Документ 2992-VI, поточна редакція — Прийняття від 03.02.2011

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Рекомендації парламентських слухань
про становище молоді в Україні
"Молодь за здоровий спосіб життя"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 24, ст.173 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань про становище
молоді в Україні "Молодь за здоровий спосіб життя" (додаються).
2. Кабінету Міністрів України до 1 листопада 2011 року
проінформувати Верховну Раду України про стан реалізації
Рекомендацій парламентських слухань про становище молоді в Україні
"Молодь за здоровий спосіб життя".
3. Апарату Верховної Ради України в установленому порядку
забезпечити видання збірника матеріалів за результатами цих
парламентських слухань.
4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту
та туризму.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 3 лютого 2011 року
N 2992-VI

СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 3 лютого 2011 року
N 2992-VI
РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань про становище молоді в Україні
"Молодь за здоровий спосіб життя"

Учасники парламентських слухань про становище молоді в
Україні "Молодь за здоровий спосіб життя", що відбулися
3 листопада 2010 року, відзначають, що в Україні формування
здорового способу життя молоді стало важливою
соціально-економічною та гуманітарною складовою державної
політики. Більшість молодих громадян стурбована умовами праці,
навчання та відпочинку, власним матеріальним становищем, станом
навколишнього середовища, доступністю та якістю медичного
обслуговування.
Проте стан роботи щодо формування здорового способу життя
молоді залишається складним, а іноді - навіть загрозливим для
національної безпеки України.
Значною мірою на стан здоров'я населення впливає екологічна
ситуація в Україні. Учасники слухань констатують, що в країні
майже не залишилося якісних поверхневих вод, забруднення
природного середовища сприяє накопиченню відходів, забрудненню
ґрунтів.
Негативно вплинули на здоров'я молоді наслідки світової
економічної кризи. В контексті складних екологічних та
соціально-економічних умов гострими стали проблеми бідності,
безпритульності, безробіття, знижується контроль за якістю
сільськогосподарської продукції, не на краще змінюється технологія
її переробки, постає проблема забезпечення населення здоровим
харчуванням.
Особливу тривогу викликає низький рівень залучення населення
України до занять фізичною культурою і спортом. Так, лише кожен
п'ятий хлопець чи дівчина шкільного віку та кожен десятий студент
чи студентка мають достатній рівень рухової активності оздоровчої
спрямованості, що є одним із найнижчих показників у Європі. 60
відсотків українських школярів не спроможні виконати вимоги
загальноєвропейських тестів фізичної підготовленості "Єврофіт".
В навчальних закладах спостерігається недотримання
фізіологічного нормування розумового та фізичного навантаження в
процесі зростання і розвитку дитячого організму. Наші школярі
мають на 40 відсотків більше загальноосвітнього навантаження
порівняно з ровесниками з інших країн. Це саме стосується і
студентської молоді в Україні. У дитячому та молодіжному
середовищі зростає популярність малорухомого способу життя
(комп'ютери, електронні ігри, перегляд телепередач тощо). Все
більше переважають пасивні форми дозвілля, ризикована поведінка та
різні форми залежності: алкоголь, наркотики, тютюнопаління,
лудоманія тощо.
Поширюється практика дошлюбних та позашлюбних статевих
стосунків, що створює додаткові ризики поширення соціально
небезпечних інфекційних хвороб.
Спостерігається тенденція до зростання захворюваності на
ВІЛ-інфекцію, що охоплює все нові верстви населення, зокрема дітей
та молодь (офіційно зареєстровано 161 119 випадків ВІЛ-інфекції
серед українських громадян). Показники щодо туберкульозу в Україні
вищі за відповідні у розвинутих країнах у 10-12 разів.
За останні 10 років частка хворих на наркоманію серед
неповнолітніх збільшилась у 6-8 разів.
В Україні палять 45,7 відсотка юнаків і 35,5 відсотка дівчат,
вживають алкоголь 68 відсотків хлопців і 64 відсотки дівчат, 13,1
відсотка молоді вживає марихуану або гашиш.
Недотримання здорового способу життя у молодіжному середовищі
негативно впливає на репродуктивне здоров'я. Як наслідок,
виникають проблеми демографічного розвитку та кризових проявів у
функціонуванні інституту сім'ї.
Кожна шоста дитина в Україні народжується з відхиленнями у
здоров'ї, а за час навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
школярі втрачають щонайменше третину свого здоров'я: погіршуються
зір, слух, осанка; зростає кількість випадків невротичних
розладів, захворювання нирок, органів травлення, нервової та
ендокринної системи.
Відхилення у стані здоров'я визначаються медиками майже у 90
відсотків студентів, серед яких більше половини мають
незадовільний фізичний стан.
У зв'язку із загрозою здоров'ю української нації необхідні
внесення змін щодо формування та реалізації державної соціальної,
молодіжної політики, розробка і прийняття відповідних рішень.
Враховуючи вищезазначене, учасники парламентських слухань
р е к о м е н д у ю т ь:
1. Раді національної безпеки і оборони України:
розглянути на засіданні питання про стан формування здорового
способу життя молоді в Україні.
2. Кабінету Міністрів України:
1) у сфері вдосконалення нормативно-правової бази:
розробити та затвердити державну цільову соціальну програму
оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки;
розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект
Закону України про Загальнодержавну цільову соціальну програму
патріотичного виховання населення;
при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на
відповідний рік передбачати окремим рядком видатки для пільгового
довгострокового державного кредитування молодих сімей та одиноких
молодих громадян на будівництво (реконструкцію), придбання житла
та на реалізацію програми часткової компенсації відсоткової ставки
кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла; на
фінансування Державної програми забезпечення молоді житлом на
2002-2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2002 року N 1089 ( 1089-2002-п );
2) з метою посилення заходів щодо формування здорового
способу життя:
створити Державний реєстр закладів та установ, що надають
соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді;
передбачити в проектах законів про Державний бюджет України
на 2012 рік та наступні роки субвенції для створення та
облаштування центрів ресоціалізації наркозалежної молоді в кожному
регіоні;
збільшити за державним замовленням частку телепрограм
соціальної спрямованості, зокрема щодо формування та впровадження
здорового способу життя;
вивчити питання щодо реорганізації Українського центру
спортивної медицини Міністерства охорони здоров'я України у
Всеукраїнський науково-практичний центр спортивної медицини шляхом
приєднання до нього Київського центру спортивної медицини з метою
запровадження новітніх технологій, удосконалення
медико-біологічного забезпечення національних збірних команд
України, оптимізації медичного забезпечення осіб, які займаються
фізичною культурою, та ефективного використання існуючої
матеріально-технічної бази;
3) доручити Міністерству освіти і науки, молоді та спорту
України:
підготувати пропозиції щодо вдосконалення механізму
працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих
навчальних закладів;
сприяти проведенню у 2011 році дослідження за методикою
європейського опитування щодо поширення вживання наркотиків та
тютюнопаління серед молоді;
вжити заходів щодо підвищення ролі сім'ї у формуванні
здорового способу життя дітей та молоді, забезпечити соціальне
інспектування та соціальний супровід кризових сімей;
забезпечувати підтримку програм всеукраїнських молодіжних та
дитячих громадських організацій, спрямованих на утвердження та
пропаганду здорового способу життя;
розробити та внести в установленому порядку Кабінету
Міністрів України пропозиції щодо організації оздоровлення
студентів вищих навчальних закладів;
вжити заходів щодо поліпшення роботи з патріотичного,
правового, морального, екологічного виховання дітей та молоді,
формування у них моральних цінностей, соціальної активності,
утвердження здорового способу життя;
переглянути програми фізичного виховання у загальноосвітніх
навчальних закладах з метою розширення системи позашкільного
фізичного виховання, широкого використання різних форм, методів та
засобів фізичної культури для формування здорового способу життя;
4) доручити Міністерству охорони здоров'я України:
забезпечити проведення моніторингу та оцінки ефективності
виконання чинних законодавчих та нормативних актів у сфері охорони
здоров'я та формування здорового способу життя дітей та молоді;
вжити заходів щодо розширення мережі "Клінік, дружніх до
молоді";
забезпечити необхідне фінансування заходів, спрямованих на
протидію поширенню соціально небезпечних хвороб;
вжити заходів щодо ефективного функціонування при медичних
закладах центрів здоров'я та центрів планування сім'ї;
5) доручити Міністерству соціальної політики України щороку
вносити відповідні пропозиції щодо формування показників
державного бюджету стосовно забезпечення реалізації Закону України
"Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або
професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням
дотації роботодавцю" ( 2150-15 );
6) доручити Державному комітету телебачення і радіомовлення
України:
сприяти поширенню інформації щодо переваг здорового способу
життя, формування відповідальності за власне здоров'я та
утвердження національної ідеї стосовно соціально активної, фізично
здорової та духовно багатої особистості;
створити національний спортивний телеканал;
вжити заходів щодо недопущення поширення в засобах масової
інформації продукції, що містить елементи жорстокості, насильства,
порнографії, пропагує наркоманію, алкоголізм, тютюнопаління,
сприяє антисоціальній поведінці молоді;
7) доручити Державній службі технічного регулювання України:
посилити контроль за якістю продуктів дитячого харчування, що
виробляються та реалізуються підприємствами торгівлі і
громадського харчування незалежно від форми власності та фізичними
особами - суб'єктами підприємницької діяльності;
забезпечити у 2011 році контроль щодо дотримання вимог
законодавства в частині розміщення зовнішньої реклами алкогольних
напоїв та тютюнових виробів;
8) доручити Міністерству внутрішніх справ України посилити
контроль за дотриманням громадянами вимог законодавства щодо
правил тютюнопаління та вживання пива і слабоалкогольних напоїв у
громадських місцях.
3. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським радам, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям, міським,
районним, сільським та селищним радам:
при формуванні місцевих бюджетів передбачати окремим рядком
видатки на:
збільшення обсягів фінансування соціальних програм і заходів
стосовно молоді, дітей, сімей та жінок;
попередження негативних явищ серед дітей та молоді, їх
соціальний і правовий захист;
розвиток фізичної культури і спорту, в тому числі в сільській
місцевості та на підприємствах, в установах і організаціях
агропромислового комплексу;
активізувати роботу щодо створення та розширення мережі
центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та вжити
невідкладних заходів для зміцнення їх матеріально-технічної бази,
укомплектування кадрами, введення посад інструкторів з
фізкультури, в тому числі у сільській місцевості;
активізувати роботу щодо створення та розширення мережі
центрів ресоціалізації наркозалежної молоді у регіонах,
забезпечити їх устаткуванням та обладнанням, необхідним для
здійснення соціально-реабілітаційної роботи з наркозалежними
підлітками та молоддю;
забезпечити дотримання вимог законодавства у питанні
вирішення проблеми працевлаштування молоді, надання їй першого
робочого місця;
забезпечити ефективне функціонування служб
соціально-профілактичної роботи;
провести інвентаризацію клубів за місцем проживання та
розробити заходи щодо підвищення ефективності їх діяльності;
залучати до співпраці щодо профілактики наркоманії та
ВІЛ/СНІДу молодіжні громадські організації, представників
відповідних груп, які проходили навчання для здійснення роботи за
методом "рівний - рівному", "соціальна робота на вулиці" та
"зменшення шкоди"; забезпечити роботу шкіл волонтерів;
продовжити практику проведення службами у справах дітей
спільно з кримінальною міліцією у справах дітей профілактичних
заходів щодо виявлення порушень правил торгівлі алкогольними та
тютюновими виробами;
активізувати роботу щодо здійснення профілактики
правопорушень та пропаганди здорового способу життя серед дітей,
які перебувають у притулках для дітей служб у справах дітей та
центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, закладах
соціального захисту дітей, створених недержавними організаціями та
фондами;
провести інвентаризацію спортивних об'єктів на території
шкіл, вищих навчальних закладів, окремих мікрорайонів кожної
адміністративно-територіальної одиниці, вжити заходів щодо їх
відновлення та забезпечити ефективне функціонування.
4. Генеральній прокуратурі України:
посилити вимоги до органів прокуратури щодо здійснення
нагляду за дотриманням законодавства стосовно забезпечення прав
молоді;
проводити аналіз дотримання законодавства щодо соціального
захисту дітей та молоді. Щорічно готувати відповідні інформаційні
матеріали з цього питання Президенту України, Верховній Раді
України, Кабінету Міністрів України;
забезпечити перевірки дотримання телерадіоорганізаціями вимог
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) щодо
захисту прав дітей та молоді;
здійснити перевірку дотримання законодавства в частині
відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності, що
здійснюють роздрібний продаж алкогольних напоїв, пива та тютюнових
виробів, щодо реалізації дітям алкогольних напоїв, пива та
тютюнових виробів.вгору