Документ v0112500-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.11.2018. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.10.2018  № 112

Про затвердження Змін до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення порядку зберігання уповноваженими банками запасів готівки Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07 грудня 2016 року № 408 (зі змінами) (далі - Зміни до Положення), що додаються.

2. Уповноваженим банкам у двомісячний строк із дня набрання чинності цією постановою розробити план дій щодо організації безперервної роботи із запасами готівки на зберіганні в умовах настання непередбачуваних обставин та/або надзвичайних ситуацій та погодити його з Національним банком України.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім абзацу третього підпункту 4 пункту 1, абзаців сьомого та восьмого підпункту 1 пункту 8, підпункту 7 пункту 9, підпункту 1 пункту 10 Змін до Положення, які набирають чинності з 01 січня 2019 року.

Голова

Я.В. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
23 жовтня 2018 року № 112

ЗМІНИ
до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків

1. У розділі I:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Це Положення встановлює:

1) умови передавання Національним банком власних запасів готівки в національній валюті на зберігання до уповноважених банків під забезпечення;

2) умови зберігання переданих запасів готівки Національного банку в національній валюті уповноваженими банками;

3) проведення Національним банком та уповноваженим банком ревізій запасів готівки на зберіганні та готівки операційної каси в національній валюті уповноваженого банку, що зберігається разом із запасами готівки на зберіганні у власних або орендованих сховищах та/або у власних сейфах, що використовуються для зберігання готівки (далі - сховища).";

2) у пункті 4:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) договір про зберігання запасів готівки Національного банку України (далі - договір про зберігання) - домовленість у письмовій формі між Національним банком та уповноваженим банком про передавання на зберігання до уповноваженого банку запасів готівки Національного банку, зменшення запасів готівки на зберіганні, збільшення запасів готівки на зберіганні (ураховуючи готівку, що підлягає перерахуванню), підкріплення запасів готівки на зберіганні, вивезення із запасів готівки на зберіганні придатної та не придатної до обігу готівки відповідно до вимог цього Положення;";

абзац другий підпункту 4 виключити;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) система автоматизації - програмно-технологічний комплекс автоматизації готівкового обігу та система автоматизації депозитарію Національного банку;";

3) у підпункті 1 пункту 5 слово "технічний" виключити;

4) пункти 6, 7, 11 та 14 викласти в такій редакції:

"6. Національний банк визначає та затверджує ліміт запасів готівки на зберіганні в розрізі сховищ у регіонах уповноваженого банку. Початок дії ліміту запасів готівки на зберіганні - день після закінчення п'яти робочих днів із дня набрання чинності змінами до договору про зберігання. У разі продовження дії договору про зберігання ліміт запасів готівки на зберіганні за потреби може змінюватися за заявкою уповноваженого банку.

7. Національний банк укладає з уповноваженим банком договори про зберігання, у яких обумовлюються права, обов'язки, зобов'язання та відповідальність сторін, забезпечення зобов'язань.";

"11. Договір про зберігання запасів готівки Національного банку України (додаток 1) підписує голова правління уповноваженого банку, який діє на підставі Статуту, або уповноважена головою правління уповноваженого банку особа, яка діє на підставі нотаріально засвідченої довіреності.

Документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення, підписуються від імені уповноваженого банку особою, повноваження якої оформляються в порядку, визначеному законодавством, із попереднім наданням до Національного банку копій довіреності та наказу про призначення осіб на посаду для підтвердження цих повноважень та/або рішення компетентного органу уповноваженого банку, інших документів, що підтверджують правомочність підписантів уповноваженого банку щодо договорів про зберігання.

Уповноважений банк надає Національному банку список осіб, уповноважених на підписання всіх документів за договором про зберігання (заявок щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання, заявок на підкріплення/вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні, заявок на зменшення/збільшення запасів готівки на зберігання, інших документів, які надаються уповноваженими банками на виконання вимог цього Положення) із зазначенням переліку обмежень на укладання правочинів по кожній особі [інформація щодо повноважень підписантів документів уповноваженого банку (додаток 2), оформлені в установленому законодавством України порядку документи, що підтверджують повноваження уповноважених осіб, показники фінансової звітності]. Інформація щодо повноважень підписантів документів уповноваженого банку, показники фінансової звітності та документи, що підтверджують повноваження осіб, підлягають постійному оновленню для Національного банку в разі їх зміни.

Національний банк під час перевірки обмежень на укладання правочинів з надання в забезпечення зобов'язань за договорами про зберігання державних облігацій України враховує їх справедливу вартість на дату надання банком заявки щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання. Уповноважений банк за умови невиконання пункту 11 розділу I цього Положення не має можливості створити заявку щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання за допомогою системи автоматизації.

Блокування повноважень відбувається автоматично в разі закінчення строку повноважень, наданих уповноваженій особі довіреністю або наказом.

Документи, що подаються за допомогою системи автоматизації, підписуються електронним цифровим підписом уповноваженої особи уповноваженого банку з попереднім наданням до Національного банку копій документів, що підтверджують її повноваження, крім документів щодо виконання депозитарних операцій, порядок надання яких установлюється нормативно-правовим актом Національного банку про депозитарну діяльність Національного банку.";

"14. Уповноважений банк надсилає сумнівні щодо справжності і платіжності банкноти (монети) національної валюти до Департаменту грошового обігу Національного банку для проведення їх дослідження.";

5) абзац шостий пункту 15 викласти в такій редакції:

"Бригада інкасаторів несе матеріальну відповідальність, якщо під час отримання відповідальними особами сховища готівки від інкасаторів виявлена недостача в пошкоджених касетах (мішках), мішечках, блоках (пакетах) із роликами, у пачках із пошкодженою упаковкою, що зберігалися в пошкодженій касеті (мішку).";

6) доповнити розділ після пункту 16 двома новими пунктами 16-1 та 16-2 такого змісту:

"16-1. Уповноважений банк має розробити план дій щодо безперервної організації роботи із запасами готівки на зберіганні в умовах настання непередбачуваних обставин та/або надзвичайних ситуацій (далі - План) та погодити його з Національним банком.

Уповноважений банк має здійснювати періодичне тестування Плану та оновлення за результатами тестування (не рідше одного разу на рік).

16-2. Уповноважений банк, Національний банк у разі виникнення нестандартної ситуації щодо роботи системи автоматизації має забезпечити виконання операцій відповідно до вимог Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 22 липня 2014 року № 435 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 24 червня 2016 року № 349), з оформленням/обробленням документів у ручному режимі (за потреби) з наступним відображенням у бухгалтерському обліку після відновлення роботи систем автоматизації.".

2. Розділ II після пункту 18 доповнити новим пунктом 18-1 такого змісту:

"18-1. Національний банк має право передавати уповноваженому банку на підставі рішення Правління Національного банку нерухоме майно, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком, для використання за цільовим призначенням під час забезпечення готівково-грошового обігу.

До нерухомого майна, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління інших державних органів або в комунальну власність і за цільовим призначенням використовуватиметься уповноваженим банком для забезпечення готівково-грошового обігу, належать приміщення касового вузла, визначені пунктом 46 розділу V Правил з організації захисту приміщень банків в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року № 63 (зі змінами), а також приміщення, що розташовані поза межами касового вузла, призначені для розміщення працівників, які здійснюють процеси/функції забезпечення роботи із запасами готівки на зберіганні (підрозділів інформаційного та юридичного супроводження, економістів, безпеки, обслуговуючого персоналу), а також транспортних засобів, що здійснюють транспортування готівки.".

3. У розділі III:

1) у пункті 23 слово та цифри "додаток 12" замінити словом та цифрою "додаток 3";

2) у пункті 25 слова "в односторонньому порядку" замінити словами "на підставі звернення уповноваженого банку".

4. У розділі IV:

1) пункт 26 викласти в такій редакції:

"26. Уповноважений банк подає до 11.00 засобами системи автоматизації заявку щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання (додаток 4), в якій зазначаються кількість та характеристика наданих державних облігацій України (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, номінальна вартість із зазначенням валюти розміщення, справедлива вартість, дата погашення).

Заявки щодо забезпечення зобов'язань за договором про зберігання, які надані після 11.00, приймаються до розгляду Національним банком наступного робочого дня.";

2) пункт 28 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Розпорядження про блокування/доблокування державних облігацій України надаються в день надання повідомлення про задоволення заявки.";

3) пункт 30 виключити.

5. У розділі V:

1) пункти 31, 33 викласти в такій редакції:

"31. Уповноважений банк, ураховуючи фактичну наявність банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні, складає в межах установлених лімітів запасів готівки на зберіганні заявки на підкріплення/вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні* (додаток 6) по кожному сховищу в регіонах. Заявки формуються за кожним індексом окремо в розрізі номіналів і сум із зазначенням кількості касет (мішків), що використовуватимуться для перевезення банкнот, та засвідчуються електронним цифровим підписом уповноваженої особи уповноваженого банку.

Уповноважений банк перед формуванням заявок попередньо (засобами електронного зв'язку) узгоджує інформацію щодо індексів, номіналів та сум із Національним банком, де планує здійснити підкріплення запасів готівки.

Заявки на підкріплення запасів готівки на зберіганні або на вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні на наступний день (дні) надаються напередодні до 15.00 (у разі наявності обґрунтування до 16.00), у п'ятницю та передсвяткові дні - до 14.00.";

"33. Національний банк за допомогою системи автоматизації надає дозволи (додаток 7) уповноваженому банку на підкріплення запасів готівки на зберіганні або вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні по кожному сховищу в регіонах, а також за кожним індексом окремо в розрізі номіналів і сум із зазначенням кількості касет (мішків), що використовуватимуться для перевезення банкнот, до 17.00 (час надання може бути продовжено до 18.00), у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16.00.";

2) доповнити розділ після пункту 33 новим пунктом 33-1 такого змісту:

"33-1. Уповноважений банк, якщо немає потреби в підкріпленні (вивезенні надлишків) запасів готівки на зберіганні або у зв'язку з суттєвою зміною ситуації в регіоні та значними ризиками щодо проведення операцій з перевезення готівки, надає Національному банку листи з обґрунтуванням необхідності анулювання наданих дозволів на повну суму (суму залишку) за кожним із дозволів.

Національний банк розглядає листи та надає уповноваженому банку анульований дозвіл (додаток 8) за допомогою системи автоматизації.

Національний банк у разі необхідності самостійно ініціює анулювання невиконаних або частково виконаних дозволів на підставі розпорядчих актів Національного банку.";

3) пункт 35 викласти в такій редакції:

"35. Відповідальні особи сховища уповноваженого банку приймають банкноти і монети до запасів готівки на зберіганні від бригади інкасаторів та перевіряють доставлену готівку за кількістю місць, цілісністю касет, мішків, мішечків, наявністю і цілісністю ярликів та пломб, їх відповідністю даним опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться (далі - опис цінностей).

Відповідальні особи сховища перевіряють і приймають за кількістю пачок, корінців та за написами на накладках банкноти, доставлені в мішках.

Відповідальні особи сховища приймають обігові та розмінні монети за мішечками або блоками (пакетами) з роликами з перевіркою правильності і цілісності упаковки, наявності на ярликах мішечків, етикетках блоків (пакетів) відповідних реквізитів, цілісності та чіткості відбитків пломбірів на пломбах мішечків.";

4) пункт 43 викласти в такій редакції:

"43. Уповноважений банк надсилає Національному банку в день зарахування банкнот і монет до запасів готівки на зберіганні за допомогою системи автоматизації підтвердження (додаток 9), у якому зазначає дату і номер виконаного дозволу, підписане електронним цифровим підписом уповноваженої особи уповноваженого банку до 17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16.00.

Уповноважений банк надсилає Національному банку в день відправлення банкнот і монет із запасів готівки на зберіганні за допомогою системи автоматизації повідомлення (додаток 9), в якому зазначає дату і номер виконаного дозволу, підписане електронним цифровим підписом уповноваженої особи уповноваженого банку до 15.00, а в п'ятницю та передсвяткові дні до 14.00.".

6. У розділі VI:

1) пункт 44 викласти в такій редакції:

"44. Уповноважений банк веде облік операцій із запасами готівки на зберіганні за індексами і номіналами.

Банкноти і монети обліковуються за такими індексами:

1) "21" - емісійні та придатні банкноти зразків 2003 - 2007 років;

2) "22" - зношені банкноти зразків до 2007 року;

3) "24" - значно зношені, з дефектом виробника банкноти зразків до 2007 року;

4) "29" - придатні та емісійні банкноти зразків 2003 - 2007 років, що підлягають перерахуванню;

5) "41" - емісійні та придатні банкноти зразка 2014 і наступних років випуску;

6) "42" - зношені банкноти зразка 2014 та наступних років випуску;

7) "44" - значно зношені, з дефектом виробника банкноти зразка 2014 та наступних років випуску;

8) "49" - придатні та емісійні банкноти зразка 2014 і наступних років випуску, що підлягають перерахуванню;

9) "5" - придатні розмінні, обігові монети (уключаючи пам'ятні монети звичайної якості) зразка до 2018 року;

10) "6" - зношені розмінні, обігові монети (уключаючи пошкоджені пам'ятні монети звичайної якості) та з дефектом виробника зразка до 2018 року;

11) "10" - розмінні, обігові монети, уключаючи пошкоджені пам'ятні монети звичайної якості, що підлягають перерахуванню;

12) "45" - обігові монети зразка 2018 та наступних років випуску;

13) "46" - зношені обігові монети і з дефектом виробника зразка 2018 та наступних років випуску;

14) "50" - обігові монети зразка 2018 та наступних років випуску, що підлягають перерахуванню.";

2) абзац другий пункту 45 викласти в такій редакції:

"Уповноважені банки щодня надсилають Національному банку інформацію про залишки банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні в розрізі сховищ у регіонах, а також індексів, номіналів та сум за кожним сховищем за допомогою засобів системи автоматизації до 17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16.00.";

3) доповнити розділ після пункту 47 новим пунктом 47-1 такого змісту:

"47-1. Уповноважений банк підшиває відомості залишків банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні в окремі папки з формуванням за місяцями. Відповідальність за зберігання відомостей залишків банкнот і монет у запасах готівки покладається на одного з відповідальних осіб сховища. Після проведення ревізії цінностей станом на 01 січня кожного календарного року відомості залишків банкнот і монет у запасах готівки за попередній рік передаються в архів уповноваженого банку.".

7. У розділі VII:

1) пункт 48 викласти в такій редакції:

"48. Уповноважений банк зобов'язаний зберігати запаси готівки на зберіганні у визначених ним сховищах, що розташовані в регіоні, з урахуванням логістичних можливостей обслуговування цього та сусідніх регіонів готівкою.

Уповноважений банк зберігає запаси готівки на зберіганні у сховищі окремо від готівки операційної каси та інших цінностей уповноваженого банку (у касетах на підлозі, на піддонах, без касет - на стелажах, окремих полицях, візках, шафах).";

2) пункт 49 доповнити новим абзацом такого змісту:

"банкноти і монети, що підлягають перерахуванню.";

3) у першому реченні пункту 51 слова "обладнані дверима," виключити.

8. У розділі VIII:

1) пункти 57, 58, 60 викласти в такій редакції:

"57. Уповноважений банк для підкріплення операційної каси придатною до обігу готівкою та вкладання придатної (прийнятої від банків, що підлягає перерахуванню) та не придатної до обігу готівки відповідно до договору про зберігання надсилає за допомогою системи автоматизації заявки на зменшення/збільшення запасів готівки на зберіганні* (додаток 12) по кожному сховищу в регіонах, а також за кожним індексом окремо в розрізі номіналів і сум, із зазначенням кількості касет (мішків) для банкнот, до 15.00 (у разі наявності обґрунтування до 16.00) у день здійснення операції.

Уповноважений банк водночас із заявкою на зменшення запасів готівки на зберіганні перераховує кошти за готівку на відповідні рахунки Національного банку до 15.00 (у разі наявності обґрунтування до 16.00) у день здійснення операції.

58. Національний банк розглядає заявки на збільшення/зменшення запасів готівки на зберіганні, ураховуючи інформацію щодо наданого забезпечення, або доблокування, отримання коштів за готівку, фактичних залишків банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні та визначає необхідні обсяги готівки і надає уповноваженому банку дозволи на зменшення/збільшення запасів готівки на зберіганні* (додаток 13) по кожному сховищу в регіонах, а також за кожним індексом окремо в розрізі номіналів і сум, із зазначенням кількості касет (мішків) для банкнот.

Національний банк надсилає дозволи уповноваженому банку до 16.30 за допомогою системи автоматизації.

Національний банк здійснює перерахування коштів на суму вкладеної готівки до запасів готівки на зберіганні уповноваженому банку до 18.00, у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16.30.";

"60. Уповноважений банк зараховує прийняту ним від банків готівку, що підлягає перерахуванню, до запасів готівки на зберіганні на відповідні індекси на підставі дозволу Національного банку. Уповноважений банк зобов'язаний перерахувати готівку, що підлягає перерахуванню, протягом 10 робочих днів із дня надання Національним банком дозволу та упакувати її відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань ведення касових операцій банками в Україні. Уповноважений банк за результатами перерахування банкнот і монет здійснює формування відомості про результати перерахування готівки (додаток 14) за кожним дозволом окремо на відповідні індекси по кожному сховищу в регіонах та надає за допомогою системи автоматизації до 15.00 (у разі наявності обґрунтування до 16.00) у день здійснення операції.

Національний банк у разі вивезення запасів готівки на зберіганні від уповноваженого банку згідно з пунктом 12 розділу I цього Положення перераховує насамперед готівку, що підлягає перерахуванню. Уповноважений банк несе відповідальність за недостачі, неплатіжні та підроблені банкноти (монети), виявлені в упаковці інших банків.".

9. У розділі IX:

1) підпункти 1 та 2 пункту 63 викласти в такій редакції:

"1) за розпорядчим актом Національного банку;

2) за розпорядженням (наказом) уповноваженого банку / філії банку не менше ніж один раз на квартал (крім випадків, коли була проведена ревізія в разі зміни відповідальних осіб сховища) станом на 01 січня кожного календарного року з попереднім інформуванням Національного банку.";

2) у пункті 64 слово "розпорядження" замінити відповідно словами "розпорядчого акта", "розпорядчий акт";

3) перше речення пункту 65 викласти в такій редакції:

"65. Ревізію банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні (далі - ревізія) проводить комісія, що призначається згідно з розпорядженням (наказом) уповноваженого банку / філії банку, за вказівкою якого проводиться ревізія, або за розпорядчим актом Національного банку.";

4) у першому реченні пункту 68 слово "розпорядженням" замінити словами "розпорядчим актом";

5) пункт 76 виключити;

6) пункти 77, 78 викласти в такій редакції:

"77. Комісія за результатами проведеної ревізії цінностей складає акт про ревізію (додаток 15) за підписами всіх членів комісії, відповідальних осіб сховища і керівника відокремленого підрозділу уповноваженого банку.

78. Уповноважений банк зобов'язаний надіслати протягом п'яти робочих днів після закінчення ревізії засобами захищеного зв'язку Національному банку один примірник акта про ревізію, яка проводилася за розпорядженням (наказом) уповноваженого банку / філії банку, крім актів про ревізію в разі зміни відповідальних осіб сховища.";

7) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"79. Уповноважений банк уживає заходів щодо усунення порушень умов зберігання запасів готівки на зберіганні, виявлених у підрозділі уповноваженого банку вперше під час ревізії за розпорядчим актом Національного банку. У разі повторного допущення порушення цим підрозділом умов зберігання запасів готівки на зберіганні уповноважений банк сплачує штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом п'яти робочих днів із дня отримання акта про ревізію.".

10. У додатках до Положення:

1) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається;

2) після додатка 1 доповнити Положення двома новими додатками 2 і 3, що додаються.

У зв'язку з цим додатки 2-12 уважати відповідно додатками 4-14;

3) додатки 6, 7 викласти в новій редакції, що додається;

4) після додатка 7 доповнити Положення новим додатком 8, що додається.

У зв'язку з цим додатки 8-14 уважати відповідно додатками 9-15;

5) додатки 9, 10, 12, 13 викласти в новій редакції, що додається;

6) після додатка 13 доповнити Положення новим додатком 14, що додається.

У зв'язку з цим додатки 14, 15 уважати відповідно додатками 15, 16;

7) таблицю додатка 15 викласти в такій редакції:

Номер рахунку (індекс, номінал)

Сума за даними відомостей та книг обліку

Сума за даними бухгалтерського обліку банку

Сума за даними бухгалтерського обліку Національного банку*

Фактична наявність за накладками та ярликами

Результат

Сума перерахування

Результат поаркушного (за кружками) перерахування

надлишки

недостачі

надлишки

недостачі

сумнівні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Національна валюта

Усього за індексом:

Усього за індексом:

Разом

8) додаток 16 виключити.

11. У тексті Положення посилання на додатки 2-5 уважати відповідно посиланнями на додатки 4-7, посилання на додатки 6-10 уважати відповідно посиланнями на додатки 9-13, посилання на додаток 11 уважати посиланням на додаток 15.

Директор Департаменту
грошового обігу


В.П. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Національного банку УкраїниС.В. ХолодДодаток 1
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання
до уповноважених банків
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
23.10.2018 № 112)
(пункт 11 розділу I)

ДОГОВІР
про зберігання запасів готівки Національного банку України


Додаток 2
Положення про передавання
запасів готівки на зберігання
до уповноважених банків
(пункт 11 розділу I)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо повноважень підписантів документів уповноваженого банку


Додаток 3
Положення про передавання
запасів готівки на зберігання
до уповноважених банків
(пункт 23 розділу III)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про приведення обсягу заблокованих державних облігацій України до ліміту запасів готівки на зберіганні


Додаток 6
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання
до уповноважених банків
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
23.10.2018 № 112)
(пункт 31 розділу V)

ЗАЯВКА
на підкріплення/вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні


Додаток 7
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання
до уповноважених банків
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
23.10.2018 № 112)
(пункт 33 розділу V)

ДОЗВІЛ


Додаток 8
Положення про передавання
запасів готівки на зберігання
до уповноважених банків
(пункт 33-1 розділу V)

АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛУ


Додаток 9
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання
до уповноважених банків
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
23.10.2018 № 112)
(пункт 43 розділу V)

ПІДТВЕРДЖЕННЯ (ПОВІДОМЛЕННЯ)
згідно з дозволом Департаменту грошового обігу


Додаток 10
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання
до уповноважених банків
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
23.10.2018 № 112)
(пункт 45 розділу VI)

ВІДОМІСТЬ
залишків банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні за позабалансовим рахунком


Додаток 12
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання
до уповноважених банків
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
23.10.2018 № 112)
(пункт 57 розділу VIII)

ЗАЯВКА
на зменшення/збільшення запасів готівки на зберіганні


Додаток 13
до Положення про передавання
запасів готівки на зберігання
до уповноважених банків
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
23.10.2018 № 112)
(пункт 58 розділу VIII)

ДОЗВІЛ
на зменшення/збільшення запасів готівки на зберіганні


Додаток 14
Положення про передавання
запасів готівки на зберігання
до уповноважених банків
(пункт 60 розділу VIII)

ВІДОМІСТЬ
про результати перерахування готівкивгору