Документ v0086500-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.09.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.09.2017. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

01.09.2017  № 86

Про внесення Змін до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення порядку зберігання банками України запасів готівки Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07 грудня 2016 року № 408, такі зміни:

1) пункт 11 розділу І викласти в такій редакції:

"11. Договір про зберігання запасів готівки Національного банку України (додаток 1) підписує голова правління уповноваженого банку, який діє на підставі Статуту, або уповноважена головою правління уповноваженого банку особа, яка діє на підставі нотаріально засвідченої довіреності.

Усі документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення, підписуються від імені уповноваженого банку особою, повноваження якої оформляються в порядку, визначеному законодавством, із попереднім наданням до Департаменту грошового обігу копій відповідних документів (довіреності або наказу) для підтвердження цих повноважень.

Документи, що подаються за допомогою системи автоматизації, надсилаються з використанням електронного цифрового підпису уповноваженої особи уповноваженого банку з попереднім наданням до Департаменту грошового обігу копій відповідних документів, що підтверджують її повноваження, крім документів щодо виконання депозитарних операцій, порядок надання яких установлюється нормативно-правовим актом Національного банку про депозитарну діяльність Національного банку.";

2) в абзаці другому пункту 31 та пункті 43 розділу V слова "керівника і головного бухгалтера або осіб, які виконують їх обов'язки" замінити словами "уповноваженої особи уповноваженого банку";

3) пункт 44 розділу VI викласти в такій редакції:

"44. Облік операцій із запасами готівки на зберіганні уповноважений банк веде за індексами і номіналами.

Банкноти обліковуються за такими індексами:

"21" - емісійні та придатні банкноти зразків 2003 - 2007 років;

"22"- зношені банкноти зразків до 2007 року;

"24" - значно зношені, з дефектом виробника банкноти зразків до 2007 року;

"41" - емісійні та придатні банкноти зразка 2014 та наступних років випуску;

"42" - зношені банкноти зразка 2014 та наступних років випуску;

"44" - значно зношені, з дефектом виробника банкноти зразка 2014 та наступних років випуску.

Монети обліковуються за такими індексами:

"5" - придатні розмінні, обігові монети, уключаючи пам'ятні монети звичайної якості;

"6" - зношені розмінні, обігові монети, уключаючи пошкоджені пам'ятні монети звичайної якості та з дефектом виробника.";

4) у додатках до Положення:

преамбулу додатка 1 після слова "Статуту" доповнити словами "(або уповноважена головою правління уповноваженого банку особа, яка діє на підставі нотаріально засвідченої довіреності)";

у додатках 2, 4, 6, 10:

слово "Керівник" замінити словами "Уповноважена особа";

слова

"

Головний бухгалтер
уповноваженого банку

_______
(підпис) 

___________________
(ініціали, прізвище)

"

виключти;

у назві додатка 7 цифри "9818" виключити.

2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В. о. Голови

Я.В. Смолійвгору