Документ z0524-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.05.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29.03.2018  № 458


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2018 р.
за № 524/31976

Про затвердження Змін до Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 12 листопада 2015 року № 2724, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2015 року за № 1511/27956, що додаються.

2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

В.о. Голови  Національного банку України

Голова Антимонопольного комітету УкраїниК. Ляпіна

Я. Смолій

Ю. ТерентьєвЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії,  що здійснює державне
регулювання  у сфері ринків
фінансових послуг
29.03.2018 № 458


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2018 р.
за № 524/31976

ЗМІНИ
до Положення про порядок нагляду на консолідованій основі  за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких  здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює  Національна комісія, що здійснює державне регулювання  у сфері ринків фінансових послуг

1. У розділі ІІ:

1) пункт 4 викласти у такій редакції:

«4. Документи подаються до Нацкомфінпослуг у паперовій та електронній формах з дотриманням вимог, визначених пунктами 6-8 розділу I цього Положення. Інформація про небанківську фінансову групу за формами, наведеними у додатках 2-4, 6-8 до цього Положення, подається в електронному вигляді у форматі PDF, інформація про небанківську фінансову групу за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення, подається в електронному вигляді у форматі EXCEL.

Паперова форма документів за складом даних має відповідати електронній формі таких документів.»;

2) після пункту 4 доповнити розділ новим пунктом 5 такого змісту:

«5. Якщо у документах/відомостях, які були подані до Нацкомфінпослуг відповідно до вимог пункту 3 цього розділу, відбулися зміни до дати визнання Нацкомфінпослуг небанківської фінансової групи, відповідальна особа зобов’язана повідомити Нацкомфінпослуг про такі зміни протягом 10 календарних днів після настання змін та подати виправлений пакет документів протягом 30 календарних днів після настання змін.».

У зв’язку з цим пункти 5–7 вважати відповідно пунктами 6-8;

3) доповнити розділ новим пунктом 9 такого змісту:

«9. Нацкомфінпослуг має право продовжити строк подання документів, які вимагаються Нацкомфінпослуг відповідно до пунктів 5, 6 цього розділу, за обґрунтованим клопотанням відповідальної особи або контролера та встановити строк, на який продовжено строк подання, але не більше ніж на 30 календарних днів. Рішення щодо продовження строку приймає уповноважена особа Нацкомфінпослуг.».

2. У розділі ІІІ:

1) пункт 4 глави 1 після слів та цифри «додатка 5 до цього Положення (за виключенням персональних даних)» доповнити словами та цифрою «та у додатку 6 до цього Положення»;

2) у главі 2:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі подання виправлених документів, що відповідають вимогам цього Положення, Нацкомфінпослуг протягом 30 календарних днів з дня отримання таких документів приймає рішення про визнання небанківської фінансової групи.»;

у пункті 2 слова «надсилає повідомлення про визнання небанківської фінансової групи відповідальній особі такої групи» замінити словами «повідомляє засобами телекомунікаційного зв’язку або листом відповідальну особу такої групи про прийняте рішення»;

пункт 4 викласти у такій редакції:

«4. Нацкомфінпослуг приймає рішення про відмову у визнанні небанківської фінансової групи протягом 30 календарних днів з дня отримання повного пакета документів, визначених розділом II цього Положення, якщо група не відповідає ознакам, визначеним у пункті 1 глави 1 цього розділу, та протягом п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє засобами телекомунікаційного зв’язку або листом відповідальну особу такої групи про прийняте рішення з обґрунтуванням підстав відмови у визнанні.»;

3) у главі 3:

пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання небанківської фінансової групи протягом 30 календарних днів після закінчення строку, установленого для подання документів.»;

доповнити главу 3 новими пунктами 4, 5 такого змісту:

«4. Нацкомфінпослуг протягом п’яти робочих днів з дати прийняття ним рішення про визнання небанківської фінансової групи повідомляє засобами телекомунікаційного зв’язку або листом відповідальну особу такої групи про прийняте рішення.

5. Відповідальна особа повідомляє контролера та учасників небанківської фінансової групи про визнання Нацкомфінпослуг небанківської фінансової групи.».

3. У главі 2 розділу IV:

1) у пункті 5 слова «надсилає погодженій відповідальній особі лист, у якому повідомляє про таке погодження» замінити словами «повідомляє засобами телекомунікаційного зв’язку або листом погоджену відповідальну особу про прийняте рішення»;

2) у пункті 7 слова «учасника небанківської фінансової групи, який виконує функції відповідальної особи, про таке рішення» замінити словами «засобами телекомунікаційного зв’язку або листом учасника небанківської фінансової групи, який виконує функції відповідальної особи, про прийняте рішення».

4. У розділі V:

1) доповнити розділ новими пунктами 1, 2 такого змісту:

«1. У цьому Положенні змінами структури власності небанківської фінансової групи є:

1) зміна контролера небанківської фінансової групи;

2) зміна складу учасників небанківської фінансової групи.

2. У разі зміни контролера небанківської фінансової групи особа, яка має намір стати контролером небанківської фінансової групи, зобов’язана виконати вимоги цього Положення.».

У зв’язку з цим пункти 1-9 вважати відповідно пунктами 3-11;

2) доповнити після пункту 4 новим пунктом 5 такого змісту:

«5. Якщо внаслідок зміни структури власності небанківської фінансової групи погоджена Нацкомфінпослуг відповідальна особа вже не є учасником небанківської фінансової групи, до дня погодження Нацкомфінпослуг відповідальної особи відповідальною особою є фінансова установа - учасник небанківської фінансової групи з найбільшим значенням активів за останній звітний період (квартал).».

У зв’язку з цим пункти 5-11 вважати відповідно пунктами 6-12;

3) у пункті 6 слова та цифру «в додатку 4 до цього Положення» замінити словами та цифрою «в додатку 5 до цього Положення».

4) у пункті 7 слова та цифри «таблиці 1.4» замінити словами та цифрами «підпункті 4 пункту 1».

5. У розділі VI:

1) у пункті 4 слова «підписами керівника та відбитком печатки (за наявності) відповідальної особи, які підтверджують припинення існування такої групи» замінити словами «підписом керівника відповідальної особи, що підтверджують припинення існування такої групи»;

2) пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Нацкомфінпослуг приймає рішення про відмову в припиненні визнання небанківської фінансової групи в разі подання відповідальною особою документів, за результатом аналізу яких неможливо підтвердити припинення існування такої небанківської фінансової групи.»;

3) доповнити розділ новими пунктами 7-10 такого змісту:

«7. Нацкомфінпослуг приймає рішення про припинення / відмову в припиненні визнання небанківської фінансової групи протягом 30 календарних днів з дня отримання повного пакета документів, визначених цим розділом.

8. Нацкомфінпослуг протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про припинення/відмову в припиненні визнання небанківської фінансової групи повідомляє засобами телекомунікаційного зв’язку або листом відповідальну особу / особу, яка виконувала функції відповідальної особи, про прийняте рішення.

9. Якщо небанківська фінансова група припинила своє існування під час розгляду Нацкомфінпослуг документів про її визнання, відповідальна особа подає документи, визначені пунктом 4 цього розділу.

Нацкомфінпослуг приймає рішення про відмову у визнанні небанківської фінансової групи у зв’язку з припиненням її існування.

10. Припинення визнання небанківської фінансової групи не перешкоджає ідентифікації такої групи надалі, якщо для цього виникають підстави.».

6. У пункті 8 розділу VIII слова та цифру «згідно з додатком 8» замінити словами та цифрою «згідно з додатком 9».

7. У додатках до Положення:

1) у додатках 1-3, 5-9 слова та літери «М.П. (за наявності)» виключити;

2) у додатку 7 слова «звертається з проханням погодити відповідальну особу небанківської фінансової групи, яка була визначена серед її учасників» замінити словами « звертається з проханням погодити відповідальну особу небанківської фінансової групи, яка була визначена серед її учасників:

___________________________________________________________________________
(повне найменування відповідальної особи небанківської фінансової групи)».

Директор департаменту
державного регулювання
та методології нагляду
на ринках фінансових послуг
Н. Лехвгору