування технологічних процесів, нестандартного
устаткування, оснастки, пристроїв та інструменту, виготовлення
засобів механізації та автоматизації виробництва. Організовує
своєчасне забезпечення виробничих дільниць необхідною технічною
документацією, контролює внесення в неї змін у зв'язку з
коригуванням технологічних процесів. Стежить за суворим
додержанням технологічних процесів і режимів виробництва в цеху.
Здійснює контроль за якістю запущених у виробництво сировини,
матеріалів та напівфабрикатів, за правильністю визначення витрат
матеріалів за розробленим технологічним процесом і бере участь у
перегляді встановлених норм витрат сировини, напівфабрикатів,
основних та допоміжних матеріалів, а також норм часу (виробітку).
Вживає заходів щодо впровадження механізації та автоматизації
трудомістких і ручних процесів, зниження матеріаломісткості
продукції, що випускається. Керує роботою з планування цеху,
розміщення устаткування, організації робочих місць, їх атестації
та раціоналізації, виконання розрахунків виробничих потужностей і
завантаження устаткування. Бере участь у розробленні та реалізації
заходів щодо поліпшення якості продукції, підвищення її
конкурентоспроможності та ефективності виробництва. Керує
робітниками бюро.
Повинен знати: нормативні та методичні матеріали з
технологічної підготовки виробництва, перспективи технічного
розвитку цеху, підприємства; конструкцію виробів або склад
продукту, що випускаються цехом; технологію виробництва продукції
цеху; технологічне устаткування цеху і принципи його роботи;
типові технологічні процеси і режими виробництва; технічні вимоги
до сировини, матеріалів і продукції, що випускаються цехом;
стандарти, технічні умови і технологічні інструкції; порядок,
розроблення та оформлення технічної документації; нормативи витрат
сировини, матеріалів, палива, енергії; види браку, способи його
запобігання; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств
в галузі виробництва аналогічної продукції; засоби обчислювальної
техніки, комунікацій та зв'язку; основи економіки, організації
праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше
2 років.
76. НАЧАЛЬНИК ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ
Завдання та обов'язки. Організовує управління рухом
фінансових ресурсів підприємства і регулювання фінансових
відносин, що виникають між суб'єктами господарювання в умовах
ринку з метою найбільш ефективного використання усіх видів
ресурсів у процесі виробництва і реалізації продукції (робіт,
послуг) і одержання максимального прибутку. Забезпечує розроблення
фінансової стратегії підприємства і його фінансову стійкість.
Керує розробленням проектів перспективних та поточних фінансових
планів, прогнозних балансів і бюджетів грошових коштів. Забезпечує
доведення затверджених фінансових показників до підрозділів
підприємства. Бере участь у підготовці проектів планів реалізації
продукції (робіт, послуг), капітальних вкладень, наукових
досліджень і розробок, плануванні собівартості продукції і
рентабельності виробництва, очолює роботу з розрахунку прибутку і
податку на прибуток. Визначає джерела фінансування
виробничо-господарської діяльності підприємства, які включають
бюджетне фінансування, короткотермінове і довготермінове
кредитування, випуск і придбання цінних паперів, лізінгове
фінансування, залучення позичених та використання власних коштів,
проводить дослідження і аналіз фінансових ринків, оцінює можливий
фінансовий ризик стосовно кожного джерела коштів і розробляє
пропозиції щодо їх зменшення. Здійснює інвестиційну політику і
управління активами підприємства, визначає оптимальну їх
структуру, готує пропозиції щодо заміни, ліквідації активів,
стежить за портфелем цінних паперів, проводить аналіз і оцінку
ефективності фінансових вкладень. Організовує розроблення
нормативів обігових коштів і заходів щодо прискорення їх обігу.
Забезпечує своєчасне надходження доходів, оформлення за
встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських
операцій, оплату рахунків постачальників і підрядників, погашення
позик, виплату процентів, заробітної плати працівникам,
перерахування податків і зборів в державний, регіональний і
місцевий бюджети, державні позабюджетні соціальні фонди, платежів
до банківських установ. Аналізує фінансово-господарську діяльність
підприємства, бере участь у розробленні пропозицій, спрямованих на
забезпечення платоспроможності, запобігання утворенню і ліквідації
невикористаних товарно-матеріальних цінностей, підвищення
рентабельності виробництва, збільшення прибутку, зниження витрат
на виробництво і реалізацію продукції, зміцнення фінансової
дисципліни. Здійснює контроль за виконанням фінансового плану і
бюджету, плану реалізації продукції, плану з прибутків та іншими
фінансовими показниками, за припиненням виробництва продукції, яка
не має збуту, правильними витратами коштів та цільовим
використанням власних і позичених обігових коштів. Забезпечує
ведення обліку руху фінансових коштів і складання звітності про
результати фінансової діяльності згідно із стандартами фінансового
обліку та звітності, достовірність фінансової інформації,
контролює правильність складання і оформлення звітної
документації, своєчасне її надання зовнішнім та внутрішнім
користувачам. Керує працівниками відділу.
Повинен знати: законодавчі і нормативні акти, що
регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну
діяльність; методичні, нормативні та інші керівні матеріали з
організації фінансової діяльності підприємства; перспективи
розвитку підприємства; стан і перспективи розвитку фінансових
ринків і ринків збуту продукції (робіт, послуг); основи технології
виробництва продукції підприємства; організацію фінансової роботи
на підприємстві; порядок складання фінансових планів, прогнозних
балансів і бюджетів грошових коштів, планів реалізації продукції
(робіт, послуг), планів прибутку тощо; систему фінансових методів
і важелів, які забезпечують управління фінансовими потоками;
порядок фінансування із державного бюджету, довгострокового та
короткострокового кредитування підприємства, залучення інвестицій
і позичених коштів, використання власних коштів, випуску і
придбання цінних паперів, нарахування платежів у державний бюджет
і державні позабюджетні соціальні фонди; порядок розподілення
фінансових ресурсів, визначення ефективності фінансових вкладень;
нормування обігових коштів; порядок і форми фінансових
розрахунків; податкове законодавство; стандарти фінансового обліку
і звітності; економіку, організацію виробництва, праці та
управління; бухгалтерський облік; засоби обчислювальної техніки,
телекомунікацій і зв'язку; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з фінансової
діяльності - не менше 2 років.
77. НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ЗАВОДСЬКОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
Завдання та обов'язки. Організовує проведення
науково-дослідних та експериментальних робіт згідно з
перспективами розвитку і науково-технічною політикою підприємства
з метою впровадження у виробництво прогресивної технології, нового
технологічного устаткування, що забезпечує випуск
конкурентоспроможної продукції. Забезпечує проведення досліджень з
розроблення і освоєння нових видів виробів, застосування нових
матеріалів у видах продукції, що проектується, поліпшення якості і
збільшення випуску продукції, економного витрачання
матеріально-сировинних ресурсів. Сприяє впровадженню на
підприємстві результатів науково-дослідних і експериментальних
робіт. На основі проведених досліджень розроблює пропозиції щодо
зміни технологічних інструкцій, технічних умов і стандартів.
Очолює роботу з розроблення та впровадження нових методів
вимірювань і оцінювання якості матеріалів і продукції, що
вироблюється, нових методів контролю у сфері промислової
санітарії, охорони праці та навколишнього середовища. Забезпечує
контроль за додержанням технологічної дисципліни у цехах.
Організовує проведення лабораторного контролю якості сировини,
матеріалів, напівфабрикатів, що надходять у виробництво, а також
готової продукції з метою визначення відповідності їх чинним
виробничим стандартам і технічним умовам, екологічним стандартам і
нормативам. Забезпечує оформлення документації за результатами
випробувань. Бере участь у проведенні державної атестації;
сертифікації продукції підприємства. Організовує проведення
досліджень причин виникнення браку продукції та розроблення
рекомендацій щодо їх запобігання та усунення. Розроблює тематичні
плани науково-дослідних робіт, які здійснюються силами
лабораторії, а також разом з іншими структурними підрозділами
підприємства, організовує роботу для їх виконання в установлені
строки. Укладає договори з науково-дослідними організаціями на
проведення спільних робіт. Бере участь у розробленні стратегічних
та бізнес-планів підприємства. Здійснює методичне керівництво
роботою цехових лабораторій, організовує роботу з узагальнення та
аналізу результатів досліджень і випробувань, які ними
проводяться. Готує пропозиції з поліпшення організації
науково-дослідних і експериментальних робіт з метою скорочення
витрат праці на їх проведення. Організовує вивчення передового
вітчизняного і світового досвіду в галузі проектування нових
технологій, засобів і методів вимірювань, лабораторного контролю
якості продукції, що виробляється, сировини, матеріалів. Керує
робітниками центральної заводської лабораторії.
Повинен знати: законодавчі і нормативно-правові акти;
методичні та інші керівні матеріали стосовно науково-технічної
діяльності; перспективи технічного розвитку галузі і підприємства;
технологію виробництва продукції підприємства; устаткування
лабораторії та правила його експлуатації; методи контролю якості
продукції, сировини, матеріалів; сучасні засоби і методи
вимірювань; стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з
розроблення і оформлення технічної документації; технічні вимоги
до сировини, матеріалів та готової продукції; екологічні стандарти
і нормативи; чинну систему державної атестації і сертифікації
продукції; організацію проведення науково-дослідних робіт і
лабораторного контролю виробництва; методи визначення ефективності
розробок; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі
технології та лабораторного контролю виробництва; основи
економіки, організації виробництва і управління; засоби
обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи трудового
законодавства;
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше
2 років.
78. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво
виробничо-господарською діяльністю цеху (дільниці). Забезпечує
виконання виробничих завдань, ритмічний випуск продукції високої
якості, ефективне використання основних і оборотних фондів.
Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його
технології, механізації та автоматизації виробничих процесів,
запобігання браку і підвищення якості виробів, економії всіх видів
ресурсів, впровадження прогресивних форм організації праці,
атестації та раціоналізації робочих місць, використання резервів
підвищення продуктивності праці і зниження витрат виробництва.
Організовує поточне виробниче планування, облік, складання і
своєчасне подання звітності про виробничу діяльність цеху
(дільниці), роботу з впровадження нових форм господарювання,
поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і
систем заробітної плати та матеріального стимулювання,
узагальнення і розповсюдження передових прийомів та методів праці,
вивчення і впровадження передового вітчизняного та світового
досвіду конструювання і технології виробництва аналогічної
продукції, розвитку раціоналізації та винахідництва. Забезпечує
технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних
засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні та здорові умови
праці, а також своєчасне надання працюючим пільг з умов праці.
Координує роботу майстрів і цехових служб. Здійснює добір кадрів
працівників, їх розстановку і доцільне використання. Контролює
додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої і
трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладання
дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової
дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального
впливу. Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників
цеху, проводить виховну роботу в колективі.
Повинен знати: організаційно-розпорядчі документи, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали стосовно
виробничо-господарської діяльності цеху; перспективи технічного
розвитку цеху, підприємства; технічні вимоги до продукції цеху
(дільниці), технологію її виробництва; устаткування цеху і правила
його технічної експлуатації; порядок і методи техніко-економічного
та поточного виробничого планування, форми і методи
виробничо-господарської діяльності цеху (дільниці); чинні
положення про оплату праці і форми матеріального стимулювання;
передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі виробництва
аналогічної продукції; основи економіки, організації праці,
виробництва та управління; основи трудового законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше
2 років.
79. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ ДОСЛІДНОГО ВИРОБНИЦТВА
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво
виробничо-господарською діяльністю цеху з виготовлення і
випробування зразків нової продукції або тієї, що вдосконалюється
(модернізується), а також з дослідження нових технологічних
процесів для подальшої організації серійного або масового
виробництва. Бере участь у розробленні перспективних і поточних
планів дослідних та дослідно-конструкторських робіт, у складанні
тематичних планів і поетапних графіків їх виконання, у розробленні
програм випробувань та перевірки дослідних зразків, виконанні
завершальних робіт, апробуванні технічної документації (робочих
креслень, технологічних інструкцій, технічних умов, методик для
налагодження та випробувань тощо), в оформленні актів проведених
випробувань. Організовує надання технічної допомоги виробничим
цехам (дільницям) з освоєння нової продукції та технологічних
процесів. Забезпечує виконання завдань у встановлені строки,
ефективне використання основних та оборотних фондів. Проводить
роботу з удосконалення організації виробництва, його технології,
механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання
браку та підвищення якості продукції, економії ресурсів,
упровадження прогресивних форм організації праці, атестації і
раціоналізації робочих місць, використання резервів підвищення
продуктивності праці. Організовує планування, облік та складання
звітності з виробничої діяльності, роботу з впровадження нових
форм господарювання, поліпшення нормування праці, правильного
застосування форм та систем заробітної плати і матеріального
стимулювання, узагальнення та розповсюдження передових прийомів і
методів праці, вивчення передового вітчизняного та світового
досвіду конструювання і технології виробництва аналогічної
продукції, розвитку раціоналізації та винахідництва. Забезпечує
технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних
засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні та здорові умови
праці, а також своєчасне надання працюючим пільг за умови праці.
Координує роботу майстрів і цехових служб. Здійснює підбір кадрів
робітників та службовців, їх розстановку та доцільне використання.
Контролює додержання працівниками правил та норм охорони праці,
виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового
розпорядку. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, які
відзначилися, накладання дисциплінарних стягнень на порушників
виробничої та трудової дисципліни, застосування в разі потреби
заходів матеріального впливу. Організовує роботу з підвищення
кваліфікації працівників цеху, проводить виховну роботу у
колективі. Забезпечує складання і своєчасне подання встановленої
звітності в цеху.
Повинен знати: організаційно-розпорядчі документи, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали стосовно
виробничо-господарської діяльності цеху; перспективи технічного
розвитку цеху, підприємства; призначення, склад, конструкцію,
принципи роботи, умови монтажу продукції цеху, технологію її
виробництва; устаткування цеху і правила його технічної
експлуатації; порядок і методи техніко-економічного та виробничого
планування; форми і методи виробничо-господарської діяльності;
чинні положення з оплати праці і форми матеріального стимулювання;
передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі конструювання та
технології виробництва аналогічної продукції; основи економіки,
організації праці, виробництва та управління; основи трудового
законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з конструкторської і
технологічної підготовки виробництва - не менше 2 років.
80. НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ
Завдання та обов'язки. Забезпечує додержання законності в
діяльності підприємства і захист його правових інтересів. Здійснює
правову експертизу проектів наказів, інструкцій, положень,
стандартів та інших актів правового характеру, що готуються на
підприємстві, візує їх, а також у разі потреби бере участь у
підготуванні цих документів. Вживає заходів щодо зміни або відміни
правових актів, виданих з порушеннями чинного законодавства.
Організовує підготовку висновків з правових питань, які виникають
у процесі діяльності підприємства, а також проектів нормативних
актів, що надходять на відгук до підприємства. Забезпечує
методичне керівництво правовою роботою на підприємстві,
роз'яснення чинного законодавства і порядок його застосування,
надання правової допомоги структурним підрозділам з претензійної
роботи, підготування і передавання необхідних матеріалів до
судових та арбітражних органів. Представляє інтереси підприємства
в суді, арбітражному суді, а також у державних і громадських
організаціях у процесі розгляду правових питань, здійснює ведення
судових і арбітражних справ. Бере участь у підготуванні та
укладанні колективних договорів, галузевих тарифних угод,
розробленні та реалізації заходів із зміцнення трудової
дисципліни, регулюванні соціально-трудових відносин на
підприємстві. Очолює роботу з аналізу і узагальнення результатів
розгляду претензій, судових і арбітражних справ, а також практики
укладання і виконання господарських договорів, розроблює
пропозиції щодо усунення порушень договірної дисципліни в
поставках продукції, виявлених недоліків і поліпшення виробничої і
господарсько-фінансової діяльності підприємства. Керує підготовкою
матеріалів про розкрадання, розтрати, нестачі, випуск
недоброякісної, нестандартної і некомплектної продукції, порушення
екологічного законодавства та про інші правопорушення для
передавання їх слідчим і судовим органам, вживає заходів щодо
відшкодування збитків, заподіяних підприємству. Бере участь у
розробленні та здійсненні заходів щодо зміцнення договірної,
фінансової і трудової дисципліни, забезпечення збереження
власності підприємства. Здійснює контроль за додержанням на
підприємстві встановленого чинним законодавством порядку
сертифікації продукції, приймання товарів і продукції за кількістю
та якістю. Готує висновки на пропозиції про притягнення
працівників підприємства до дисциплінарної і матеріальної
відповідальності. Бере участь у розгляді матеріалів про стан
дебіторської заборгованості з метою виявлення боргів, що
потребують примусового стягнення, забезпечує підготовку висновків
по пропозиціях щодо списання безнадійної заборгованості.
Забезпечує систематизований облік, зберігання внесення прийнятих
змін в законодавчі і нормативні акти, що надходять на
підприємство, а також в накази та інші керівні матеріали, що
видаються його керівником, забезпечує доступ до них користувачів
на основі застосування сучасних інформаційних технологій, засобів
обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку. Забезпечує
необхідну інформацію про чинне законодавство, а також організацію
роботи з ознайомлення посадових осіб підприємства з нормативними
актами, які стосуються їх діяльності. Організовує надання
юридичної допомоги громадським організаціям на підприємстві,
консультування працівників з правових питань. Керує працівниками
відділу.
Повинен знати: законодавчі акти, що регламентують
виробничо-господарську і фінансову діяльність підприємства,
методичні, нормативні та інші керівні матеріали з правової
діяльності підприємства; чинне законодавство; цивільне, трудове,
фінансове, адміністративне право; податкове законодавство;
екологічне законодавство; порядок ведення обліку і складання
звітності про господарсько-фінансову діяльність підприємства;
порядок укладання і оформлення господарських договорів,
колективних договорів, тарифних угод; порядок систематизації,
обліку і ведення правової документації з використанням сучасних
інформаційних технологій; засоби обчислювальної техніки,
комунікацій та зв'язку; основи економіки, організації праці,
виробництва та управління.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше
2 років.

ПРОФЕСІОНАЛИ
1. АУДИТОР
Завдання та обов'язки. Надає бухгалтерські послуги, пов'язані
з різними аспектами бізнесу. Здійснює аналіз фінансової діяльності
установи, організації, підприємства незалежно від форми власності.
Проводить ревізію бухгалтерських документів та звітності, оцінює
її вірогідність, а також внутрішній та зовнішній контроль
законності здійснюваних фінансових операцій, відповідності їх
законодавчим і нормативним правовим актам, додержання
встановленого порядку оподаткування. Дає потрібні рекомендації з
метою запобігання прорахункам та помилкам, які можуть спричиняти
штрафні та інші санкції, зменшити прибуток і негативно вплинути на
репутацію підприємства, установи, організації. Надає консультації
юридичним та фізичним особам з питань господарської та фінансової
діяльності, бухгалтерської звітності, проблем оподаткування,
діючого порядку вирішення спірних питань стосовно незаконно
поданих позовів та інших питань у межах його компетенції. Бере
участь у розгляді позовів про неплатоспроможність (банкрутство) в
арбітражних судах. Стежить за змінами та доповненнями до
нормативних правових документів, вживає заходів щодо узгодження
інтересів держави і клієнтів.
Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти,
методичні матеріали, які стосуються виробничої і господарської
діяльності підприємства, установи, організації; ринкові методи
господарювання, закономірності та особливості розвитку економіки;
трудове, фінансове, податкове і господарське законодавство;
порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності;
методи аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства,
установи, організації; правила проведення перевірок і
документальних ревізій; грошовий обіг, кредит, порядок
ціноутворення; умови оподаткування юридичних і фізичних осіб;
правила організації та ведення бізнесу; етику ділового
спілкування; економіку, організацію виробництва, праці та
управління; порядок оформлення фінансових операцій і організацію
документообігу; чинні форми обліку та звітності; правила та норми
охорони праці.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерської роботи - не
менше 3 років.
2. БУХГАЛТЕР (З ДИПЛОМОМ СПЕЦІАЛІСТА)
Завдання та обов'язки. Самостійно і в повному обсязі веде
облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших
активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів та витрат за
прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з
додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та
з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології
оброблення даних. Забезпечує повне та достовірне відображення
інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних
документах, на рахунках бухгалтерського обліку. За погодженням з
власником (керівником) підприємства та керівником підрозділу
бухгалтерського обліку, подає в банківські установи документи для
перерахування коштів згідно з визначеними податками і платежами, а
також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до
договірних зобов'язань. Бере участь у проведенні інвентаризації
активів і зобов'язань, оформленні матеріалів, пов'язаних з
нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування
активів підприємства, у перевірках стану бухгалтерського обліку у
філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених
підрозділах підприємства. Готує дані для включення їх до
фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також
форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних
бухгалтерського обліку. Забезпечує підготовку оброблених
документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом
встановленого терміну. Бере участь у підготовці пропозицій щодо: внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил
документообігу; розроблення додаткової системи рахунків і регістрів
аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій: забезпечує збереження майна, раціонального та ефективного
використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів,
залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності
підприємства та інших питань, пов'язаних з інформацією про
фінансове становище підприємства та результати його діяльності. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та
довідкові документи з питань організації та ведення
бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх впровадження
на підприємстві.
Повинен знати: нормативні, методичні та інші керівні
матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності; облікову політику, систему
регістрів обліку, правила документообігу і технологію оброблення
облікової інформації на підприємстві; план рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій; систему і форми внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку, звітності і контролю.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна вища
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж
роботи за професією бухгалтера I категорії - не менше 2 років. Бухгалтер I категорії (з дипломом спеціаліста): повна вища
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для
магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за
професією бухгалтера II категорії - не менше 2 років. Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста): повна вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи
за професією бухгалтера - не менше 1 року. Бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу
роботи.
3. БУХГАЛТЕР-РЕВІЗОР
Завдання та обов'язки. Здійснює відповідно до чинних
інструкцій і положень планові і за спеціальними завданнями
документальні ревізії господарсько-фінансової діяльності
підприємств з ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань та
господарських операцій, а також їх підрозділів, які є на
самостійному балансі. Своєчасно оформлює результати ревізії і
подає їх до відповідних інстанцій для вживання необхідних заходів.
Дає оперативні вказівки керівникам ревізованого об'єкту щодо
усунення виявлених порушень і недоліків, проведення контрольних
перевірок виконаних робіт. Контролює достовірність обліку коштів,
які надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів,
своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку
операцій, пов'язаних з їх рухом, правильність витрачання
матеріалів палива, електроенергії, коштів, додержання кошторисів
витрат, порядок складання звітності на основі первинних
документів, а також організацію проведення інвентаризацій та
бухгалтерського обліку в підрозділах підприємства, а також
додержання термінів перерахування податків і виплати заробітної
плати. Бере участь у розробленні і здійсненні заходів, які
спрямовано на підвищення ефективності використання фінансових
коштів, посилення контролю за господарсько-фінансовою діяльністю
підприємств і організацій, забезпечення зберігання власності
підприємств і правильну організацію бухгалтерського обліку. Вживає
необхідних заходів щодо використання в роботі сучасних технічних
засобів. Контролює діяльність працівників підприємства щодо
організації ведення бухгалтерського обліку і звітності.
Повинен знати: законодавчі акти, постанови, розпорядження,
накази, керівні, методичні, нормативні матеріали з організації
бухгалтерського обліку та складання звітності; форми і методи
бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності на
підприємстві; порядок проведення документальних ревізій і
перевірок щодо правильного ведення бухгалтерського обліку майна,
зобов'язань та господарських операцій; організацію документообігу
і порядок документального оформлення та відображення на рахунках
бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних
засобів, товарно-матеріальних цінностей та коштів; план і
кореспонденцію рахунків, фінансове і господарське законодавство;
економіку, організацію виробництва, праці та управління; ринкові
методи господарювання; правила експлуатації обчислювальної
техніки; трудове законодавство.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний бухгалтер-ревізор: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією
бухгалтера-ревізора I категорії - не менше 2 років. Бухгалтер-ревізор I категорії: повна освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог
до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією
бухгалтера-ревізора II категорії - не менше 2 років. Бухгалтер-ревізор II категорії: повна вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за
професією бухгалтера-ревізора - не менше 1 року. Бухгалтер-ревізор: повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
4. ДОКУМЕНТОЗНАВЕЦЬ
Завдання та обов'язки. Розроблює та впроваджує технологічні
процеси роботи з документами і документною інформацією на підставі
використання організаційної та обчислювальної техніки: з обліку,
контролю виконання, оперативного збереження, довідкової роботи.
Бере участь у плануванні, організації і вдосконаленні діяльності
служби документаційного забезпечення управління. Здійснює контроль
за станом діловодства у структурних підрозділах. Готує пропозиції
із забезпечення ергономічних умов праці, раціоналізації робочих
місць працівників служби документаційного забезпечення управління.
Розроблює уніфіковані системи документації і табелі документів
різного призначення і рівня управління, класифікатори документної
інформації. Організовує впровадження, ведення (у тому числі
автоматизоване) і розвиток системи документації, яка включає також
документи на машинних носіях і класифікатори документної
інформації. Вживає заходів щодо впорядкування складу документів та
інформаційних показників, скорочення їх кількості та оптимізації
документопотоків. Бере участь у відбиранні документів, які
передаються на державне зберігання, організації поточного
збереження й експертизі наукової та практичної цінності
документів. Бере участь у постановці задач, проектуванні,
експлуатації та вдосконаленні (у частині інформаційного
забезпечення) автоматизованих інформаційних систем і систем
управління, а також нових інформаційних технологій (у тому числі
безпаперових), які базуються на застосуванні обчислювальної і
мікропроцесорної техніки, проектуванні й актуалізації баз банків
даних. Вивчає та узагальнює передовий вітчизняний і світовий
досвід у сфері документаційного забезпечення управління, розробляє
нормативно-методичні матеріали з документаційного забезпечення.
Бере участь у роботі з підбору, розстановки і підвищення
кваліфікації кадрів служби документаційного забезпечення
управління.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні та
інші керівні матеріали, нормативні документи з документаційного
забезпечення управління; порядок планування, проектування і
технологію роботи на базі організаційної та обчислювальної техніки
служб документаційного забезпечення управління; методи розроблення
їх оптимальних структур; методи дослідження, аналізу, проектування
і розвитку документаційних систем, стандарти на уніфіковані
системи документації; порядок оформлення, класифікації,
збереження, експертизи цінності документів; організацію архівної
справи; нормативні і методичні документи з проектування та
експлуатації автоматизованих інформаційних систем управління;
основи програмування, методи проектування і актуалізації баз і
банків даних; основи управління, ергономіки, соціальної
психології, соціології, трудового законодавства;
документоутворення; організацію державних установ і громадських
організацій, економічні і правові аспекти їх діяльності;
вітчизняний і світовий досвід у сфері документаційного
забезпечення управління.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний документознавець: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією
документознавця I категорії - не менше 2 років. Документознавець I категорії: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог
до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією
документознавця II категорії - не менше 2 років. Документознавець II категорії: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією
документознавця - не менше 1 року. Документознавець: повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
5. ЕКОНОМІСТ
Завдання та обов'язки. Виконує роботу щодо здійснення
економічної діяльності підприємства, спрямованої на підвищення
ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, що
випускається, і освоєння нових видів продукції, досягнення високих
кінцевих результатів за оптимального використання матеріальних,
трудових і фінансових ресурсів. Готує вихідні дані для складання
проектів господарсько-фінансової, виробничої та комерційної
діяльності (бізнес-планів) підприємства з метою забезпечення
зростання обсягів збуту продукції та збільшення прибутку. Виконує
розрахунки з матеріальних, трудових і фінансових витрат,
необхідних для виробництва і реалізації продукції, освоєння нових
видів продукції, прогресивної техніки та технології. Здійснює
економічний аналіз господарської діяльності підприємства та його
підрозділів, виявляє резерви виробництва, розробляє заходи щодо
забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності
виробництва, конкурентоспроможності продукції, продуктивності
праці, зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції,
усунення втрат та непродуктивних витрат, а також виявлення
можливостей додаткового випуску продукції. Визначає економічну
ефективність організації праці та виробництва, упровадження нової
техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів.
Бере участь у розгляданні розроблених виробничо-господарських
планів, проведенні робіт з ресурсозберігання, у впровадженні та
вдосконаленні внутрішньогосподарського розрахунку, удосконаленні
прогресивних форм організації праці та управління, а також
планової та облікової документації. Оформлює матеріали для
укладання договорів, стежить за термінами виконання договірних
зобов'язань. Здійснює контроль за ходом виконання планових завдань
підприємством та його підрозділами, використанням
внутрішньогосподарських резервів. Бере участь у проведенні
маркетингових досліджень і прогнозуванні розвитку підприємства.
Виконує роботу, пов'язану з нерегламентованими розрахунками і
контролем за правильним здійсненням розрахункових операцій. Веде
облік економічних показників результатів виробничої діяльності
підприємства та його підрозділів, а також облік укладених
договорів. Готує періодичну звітність в установлені терміни.
Виконує роботу щодо формування, ведення і зберігання бази даних
економічної інформації, вносить зміни до довідкової та нормативної
інформації, яка використовується під час оброблення даних. Бере
участь у формуванні економічного поставлення задач або окремих їх
етапів, які вирішуються за допомогою обчислювальної техніки,
визначає можливості використання готових проектів, алгоритмів
пакетів прикладних програм, що дають можливість створювати
економічно обґрунтовані системи оброблення економічної інформації.
Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти,
методичні матеріали з планування, обліку та аналізу діяльності
підприємства; організацію планової роботи; порядок розроблення
перспективних і річних планів господарсько-фінансової та
виробничої діяльності підприємства; порядок розроблення
бізнес-планів; планово-облікову документацію; порядок розроблення
нормативів матеріальних, трудових і фінансових витрат; методи
економічного аналізу та обліку показників діяльності підприємства
і його підрозділів; методи визначення економічної ефективності
впровадження нової техніки і технології, організації праці,
раціоналізаторських пропозицій та винаходів; методи і засоби
проведення обчислювальних робіт; правила оформлення матеріалів для
укладання договорів; організацію оперативного і статистичного
обліку; порядок та терміни складання звітності; вітчизняний і
зарубіжний досвід раціональної організації економічної діяльності
підприємства в умовах ринкової економіки; економіку, організацію
виробництва, праці та управління; основи технології виробництва;
ринкові методи господарювання; можливості застосування
обчислювальної техніки для здійснення техніко-економічних
розрахунків і аналізу господарської діяльності підприємства,
правила її експлуатації; основи трудового законодавства; правила і
норми охорони праці.
Кваліфікаційні вимоги.
Провідний економіст: повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією
економіста I категорії - не менше 2 років. Економіст I категорії: повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до
стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією економіста II
категорії - не менше 2 років. Економіст II категорії: повна вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією
економіста - не менше 1 року. Економіст: повна вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
6. ЕКОНОМІСТ-ДЕМОГРАФ
Завдання та обов'язки. Розроблює регіональні програми
розвитку народонаселення з урахуванням демографічних особливостей
території, комплексні програми соціального розвитку та підвищення
народного добробуту і здійснює контроль за ходом їх реалізації.
Складає прогнози чисельності, структури населення і трудових
ресурсів. Бере участь у розробленні планів економічного та
соціального розвитку підприємства, галузі, регіону, забезпечує
рішення демографічних проблем, формулює та обґрунтовує конкретні
заходи щодо формування трудових ресурсів і оптимізації
демографічних процесів на підприємстві, в галузі, регіоні,
контролює хід їх реалізації. Розроблює науково обґрунтовані
загальнодержавні та регіональні соціально-демографічні нормативи.
Проводить демографічну експертизу планів економічного і
соціального розвитку країни та регіону, важливих міжгалузевих і
галузевих проектів, проектів освоєння нових територій під час
будівництва об'єктів матеріального виробництва та невиробничої
сфери. Бере участь у роботі з проведення перепису населення,
соціально-демографічних обстежень, у розробленні їх програм та
інструментарію, аналізує одержані результати. Готує необхідні дані
та інші матеріали про стан і тенденції демографічного розвитку
країни та регіону. Розраховує спеціальні демографічні показники
(коефіцієнти народжуваності, міграції населення, смертності,
одруження, розлучень тощо), складає різні таблиці та необхідні
обґрунтування. Вивчає досвід проведення регіональної демографічної
політики, застосовує його в роботі з урахуванням особливостей
соціально-економічного розвитку і культурного рівня населення.
Забезпечує складання і своєчасне подання встановленої звітності.вгору