Про затвердження Етичного кодексу
Держгірпромнагляд України; Наказ, Кодекс від 08.08.2012144
Документ v0144811-12, поточна редакція — Прийняття від 08.08.2012

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.08.2012  № 144

Про затвердження Етичного кодексу

Відповідно до вимог Законів України "Про правила етичної поведінки", "Про державну службу", Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 408, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Етичний кодекс посадових осіб Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки (далі - Етичний кодекс), що додається.

2. Начальникам управлінь та самостійних відділів Держгірпромнагляду забезпечити неухильне виконання положень Етичного кодексу.

3. Управлінню персоналу, діловодства, контролю та спецроботи (Селіванов С.В):

3.1. Забезпечити доведення цього наказу до відома керівників структурних підрозділів Держгірпромнагляду, територіальних управлінь Держгірпромнагляду, підприємств та установи, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду.

3.2. Забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Держгірпромнагляду.

4. Керівникам територіальних управлінь Держгірпромнагляду, підприємств та установи, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду, вжити всіх необхідних заходів для виконання положень Етичного кодексу та забезпечити неухильне додержання цих положень підпорядкованими працівниками під час виконання службових повноважень.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби

О.І. ХохотваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгірпромнагляду
08.08.2012 № 144

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС
посадових осіб Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України

I. Загальні положення

1.1. Цей Етичний кодекс посадової особи Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі - Етичний кодекс) є узагальненням стандартів етичної поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Держгірпромнагляду та способів врегулювання конфлікту інтересів.

Етичний кодекс розроблений відповідно до положень Конституції України, Закону України "Про державну службу", Закону України "Про запобігання та протидії корупції", Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 року № 214, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України за № 1089/18384.

1.2. Цей Етичний кодекс встановлює основні загальні принципи професійної службової етики та основні правила службової поведінки, якими повинні керуватись посадові особи Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі - Держгірпромнагляду), незалежно від займаної посади.

При прийнятті на державну службу посадова особа Держгірпромнагляду ознайомлюється з цим Етичним кодексом, про що робиться письмовий запис у його особовій справі.

1.3. Метою Етичного кодексу є сприяння зміцненню авторитету посадових осіб Держгірпромнагляду як державних службовців, довіри громадян до Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки та забезпечення єдиної морально-нормативної поведінки посадових осіб Держгірпромнагляду.

1.3. Посадові особи Держгірпромнагляду повинні вживати усіх необхідних заходів для дотримання положень цього Етичного кодексу, а кожен громадянин вправі очікувати від посадової особи Держгірпромнагляду поведінки у відносинах з ним відповідно до положень цього Етичного кодексу.

1.4. Знання та дотримання посадовими особами Держгірпромнагляду положень Етичного кодексу є одним з критеріїв оцінки якості їх професійної діяльності та службової поведінки.

II. Загальні обов'язки посадової особи Держгірпромнагляду

2.1. Посадові особи Держгірпромнагляду при виконанні службових обов'язків повинні діяти на підставі, в межах та у спосіб, які передбачені Конституцією України та законами України, а також чинними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Положенням про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 408, та іншими актами законодавства.

Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийняті на відповідній території у межах їх повноважень, що не суперечать закону, є також обов'язковими до виконання.

У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству України, посадові особи Держгірпромнагляду зобов'язані невідкладно в письмовій формі повідомити про це посадову особу, яка дала доручення, а в разі наполягання на його виконанні - письмово повідомити вищу за посадою особу.

III. Основні принципи і правила службової поведінки посадових осіб Держгірпромнагляду

3.1. Основні принципи службової поведінки посадових осіб Держгірпромнагляду є основою поведінки громадян України у зв'язку з перебуванням їх на державній службі.

3.2. Посадові особи Держгірпромнагляду, усвідомлюючи відповідальність перед державою, суспільством і громадянами, повинні:

а) виконувати посадові обов'язки сумлінно та на високому професійному рівні з метою забезпечення ефективної роботи Держгірпромнагляду;

б) виходити з того, що визнання, дотримання і захист прав і свобод людини і громадянина визначають основний зміст і зміст діяльності Держгірпромнагляду та державних службовців;

в) не допускати неправомірного сприяння фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);

г) не допускати дії, які пов'язані з впливом будь-яких особистих, майнових (фінансових) та інших інтересів та перешкоджають сумлінному виконанню ними посадових обов'язків;

ґ) повідомляти представника роботодавця, органи прокуратури або правоохоронні органи про всі випадки звернення будь-яких осіб до державного службовця з пропозицією вчинити корупційне правопорушення;

д) дотримуватися встановлених законами обмежень і заборон, пов'язаних із проходженням державної служби;

е) дотримуватися принципу неупередженості, що виключає можливість впливу на службову діяльність, рішень політичних партій і громадських об'єднань, організацій;

є) дотримуватися норм службової, професійної етики та правил ділової поведінки;

ж) проявляти коректність і повагу під час роботи з громадянами і посадовими особами;

з) виявляти терпимість і повагу до звичаїв і традицій народів України, враховувати культурні та інші особливості різних етнічних, соціальних груп і концесій;

і) постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

к) своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників;

л) не допускати дій, які можуть викликати сумнів у об'єктивному виконанні державними службовцями посадових обов'язків, а також уникати конфліктних ситуацій, здатних завдати шкоди репутації чи авторитету Держгірпромнагляду;

м) вживати визначених законодавством заходів з метою недопущення виникнення конфліктів інтересів і їх врегулювання, у разі їх виникнення;

н) не використовувати своє службове становище з метою впливу на діяльність державних органів, організацій, посадових осіб, державних службовців і громадян при вирішенні питань особистого характеру;

о) не допускати публічних виступів, суджень та оцінок діяльності Держгірпромнагляду, їх керівника, якщо це не входить у посадові обов'язки державного службовця;

п) дотримуватися встановлених у Держгірпромнагляді правил публічних виступів і надання службової інформації;

р) шанобливо ставитися до діяльності представників засобів масової інформації щодо інформування суспільства про роботу Держгірпромнагляду, а також сприяти в отриманні достовірної інформації в установленому порядку;

с) постійно прагнути до забезпечення ефективного розпорядження ресурсами, що знаходяться в сфері його відповідальності.

3.3. Посадові особи Держгірпромнагляду у своїй діяльності не повинні допускати порушення законів та інших нормативних правових актів, виходячи з політичної, економічної доцільності або з інших мотивів.

IV. Конфлікт інтересів та недопущення проявів корупції

4.1. Посадові особи Держгірпромнагляду зобов'язані у межах своїх повноважень вживати заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а саме суперечності між особистими інтересами та службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих йому службових повноважень.

4.2. Обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, повинні бути усунуті до того, як державного службовця буде призначено на посаду.

У разі коли обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, склалися після призначення на посаду, державний службовець повинен невідкладно повідомити у письмовій формі про це свого безпосереднього керівника та терміново вжити заходів щодо усунення таких обставин.

4.3. Посадові особи Держгірпромнагляду повинні суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством та Законами України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією", уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати його в корупції.

Своєю поведінкою повинні демонструвати, що відхиляють пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовують службу і приватне життя, при найменших ознаках корумпованої поведінки інформують свого керівника або державний орган вищого рівня.

4.4. Посадові особи Держгірпромнагляду зобов'язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до вимог законодавства.

4.5. Посадовим особам Держгірпромнагляду забороняється одержувати дарунки (пожертви, грошові винагороди, позики, послуги, оплату розваг, відпочинку, транспортних витрат та інші винагороди) від юридичних та фізичних осіб:

- за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;

- якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи.

4.6. Посадові особи Держгірпромнагляду зобов'язані вживати заходів щодо недопущення проявів корупції та проводити заходи, направлені на профілактику корупційних діянь.

4.7. Забороняється розголошувати довірену державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України "Про інформацію" та "Про державну таємницю", у тому числі й після залишення ним державної служби, а також використовувати таку інформацію для власного інтересу або інтересу інших осіб шляхом порад чи рекомендацій.

Зобов'язані вживати відповідних заходів з метою забезпечення конфіденційності інформації, яка стала відома їм у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

4.8. Наділені організаційно-розпорядчими повноваженнями по відношенню до інших державних службовців, посадові особи Держгірпромнагляду повинні бути для них взірцем професіоналізму, бездоганної репутації, сприяти формуванню сприятливого морально-психологічного клімату для ефективної роботи.

V. Рекомендаційні етичні правила службової поведінки державних службовців Держгірпромнагляду

5.1. Під час виконання службових повноважень посадові особи Держгірпромнагляду утримуються від:

- висловлювань і дій дискримінаційного характеру за ознаками статі, віку, раси, національності, мови, громадянства, соціального, майнового або сімейного стану, політичних чи релігійних переваг;

- грубості, проявів зневажливого тону, зарозумілості, упереджених зауважень, пред'явлення неправомірних, незаслужених звинувачень;

в) загроз, образливих висловів чи реплік, дій, що перешкоджають нормальному спілкуванню або провокують протиправну поведінку;

5.2. Посадові особи своєю службовою поведінкою зобов'язані сприяти встановленню у колективі ділових взаємин і конструктивного співробітництва.

Повинні бути ввічливими, доброзичливими, коректними, уважними і виявляти терпимість у спілкуванні із громадянами та колегами.

5.3. Зовнішній вигляд при виконанні ними посадових обов'язків залежно від умов служби і формату службового заходу повинні сприяти шанобливому ставленню громадян до Держгірпромнагляду, відповідати загальноприйнятому діловому стилю, який відрізняють офіційність, стриманість, традиційність, акуратність.

VI. Відповідальність за порушення положень Кодексу

6.1. Посадові особи Держгірпромнагляду повинні дотримуватися цього Етичного кодексу. За порушення законодавства про державну службу державні службовці несуть відповідальність відповідно до Закону України "Про державну службу".

Дотримання посадовою особою Держгірпромнагляду положень Етичного кодексу враховується при проведенні атестацій, формуванні кадрового резерву для просування на вищі посади, а також при накладанні дисциплінарних стягнень.

Начальник управління
персоналу, діловодства,
контролю та спецроботиС. Селіванов

{Текст взято з сайту Держгірпромнагляду України http://www.dnop.kiev.ua/}вгору