Про затвердження Регламенту Держкомтелерадіо України
Держкомтелерадіо України; Наказ, Регламент від 10.05.2012128
Документ v0128603-12, поточна редакція — Редакція від 20.03.2014, підстава - v0027603-14

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2012  № 128

Про затвердження Регламенту Держкомтелерадіо України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету телебачення і радіомовлення
№ 27 від 20.03.2014}

Відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого Указом Президента України від 7 травня 2011 року № 559/2011, наказів Держкомтелерадіо України від 12 січня 2012 року "Про структуру апарату Держкомтелерадіо України" та від 1 лютого 2012 року № 19 "Про заходи щодо введення в дію штатного розпису Держкомтелерадіо України на 2012 рік" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Регламент Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі - Регламент) у редакції, що додається.

2. Заступникам Голови Держкомтелерадіо України, керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо України забезпечувати неухильне виконання вимог Регламенту.

3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 2, 4, 5 наказу Держкомтелерадіо України від 11 жовтня 2011 року № 290 "Про затвердження Регламенту Держкомтелерадіо України".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо України Мураховського А. Л.

Голова
Держкомтелерадіо України


О.В. Курдінович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
телебачення і радіомовлення
України
10.05.2012 № 128

РЕГЛАМЕНТ
Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Регламент Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі - Держкомтелерадіо України) встановлює порядок організації його діяльності, пов'язаної із здійсненням визначених повноважень, функцій та завдань (далі - повноваження).

I. Загальні положення

1. Держкомтелерадіо України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Держкомтелерадіо України є головним у системі центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах (далі - сфера управління Держкомтелерадіо України).

До сфери управління Держкомтелерадіо України належать державні телерадіоорганізації, інформаційні агентства, видавництва, поліграфічні підприємства, установи та організації (далі - підвідомчі організації).

Діяльність Держкомтелерадіо України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Повноваження Держкомтелерадіо України визначені Положенням про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженим Указом Президента України від 07.05.2011 № 559/2011 (далі - Положення про Держкомтелерадіо України).

2. Держкомтелерадіо України спрямовує свою діяльність на дотримання вимог Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, Положення про Держкомтелерадіо України, інших актів законодавства.

3. Держкомтелерадіо України в межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Накази Держкомтелерадіо України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держкомтелерадіо України, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності та громадянами.

4. Держкомтелерадіо України в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому поряду з іншими органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.

Держкомтелерадіо України має право залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5. Діяльність Держкомтелерадіо України є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо України (далі - веб-сайті), відповідних публікацій у друкованих засобах масової інформації, трансляції на радіо та телебаченні репортажів, інтерв'ю, виступів керівництва Держкомтелерадіо України.

Інформація про діяльність Держкомтелерадіо України надається громадянам, представникам засобів масової інформації відповідно до законодавства.

II. Організація роботи Держкомтелерадіо України

Планування роботи

6. Планування роботи Держкомтелерадіо України здійснюється з метою унормування послідовних і узгоджених дій структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо України, спрямування їх на виконання покладених на Держкомтелерадіо України завдань та реалізацію функцій, визначених Положенням про Держкомтелерадіо України, державними та галузевими програмами у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, поліграфії.

Держкомтелерадіо України розробляє та затверджує річний план заходів з виконання покладених на нього завдань (далі - річний план).

7. Заходи річного плану повинні передбачати завдання (роботи) щодо виконання законів України, актів і доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, державних та галузевих програм у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, поліграфії, бюджетних програм.

8. У річному плані визначаються:

перелік завдань (робіт), що повинні бути виконані;

відповідальні за виконання завдань (робіт);

строки виконання завдань (робіт), проведення оцінки та підготовки звітності.

9. Річний план розробляється відділом організаційно-планової роботи адміністративно-господарського управління (далі - відділ організаційно-планової роботи) на підставі пропозицій самостійних структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо України, погоджених Головою Держкомтелерадіо України та його заступниками (відповідно до розподілу обов'язків).

За рішенням Голови Держкомтелерадіо України для розроблення річного плану може бути утворена робоча група з представників самостійних структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо України, вчених та інших фахівців.

Організація роботи щодо планування діяльності Держкомтелерадіо України та загальний контроль за станом виконання планів покладається на першого заступника Голови Держкомтелерадіо України.

10. Після прийняття Закону про Державний бюджет України на відповідний рік розроблений річний план у двотижневий строк коригується і затверджується наказом Держкомтелерадіо України та розміщується на веб-сайті.

11. Самостійні структурні підрозділи апарату Держкомтелерадіо України провадять свою діяльність згідно з квартальними планами, а структурні підрозділи, що входять до їх складу, згідно з місячними планами, що розробляються на підставі річного плану.

Квартальні плани роботи самостійних структурних підрозділів розробляються до 15 числа останнього місяця кварталу.

Місячні плани роботи структурних підрозділів, що входять до складу департаментів, управлінь, розробляються щомісяця до 25 числа.

Квартальні плани затверджуються Головою Держкомтелерадіо України та його заступниками (відповідно до розподілу обов'язків), а щомісячні - керівниками самостійних структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо України.

12. Моніторинг виконання річного плану проводиться щокварталу.

Керівники самостійних структурних підрозділів подають погоджені Головою Держкомтелерадіо України та його заступниками (відповідно до розподілу обов'язків) звіти про виконання річного плану щокварталу впродовж п'яти днів після закінчення кварталу відділу організаційно-планової роботи.

За результатами моніторингу відділ організаційно-планової роботи розробляє звітні матеріали для інформування керівництва Держкомтелерадіо України, які розміщуються на веб-сайті.

По закінченні строку дії річного плану Держкомтелерадіо України готує звіт про підсумки роботи, який розглядається колегією Держкомтелерадіо України, підлягає оприлюдненню та громадському обговоренню.

Результати виконання квартальних та місячних планів визначаються Головою Держкомтелерадіо України та його заступниками (відповідно до розподілу обов'язків) в ході підбиття підсумків роботи самостійних структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо України.

Визначення повноважень керівництва та інших працівників апарату Держкомтелерадіо України

13. Держкомтелерадіо України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Верховна Рада України.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення № 27 від 20.03.2014}

14. Повноваження Голови Держкомтелерадіо України визначаються Законом України "Про центральні органи виконавчої влади" та Положенням про Держкомтелерадіо України.

15. Голова Держкомтелерадіо України має першого заступника та заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

{Пункт 15 в редакції Наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення № 27 від 20.03.2014}

16. Розподіл обов'язків між своїми заступниками здійснює Голова Держкомтелерадіо України відповідно до законодавства.

Розподіл обов'язків затверджується наказом Держкомтелерадіо України, в якому зазначаються:

перелік закріплених за відповідним заступником обов'язків, що випливають з покладених на Держкомтелерадіо України завдань та функцій;

перелік структурних підрозділів апарату, а також підвідомчих організацій, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідним заступником.

17. Апарат Держкомтелерадіо України (далі - апарат) - організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів і посад, що забезпечують діяльність Голови Держкомтелерадіо України, а також виконання покладених на Держкомтелерадіо України завдань.

Безпосередньо організовує роботу апарату та забезпечує взаємодію між його самостійними структурними підрозділами в ході виконання ними своїх функціональних завдань перший заступник Голови Держкомтелерадіо України.

Структуру апарату затверджує Голова Держкомтелерадіо України.

Вимоги до формування структури апарату визначаються Кабінетом Міністрів України.

Граничну чисельність державних службовців та працівників Держкомтелерадіо України затверджує Кабінет Міністрів України.

Штатний розпис апарату, кошторис Держкомтелерадіо України затверджуються Головою Держкомтелерадіо України за погодженням з Міністерством фінансів України.

18. Положення про структурні підрозділи апарату розробляються їх керівниками, погоджуються Головою Держкомтелерадіо України та його заступниками (відповідно до розподілу обов'язків) і затверджуються наказом Держкомтелерадіо України.

19. Обов'язки керівника структурного підрозділу визначаються положенням про структурний підрозділ, а обов'язки інших працівників структурних підрозділів визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються Головою Держкомтелерадіо України та його заступниками (відповідно до розподілу обов'язків).

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

20. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Держкомтелерадіо України утворюється консультативно-дорадчий орган колегія у складі Голови Держкомтелерадіо України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Держкомтелерадіо України за посадою.

Порядок діяльності колегії Держкомтелерадіо України визначається Положенням про колегію Державного комітету телебачення і радіомовлення України, що розробляється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1569 "Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації" та затверджується наказом Держкомтелерадіо України.

21. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держкомтелерадіо України можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

22. Рішення про утворення та ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний і персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держкомтелерадіо України.

Управління персоналом та проходження державної служби

23. Організація кадрової роботи в Держкомтелерадіо України здійснюється згідно з планом роботи з кадрами Держкомтелерадіо України, що складається на підставі річного плану, в якому визначаються заходи з організації кадрової роботи та державної служби.

24. Прийняття на державну службу до апарату Держкомтелерадіо України здійснюється на конкурсній основі або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Керівники підвідомчих організацій призначаються на посади та звільняються з посад за погодженням з відповідними місцевими державними адміністраціями.

Погодження щодо призначення та звільнення керівників структурних підрозділів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, на які покладається взаємодія із засобами масової інформації, здійснюється відповідно до законодавства про працю та Типового положення про управління у справах преси та інформації обласної, Севастопольської міської, управління преси та інформації Київської міської державної адміністрації (постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 № 954).

25. Відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю України тривалість робочого часу державних службовців апарату не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Режим роботи апарату Держкомтелерадіо України встановлено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.93 № 1010:

початок робочого дня о 9.00;

закінчення робочого дня о 18.00 (у п'ятницю - о 16.45);

обідня перерва - 45 хвилин (з 13.00 до 13.45);

напередодні святкових днів робочий день скорочується на одну годину.

26. Для виконання невідкладної, передбачуваної або непередбачуваної роботи державні службовці апарату можуть залучатися, за дорученням керівництва Держкомтелерадіо України, до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, робота в які обов'язково компенсується відповідно до трудового законодавства.

27. Перебування у робочий час державних службовців апарату за межами приміщень Держкомтелерадіо України з метою вирішення службових питань погоджується з керівниками відповідних самостійних структурних підрозділів апарату.

Керівники самостійних структурних підрозділів апарату повідомляють про свою відсутність у робочий час у зв'язку із службовою необхідністю Голову Держкомтелерадіо України чи його заступників (відповідно до розподілу обов'язків).

28. У Держкомтелерадіо України формується кадровий резерв, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню.

Із зарахованими до кадрового резерву особами проводиться робота, спрямована на підвищення їхньої кваліфікації.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву, або державних службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, проводиться у встановленому порядку їх стажування на відповідних посадах у структурних підрозділах апарату.

29. З метою підвищення ефективності роботи та відповідальності за доручену справу державних службовців апарату та керівників підвідомчих організацій один раз на три роки проводиться атестація:

державних службовців - відповідно до Положення про проведення атестації державних службовців (постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1922);

керівників підвідомчих організацій - відповідно до Положення про проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.99 № 1571);

У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями апарату покладених на них завдань і обов'язків відповідно до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань, затвердженого Національним агентством України з питань державної служби (наказ Головдержслужби України від 31.10.2003 № 122).

Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги під час проведення планомірної ротації кадрів на окремих посадах.

30. Держкомтелерадіо України розглядає і вносить пропозиції щодо відзначення працівників інформаційної та видавничої сфер державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Держкомтелерадіо України (Подякою Голови Держкомтелерадіо України, Почесною грамотою Держкомтелерадіо України,), а також щодо призначення державних стипендій для видатних діячів інформаційної сфери, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків, та премій в інформаційній сфері (здійснює інші заходи щодо заохочення працівників у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, поліграфії).

31. Підвищення кваліфікації працівників підвідомчих організацій організовується та здійснюється на базі Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси та інших спеціалізованих навчальних закладів.

32. Оплата праці державних службовців апарату здійснюється відповідно до законодавства.

Державним службовцям апарату можуть встановлюватися надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і доплати відповідно до законодавства, а також надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки (постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268);.

Преміювання державних службовців апарату здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи Держкомтелерадіо України.

Структура та умови оплати праці державних службовців апарату визначаються Кабінетом Міністрів України.

III. Нормотворча діяльність

33. Нормотворча діяльність Держкомтелерадіо України провадиться на основі та на виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, а також з ініціативи Держкомтелерадіо України.

34. Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів здійснюється у порядку, встановленому Регламентом Кабінету Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950), Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 № 870), іншими актами законодавства.

Підготовка проектів нормативно-правових актів та розпорядчих документів Держкомтелерадіо України здійснюється відповідно до Порядку підготовки проектів нормативно-правових актів та розпорядчих документів Держкомтелерадіо України, який затверджується наказом Держкомтелерадіо України.

35. Підготовка проектів нормативно-правових актів у Держкомтелерадіо України здійснюється відділом законопроектної роботи департаменту інформаційної політики (далі - відділ законопроектної роботи) за участю структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо України, до компетенції яких віднесено предмет правового регулювання відповідних проектів (питання, які запропоновано врегулювати) та координується першим заступником Голови Держкомтелерадіо України.

36. Для підготовки проектів нормативно-правових актів наказом Держкомтелерадіо України може утворюватися робоча група, до складу якої можуть включатися представники заінтересованих органів, громадських організацій та вчені.

У разі якщо прийняття проектів нормативно-правових актів передбачено міжнародними зобов'язаннями України і домовленостями, досягнутими з Європейським Союзом, відділ законопроектної роботи вносить Голові Держкомтелерадіо України пропозиції про залучення до їх підготовки міжнародних експертів.

37. У процесі підготовки проекту нормативно-правового акта:

проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підготовки проекту;

визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

здійснюється планування роботи з підготовки проектів нормативно-правових актів;

здійснюється підготовка тексту проекту нормативно-правового акта;

перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили, чинним міжнародним договорам України та забезпечується опрацювання проекту нормативно-правового акта з урахуванням acquis cornmunautaire, якщо проект за предметом правового регулювання належить до сфери, правовідносини в якій регулюються законодавством Європейського Союзу;

здійснюється оприлюднення проекту нормативно-правового акта з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, а також обговорення за участю представників громадськості;

забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими органами та у разі потреби вносяться необхідні поправки;

вживаються заходи до усунення розбіжностей, зокрема організовується та проводиться за участю заінтересованих органів, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань;

забезпечується подання проекту нормативно-правового акта для проведення правової експертизи до Міністерства юстиції України;

забезпечується подання проекту нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України;

здійснюється відстеження результативності регуляторного акта, якщо прийнятий нормативно-правовий акт є регуляторним.

З урахуванням специфіки предмета правового регулювання проекту нормативно-правового акта відділ законопроектної роботи забезпечує направлення відповідного проекту для отримання пропозицій та зауважень на розгляд до:

громадської ради при Державному комітеті телебачення і радіомовлення України;

Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіо і преси (Укртелерадіопресінституту);

Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України;

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

Національної спілки журналістів України;

Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова";

Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження;

Науково-технічної ради з питань видавничої справи при Держкомтелерадіо України;

Урядового уповноваженого з питань дерегуляції господарської діяльності;

уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців;

інших заінтересованих підприємств, установ та організацій.

38. Проект нормативно-правового акта обов'язково візується керівником структурного підрозділу, який підготував проект, керівником самостійного структурного підрозділу, до складу якого входить структурний підрозділ, що вніс проект, та подається до відділу законопроектної роботи для здійснення перевірки відповідності законодавству та підготовки необхідних матеріалів до нього.

Після візування проекту начальником відділу законопроектної роботи, або особою, яка його заміщує, проект обов'язково узгоджується з усіма заінтересованими структурними підрозділами апарату Держкомтелерадіо України, заступниками Голови Держкомтелерадіо України (відповідно до розподілу обов'язків).

Завізований проект подається на підпис Голові Держкомтелерадіо України. Подання проекту на візування заступникам чи на підпис Голові Держкомтелерадіо України без попереднього розгляду відділом законопроектної роботи не допускається.

Відповідальність за зміст проекту, що подається на підпис Голові Держкомтелерадіо, несуть керівники структурних підрозділів, заступники Голови Держкомтелерадіо України, які погодили проект.

Погодження проекту нормативно-правового акта із заінтересованими органами забезпечується відділом законопроектної роботи спільно з структурним підрозділом, що підготував проект, в установленому порядку відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950.

39. Нормативно-правові акти Держкомтелерадіо України, що зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають в установленому порядку державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

IV. Організація роботи з документами

40. Організація роботи з документами в Держкомтелерадіо України здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (далі - Інструкція з діловодства), що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2011 № 1242) та затверджується наказом Держкомтелерадіо України.

41. Порядок обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять службову інформацію, здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

42. Ведення діловодства в Держкомтелерадіо України покладається на загальний відділ адміністративно-господарського управління (далі - загальний відділ). У структурних підрозділах ця роботи покладається на спеціально визначеного працівника.

Загальне керівництво роботою з документами та здійснення контролю за додержанням порядку документообігу в апараті Держкомтелерадіо України покладається на першого заступника Голови Держкомтелерадіо України.

43. До основних видів роботи з документами належать:

реєстрація вхідної кореспонденції, що здійснюється централізовано з використанням електронної системи OPTIMA - Work;

робота з документами у структурних підрозділах апарату, що організовується та контролюється керівником структурного підрозділу, ведення діловодства покладається на спеціально визначеного працівника;

підготовка документів для доповіді керівництву Держкомтелерадіо України (попередній розгляд документів здійснюється працівниками загального відділу);

підготовка та узгодження проектів нормативно-правових актів та актів організаційно-розпорядчого характеру, що здійснюється відповідно до Порядку підготовки проектів нормативно-правових актів та розпорядчих документів Держкомтелерадіо України, який затверджується наказом Держкомтелерадіо України;

організація виконання рішень Кабінету Міністрів України, що здійснюється відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950);

підготовка та оформлення документів до засідань колегії, що здійснюється відповідно до Положення про колегію Державного комітету телебачення і радіомовлення України, яке затверджується наказом Держкомтелерадіо України;

оформлення копій документів та додатків до них, що здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства;

порядок оформлення, оброблення, реєстрації та надсилання вихідних документів, що здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства;

організація та здійснення контролю за виконанням документів, що здійснюється відповідно до Положення про сектор контролю та перевірки виконання актів і доручень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України (далі - сектор контролю), Інструкції з діловодства;

складення номенклатури та формування справ, що здійснюється відповідно до Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (наказ Держкомархіву України від 16.03.2001 № 16) та Інструкції з діловодства;

підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією, що здійснюється відповідно до Правил роботи архівних підрозділів;

ведення обліку, зберігання та використання документів з грифом "Для службового користування", що покладається на загальний відділ та здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893;

ведення обліку, зберігання та використання секретних документів, що покладається на сектор спеціальних робіт та режиму та здійснюється відповідно до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1561-12;

ведення обліку, зберігання та використання печаток і штампів Держкомтелерадіо України, що здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 № 1893. Працівники апарату Держкомтелерадіо України, які персонально відповідають за зберігання та використання печаток і штампів, визначаються наказом Держкомтелерадіо України.

44. Системи електронного документообігу та обробки інформації запроваджені та використовуються в Держкомтелерадіо України відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1453 "Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади", державних стандартів та Інструкції з діловодства.

45. З метою забезпечення своєчасного та на належному рівні виконання документів в Держкомтелерадіо України здійснюється контроль у порядку, який затверджується наказом Держкомтелерадіо України.

46. Діловодство з кадрових питань та питань державної служби організовується та здійснюється відділом кадрової роботи та державної служби відповідно до вимог нормативно-правових документів та методичних рекомендацій Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Державної інспекції України з питань праці.

V. Порядок проведення нарад

Апаратні наради

47. Апаратні наради в Держкомтелерадіо України проводяться, як правило, щотижня в понеділок (місце та час проведення апаратної наради визначаються Головою Держкомтелерадіо України).

У ході апаратних нарад розглядаються та вирішуються питання, що належать до повноважень Держкомтелерадіо України та виникають у поточній його роботі (доведення завдань, інформування, контроль виконання доручень тощо).

48. Проводить апаратні наради Голова Держкомтелерадіо України, а в разі його відсутності перший заступник Голови Держкомтелерадіо України (або за його дорученням заступник Голови Держкомтелерадіо України).

До участі в апаратній нараді залучаються заступники Голови Держкомтелерадіо України, керівники структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо України та підвідомчих організацій, що розташовані у місті Києві (за списком).

У разі потреби, на засідання можуть запрошуватися інші посадові особи, до компетенції яких належить питання, заплановане до обговорення.

49. Порядок денний апаратної наради (тематика доповідей, доповідачі та регламент) формується на підставі пропозицій, наданих першим заступником, заступником Голови Держкомтелерадіо України та керівниками самостійних структурних підрозділів апарату.

50. Порядок денний апаратної наради затверджується Головою Держкомтелерадіо України та доводиться до всіх учасників наради не пізніше ніж за два робочих дні до її проведення.

51. Організаційне забезпечення проведення апаратної наради (реєстрація учасників, ведення протоколу, розробка та доведення визначених матеріалів) здійснює відділ організаційно-планової роботи.

Рішення, прийняті на апаратних нарадах, оформляються не пізніше ніж у дводенний строк протоколами, які підписуються головуючим на нараді.

Доручення, надані в ході наради, оформляються у вигляді протокольних доручень, які разом з протоколом подаються на підпис Голові Держкомтелерадіо України (не пізніше ніж у дводенний строк).

Протокольні доручення доводяться до виконавців.

52. В особливих випадках за рішенням Голови Держкомтелерадіо України засідання апаратної наради може бути скликано невідкладно.

Оперативні наради

53. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Держкомтелерадіо України, Голова Держкомтелерадіо України або його заступники проводять оперативні наради.

54. Порядок денний та матеріали до нього подаються учасникам оперативної наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - у день проведення оперативної наради.

55. Рішення, прийняті на оперативних нарадах, оформляються не пізніше ніж у дводенний строк протоколами, які підписуються головуючим на нараді.

56. Організаційне забезпечення проведення оперативної наради (реєстрація учасників, ведення протоколу, розробка та доведення визначених матеріалів) здійснює структурний підрозділ апарату, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

Міжвідомчі наради

57. Для вирішення питань міжвідомчого характеру в Держкомтелерадіо України можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням представників інших центральних органів виконавчої влади.

58. Порядок денний та матеріали до нього надсилаються учасникам міжвідомчої наради за два робочих дні до дати її проведення.

59. Організація міжвідомчих нарад покладається на першого заступника чи заступника Голови Держкомтелерадіо України (відповідно до розподілу обов'язків) та структурний підрозділ апарату, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

Структурний підрозділ апарату, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться, забезпечує реєстрацію учасників наради, ведення протоколу, розробку та доведення визначених матеріалів.

60. Координує виконання доручень, наданих на міжвідомчих нарадах, структурний підрозділ апарату, на який було покладено її організацію.

Інші наради

61. Перший заступник та заступник Голови Держкомтелерадіо України, керівники самостійних структурних підрозділів апарату можуть проводити наради з питань, визначених їхніми функціональними обов'язками, з інших питань - за дорученням (згодою) Голови Держкомтелерадіо України.

Організаційне забезпечення проведення таких нарад (реєстрація учасників, ведення протоколу, розробка та доведення визначених матеріалів) здійснює структурний підрозділ апарату, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

62. Контроль за виконанням доручень, наданих керівництвом Держкомтелерадіо України на апаратних, оперативних, міжвідомчих та інших нарадах, здійснює сектор контролю.

VI. Взаємодія Держкомтелерадіо України з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

63. Під час здійснення своїх повноважень Держкомтелерадіо України взаємодіє з Верховною Радою України та її органами, Президентом України та його Адміністрацією, Кабінетом Міністрів України та його Секретаріатом, центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, об'єднаннями громадян.

64. Держкомтелерадіо України, взаємодіючи з Верховною Радою України:

забезпечує представлення у Верховній Раді України внесених Кабінетом Міністрів України законопроектів та їх супроводження на всіх стадіях розгляду;

визначає посадову особу, яка представлятиме позицію Кабінету Міністрів України під час розгляду законопроекту, внесеного на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України;

готує висновки до законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України;

розглядає депутатські звернення і запити, звернення та рекомендації комітетів Верховної Ради України;

готує матеріали до проведення години запитань до Уряду та до парламентських слухань, слухань у комітетах Верховної Ради України.

65. Взаємодію з Верховною Радою України в Держкомтелерадіо України забезпечує відділ законопроектної роботи, діяльність якого спрямовується першим заступником Голови Держкомтелерадіо України.

66. Держкомтелерадіо України взаємодіє із Секретаріатом Кабінету Міністрів України з питань, що виникають у відносинах з Кабінетом Міністрів України, проводить консультації стосовно процедури підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, організації контролю за виконанням рішень Кабінету Міністрів України, а також з інших питань.

67. Держкомтелерадіо України забезпечує постійну та ефективну співпрацю з іншими органами виконавчої влади.

68. Держкомтелерадіо України розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

VII. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю

69. З метою забезпечення участі громадськості у процесі підготовки проектів рішень та моніторингу громадської думки під час їх виконання при Держкомтелерадіо України діє громадська рада відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації (постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики").

70. Держкомтелерадіо України створює необхідні умови для роботи громадської ради.

Організаційне забезпечення проведення засідань громадської ради (реєстрація учасників, ведення протоколу, розробка та доведення визначених матеріалів) здійснює відділ з питань взаємодії із ЗМІ та громадськістю департаменту інформаційної політики.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Держкомтелерадіо України.

71. З метою організації ефективної взаємодії між Держкомтелерадіо України, засобами масової інформації та об'єднаннями громадян Держкомтелерадіо України забезпечує:

проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю;

організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів та перспектив розвитку у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, поліграфії;

проведення моніторингу громадської думки під час підготовки та виконання рішень Держкомтелерадіо України;

інформування громадськості про діяльність Держкомтелерадіо України шляхом проведення прес-конференцій, брифінгів, Інтернет-конференцій, телефонних "гарячих ліній", розміщення в друкованих засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про діяльність Держкомтелерадіо України;

проведення моніторингу публікацій у засобах масової інформації, у яких надається оцінка діяльності Держкомтелерадіо України в інформаційній та видавничій галузях, з метою реагування на критичні зауваження;

організацію та проведення роз'яснень цілей, змісту і порядку реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, поліграфії.

72. Держкомтелерадіо України забезпечує права кожного на доступ до публічної інформації, що знаходиться у його володінні, відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

VIII. Організація в Держкомтелерадіо України роботи із зверненнями громадян

73. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", інших актів законодавства та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України, що розробляється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" та затверджується наказом Держкомтелерадіо України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 898 "Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр" в Держкомтелерадіо України проводиться робота зі зверненнями громадян, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію". Порядок розгляду звернень громадян, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію", регламентується наказом Держкомтелерадіо України.

Ведення діловодства за зверненнями громадян в Держкомтелерадіо України здійснюється загальним відділом окремо від загального діловодства.

74. Усі звернення громадян (пропозиції, заяви, скарги), у т. ч. ті, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію", розглядаються керівництвом Держкомтелерадіо України та відповідно до наданих доручень опрацьовуються структурними підрозділами апарату Держкомтелерадіо України, які за результатом вивчення порушених питань готують відповіді заявникам у встановлені чинним законодавством терміни.

Контроль за дотриманням порядку і строків розгляду звернень громадян здійснює сектор контролю згідно з чинним законодавством та Положенням про сектор контролю; вирішення питань, порушених у зверненнях, забезпечують перший заступник та заступник Голови Держкомтелерадіо України (відповідно до розподілу обов'язків).

Підготовлена аналітично-статистична інформація розглядається на апаратних нарадах, засіданнях колегії та надається Кабінету Міністрів України відповідно до встановлених вимог.

Пропозиції щодо поліпшення роботи із зверненнями громадян обговорюються і приймаються колегіально та оформляються рішеннями колегії, які вводяться в дію наказами Держкомтелерадіо України.

Інформування громадян про роботу із зверненнями здійснюється шляхом оприлюднення інформації на веб-сайті.

Керівництво Держкомтелерадіо України систематично бере участь в урядових телефонних "гарячих лініях".

75. Особистий прийом громадян регулярно проводять Голова Держкомтелерадіо України, його перший заступник та заступник згідно з Порядком та Графіком особистого прийому громадян Головою, першим заступником та заступником Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, що затверджуються наказом Держкомтелерадіо України.

76. Порядок та Графік особистого прийому громадян Головою, першим заступником та заступником Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України розміщуються на веб-сайті та інформаційному стенді Держкомтелерадіо України.

77. У разі відсутності посадової особи, яка проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов'язків.

IX. Забезпечення відкритості у діяльності Держкомтелерадіо України

78. З метою інформування громадськості про державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, поліграфії, діяльність Держкомтелерадіо України, підвищення ефективності та забезпечення прозорості його діяльності функціонує веб-сайт.

Процедуру інформаційного наповнення та періодичність розміщення інформації на веб-сайті визначаються Порядком інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо України, який розробляється відповідно до вимог законодавства та затверджується наказом Держкомтелерадіо України.

Інформаційну та технічну підтримку функціонування веб-сайту здійснює департамент інформаційної політики.вгору