Документ v0043500-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.04.2018. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.04.2018  № 43

Про затвердження Змін до Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", частини другої статті 7 та статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", статті 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 вересня 2016 року № 388, що додаються.

2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.) після офіційного опублікування довести до відома небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій Національного банку України (крім операторів поштового зв'язку), інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я.В. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

В.о. Голови Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
І.Б. ЧеркаськийО. Максимчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17.04.2018 № 43

ЗМІНИ
до Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів

1. У розділі VII:

1) пункти 70, 72 викласти в такій редакції:

"70. Призначення відповідального працівника небанківської фінансової установи здійснюється за погодженням з Національним банком.";

"72. Небанківська фінансова установа призначає на посаду відповідального працівника небанківської фінансової установи особу, яка відповідає таким вимогам:

1) має бездоганну ділову репутацію;

2) має повну вищу економічну, юридичну освіту або освіту в галузі управління;

3) має стаж роботи за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше ніж три роки або стаж роботи на посаді керівника небанківської фінансової установи за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше одного року;

4) знає законодавство України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму та міжнародні стандарти в цій сфері;

5) володіє навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів.";

2) доповнити розділ після пункту 72 чотирма новими пунктами 72-1, 72-2, 72-3, 72-4 такого змісту:

"72-1. Відповідальний працівник призначається за посадою на рівні керівництва установи, що передбачає здійснення функцій управління окремими (окремим) підрозділами (підрозділом) небанківської фінансової установи.

Відповідальним працівником небанківської фінансової установи не може бути голова виконавчого органу (якщо виконавчий орган колегіальний), директор (президент) (якщо виконавчий орган одноосібний) або інша посадова особа, яка здійснює керівництво та управління суб'єктом господарювання відповідно до законодавства та установчих документів.

72-2. Відповідальний працівник небанківської фінансової установи повинен працювати в небанківській фінансовій установі за основним місцем роботи.

72-3. Ділова репутація відповідального працівника повинна відповідати вимогам, установленим в пункті 2.8 Положення № 25, та не є бездоганною у випадках, визначених в пункті 37 розділу V Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2017 року № 80 (далі - Положення № 80).

Додатково до випадків, визначених пунктом 37 розділу V Положення № 80, ділова репутація відповідального працівника не є бездоганною, якщо кандидат:

1) обіймав у небанківській фінансовій установі не менше шести місяців посади в органах управління або посаду відповідального працівника чи виконував обов'язки зазначених осіб протягом одного року, що передує прийняттю Нацкомфінпослуг або Національним банком рішення про застосування до небанківської фінансової установи санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, та/або в разі виявлення факту(ів) здійснення ризикової діяльності у вигляді:

анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності небанківської фінансової установи;

відкликання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків;

2) обіймав у банку не менше шести місяців посади в органах управління або посаду відповідального працівника чи виконував обов'язки зазначених осіб протягом одного року, що передує прийняттю рішення Національним банком про застосування до банку заходів впливу за здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, у вигляді:

накладення штрафних санкцій (застосовується протягом десяти років із дня прийняття такого рішення);

обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних операцій (застосовується протягом десяти років із дня прийняття такого рішення);

3) обіймав не менше шести місяців посади в органах управління небанківської фінансової установи/банку або посаду відповідального працівника чи виконував обов'язки зазначених осіб та був:

звільнений на вимогу Національного банку (протягом останніх п'яти років);

підданий адміністративному стягненню за порушення вимог банківського законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу (застосовується протягом одного року з дня настання такої події).

72-4. Небанківська фінансова установа до подання Національному банку документів для погодження кандидатури відповідального працівника з'ясовує, перевіряє та приймає рішення про відповідність кандидата на посаду відповідального працівника небанківської фінансової установи вимогам, установленим пунктами 72 - 72-3 розділу VII цього Положення.";

3) у підпункті 4 пункту 74 слово "тимчасове" виключити;

4) підпункт 2 пункту 76 викласти в такій редакції:

"2) проведення тестування кандидата на посаду та співбесіди з ним в порядку, установленому Національним банком, з метою обґрунтованого визначення професійної придатності кандидатури на посаду відповідального працівника небанківської фінансової установи;";

5) пункт 77 викласти в такій редакції:

"77. Кандидатура відповідального працівника небанківської фінансової установи погоджується Комітетом Національного банку з урахуванням результатів тестування щодо знання вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, результатів співбесіди, проведених у визначеному Національним банком порядку, а також іншої наявної інформації, що може впливати на прийняття Національним банком рішення (у тому числі інформації, що стосується роботи кандидата в інших небанківських фінансових установах/банках).

Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня прийняття відповідного рішення про погодження (непогодження) кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи надсилає копію рішення небанківській фінансовій установі.";

6) доповнити розділ після пункту 77 новим пунктом 77-1 такого змісту:

"77-1. Небанківська фінансова установа в місячний строк із дня отримання ліцензії Національного банку на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків зобов'язана подати Департаменту пакет документів, передбачений пунктом 74 розділу VII цього Положення, для погодження Національним банком кандидатури на посаду відповідального працівника.";

7) пункти 78, 80 викласти в такій редакції:

"78. Небанківська фінансова установа в разі отримання від Національного банку рішення про непогодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи в місячний строк із дня отримання рішення Комітету Національного банку про відмову відповідно до вимог цього Положення подає Департаменту пакет документів, передбачений пунктом 74 розділу VII цього Положення, для погодження іншої кандидатури на посаду відповідального працівника.";

"80. Звільнення відповідального працівника небанківської фінансової установи з посади здійснюється після погодження його звільнення з Національним банком (у разі розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу).";

8) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"81. Небанківська фінансова установа після звільнення з посади відповідального працівника небанківської фінансової установи зобов'язана в місячний строк із дня звільнення з посади відповідального працівника подати Департаменту пакет документів, передбачений пунктом 74 розділу VII цього Положення, для погодження Національним банком кандидатури на посаду відповідального працівника.

Небанківська фінансова установа зобов'язана повідомити Департамент про звільнення з посади або переведення на іншу посаду відповідального працівника небанківської фінансової установи протягом трьох робочих днів із дня настання таких кадрових змін.".

Директор Департаменту
фінансового моніторингу


І.В. Береза

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Національного банку України
К.В. Рожковавгору