Документ z0465-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.05.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2017  № 368


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 квітня 2017 р.
за № 465/30333

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XIX Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. У підпункті 3 пункту 3 наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1130 "Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за № 1456/26233 (із змінами), слова "(у тому числі суб’єктів спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість)" виключити.

2. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1130, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за № 1456/26233 (із змінами), що додаються.

3. Установити, що сільськогосподарські підприємства, які станом на 01 січня 2017 року зареєстровані як суб’єкти спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, вважаються платниками цього податку на загальних підставах, починаючи з 01 січня 2017 року, і стосовно таких сільськогосподарських підприємств:

з 01 січня 2017 року втрачають чинність витяги з реєстру платників податку на додану вартість, що були видані контролюючими органами до 01 січня 2017 року;

контролюючі органи, в яких такі сільськогосподарські підприємства перебувають на обліку, приймають рішення та вносять до реєстру платників податку на додану вартість записи про зняття підприємств з реєстрації як суб’єктів спеціального режиму оподаткування з одночасною реєстрацією платниками податку на загальних підставах.

4. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України, Департаменту обслуговування платників Державної фіскальної служби України (Калєніченко Н.Г.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної фіскальної служби України.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної фіскальної служби України

Голова Державної регуляторної служби України


М.В.Продан

К.М.Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
17.03.2017 № 368


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 квітня 2017 р.
за № 465/30333

ЗМІНИ
до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

1. У розділі II:

1) абзац шостий пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"Складовою частиною Реєстру є реєстр суб’єктів спеціального режиму оподаткування, в якому містяться дані про реєстрацію сільськогосподарських підприємств, що до 01 січня 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 розділу V Кодексу.";

2) у пункті 2.2:

абзац третій викласти в такій редакції:

"реєстраційні - дані про реєстрацію, перереєстрацію, анулювання реєстрації платника ПДВ;";

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

3) абзаци третій, четвертий пункту 2.6 викласти в такій редакції:

"обробку даних заяв та документів щодо реєстрації, перереєстрації, анулювання реєстрації платників ПДВ;

реєстрацію, перереєстрацію, анулювання реєстрації платників ПДВ;".

2. У підпункті 6 пункту 3.6 розділу III слова "(у тому числі як суб’єкт спеціального режиму оподаткування)" виключити.

3. У пункті 5.15 розділу V слова "(у тому числі датою реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування)" виключити.

4. У розділі VI:

1) пункти 6.1, 6.2 викласти в такій редакції:

"6.1. Реєстрація платників ПДВ як суб'єктів спеціального режиму оподаткування проводилась та діяла до 01 січня 2017 року згідно зі статтею 209 розділу V Кодексу, яка втратила чинність з 01 січня 2017 року відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XIX Кодексу.

Сільськогосподарські підприємства, які станом на 31 грудня 2016 року (включно) зареєстровані як суб’єкти спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, вважаються платниками цього податку на загальних підставах, починаючи з 01 січня 2017 року.

6.2. Дані про реєстрацію сільськогосподарських підприємств як суб’єктів спеціального режиму оподаткування включені до реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, який є складовою частиною Реєстру.";

2) пункти 6.3 - 6.8 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6.9 - 6.26 вважати відповідно пунктами 6.3 - 6.20;

3) пункт 6.3 викласти в такій редакції:

"6.3. У реєстрі суб’єктів спеціального режиму оподаткування щодо сільськогосподарського підприємства містяться такі дані:

перелік видів діяльності, на які поширювалась дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та дата внесення запису про такі види діяльності;

дата реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування, дата виключення із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування, а також дата, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах.";

4) пункт 6.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6.5 - 6.20 вважати відповідно пунктами 6.4 - 6.19;

5) у пункті 6.4:

в абзаці першому слова та цифри "поставляє протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів" замінити словами та цифрами "поставляв протягом 12 послідовних звітних податкових періодів, що передують 01 січня 2017 року,";

в абзаці другому слово "поширюється" замінити словом "поширювався";

в абзаці третьому слова та цифри "та може повторно включити його до такого реєстру після закінчення наступних 12 послідовних звітних податкових періодів за наявності підстав, визначених статтею 209 розділу V Кодексу та цим Положенням" виключити;

в абзаці п’ятому:

перше речення після слів "що настають за датою державної реєстрації такого підприємства" доповнити словами та цифрами ", але не пізніше 31 грудня 2016 року,";

у другому реченні слово "поставляє" замінити словом "поставляло";

6) у пункті 6.5 слово та цифри "пунктом 6.11" замінити словом та цифрами "пунктом 6.4";

7) у пункті 6.6:

слова та цифри "пунктом 6.11", "зареєстроване" замінити відповідно словами та цифрами "пунктом 6.4", "було зареєстроване", слова та цифру "а також заяву про реєстрацію як платника податку на додану вартість на загальних умовах за формою № 1-ПДВ" виключити;

доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"Контролюючий орган протягом 3 робочих днів від дня отримання такої заяви виключає сільськогосподарське підприємство з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та проводить реєстрацію такого підприємства як платника ПДВ на загальних підставах за процедурами перереєстрації.

При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування є дата внесення відповідного запису до Реєстру, датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, є перше число місяця, в якому було допущено перевищення, визначене пунктом 6.4 цього розділу.";

8) у пункті 6.7:

в абзаці першому слово та цифри "пунктом 6.13" замінити словом та цифрами "пунктом 6.6";

абзац другий доповнити словами та цифрами ", але не пізніше 01 січня 2017 року.";

9) у першому реченні абзацу першого пункту 6.8 слова та цифри "(пункт 6.1 цього розділу)" виключити;

10) перше речення пункту 6.9 доповнити словами та цифрами ", але не пізніше 01 січня 2017 року";

11) пункти 6.10 - 6.15 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6.16 - 6.19 вважати відповідно пунктами 6.10 - 6.13;

12) пункт 6.10 викласти в такій редакції:

"6.10. Сільськогосподарське підприємство, яке станом на 31 грудня 2016 року (включно) зареєстроване як суб’єкт спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, виключається з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування на підставі підпункту 4 пункту 2 розділу XIX Кодексу за самостійним рішенням контролюючого органу за формою № 6-РРС. На підставі такого рішення контролюючий орган вносить до реєстру платників податку на додану вартість записи про зняття підприємства з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування з одночасною реєстрацією платником ПДВ на загальних підставах.

У такому разі дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування та датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах, є 01 січня 2017 року.";

13) пункт 6.11 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6.12, 6.13 вважати відповідно пунктами 6.11, 6.12;

14) пункт 6.12 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо після скасування виключення підприємства із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування сільськогосподарське підприємство станом на 01 січня 2017 року буде зареєстроване як суб’єкт спеціального режиму оподаткування, контролюючий орган приймає рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування згідно з пунктами 6.10, 6.11 цього розділу.".

5. У розділі VII:

1) в абзаці четвертому пункту 7.1 слово "поширюється" замінити словом "поширювалась";

2) у пункті 7.5:

абзаци сьомий - дев’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци десятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - дев’ятим;

в абзаці сьомому слово "(рахунків)" виключити;

6. У додатках до Положення:

1) у додатку 1 у додатку до реєстраційної заяви платника податку на додану вартість рядки

"

Пункт 209.11 статті 209 розділу V Кодексу

Сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб’єкт спеціального режиму оподаткування та реєструється як платник податку на загальних підставах у випадку, коли питома вага поставок несільськогосподарських товарів (послуг) перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг)

Підпункт "а" пункту 209.12 статті 209 розділу V Кодексу, крім випадку, визначеного пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу

Сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб’єкт спеціального режиму оподаткування та реєструється як платник податку на загальних підставах у випадку, коли питома вага поставок несільськогосподарських товарів (послуг) не перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг)

"

виключити;

2) у додатку 2 графу 8 "Дата реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування" виключити.

У зв’язку з цим графи 9, 10 вважати відповідно графами 8, 9;

3) додаток 8 виключити.

У зв’язку з цим додатки 9 - 15 вважати відповідно додатками 8 - 14;

4) у відмітці до додатка 8 слово та цифри "(пункт 6.13)" замінити словом та цифрами "(пункт 6.6)";

5) у додатку 9:

у відмітці до додатка слово та цифри "(пункт 6.14)" замінити словом та цифрами "(пункт 6.7)";

речення "Днем прийняття рішення про виключення та датою виключення є дата підписання цього рішення керівником контролюючого органу." замінити реченнями "Датою набрання чинності рішенням про виключення та датою виключення є дата підписання цього рішення керівником контролюючого органу. Рішення, прийняті відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XIX Кодексу, набирають чинності не раніше 01 січня 2017 року.";

6) у відмітці до додатка 10 слово та цифри "(пункт 6.25)" замінити словом та цифрами "(пункт 6.11)";

7) у додатку 12 частину "Відомості про реєстрацію суб’єктом спеціального режиму оподаткування" виключити.

7. У тексті Положення посилання на додатки 9 - 15 замінити відповідно посиланнями на додатки 8 - 14.

В.о. директора Департаменту
податкової політики


В.П. Овчаренковгору