Документ 841-2018-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.06.2019, підстава - 404-2019-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 жовтня 2018 р. № 841-р
Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 404-р від 12.06.2019}

1. Затвердити план заходів з реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Державній аудиторській службі інформацію про стан його виконання для її узагальнення та подання до 25 числа Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2018 р. № 841-р

ПЛАН
заходів з реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

1. Розбудова уніфікованої нормативно-методологічної бази та стандартизація державного фінансового аудиту

1) формування дорожніх карт законодавчого забезпечення та проведення органами Держаудитслужби державного фінансового аудиту з урахуванням його видів та форм

I квартал 2019 р.

Держаудитслужба

затверджено наказами Держаудитслужби дорожні карти проведення органами Держаудитслужби державного фінансового аудиту з урахуванням його видів та форм


2) упровадження в діяльність органів Держаудитслужби нових видів та форм аудиту, здійснення організаційних заходів для реалізації пілотних проектів та їх результатів (робочі зустрічі, засідання за круглим столом, навчання, конференції тощо), зокрема забезпечення реалізації Держаудитслужбою:


Держаудитслужба
інші центральні органи виконавчої влади
місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування (за згодою)

розпочато реалізацію пілотних проектів проведення державного фінансового аудиту з урахуванням його видів та форм

забезпечено розвиток та гармонізацію законодавчого забезпечення державного фінансового аудиту з урахуванням його видів та форм, професійної підготовки спеціалістів з питань аудиту та професіоналізації у сфері аудиту


на базі визначених міністерств та/або місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування пілотного проекту проведення аудиту державних (регіональних) цільових програм

IV квартал 2018 р.на базі визначених центральних органів виконавчої влади та/або місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування пілотного проекту проведення аудиту інвестиційних проектів

IV квартал 2018 р.
на базі міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби пілотного проекту здійснення контролю за якістю проведення державних фінансових аудитів Держаудитслужбою, її міжрегіональними територіальними органами

II квартал 2020 р.
на базі обраних центральних органів виконавчої влади та/або місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання державної і комунальної форми власності пілотних проектів проведення державного фінансового аудиту інформаційних технологій (не менше двох)
3) забезпечення розвитку та поглиблення співробітництва з інституціями ЄС, міжнародними організаціями та урядовими установами окремих держав у сфері державного фінансового контролю, зокрема здійснення організаційних заходів щодо розвитку та поглиблення співробітництва з інституціями ЄС, міжнародними організаціями та урядовими установами окремих держав у сфері державного фінансового контролю з питань вдосконалення нормативно-методологічного забезпечення та кадрового потенціалу органів Держаудитслужби з урахуванням кращої міжнародної практики, залучення міжнародної технічної допомоги, проведення навчань, семінарів, конференцій та засідань за круглим столом, розроблення дорожньої карти міжнародного співробітництва органів Держаудитслужби

I квартал 2019 р.

Держаудитслужба

сформовано стратегічні пріоритети розвитку міжнародного співробітництва органів Держаудитслужби

розроблено дорожню карту  міжнародного співробітництва органів Держаудитслужби

2. Посилення ефективності функції інспектування шляхом фокусування зусиль Держаудитслужби на найбільших фінансових ризиках

1) перегляд і оновлення критеріїв та індикаторів ризикоорієнтованої системи відбору об’єктів контролю для проведення інспектування шляхом упровадження передових практик, спрямованих на удосконалення процедури відбору підконтрольних установ для проведення планових ревізій

IV квартал 2018 р.

Держаудитслужба

переглянуто, оновлено та модернізовано методологічне забезпечення ризикоорієнтованої системи відбору об’єктів контролю для проведення інспектування (планових ревізій)


2) створення інформаційно-аналітичної системи для обробки даних щодо оцінки ризиків діяльності підконтрольних установ

IV квартал 2018 р.

Держаудитслужба

створено інформаційно-аналітичну систему для обробки даних щодо оцінки ризиків діяльності підконтрольних установ

3. Удосконалення інформаційного забезпечення Держаудитслужби, а також унормування механізму взаємодії та обміну інформацією між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та створення інтегрованої автоматизованої інформаційної бази

1) розроблення нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України стосовно концепції розвитку інформаційного забезпечення у сфері контролю за управлінням та використанням державних (місцевих) ресурсів та концептуальних засад взаємодії органів державної влади щодо забезпечення функціонування єдиної інформаційно-аналітичної бази державного контролю та створення інформаційноаналітичної системи результатів державного контролю

III квартал 2019 р.Держаудитслужба
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
Рахункова палата (за згодою)

розроблено нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України стосовно концепції розвитку інформаційного забезпечення у сфері контролю за управлінням та використанням державних (місцевих) ресурсів та концептуальних засад взаємодії державних органів щодо забезпечення функціонування єдиної інформаційно-аналітичної бази фінансового контролю, створено інтегровану автоматизовану інформаційну базу даних про стан та результати державного контролю за управлінням та використанням державних (місцевих) ресурсів


2) забезпечення доступу органів Держаудитслужби до баз даних, реєстрів та автоматизованих систем, функціонування яких фінансується з державного бюджету, щодо управління та використання публічних коштів, електронної системи збору та обробки інформації про діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки та розширення наявної інформації про баланс державного сектору

IV квартал 2019 р.

Держаудитслужба
Мінфін
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

підписано спільний протокол між контролюючими та фінансовими органами стосовно порядку отримання інформації в електронній формі з баз даних, реєстрів та автоматизованих систем, функціонування яких фінансується з державного бюджету


3) здійснення заходів щодо удосконалення та розвитку внутрішнього інформаційного забезпечення органів Держаудитслужби, зокрема:

створення інформаційно-аналітичної системи для планування та супроводження заходів державного фінансового контролю

розроблення інформаційно-аналітичних баз для відображення результатів здійснення заходів державного фінансового контролю

IV квартал 2020 р.

Держаудитслужба інші центральні органи виконавчої влади

удосконалено інформаційне забезпечення органів Держаудитслужби шляхом створення та розвитку інформаційно-аналітичної бази та системи

4. Формування системи запобіжників під час здійснення децентралізації та належного контролю на місцевому та регіональному рівні

1) удосконалення механізму здійснення контролю за місцевими бюджетами, зокрема уніфікація та стандартизація підходів до проведення аудиту місцевих бюджетів шляхом розроблення стандарту (методики) проведення аудиту місцевих бюджетів, дорожньої карти відбору теми аудиту, планування, організації, проведення аудиту та моніторингу результатів впровадження аудиту

I квартал 2019 р.

Держаудитслужба

розроблено стандарт (методику) проведення аудиту місцевих бюджетів, затверджено дорожню карту відбору теми аудиту, планування, організації, проведення аудиту та моніторингу впровадження результатів аудиту


2) підготовка кадрів для здійснення контролю за місцевими бюджетами, зокрема:


Держаудитслужбапідготовка навчального кейса та навчальних програм для проведення тренінгу з аудиту місцевих бюджетів

I квартал 2019 р.

підготовлено навчальний кейс та навчальну програму для проведення тренінгу з аудиту місцевих бюджетів


проведення навчальних заходів із  здійснення контролю за місцевими бюджетами

2019-2020 роки (згідно з планом-графіком)


проведено навчальні заходи із  здійснення контролю за місцевими бюджетами


3) здійснення організаційно-структурних змін, зокрема:


-“-проведення обґрунтованих розрахунків потреби в забезпеченні належного контролю, визначення рекомендованої періодичності проведення аудитів місцевих бюджетів та ресурсів (людських, фінансових), необхідних для здійснення контролю за місцевими бюджетами

II квартал 2019 р.


подано Кабінетові Міністрів України доповідну записку з проектом акта щодо ресурсного забезпечення здійснення контролю за місцевими бюджетами


створення та забезпечення функціонування на регіональному рівні відповідних структурних підрозділів міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби, які здійснюють контроль за місцевими бюджетами

2019-2020 роки


затверджено за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України структуру міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби


4) забезпечення визначеної періодичності здійснення контролю за коштами місцевих бюджетів для посилення прозорості, ефективності їх використання органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади шляхом збільшення щороку на 15 відсотків обсягу таких коштів

IV квартал 2020 р.

Держаудитслужба

збільшено до 2020 року на 30 відсотків обсяг коштів місцевих бюджетів, щодо яких здійснено контроль органами Держаудитслужби


5) оприлюднення на офіційному веб-сайті Держаудитслужби інформації про результати здійснення заходів державного фінансового контролю, проведення тематичних брифінгів у разі отримання соціально-важливої інформації за результатами проведених аудитів місцевих бюджетів

2018-2020 роки (після завершення аудиту)

-“-

забезпечено доступність, прозорість і зрозумілість інформації про результати діяльності Держаудитслужби, зокрема здійснення контролю за місцевими бюджетами

5. Зміцнення кадрового потенціалу Держаудитслужби

1) побудова кардинально нової прогресивної моделі розвитку та підготовки кадрів Держаудитслужби, розроблення плану заходів з реалізації Стратегії постійного професійного розвитку працівників Держаудитслужби (за результатами проведення внутрішньої оцінки якості виконання Програми постійного професійного розвитку)

щороку


-“-

затверджено Держаудитслужбою план заходів з реалізації Стратегії постійного професійного розвитку працівників Держаудитслужби (проведено семінари, наради, інші заходи)2) розроблення методичного забезпечення для проведення навчання за Програмою постійного професійного розвитку, зокрема:


Держаудитслужба

розроблено методичне забезпечення для проведення навчання за Програмою постійного професійного розвитку, зокрема навчальні модулі/програми, а також розроблено та оприлюднено на офіційному веб-сайті Держаудитслужби посібники


навчальних модулів/програм щодо:

- аудиторських рекомендацій та моніторингу їх впровадження, підготовки аудиторського звіту, інтерв’ювання, анкетування, опитування

III квартал 2018 р.
- системи внутрішнього контролю, аудиту ефективності

IV квартал 2018 р.
- перевірки, моніторингу закупівель, аудиту суб’єктів господарювання та інформаційних технологій

I квартал 2019 р.
- базового блоку для початківців, фінансового аудиту (коштів ЄС)

IV квартал 2019 р.
відомчої навчальної літератури (посібників), зокрема з:

- аудиту ефективності

IV квартал 2019 р.
- фінансового аудиту (коштів ЄС), інформаційних технологій

III квартал 2020 р.
3) запровадження системи обліку результатів професійного розвитку персоналу

IV квартал 2018 р.

Держаудитслужба

запроваджено систему обліку результатів професійного розвитку персоналу


4) проведення навчальних заходів


2018-2020 роки

-“-

проведено щороку не менш як 15 навчальних заходів у межах Програми постійного професійного розвитку, в яких взяли участь не менш як 350 фахівців


5) підготовка тренерського складу

-“-

-“-

збільшено кількість підготовлених тренерів, які здійснюють навчальні заходи у межах Програми постійного професійного розвитку


6) проведення зустрічей, обговорень із зарубіжними партнерами, потенційними донорами з метою їх залучення до процесу навчання та підвищення професійного рівня працівників Держаудитслужби

-“-

-“-

проведено заходи, в яких взяли участь зарубіжні партнери, потенційні донори, залучені до Програми постійного професійного розвитку


7) забезпечення відкритості та прозорості професійного зростання фахівців Держаудитслужби

2018-2020 роки

Держаудитслужба

створено на офіційному веб-сайті Держаудитслужби рубрику, в якій висвітлені результати професійного зростання фахівців Держаудитслужби


8) здійснення заходів із збереження,  зміцнення та розвитку висококваліфікованого кадрового персоналу шляхом створення належних умов для роботи, забезпечення достатньої чисельності працівників Держаудитслужби та відповідного рівня оплати праці для забезпечення здійснення повноважень Держаудитслужби щодо проведення державного фінансового аудиту з урахуваннями його видів та форм

II квартал 2019 р.

-“-

внесено на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до актів Кабінету Міністрів України, що регламентують питання оплати праці працівників Держаудитслужби та чисельності працівників органів Держаудитслужби


9) проведення ряду комплексних заходів з популяризації роботи у Держаудитслужбі та нового іміджу її працівників з метою максимального залучення до Держаудитслужби перспективної молоді

-“-

-“-

скорочено кількість вакантних посад у структурних підрозділах Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органах на 30 відсотків, проведено робочі зустрічі, конференції, засідання за круглим столом

6. Формування механізму побудови партнерських відносин органами Держаудитслужби з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання як об’єктами державного фінансового аудиту

1) проведення заходів (конференцій, робочих зустрічей, засідань за круглим столом) з органами державної влади, науковими установами, міжнародними експертами тощо для інформування (формування розуміння) щодо сутності та концептуальних підходів до державної політики у сфері державного фінансового аудиту та напрямів його розвитку

щокварталу

Держаудитслужба інші
центральні органи виконавчої влади
місцеві органи виконавчої влади/органи місцевого самоврядування (за згодою)
суб’єкти господарювання державної і комунальної форми власності (за згодою)

підвищено рівень розуміння органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання мети і завдань державного фінансового  аудиту, який проводиться органами Держаудитслужби, та формування якісних партнерських відносин між ними


2) проведення організаційних заходів (семінарів, конференцій, засідань за круглим столом) щодо напрямів розвитку та впровадження нових видів та форм державного фінансового аудиту у діяльність органів Держаудитслужби

щокварталу

Держаудитслужба
інші центральні органи виконавчої влади
місцеві органи виконавчої влади/органи місцевого самоврядування (за згодою)
суб’єкти господарювання державної і комунальної форми власності (за згодою)

підвищено рівень розуміння органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання мети і завдань державного фінансового  аудиту, який проводиться органами Держаудитслужби, та формування якісних партнерських відносин між ними


3) забезпечення здійснення заходів щодо визначення концептуальних засад та правового механізму планування, проведення державного фінансового аудиту за зверненням органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання державної і комунальної форми власності

IV квартал 2019 р.

-“-

-“-

{План заходів із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 404-р від 12.06.2019}вгору