Документ v0062500-18, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

07.06.2018  № 62

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

Про затвердження Змін до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", розділів II та III Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2007 року № 496, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2008 року за № 74/14765 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома уповноважених банків, небанківських фінансових установ та національного оператора поштового зв'язку (далі - банки) інформацію про прийняття цієї постанови, а банкам - до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я.В. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра інфраструктури УкраїниЮ. Лавренюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку
07.06.2018 № 62

ЗМІНИ
до Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні

1. У главі 1:

1) у пункті 1.3:

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

"платіжне доручення або заяву на переказ готівки, або документ відповідної платіжної системи на відправлення переказу (оригінал документа);

паспорт або документ, що його замінює (за винятком випадків, коли фізична особа подає документи для здійснення переказу за допомогою систем дистанційного обслуговування);";

перше речення абзацу шостого викласти в такій редакції: "Допускається подання підтвердних документів, роздрукованих/отриманих із мережі Інтернет, та/або електронних копій документів з оригіналів підтвердних документів на паперових носіях інформації та з підтвердних документів, роздрукованих/отриманих із мережі Інтернет, у разі здійснення переказів за межі України за операціями, зазначеними в підпунктах "а" - "е", "ж", "и", "к" пункту 1.2 глави 1 цих Правил.";

доповнити пункт після абзацу шостого трьома новими абзацами сьомим - дев'ятим такого змісту:

"Електронні копії підтвердних документів створюються фізичною особою-резидентом та засвідчуються її електронним підписом відповідно до порядку, що передбачений у внутрішніх документах банку, розроблених згідно з вимогами Положення про застосування електронного підпису в банківській системі України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 серпня 2017 року № 78.

Фізичні особи-резиденти мають право подавати документи для здійснення переказу з поточного рахунку в іноземній валюті особисто або з використанням систем дистанційного обслуговування (з урахуванням вимог, викладених у пункті 2.1 глави 2 цих Правил).

Підставою для використання клієнтом систем дистанційного обслуговування є договір банківського рахунку або окремий договір між банком та фізичною особою-резидентом. У договорі обов'язково повинні бути визначені умови та порядок (процедура) визнання суб'єктами електронної взаємодії правочинів у вигляді електронних документів із використанням електронного підпису.";

2) пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Банк під час здійснення переказів фізичними особами-резидентами на підставі електронних копій підтвердних документів виконує:

процедуру перевірки електронного підпису на електронній копії підтвердних документів під час приймання копії документа в електронній формі;

перевірку цілісності, достовірності та авторства копії поданого підтвердного документа, який підписаний електронним підписом клієнта.

Банк під час здійснення переказів фізичними особами-резидентами на підставі оригіналів підтвердних документів на паперових носіях інформації забезпечує створення копій у паперовій/електронній формі, що засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку/електронним цифровим підписом уповноваженого працівника банку, прирівняним до власноручного підпису, як такі, що відповідають оригіналу, та залишаються на зберіганні в банку.

Банк під час здійснення переказів фізичними особами-нерезидентами забезпечує проставляння відмітки на оригіналах підтвердних документів, яка повинна містити дату здійснення переказу, суму перерахованої іноземної валюти, підпис уповноваженого працівника банку та відбиток його особистого штампа. Копії в паперовій/електронній формі з оригіналів документів, на яких зроблена зазначена відмітка, засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку/електронним цифровим підписом уповноваженого працівника банку, прирівняним до власноручного підпису, та зберігаються в банку.";

3) пункт 1.7 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Переказ, що ініційований платником за межами України в іноземній валюті за допомогою міжнародної платіжної системи, за дорученням ініціатора переказу може бути виплачений фізичній особі/зарахований на поточний рахунок отримувача (фізичної, юридичної особи, фізичної особи-підприємця) у національній валюті (за умови згоди платника щодо курсу перерахунку валют у міжнародній платіжній системі).

Переказ, що ініційований платником за межами України в іноземній валюті в межах обміну переказами між національним оператором поштового зв'язку та його іноземними контрагентами (операторами поштового зв'язку, що є членами Всесвітнього поштового союзу, або контрагентами, з якими укладений договір про обмін переказами), може бути виплачений національним оператором поштового зв'язку фізичній особі в національній валюті за курсом перерахунку валют, що діє на день реєстрації такого переказу в платіжній системі національного оператора.";

4) доповнити главу після пункту 1.9 новим пунктом 1.10 такого змісту:

"1.10. Переказ фізичною особою-резидентом і нерезидентом за межі України в іноземній валюті може бути ініційований через банк, що є учасником міжнародної платіжної системи, у національній валюті.

Банк, який приймає від платника/списує з його поточного рахунку суму коштів у національній валюті в готівковій/безготівковій формі для здійснення переказу в іноземній валюті за межі України, зобов'язаний ознайомити платника з інформацією щодо курсу перерахунку валют у міжнародній платіжній системі та сукупної вартості послуги на час ініціювання переказу коштів.

Переказ фізичною особою-резидентом і нерезидентом за межі України в іноземній валюті може бути ініційований у національній валюті через національного оператора поштового зв'язку, що є членом Всесвітнього поштового союзу.

Національний оператор поштового зв'язку, який приймає суму коштів від платника в національній валюті в готівковій/безготівковій формі для здійснення переказу в іноземній валюті за межі України в межах обміну переказами між національним оператором поштового зв'язку та його іноземними контрагентами (операторами поштового зв'язку, що є членами Всесвітнього поштового союзу, або контрагентами, з якими укладений договір про обмін переказами), зобов'язаний ознайомити платника з умовами здійснення такого переказу (з інформацією про курс перерахунку валют, сукупну вартість послуги на час ініціювання переказу коштів).".

У зв'язку з цим пункт 1.10 уважати пунктом 1.11.

2. Пункт 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.1. Відповідно до вимог цих Правил фізичні особи-резиденти можуть здійснювати за межі України перекази іноземної валюти:

у сумі, що в еквіваленті не перевищує 15000 гривень в один операційний (робочий) день, - з поточного рахунку в іноземній валюті або без його відкриття (на бажання клієнта) без підтвердних документів. Фізичні особи-резиденти можуть здійснювати такі перекази з використанням систем дистанційного обслуговування;

у сумі, що в еквіваленті перевищує 15000 гривень в один операційний день, - виключно з поточного рахунку в іноземній валюті на підставі підтвердних документів. Фізичні особи-резиденти можуть здійснювати перекази за операціями, зазначеними в підпунктах "а" - "е", "ж", "и", "к" пункту 1.2 глави 1 цих Правил, з використанням систем дистанційного обслуговування.".

Директор Департаменту
відкритих ринків


С.В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України
О.Є. Чурійвгору