Документ v0084500-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.09.2017. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

31.08.2017  № 84

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67, 73, 74 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення застосування Національним банком України заходів впливу та узгодження окремих вимог Положення про застосування Національним банком України заходів впливу з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України з питань визначення кредитного ризику Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В. о. Голови

Я.В. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
31.08.2017  № 84

ЗМІНИ
до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

1. Абзаци десятий та одинадцятий пункту 5.1 глави 5 розділу І викласти в такій редакції:

"надання банку Національним банком кредиту для підтримки ліквідності (за винятком кредиту, наданого за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи);

наявність у банку кредиту для підтримки ліквідності, отриманого від Національного банку (за винятком кредиту, наданого за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи, строк погашення якого не настав);".

2. У розділі II:

1) у пункті 1.3 глави 1:

в абзаці першому слова "або недоліки" замінити словом ", недоліки";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"і) усунення порушень вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації управління ризиками інформаційної безпеки.";

2) у главі 2:

абзац другий пункту 2.2 виключити;

в абзаці третьому пункту 2.5 слова ", графіки зменшення негативно класифікованих активів" виключити;

3) пункт 5.1 глави 5 викласти в такій редакції:

"5.1. Національний банк має право встановити підвищені економічні нормативи шляхом підвищення вимог щодо мінімальних значень нормативів капіталу та/або нормативів кредитного ризику для банку, що здійснює ризикову діяльність, а також, якщо визначений банком сукупний розмір кредитного ризику за активними банківськими операціями на 15 і більше відсотків менший, ніж сукупний розмір кредитного ризику за активними банківськими операціями, визначений згідно з нормативно-правовими актами Національного банку з питань визначення розміру кредитного ризику.";

4) у главі 7:

абзац перший пункту 7.5 викласти в такій редакції:

"7.5. Національний банк у разі порушення банком більше двох разів протягом місяця нормативу миттєвої ліквідності (Н4) має право прийняти рішення про обмеження операцій у вигляді встановлення вимог щодо:";

в абзаці другому пункту 7.7 цифри "3.4" замінити цифрами "3.7";

в абзаці першому пункту 7.15 цифри та слова "7.13 - 7.15 цієї глави" замінити цифрами та словами "7.12 - 7.14 глави 7 розділу II цього Положення";

в абзаці другому пункту 7.18 цифри та слова "7.18 цієї глави" замінити цифрами та словами "7.17 глави 7 розділу II цього Положення";

в абзаці першому пункту 7.19 цифри та слова "7.18 цієї глави" замінити цифрами та словами "7.17 глави 7 розділу II цього Положення";

5) абзац другий пункту 8.1 глави 8 виключити;

6) у главі 9:

в абзаці четвертому пункту 9.7 слова "не підтверджена чи" виключити;

абзац перший пункту 9.8 після слів "Національному банку," доповнити словами "а саме:";

у пункті 9.20:

абзаци перший, восьмий та дев'ятий викласти в такій редакції:

"9.20. Штраф за порушення банками вимог законодавства з питань фінансового моніторингу накладається на банк у розмірі не більше ніж 400000 гривень за кожний вид порушення, а саме за:";

"Штраф у розмірі не більше ніж 17000 гривень накладається Національним банком за неподання/несвоєчасне подання/подання недостовірної статистичної звітності з питань фінансового моніторингу.

Штраф у розмірі не більше ніж 50000 гривень накладається Національним банком за порушення інших вимог, визначених законодавством з питань фінансового моніторингу та не зазначених у підпунктах 1 - 6 пункту 9.20 глави 9 розділу II цього Положення.";

пункт після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

"Штраф у розмірі до 8000000 гривень включно, але не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку, накладається Національним банком у разі виявлення порушень банком з усіх/більшості питань його діяльності у сфері фінансового моніторингу, що підлягали виїзній перевірці з питань фінансового моніторингу, та якщо рівень управління ризиками банку в частині здійснення достатніх заходів для дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу за результатами виїзної перевірки оцінений як недостатній (незадовільний).".

У зв'язку з цим абзаци десятий, одинадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим, дванадцятим;

в абзаці одинадцятому слова "або виявлення порушення" замінити словами "та/або виявлення порушень";

пункт 9.21 викласти в такій редакції:

"9.21. Штраф у розмірі не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку накладається Національним банком за:

1) здійснення банком ризикової діяльності;

2) відображення в бухгалтерському обліку операцій, договорів, які не мають документального підтвердження, або операцій, проведених на підставі неукладених договорів.";

у пункті 9.27:

в абзаці першому слова "виходячи з" замінити словами "з урахуванням";

абзац другий викласти в такій редакції:

"У разі вчинення банком двох або більше видів порушень вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та/або здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу загальна сума штрафу не може перевищувати одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку на день вчинення останнього з виявлених порушень, за яке накладається штраф/день здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу/останній день виявленого періоду здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Розрахунок суми штрафу в такому разі (за винятком випадку, передбаченого абзацом десятим пункту 9.20 глави 9 розділу II цього Положення) здійснюється шляхом додавання розмірів штрафів за кожний вид порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, визначений пунктом 9.20 глави 9 розділу II цього Положення, та за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.";

в абзаці другому пункту 9.28 цифри "18" замінити цифрою "4";

7) пункт 13.3 глави 13 викласти в такій редакції:

"13.3. Із дня прийняття Фондом гарантування рішення про призначення уповноваженої особи Фонду гарантування припиняють дію рішення Національного банку про застосування до банку заходів впливу, прийняті до дня прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних/відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку, не виконані банком або строк дії яких припадає на період дії тимчасової адміністрації/ліквідації (крім штрафів).".

Директор Департаменту методології

Н.В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови Національного банку УкраїниК.В. Рожковавгору