Документ z0992-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.09.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.07.2017  № 521


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2017 р.
за № 992/30860

Про затвердження Змін до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимог до таких керівників під час їх перебування на посаді

Відповідно до пунктів 28, 37-6 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимог до таких керівників під час їх перебування на посаді, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2013 року № 64, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року за № 269/22801 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (І. Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.В.

Голова Комісії

Т. ХромаєвЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
14.07.2017  № 521


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 серпня 2017 р.
за № 992/30860

ЗМІНИ
до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимог до таких керівників під час їх перебування на посаді

1. У розділі ІІ:

1) у пункті 1:

пункт після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Заявник має право надати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність його ділової репутації вимогам цього Порядку.».

У зв’язку з цим абзаци другий-сьомий вважати відповідно абзацами третім-восьмим;

в абзаці третьому слова «завірені печаткою юридичної особи (за наявності)» виключити;

в абзаці четвертому слова «та скріплений печаткою юридичної особи (за наявності)» виключити;

2) у пункті 3:

у підпунктах 3.1, 3.3, 3.5, 3.6 слова «та печаткою заявника (за наявності)» виключити;

у підпунктах 3.7, 3.8 слова «та печаткою» і «(за наявності)» виключити.

2. У розділі ІІІ:

1) абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:

«мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років, у тому числі стаж роботи як керівної посадової особи на фондовому ринку не менше одного року;»;

2) у пункті 2:

абзаци четвертий, п’ятий викласти в такій редакції:

«попередня діяльність (бездіяльність) кандидата, що здійснював контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, був кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснював повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначений головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;

попередня діяльність (бездіяльність) кандидата, що здійснював контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, був кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснював повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначений головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям;»;

абзаци шостий, сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий-п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами шостим-тринадцятим;

в абзаці шостому виключити слова: «(анулювання сертифікатів тощо)».

3. У додатках:

1) у додатку 1 літери «М.П.» та слова «(за наявності)» виключити;

2) у додатку 2:

1) пункти 16, 17 викласти у такій редакції:

«16. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або була призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?

_________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній (посада),
інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

17. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та/або у разі відсутності осіб у структурі власності, що здійснювали контроль, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи, та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям?

_________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, відсоток володіння в ній (посада),
інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)»;

пункти 18, 19 виключити.

У зв’язку цим пункти 20-29 вважати пунктами 18-27;

у пункті 18 виключити слова «(анулювання сертифікатів тощо)».

Заступник директора
департаменту -
начальник відділуІ. Козловськавгору