Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії
НКЦПФР; Рішення, Порядок, Форма типового документа [...] від 23.03.2017209
Документ z0525-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.05.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.03.2017  № 209


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 2017 р.
за № 525/30393

Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії

Відповідно до статей 28, 29, 35 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», статей 1, 3, пунктів 1, 3 частини другої статті 7, статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 червня 2009 року № 572 «Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2009 року за № 916/16932 (зі змінами).

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Гордієнко.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадаструО.М. ЦвяхЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
23.03.2017  № 209


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 2017 р.
за № 525/30393

ПОРЯДОК
реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії

I. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює порядок здійснення емісії, обігу опціонних сертифікатів, реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів, звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів, надання до Комісії звіту про результати виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами та скасування реєстрації випуску цих опціонних сертифікатів.

2. Терміни, які використовуються в цьому Порядку, вживаються у таких значеннях:

базовий актив – цінні папери, інші фінансові та/або товарні ресурси, що є предметом виконання зобов’язань за опціонним сертифікатом;

випуск опціонних сертифікатів – сукупність опціонних сертифікатів одного емітента, які мають один міжнародний ідентифікаційний номер, однаковий строк обігу і строк (термін) виконання та забезпечують однакові права їх власників на придбання (продаж) базового активу таких опціонних сертифікатів;

обіг опціонних сертифікатів – вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав власності на опціонні сертифікати і прав за базовим активом опціонних сертифікатів, за винятком договорів, що укладаються під час розміщення опціонних сертифікатів;

опціонний сертифікат – стандартний документ (цінний папір), що засвідчує право його власника на придбання в емітента опціонного сертифіката (опціонний сертифікат на придбання) або на продаж емітентові опціонного сертифіката (опціонний сертифікат на продаж) базового активу в строк та на умовах, визначених у проспекті емісії цих опціонних сертифікатів;

премія – ціна, що сплачується покупцем опціонного сертифіката його продавцю за набуте право користування опціонним сертифікатом;

різновид опціонних сертифікатів – сукупність усіх опціонних сертифікатів на купівлю або на продаж одного базового активу;

серія опціонних сертифікатів – сукупність опціонних сертифікатів одного випуску з однаковою ціною, строком (терміном) виконання та базовим активом;

строк (термін) виконання – строк (термін), протягом якого емітент виконує зобов’язання за опціонними сертифікатами;

строк дії – строк, протягом якого здійснюється обіг опціонних сертифікатів, та строк (термін) виконання емітентом зобов’язань за ними;

строк обігу – строк, протягом якого відбувається вчинення правочинів, пов’язаних із переходом прав власності на опціонні сертифікати і прав за базовим активом опціонних сертифікатів, за винятком договорів, що укладені під час розміщення опціонних сертифікатів;

фінансова звітність – звітність (для банків – за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; для інших юридичних осіб – за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати).

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов'язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, для реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів емітент подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності, у складі:

звіту про фінансовий стан на кінець періоду;

звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;

звіту про зміни у власному капіталі за період;

звіту про рух грошових коштів за період;

приміток до фінансової звітності;

ціна виконання – ціна базового активу, визначеного у проспекті емісії опціонних сертифікатів.

3. Емітент опціонних сертифікатів повинен дотримуватися вимог, що обмежують ризики за операціями з опціонними сертифікатами.

4. Строк (термін) виконання та строк дії і обігу опціонних сертифікатів встановлюються емітентом у проспекті емісії опціонних сертифікатів.

5. Емітент може встановлювати строк (термін) виконання опціонних сертифікатів:

протягом строку обігу – опціонний сертифікат може бути виконаний у будь-який час до настання встановленої кінцевої дати для його виконання;

у встановлений термін виконання – опціонний сертифікат виконується на конкретну дату, визначену в проспекті емісії опціонного сертифіката.

Строк виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами не може перевищувати шість місяців.

У разі емісії опціонних сертифікатів з поставкою, базовим активом яких є об’єкт будівництва, емітент має бути власником або користувачем земельної ділянки.

6. Розміщення та обіг опціонних сертифікатів здійснюються на фондових біржах.

7. Фондові біржі, на яких здійснюється торгівля опціонними сертифікатами, забезпечують доступ учасників фондового ринку до розкритої інформації про емітента таких опціонних сертифікатів.

8. Емітент не має права змінювати прийняте рішення про розміщення опціонних сертифікатів у частині обсягу прав за опціонними сертифікатами, умов розміщення, строку дії, кількості опціонних сертифікатів, умов поставки базового активу. До реєстрації та опублікування інформації про внесення змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів емітент не має права здійснювати розміщення опціонних сертифікатів.

9. Емітент повинен дотримуватися зобов’язань, зазначених у проспекті емісії, щодо відсутності намірів здійснювати відчуження або обтяження свого права власності на базовий актив опціонного сертифіката.

10. Емісія опціонних сертифікатів здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення про розміщення опціонних сертифікатів;

2) прийняття у разі потреби рішення про залучення андеррайтера до розміщення опціонних сертифікатів уповноваженим органом емітента, до компетенції якого належить прийняття відповідного рішення;

3) укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером;

4) подання заяви та всіх необхідних документів, зазначених у розділі II цього Порядку, до Комісії для реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії;

5) реєстрація Комісією випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії, видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів встановленого зразка (додаток 1);

6) внесення за потреби уповноваженим органом емітента змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів;

7) подання Комісії заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення таких змін);

8) реєстрація Комісією змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення таких змін);

9) присвоєння опціонним сертифікатам міжнародного ідентифікаційного номера;

10) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

11) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів;

12) оформлення і депонування тимчасового глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

13) розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому проспекті емісії та змінах до проспекту емісії опціонних сертифікатів (у разі їх внесення), у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку;

14) укладення договорів з першими власниками в процесі розміщення опціонних сертифікатів на фондових біржах у строк, визначений рішенням уповноваженого органу емітента про їх розміщення та зазначений у проспекті емісії опціонних сертифікатів, але не пізніше ніж протягом одного року з дня початку розміщення;

15) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками, результатів розміщення опціонних сертифікатів та звіту про результати розміщення відповідним уповноваженим органом емітента;

16) подання звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів до Комісії;

17) реєстрація Комісією звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів;

18) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів (додаток 2);

19) оформлення та депонування глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

20) розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому звіті про результати розміщення опціонних сертифікатів, у повному обсязі відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок розкриття інформації на фондовому ринку.

11. Для реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії, звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів, скасування реєстрації випуску опціонних сертифікатів заявник подає документи, визначені цим Порядком (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Відбиток печатки не є обов’язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до Комісії передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до Комісії передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

II. Реєстрація випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів, звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів

1. Документи, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів

1. Для реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення опціонних сертифікатів органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення, емітент подає до Комісії такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії (додаток 3);

2) рішення уповноваженого органу емітента про розміщення опціонних сертифікатів, яке оформляється протоколом, що має бути пронумерований, прошнурований та засвідчений підписом керівника і печаткою емітента, та має містити такі відомості:

дата і номер протоколу, яким оформлено рішення про розміщення опціонних сертифікатів;

найменування органу, який прийняв рішення;

порядок проведення голосування та кількість його учасників;

кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення;

відомості, передбачені підпунктами 3 – 5 пункту 2 цього розділу;

3) проспект емісії опціонних сертифікатів у двох примірниках;

4) фінансову звітність у повному обсязі за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, засвідчену підписами та печатками емітента й аудитора (аудиторської фірми);

5) фінансову звітність у повному обсязі за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, засвідчену підписами та печатками емітента й аудитора (аудиторської фірми);

6) висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, складені відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування);

7) копію установчих документів емітента (крім випадку, коли емітент діє на підставі модельного статуту);

8) копію попереднього договору з андеррайтером (у разі його укладення);

9) копію договору з фондовою біржею;

10) копію платіжного доручення про сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито».

2. Проспект емісії опціонних сертифікатів має містити:

1) застереження такого змісту: «Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів не може розглядатися як гарантія їх вартості.»;

2) інформацію про емітента:

повне та скорочене (за наявності) найменування емітента, код за ЄДРПОУ;

основні види діяльності, перелік ліцензій (дозволів) (у разі їх наявності) на провадження діяльності;

місцезнаходження емітента та засоби зв’язку (номери телефонів, факсу, телексу, електронна пошта та інші засоби зв’язку емітента (у разі їх наявності));

дата створення, зміни організаційно-правової форми та найменування емітента;

перелік засновників;

структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента);

предмет і мета діяльності;

розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про розміщення опціонних сертифікатів, відомості щодо його повної оплати;

розмір власного капіталу на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про розміщення опціонних сертифікатів;

чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому подаються документи);

відомості про посадових осіб емітента (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, освіта, кваліфікація, загальний виробничий стаж, стаж роботи на цій посаді, посада, яку особа займає на основному місці роботи, посади за попередніми місцями роботи за останні п’ять років);

інформація про можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента;

інформація про відсутність провадження у справі про банкрутство;

інформація про ризики при інвестуванні у ці опціонні сертифікати;

інформація про перспективи діяльності емітента на поточний та наступні два роки;

дані про зареєстровані раніше випуски цінних паперів, у тому числі опціонних сертифікатів;

фінансова звітність емітента за останній фінансовий рік та за період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії, підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), та інформація щодо джерел забезпечення виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами;

3) інформацію про випуск опціонних сертифікатів, яка містить:

дату і номер рішення емітента про розміщення опціонних сертифікатів, найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення;

кількість опціонних сертифікатів у випуску;

вид опціонного сертифіката (з поставкою або без поставки базового активу);

різновид опціонного сертифіката («Опціонний сертифікат на купівлю» або «Опціонний сертифікат на продаж»);

серії опціонних сертифікатів (у разі здійснення емісії опціонних сертифікатів різних серій);

строк (термін) виконання опціонного сертифіката (з виконанням протягом строку обігу або з виконанням у встановлений термін виконання);

базовий актив опціонного сертифіката та його характеристики (емітент, вид та кількість цінних паперів, їх номінальна вартість, строк обігу, інші відомості для цінних паперів; вид та кількість валюти – для коштів; кількість, асортимент – для товарів);

ціну виконання;

строк розміщення;

строк обігу та строк дії опціонних сертифікатів;

порядок оплати придбаного (проданого) базового активу;

розмір премії опціонного сертифіката;

відповідальність емітента опціонного сертифіката в разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, встановлених опціонним сертифікатом;

порядок розгляду спорів, що виникають під час укладення та виконання опціонного сертифіката;

опис зобов’язань емітента опціонних сертифікатів та основних ризиків, що можуть мати місце при інвестуванні у ці опціонні сертифікати;

опис прав власника опціонного сертифіката;

дані про документи, що підтверджують право власності емітента на базовий актив опціонних сертифікатів, та документи, що підтверджують спроможність виконання емітентом зобов’язань за опціонними сертифікатами цього випуску;

відомості щодо відсутності обтяження на цінні папери, які є базовим активом опціонних сертифікатів;

установлення обмежень щодо обігу цінних паперів, які є базовим активом опціонних сертифікатів, на строк дії опціонних сертифікатів, що здійснюється в обсязі, на який здійснюється емісія опціонних сертифікатів, базовим активом яких є такі цінні папери;

у разі якщо обсяг випуску опціонних сертифікатів перевищує розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про розміщення опціонних сертифікатів, вказується застереження про таке перевищення;

4) порядок розміщення опціонних сертифікатів, у якому зазначено:

дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками;

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками;

найменування андеррайтера (у разі його залучення), його місцезнаходження, номери телефонів та факсів, код за ЄДРПОУ;

відомості про Центральний депозитарій цінних паперів (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ);

5) дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії (керівника виконавчого органу та головного бухгалтера емітента (прізвище, ім’я та по батькові, посада)), та про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента (повне найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім’я та по батькові аудитора, місцезнаходження або місце проживання, реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів), реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України);

6) зобов’язання емітента щодо відсутності намірів здійснити відчуження або обтяження свого права власності на базовий актив опціонних сертифікатів, а також зобов’язання щодо підтвердження емітентом опціонних сертифікатів свого права власності на базовий актив.

3. Проспект емісії опціонних сертифікатів, виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктами будівництва, має містити відомості про замовника, забудовника та підрядника, об’єкт нерухомості, яким буде здійснюватися виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами, а також про договори, ліцензії, державні акти, дозволи тощо.

Проспект емісії може містити інші відомості.

4. Проспект емісії підписується керівником емітента, аудитором (аудиторською фірмою), засвідчується печаткою емітента, аудитора (аудиторської фірми), прошнуровується і пронумеровується.

У разі залучення андеррайтера проспект емісії опціонних сертифікатів також погоджується з андеррайтером, підписується керівником андеррайтера і засвідчується його печаткою.

5. У разі випуску опціонних сертифікатів з поставкою, базовим активом яких є об’єкт будівництва, що прийнятий в експлуатацію, додатково надаються:

копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою;

копія сертифіката (декларації про готовність об’єкта до експлуатації) або свідоцтва про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

6. Емітент для реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, виконання зобов’язань за якими передбачається об’єктами будівництва, що не прийняті в експлуатацію, додатково подає до Комісії такі документи:

копію документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій розташовано (буде розташовано) об’єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами. При цьому строк дії такого документа має бути не меншим, ніж строк виконання будівельних робіт згідно з проектною документацією та здачі об’єкта житлового будівництва в експлуатацію;

копію рішення органу місцевого самоврядування чи його виконавчого органу про погодження розміщення об’єкта будівництва (містобудівних умов та обмежень будівництва об’єкта);

копію звіту за результатами експертизи проекту будівництва житлового об’єкта, проведеної у випадках, визначених Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560;

копію документа про затвердження проекту та копії затверджених зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, техніко-економічних показників та креслень архітектурно-планувальних рішень об’єкта;

копію документа, що надає право на виконання будівельних робіт, отриманого відповідно до Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 747);

копію договору підряду на виконання будівельних робіт (з додатковими угодами, які можуть уточнювати чи змінювати умови основного договору);

копії документів, що визначають умови та порядок фінансування будівництва об’єкта;

копії договорів страхування, доручення, які передбачені законодавством;

копії дозвільних документів (ліцензій, кваліфікаційних сертифікатів) відповідних виконавців на право провадження будівельної діяльності та виконання окремих видів робіт з будівництва об’єкта.

7. Емітент має право оформити проспект емісії опціонних сертифікатів двома частинами (базовий проспект емісії опціонних сертифікатів та проспект емісії опціонних сертифікатів відповідного випуску), які підлягають реєстрації Комісією.

Базовий проспект емісії опціонних сертифікатів має містити інформацію, зазначену в підпунктах 2, 5 пункту 2 цієї глави.

Інформація, передбачена пунктом 2 цієї глави, що не включена до базового проспекту, має міститись у проспекті емісії відповідного випуску.

8. Для реєстрації випуску та проспекту емісії у разі оформлення базового проспекту емісії опціонних сертифікатів та проспекту емісії опціонних сертифікатів відповідного випуску подаються документи, передбачені пунктом 1 цієї глави.

При цьому замість єдиного проспекту емісії подаються базовий проспект емісії та перший проспект емісії відповідного випуску, а у разі наявності вже зареєстрованого базового проспекту емісії – наступний проспект емісії відповідного випуску.

Емітент подає до Комісії заяву та документи, необхідні для реєстрації:

базового проспекту емісії та першого проспекту емісії відповідного випуску – не пізніш як протягом 60 днів з дня прийняття рішення про затвердження базового проспекту емісії та першого проспекту емісії відповідного випуску органом емітента, уповноваженим на прийняття відповідного рішення;

наступного проспекту емісії опціонних сертифікатів відповідного випуску – не пізніш як протягом 60 днів з дня прийняття рішення про розміщення опціонних сертифікатів такого випуску органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення.

Базовий проспект емісії та перший проспект емісії відповідного випуску подаються для реєстрації одночасно.

Базовий проспект емісії, перший проспект емісії опціонних сертифікатів відповідного випуску, наступний проспект емісії опціонних сертифікатів відповідного випуску подаються у двох примірниках і оформлюються відповідно до пункту 4 цієї глави.

2. Документи, що подаються  для реєстрації змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів

1. Для реєстрації змін до проспекту емісії емітент протягом 20 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення надає до Комісії:

1) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів (додаток 4);

2) зміни до проспекту емісії у двох примірниках, що засвідчуються підписом керівника та печаткою емітента;

3) рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії, що оформлюється протоколом;

4) у разі внесення змін до відомостей про андеррайтера, з яким укладено договір про здійснення розміщення опціонних сертифікатів, – рішення про залучення андеррайтера до розміщення опціонних сертифікатів та копію договору про андеррайтинг;

5) обґрунтування необхідності внесення змін;

6) порівняльну таблицю попередньої та зміненої редакцій відповідних пунктів проспекту емісії, до яких вносяться зміни.

2. У разі зміни інформації, що міститься у базовому проспекті емісії цінних паперів, емітент протягом 20 робочих днів з дня зміни такої інформації зобов’язаний подати відповідні зміни до базового проспекту емісії для реєстрації.

Для реєстрації змін до базового проспекту емісії опціонних сертифікатів емітент подає до Комісії:

1) заяву про реєстрацію змін до базового проспекту емісії опціонних сертифікатів згідно з додатком 5 до цього Порядку;

2) зміни до базового проспекту емісії опціонних сертифікатів. Зміни до базового проспекту емісії подаються у двох примірниках і мають бути засвідчені підписом керівника та печаткою емітента;

3) рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до базового проспекту емісії опціонних сертифікатів.

3. Документи, що подаються для реєстрації звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів

1. Емітент подає до Комісії у 15-денний строк з дня затвердження результатів розміщення опціонних сертифікатів відповідним уповноваженим органом емітента звіт про результати розміщення опціонних сертифікатів, а також інші документи, необхідні для реєстрації звіту. У разі здійснення емісії опціонних сертифікатів різними серіями звіт про результати розміщення опціонних сертифікатів подається щодо кожної серії окремо.

2. Емітент опціонних сертифікатів для реєстрації звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів подає до Комісії такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів (додаток 6);

2) звіт про результати розміщення опціонних сертифікатів (додаток 7). Звіт про результати розміщення опціонних сертифікатів подається у двох примірниках. Звіт повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, а також підписами та печатками аудитора (аудиторської фірми (крім банків)), фондової біржі, на якій здійснювалося розміщення, андеррайтера(ів), якщо емітент користується його (їх) послугами щодо розміщення випуску, підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;

3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів;

4) копії рішень уповноваженого органу емітента щодо затвердження:

результатів розміщення опціонних сертифікатів;

результатів укладання договорів з першими власниками;

звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів.

4. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів, звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів

1. Реєстрація випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів, звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів здійснюється Комісією.

2. Реєстрація випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів, звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.

3. Реєстрація Комісією випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів, звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів не може розглядатися як гарантія їх вартості.

4. Реєстрація випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів здійснюється одночасно.

5. Комісія:

1) після отримання заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів або відмовляє в реєстрації протягом:

10 робочих днів – у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та перебування цінних паперів емітента в біржовому реєстрі фондової біржі;

20 робочих днів – у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та відсутності цінних паперів емітента в біржовому реєстрі фондової біржі;

25 робочих днів – у разі відсутності зареєстрованого базового проспекту емісії;

2) повертає у передбачені підпунктом 1 цього пункту строки документи емітентові без розгляду.

6. Після реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів емітенту видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів, яке є підставою для присвоєння міжнародного ідентифікаційного номера, укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката.

7. Комісія протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів:

1) здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів або відмовляє в реєстрації;

2) повертає документи емітентові без розгляду.

8. Комісія протягом 15 календарних днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів здійснює реєстрацію звіту або відмовляє в реєстрації.

9. Комісія протягом 14 календарних днів з дня реєстрації звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів на суму, що відповідає загальній номінальній вартості розміщених опціонних сертифікатів, та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів.

10. Датою отримання документів є дата реєстрації таких документів у відповідному підрозділі Комісії, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

11. Комісія має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в проспекті емісії опціонних сертифікатів та в інших поданих документах, а також повноважень органів емітента. До закінчення встановленого для реєстрації строку уповноважена особа Комісії може затребувати надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих емітентом для реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів, звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів. У разі надходження будь-яких додаткових документів строк розгляду документів, поданих для реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, відраховується з дати надходження останнього документа.

12. Зареєстровані проспект емісії опціонних сертифікатів, зміни до проспекту емісії опціонних сертифікатів, звіт про результати розміщення опціонних сертифікатів засвідчуються підписом уповноваженої особи Комісії та штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" і печаткою Комісії.

Один примірник зареєстрованих проспекту емісії опціонних сертифікатів, змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів, звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів після реєстрації повертається емітенту.

13. Свідоцтво про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів видається емітенту одночасно з примірником зареєстрованого звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів.

14. За письмовим зверненням емітента, поданим до Комісії до прийняття Комісією рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів, звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів, Комісія може повернути всі документи, подані для реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів, звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів, на доопрацювання.

15. Підставами для повернення емітентові без розгляду документів, поданих для реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів або змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів, є:

подання документів не в повному обсязі;

подання документів з порушенням вимог до їх оформлення, встановлених цим Порядком.

16. Підставами для відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах;

порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про розміщення опціонних сертифікатів;

визнання емісії опціонних сертифікатів недобросовісною.

17. Підставами для відмови у реєстрації змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

недостовірність інформації у поданих документах;

порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про внесення таких змін.

18. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів є:

виявлення порушення вимог законодавства, пов’язаного з розміщенням опціонних сертифікатів, зокрема порушення встановленого порядку прийняття рішення про затвердження результатів розміщення;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

визнання емісії опціонних сертифікатів недобросовісною.

19. Повідомлення емітента про прийняте Комісією рішення щодо реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів, звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку.

Повідомлення про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів, звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів доводиться до відома емітента письмово шляхом направлення емітенту розпорядження про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів, звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів (додаток 8), яке має містити обґрунтовані підстави відмови.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, поданих для реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів або змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів, доводиться до емітента письмово шляхом направлення емітенту відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави залишення документів без розгляду та перелік порушень.

20. У разі відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів усі подані документи залишаються в Комісії.

У разі відмови в реєстрації звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів усі подані документи залишаються в Комісії. Оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) опціонних сертифікатів повертається заявнику.

21. У випадку, коли в реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів, змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів, звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів відмовлено з мотивів, які емітент вважає необґрунтованими, він може звернутися до суду.

III. Результати виконання зобов'язань за опціонними сертифікатами

1. Емітент опціонних сертифікатів надає до Комісії звіт про результати виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами (додаток 9) протягом 30 днів після закінчення терміну виконання таких зобов’язань.

У разі здійснення емісії опціонних сертифікатів різними серіями звіт про результати виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами подається щодо кожної серії окремо.

2. Звіт про результати виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами подається у двох примірниках та має бути засвідчений підписом керівника і печаткою емітента, аудитора (аудиторської фірми).

Разом зі звітом про результати виконання зобов’язань емітент подає до Комісії оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів.

3. На підставі звіту про результати виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами Комісія протягом 15 робочих днів з дати надходження відповідного звіту і свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів приймає рішення щодо скасування реєстрації випуску опціонних сертифікатів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів.

У разі прийняття рішення про скасування реєстрації випуску опціонних сертифікатів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів уповноваженою особою Комісії таке рішення оформлюється відповідним розпорядженням (додаток 10).

На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску опціонних сертифікатів Комісія вносить відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

4. Комісія забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску опціонних сертифікатів:

оприлюднення розпорядження на офіційному веб-сайті Комісії;

направлення розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами Комісії та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску опціонних сертифікатів направлення розпорядження емітенту.

5. Комісія додатково здійснює опублікування розпорядження про скасування реєстрації випуску опціонних сертифікатів в одному з офіційних друкованих видань Комісії протягом п’яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансівА. Папаіка


Додаток 1
до Порядку реєстрації випуску опціонних
сертифікатів та проспекту їх емісії
(підпункт 5 пункту 10 розділу І)

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів


Додаток 2
до Порядку реєстрації випуску опціонних
сертифікатів та проспекту їх емісії
(підпункт 18 пункту 10 розділу І)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску опціонних сертифікатівДодаток 3
до Порядку реєстрації випуску опціонних
сертифікатів та проспекту їх емісії
(підпункт 1 пункту 1 глави 1 розділу II)


Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку

"___" _____________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії

Найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Телефон, факс

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

Розмір статутного капіталу

Різновид опціонних сертифікатів

Вид опціонного сертифіката

Серії опціонних сертифікатів (у разі здійснення емісії опціонних сертифікатів різних серій)

Кількість опціонних сертифікатів

Розмір премії опціонного сертифіката

Загальний розмір премії опціонних сертифікатів

_____________________
(посада)

____________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.


Додаток 4
до Порядку реєстрації випуску опціонних
сертифікатів та проспекту їх емісії
(підпункт 1 пункту 1 глави 2 розділу II)


Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку

"___" ____________ 20__ року № _____
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів

Найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Телефон, факс

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

Розмір статутного капіталу

Дата реєстрації проспекту емісії опціонних сертифікатів

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів

Дата опублікування проспекту емісії опціонних сертифікатів, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований проспект емісії опціонних сертифікатів (заповнюється у разі, якщо на дату подання заяви проспект емісії опціонних сертифікатів був опублікований)

_____________
(посада)

______________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.


Додаток 5
до Порядку реєстрації випуску опціонних
сертифікатів та проспекту їх емісії
(підпункт 1 пункту 2 глави 2 розділу II)


Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку

"___" ____________ 20__ року № ___
(дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію змін до базового проспекту емісії опціонних сертифікатів

Найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Телефон, факс

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до базового проспекту емісії опціонних сертифікатів

Дата і номер рішення про внесення змін до базового проспекту емісії опціонних сертифікатів

Дата реєстрації базового проспекту емісії опціонних сертифікатів

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів

Дата опублікування базового проспекту емісії опціонних сертифікатів, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований проспект емісії опціонних сертифікатів (заповнюється у разі, якщо на дату подання заяви базовий проспект емісії опціонних сертифікатів був опублікований)

_________
(посада)

___________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.


Додаток 6
до Порядку реєстрації випуску опціонних
сертифікатів та проспекту їх емісії
(підпункт 1 пункту 2 глави 3 розділу II)


Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку

"___" ____________ 20__ року № __
   (дата подання заяви)


ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів

Найменування емітента

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Телефон, факс

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

Розмір статутного капіталу

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів

Дата реєстрації проспекту емісії опціонних сертифікатів

Дата реєстрації змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів (у разі їх наявності)

Дата опублікування проспекту емісії опціонних сертифікатів (змін до нього), назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований проспект емісії опціонних сертифікатів


_________
(посада)

___________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.


Додаток 7
до Порядку реєстрації випуску опціонних
сертифікатів та проспекту їх емісії
(підпункт 2 пункту 2 глави 3 розділу II)

ЗВІТ
про результати розміщення опціонних сертифікатів


Додаток 8
до Порядку реєстрації випуску опціонних
сертифікатів та проспекту їх емісії
(пункт 19 глави 4 розділу II)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Додаток 9
до Порядку реєстрації випуску опціонних
сертифікатів та проспекту їх емісії
(пункт 1 розділу III)

ЗВІТ
про результати виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами


Додаток 10
до Порядку реєстрації випуску опціонних
сертифікатів та проспекту їх емісії
(пункт 3 розділу III)

РОЗПОРЯДЖЕННЯвгору