Документ z1095-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.07.2018, підстава - z0750-18

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.07.2017  № 1143


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 вересня 2017 р.
за № 1095/30963

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 791 від 13.06.2018}

Про затвердження Порядку проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі»

Відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», з метою забезпечення впровадження сучасних технологій продажу об’єктів державної власності, які за класифікацією об’єктів приватизації відносяться до об’єктів малої приватизації, на електронних аукціонах із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі», залучення більш широкого кола потенційних покупців НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі», що додається.

2. Управлінню продажу об’єктів малої приватизації Департаменту приватизації Фонду державного майна України підготувати перелік об’єктів малої приватизації, які підлягають продажу із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі».

3. Управлінню продажу об’єктів малої приватизації Департаменту приватизації Фонду державного майна України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови Фонду

Д. Парфененко

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Антимонопольного комітету України

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниЮ. Терентьєв


К. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
19.07.2017 № 1143


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 вересня 2017 р.
за № 1095/30963

ПОРЯДОК
проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorrо. Продажі»

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення впровадження сучасних технологій продажу, відкритості та прозорості продажу об’єктів державної власності, які за класифікацією об’єктів приватизації відносяться до об’єктів малої приватизації, на електронному аукціоні  із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі», а також залучення більш широкого кола потенційних покупців.

Метою проведення електронних аукціонів є забезпечення продажу об’єктів малої приватизації у найкоротший строк та отримання максимальної ціни продажу.

2. Цей Порядок визначає механізм організації і проведення продажу об’єктів малої приватизації, визначених у переліку, затвердженому Фондом державного майна України (далі - Фонд), із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі».

3. Продаж об’єктів малої приватизації на електронному аукціоні, здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

4. Користувач, який зареєструвався для участі в електронному аукціоні, підтверджує, що ознайомився із цим Порядком.

5. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

авторизаційні дані - ідентифікаційні дані учасників, що створюються ними під час проходження реєстрації в електронній торговельній системі через електронний майданчик, за допомогою яких здійснюється перевірка їх повноважень щодо доступу до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій для участі в електронному аукціоні згідно з цим Порядком;

адміністратор - юридична особа, яка забезпечує реалізацію пілотного проекту на підставі договору з Фондом, володіє центральною базою даних електронної торгової системи (далі - ЕТС) та забезпечує функціонування ЕТС;

веб-сайт оператора - сторінка в мережі Інтернет, на якій розміщено електронний майданчик оператора. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам в мережі Інтернет;

винагорода оператора - грошова сума у розмірі одного відсотка від ціни продажу, що підлягає сплаті переможцем оператору електронного майданчика додатково до суми коштів, запропонованої ним за придбаний лот;

гарантійний внесок - форма забезпечення участі в електронному аукціоні, що встановлюється у розмірі десяти відсотків від початкової ціни аукціону та підлягає внесенню потенційним покупцем для набуття статусу учасника електронного аукціону шляхом перерахування коштів на рахунок замовника, вказаний в інформації про продаж об’єкта;

електронна торгова система (ЕТС) -  інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення електронного аукціону;

електронний аукціон - продаж об’єктів малої приватизації, що полягає у передачі права власності покупцю, який у ході торгів із використанням електронної торгової системи в режимі реального часу у мережі Інтернет запропонував найвищу ціну;

електронний документ - документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі;

електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс, який функціонує в мережі Інтернет, підключений до ЕТС та забезпечує оператору, замовнику та учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронного аукціону;

закрита цінова пропозиція - сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником в ЕТС та подається через оператора в ЕТС у складі заяви про участь в електронному аукціоні. Закрита цінова пропозиція не може бути нижчою за початкову ціну об’єкта;

замовник - Фонд державного майна України або його регіональне відділення;

індивідуальний код учасника - набір цифр та літер, що ЕТС автоматично присвоює  учаснику після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;

інформація про продаж - відомості про об’єкт, що підлягає продажу. Інформаційне повідомлення готується замовником відповідно до вимог законодавства з приватизації;

користувач - будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована оператором на електронному майданчику в ЕТС;

крок аукціону - надбавка не менше десяти відсотків стартової ціни об’єкта (лота), на яку в ході  електронного аукціону  може здійснюватися підвищення ціни;

лот - об’єкти державної власності, які за класифікацією об’єктів приватизації відносяться до об’єктів малої приватизації, що пропонуються до продажу на електронному аукціоні. Рішення про проведення продажу об’єктів на електронному аукціоні  приймається замовником шляхом видання наказу;

оператор (оператори) електронного майданчика (далі - оператор) - юридична особа (юридичні особи), зареєстрована в установленому законодавством порядку на території України, яка обирається Фондом за результатами конкурсного відбору, має право на використання електронного майданчика ЕТС і діє на підставі договорів з адміністратором та замовником;

особистий кабінет - складова частина ЕТС, яка дає змогу замовнику, оператору, учаснику здійснювати діяльність в ЕТС відповідно до цього Порядку;

переможець електронного аукціону - учасник, який на час завершення відповідного електронного аукціону запропонував найвищу ціну продажу лоту;

повідомлення - інформація, що надсилається в електронному вигляді адміністратором або оператором щодо будь-яких процесів ЕТС;

початкова ціна - ціна об’єкта (лота), встановлена замовником на підставі результатів оцінки майна, відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України;

реєстраційний внесок - плата за подання заяви на участь в аукціоні у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян для реєстрації потенційного покупця як учасника електронного аукціону;

стартова ціна - ціна об’єкта (лота), з якої починається торг у відповідному раунді і яка є найнижчою із запропонованих учасниками цінових пропозицій у відповідному раунді;

учасник - фізична або юридична особа, яка є користувачем ЕТС, відповідає вимогам, встановленим законодавством, подала заяву на участь в електронному аукціоні та необхідні документи, сплатила гарантійний та реєстраційний внески, пройшла процедуру реєстрації для участі, отримала підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника. Учасниками можуть бути особи, визначені частинами першою та другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна». До участі в електронному аукціоні не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна»;

ціна продажу - ціна, запропонована переможцем електронного аукціону за відповідний лот.

ІІ. Електронна торгова система

1. ЕТС забезпечує:

безперебійну роботу з проведення електронних аукціонів;

загальнодоступність та рівні права для всіх користувачів;

прийняття заяв про участь в аукціоні/прийняття закритих цінових пропозицій для участі в електронному аукціоні від учасників на рівних умовах;

надання учасникам інформації про продаж;

приймання, обробку та передачу інформації від операторів, учасників та замовників;

конфіденційність інформації, що вноситься учасниками, до моменту розкриття закритих цінових пропозицій;

формування та зберігання інформації про перебіг та результати електронного аукціону з фіксацією часу подання учасниками цінових пропозицій та вчинення інших дій в ЕТС.

2. ЕТС працює за датою та часом часового поясу, в якому розташоване м. Київ (за київським часом). Формат позначення дати в ЕТС - день, місяць, рік.

3. Доступ до ЕТС здійснюється виключно через сервіси, що надаються операторами.

4. Оператор здійснює консультаційну підтримку користувачів з питань, пов'язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, що вказані на веб-сайті електронних майданчиків, в робочі дні з 09:00 до 18:00 за київським часом.

5. Інформація в ЕТС розміщується українською мовою, крім випадків, коли використання літер і символів української мови призводить до її спотворення (адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, найменування іноземної торговельної марки і загальноприйняті міжнародні терміни). Використання латинських та інших символів при написанні українських слів не допускається.

6. Учасники електронного аукціону отримують доступ до ЕТС тільки через сервіси, що надаються операторами. Для участі в електронному аукціоні електронні майданчики забезпечують учасникам тимчасовий прямий доступ до інтерфейсу модуля електронного аукціону - єдиного модуля в ЕТС.

IІІ. Права та зобов’язання адміністратора, оператора, замовника та учасника

1. Адміністратор має право перевіряти достовірність інформації, наданої учасниками через електронний майданчик оператора.

Адміністратор забезпечує:

збереження документів, інформації та відомостей, що створюються, вносяться в ЕТС під час організації та проведення електронного аукціону;

технічну можливість операторам здійснювати діяльність з організації електронного аукціону відповідно до цього Порядку;

технічну можливість та доступ для замовника, учасників електронного аукціону до ЕТС, в тому числі до інформації про проведення електронного аукціону.

2. Оператор має право отримувати від учасників та замовника інформацію, необхідну для організації та проведення  електронного аукціону, в тому числі паперові копії документів.

Оператор зобов’язаний:

своєчасно укласти договір із замовником про продаж об’єктів малої приватизації;

дотримуватись вимог цього Порядку під час проведення електронного аукціону;

не розголошувати конфіденційну інформацію учасників електронного аукціону, в тому числі розмір їх закритих цінових пропозицій, до початку електронного аукціону;

не розголошувати найменування учасників до завершення електронного аукціону;

здійснювати консультаційну підтримку замовника та учасників з питань, пов’язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронної пошти, що вказані на веб-сайті оператора, в робочі дні з 09:00 до 18:00;

забезпечити технічну можливість та рівний доступ учасників до інформації про проведення електронного аукціону в ЕТС, а також доступність сервісу;

поінформувати учасників протягом десяти хвилин з моменту подання, редагування або анулювання ними закритих цінових пропозицій про закінчення терміну прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/прийняття  закритих цінових пропозицій.

3. Замовник має право відмінити електронний аукціон на будь-якому етапі до дати укладання договору купівлі-продажу.

Замовник зобов’язаний вчасно розмістити інформацію про продаж об’єкта (лота) в ЕТС.

4. Учасники аукціону мають дотримуватись вимог цього Порядку та розміщувати в ЕТС достовірну й актуальну інформацію про себе.

ІV. Підготовка до проведення електронного аукціону

1. Фонд укладає з адміністратором договір про забезпечення реалізації пілотного проекту з проведення продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі». Замовник укладає з оператором договір про продаж об’єктів малої приватизації.

2. Інформація про проведення продажу об’єктів малої приватизації на електронному аукціоні готується та опубліковується замовником в офіційних друкованих виданнях замовника, місцевих друкованих виданнях, розміщується на офіційному веб-сайті замовника відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» та пункту 1.8 розділу І Порядку продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року № 439, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2012 року за № 753/21066.

3. Інформація про продаж безоплатно розміщується замовником в ЕТС не пізніш як за 20 календарних днів до дати проведення аукціону.

4. Доступ до інформації, оприлюдненої в ЕТС, є безоплатним та вільним.

5. Для участі в електронному аукціоні потенційний покупець через свій особистий кабінет здійснює подання до оператора заяви на участь в аукціоні (далі - заява) шляхом заповнення екранної форми і завантаження електронних документів. Заява має містити закриту цінову пропозицію та подається до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв на участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідній інформації про продаж.

Заяви подаються за формою згідно з додатком 2 до Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840.

Усі документи і відомості, пов'язані з реєстрацією учасників в ЕТС та проведенням електронного аукціону, в тому числі з поданням заяв і закритих цінових пропозицій, направляються у формі електронних документів через ЕТС.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник зобов’язаний направити на адресу оператора оригінал заяви у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Якщо на час підписання протоколу аукціону оператор не отримав від переможця електронного аукціону оригінал заяви та копії документів, що є додатками до заяви, учасник, який посів наступне за переможцем аукціону місце, визнається переможцем аукціону за умови наявності у нього всіх необхідних документів.

6. Будь-яка закрита цінова пропозиція, належним чином спрямована через електронний майданчик в ЕТС, вважається згодою із запропонованими умовами продажу лота.

7. До закінчення терміну прийняття заяв/прийняття закритих цінових пропозицій учасники мають право анулювати їх або внести до них зміни. Уся історія змін, внесених в цей період, зберігається в ЕТС.

Анулювання заяви та закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно відповідним учасником в його особистому кабінеті. Після анулювання заяви та закритої цінової пропозиції вся інформація про них видаляється з ЕТС, а гарантійний внесок повертається такому учаснику.

8. Потенційний учасник електронного аукціону зобов’язаний сплатити гарантійний внесок для набуття статусу учасника. Учасник має право подати закриту цінову пропозицію до закінчення кінцевого терміну прийняття закритих цінових пропозицій. Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на відповідний рахунок замовника.

9. Будь-яка інформація про кожного з учасників є закритою до закінчення електронного аукціону для всіх користувачів, крім інформації про номери учасників та їх кількість. Закриті цінові пропозиції учасників є недоступними для перегляду до моменту початку електронного аукціону для всіх осіб, крім самого учасника, який подав відповідну закриту цінову пропозицію.

10. ЕТС автоматично формує та надсилає учаснику повідомлення про отримання його заяви із зазначенням дати та часу. Учасник за допомогою інтерфейсу електронного майданчика отримує в особистому кабінеті індивідуальну адресу сторінки електронного аукціону. Оператор повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, яке є єдиним ідентифікатором учасника.

11. Якщо до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв/прийняття закритих цінових пропозицій не подано жодної заяви на участь в аукціоні/закритої цінової пропозиції або їх менше двох, ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус «Торги не відбулися».

Якщо подано лише одну заяву/закриту цінову пропозицію, оператор протягом одного робочого дня з дати закінчення кінцевого терміну прийняття заяв/закритих цінових пропозицій повідомляє про це замовника. Замовник може відповідно до законодавства прийняти рішення про продаж об’єкта безпосередньо такому учаснику за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.

Якщо подано більше однієї заяви/закритої цінової пропозиції, ЕТС активує модуль електронного аукціону.

Усі користувачі мають можливість в режимі реального часу спостерігати за перебігом електронного аукціону і результатами його проведення, а також здійснювати пошук інформації про електронний аукціон.

12. Якщо за результатами електронного аукціону жоден учасник не зробив крок аукціону, ЕТС присвоює електронному аукціону статус «Торги не відбулися», крім випадку, передбаченого абзацом третім пункту 5 розділу V.

13. Оператори забезпечують доступ учасників до електронного аукціону. Для кожного учасника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. Оператор передає до особистого кабінету учасника та/або на його електронну пошту унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому.

V. Порядок проведення електронного аукціону

1. Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, що визначені в інформації про продаж та відображені ЕТС. Електронні майданчики мають право інформувати користувачів про наближення дати старту електронного аукціону.

2. У момент старту електронного аукціону на індивідуальній веб-сторінці учасника відображається така інформація:

номер електронного аукціону;

стислий опис активу (майна);

номер учасника в електронному аукціоні;

кількість учасників;

час до початку електронного аукціону та/або подання цінової пропозиції учасника.

3. Після моменту старту електронного аукціону ЕТС робить паузу п’ять хвилин і оголошує раунд.

Електронний аукціон складається з трьох раундів, які проводяться за однаковими правилами.

4. Усі пропозиції учасників розташовуються у порядку від найнижчої до найвищої із зазначенням тільки номерів учасників. Якщо учасники подали однакові пропозиції ціни, першим підвищення ціни в електронному аукціоні здійснюватиме учасник, який подав свою пропозицію пізніше інших учасників з аналогічним значенням цінової пропозиції. Стартовою ціною аукціону у відповідному раунді визначається найнижча ціна, запропонована учасниками. Перед початком кожного раунду аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього раунду аукціону.

5. У кожному раунді учасники протягом трьох хвилин кожен (в порядку від менших до більших, а при збігу цінових пропозицій - від пізніших до більш ранніх) мають право зробити крок аукціону.

Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного часу на внесення такої цінової пропозиції, ЕТС надає йому можливість внести зміни до цінової пропозиції у бік збільшення або зменшення,  але не нижче початкової ціни реалізації до завершення відведеного часу.

Відсутність протягом трьох хвилин цінової пропозиції від учасника вважається ціновою пропозицією, що здійснена у поточному раунді за попередньою ціновою пропозицією цього учасника. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді за умови подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початкову ціну не менше ніж на один крок аукціону, вважається поданою ним ціновою пропозицією.

Учасник може протягом одного раунду електронного аукціону один раз підвищити ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни.

6. Після завершення раунду ЕТС робить паузу три хвилини й оголошує наступний раунд.

7. У разі скасування електронного аукціону, в тому числі згідно з пунктом 3 розділу VІ цього Порядку, його статус змінюється в ЕТС на статус «Торги відмінено» зі збереженням всієї інформації, раніше введеної користувачами, учасниками або замовником.

VІ. Порядок визначення переможця та формування протоколу електронного аукціону

1. Процес визначення переможця електронного аукціону передбачає автоматичну оцінку ЕТС цінових пропозицій учасників після завершення останнього раунду електронного аукціону.

2. Переможцем електронного аукціону вважається учасник, що запропонував найвищу ціну за об’єкт (лот), за умови, якщо такий учасник зробив щонайменше один крок аукціону, а у разі його дискваліфікації - учасник з наступною за розміром ціною за умови, якщо такий учасник зробив щонайменше один крок аукціону, а при однакових пропозиціях ціни - учасник, що подав її раніше, у випадку надання ним згоди на очікування.

3. У випадку невиконання переможцем публічних торгів пункту 6 цього розділу ЕТС формує новий протокол електронного аукціону з визначенням переможцем учасника з наступною за розміром ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях - учасника, що подав її раніше, за умови, що такий учасник зробив щонайменше один крок аукціону та надав попередню згоду на очікування.

4. Після завершення електронного аукціону відбувається присвоєння електронному аукціону статусу завершеного.

5. Формування протоколу електронного аукціону, форму якого наведено у додатку до цього Порядку, після його завершення здійснюється ЕТС автоматично.

6. Переможець електронного аукціону зобов'язаний:

підписати протокол електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дати його формування в ЕТС та надати його оператору через електронний майданчик, з якого ним було подано цінову пропозицію;

укласти договір купівлі-продажу та провести розрахунки за придбаний об’єкт у терміни, встановлені договором купівлі-продажу.

7. Підписаний протокол аукціону разом з оригіналами усіх заяв та оригіналами документів усіх учасників електронного аукціону, що є додатками до заяв, передаються замовнику. Протокол аукціону затверджується замовником.

8. Інформація про укладений договір купівлі-продажу за результатами проведення електронного аукціону із зазначенням його істотних умов публікується замовником в ЕТС протягом тридцяти робочих днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.

9. Дискваліфікація переможця здійснюється у разі невиконання ним вимог абзацу п’ятого пункту 5 розділу ІV цього Порядку та пункту 6 цього розділу.

VІІ. Порядок сплати та повернення гарантійних внесків

1. Гарантійний внесок переможцю електронного аукціону зараховується при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт. Усім іншим учасникам аукціону гарантійний внесок повертається замовником у десятиденний строк.

2. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам у випадках, передбачених пунктом 7 розділу ІV та пунктом 7 розділу V цього Порядку, здійснюється замовником у десятиденний строк з дати присвоєння електронному аукціону статусу “Торги не відбулися” або “Торги відмінено”.

3. Повернення сплаченого гарантійного внеску учаснику з наступною за розміром ціновою пропозицією після переможця електронного аукціону, а за однакових цінових пропозицій учасників - учаснику, який подав цінову пропозицію раніше з двох, за умови надання ним попередньої згоди на очікування здійснюється замовником у десятиденний строк з дати укладання договору купівлі-продажу.

VІІІ. Порядок зберігання документів, відомостей та інформації

1. Усі документи, відомості, інформація, пов'язані з організацією та проведенням електронного аукціону відповідно до цього Порядку, зберігаються в ЕТС з урахуванням таких вимог:

документи, відомості, інформація мають зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях;

інформація, що міститься в документах, має бути доступною для її подальшого використання;

наявність можливості відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;

збереження (за наявності) інформації, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.

2. Строк зберігання документів, відомостей, інформації на електронних носіях інформації встановлюється замовником і має бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері.

Директор Департаменту
приватизації


В. ГерцДодаток
до Порядку проведення пілотного
проекту з продажу об’єктів малої
приватизації із застосуванням
електронної торгової системи
«ProZorrо. Продажі»
(пункт 5 розділу VІ)

ПРОТОКОЛ
електронного аукціонувгору