Документ z2192-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.08.2017, підстава - z0869-17

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

HАКАЗ

19.12.2013  № 1794/2691/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2013 р.
за № 2192/24724

Про затвердження Положення про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого типу

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 965/2076/5 від 03.07.2017}

Відповідно до статей 125, 126 Кримінально-виконавчого кодексу України, статті 11 Закону України «Про професійно-технічну освіту», Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 року № 1240, з метою врегулювання питань, пов'язаних з організацією професійно-технічного навчання засуджених до позбавлення волі, які відбувають покарання у виправних колоніях, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого типу, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 26 лютого 2004 року № 153/32 «Про затвердження Положення про навчальний центр при установі виконання покарань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 березня 2004 року за № 313/8912 (зі змінами).

3. Департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України (Супрун В.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Жебровського Б.М. і заступника Голови Державної пенітенціарної служби України Дуку О.О.

Міністр освіти
і науки України


Дмитро Табачник

Міністр юстиції України

Олена Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної пенітенціарної служби УкраїниО.В. Лісіцков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України,
Міністерства юстиції України
19.12.2013  № 1794/2691/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2013 р.
за № 2192/24724

ПОЛОЖЕННЯ
про навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого типу

{У тексті Положення слова "територіальні органи Державної пенітенціарної служби України" в усіх відмінках замінено словами "міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 965/2076/5 від 03.07.2017}

I. Загальні положення

1. Навчальний центр при кримінально-виконавчій установі закритого типу (далі - Центр) є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію потреб засуджених у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, стану здоров’я, а також їх перепідготовці та підвищенні кваліфікації.

2. Головним завданням Центру є формування у засуджених (далі - слухач) професійних умінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи чи групи робіт.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 року № 1240, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, іншими актами, які регулюють відносини у сфері освіти, та цим Положенням.

4. Засновниками Центру є Міністерство освіти і науки України та Міністерство юстиції України (далі - засновники).

Створення, ліквідація, реорганізація, відкриття Центру та його філій здійснюється засновниками.

{Пункт 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 965/2076/5 від 03.07.2017}

5. Центр розпочинає діяльність за умови наявності матеріально-технічної, навчально-методичної бази, педагогічних кадрів і після одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти, яка видається відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187.

{Пункт 5 розділу I в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 965/2076/5 від 03.07.2017}

6. Управління, організація та контроль за діяльністю Центру здійснюються органами управління професійно-технічною освітою відповідно до повноважень, передбачених статтями 6-10 Закону України «Про професійно-технічну освіту», з урахуванням особливостей функціонування кримінально-виконавчої установи закритого типу (далі - Установа).

7. Центр діє на підставі статуту, що розробляється Центром разом із засновниками відповідно до Законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 року № 1240, цього Положення, погоджується Міністерством юстиції України та затверджується Міністерством освіти і науки України в установленому законодавством порядку.

{Пункт 7 розділу I в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 965/2076/5 від 03.07.2017}

8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Центру є загальні збори колективу Центру, які вирішують у межах своїх повноважень питання навчально-виробничої, навчально-виховної, навчально-методичної та фінансово-господарської діяльності Центру, рекомендують кандидатури на посаду директора Центру. Рішення загальних зборів колективу Центру мають дорадчий характер.

9. Керівництво діяльністю Центру здійснює директор, якого призначає Міністерство освіти і науки України за результатами конкурсу шляхом укладання з ним договору (контракту).

Призначення директора Центру на посаду та звільнення його з посади здійснюються відповідно до законодавства.

{Пункт 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 965/2076/5 від 03.07.2017}

10. Професійно-технічна освіта в Центрі здійснюється за денною, вечірньою (змінною) формами навчання та за індивідуальними навчальними планами.

11. До основних повноважень і напрямів діяльності Центру належать:

організація навчально-виховного процесу, вибір форм та методів навчання;

навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

розробка робочих навчальних планів з професій та робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компонента змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому законодавством порядку;

розроблення правил прийому слухачів до Центру на основі типових правил прийому;

формування разом з органами управління професійно-технічною освітою та Установою планів прийому слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;

атестація педагогічних працівників;

організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі їх стажування на підприємствах, в установах, організаціях;

{Абзац восьмий пункту 11 розділу I в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 965/2076/5 від 03.07.2017}

організація виробничого навчання слухачів на виробництві Установи;

забезпечення заходів з охорони праці слухачів та працівників;

матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;

визначення структури і штатного розпису з урахуванням установленого фонду заробітної плати;

забезпечення якості професійного навчання та виховання слухачів;

видача документів про освіту встановленого зразка.

{Пункт 11 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 965/2076/5 від 03.07.2017}

12. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, штамп, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

13. Центр вважається створеним чи таким, що припинив юридичну особу, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в установленому законодавством порядку.

II. Педагогічні працівники Центру

1. До педагогічних працівників Центру належать викладачі, педагоги професійного навчання, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри, старші майстри виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, методисти, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники фізичного виховання, директори, заступники директорів та інші працівники, діяльність яких пов’язана з організацією і забезпеченням навчально-виховного процесу.

2. Педагогічною діяльністю в Центрі можуть займатися особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дають змогу виконувати обов’язки педагогічного працівника.

3. Вимоги до педагогічних працівників Центру визначаються посадовими обов’язками, що затверджуються в установленому законодавством порядку.

4. Прийняття на роботу та звільнення з роботи педагогічних працівників Центру здійснюються директором Центру за погодженням з начальником Установи.

5. Директор Центру за погодженням з начальником Установи може залучати до педагогічної діяльності працівників Установи, інших організацій і підприємств на умовах сумісництва чи погодинної оплати праці в порядку, встановленому законодавством.

6. Педагогічні працівники Центру підлягають атестації в порядку, встановленому Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550.

Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння педагогічному працівникові відповідної кваліфікаційної категорії, педагогічного звання або звільнення його з роботи у порядку, передбаченому законодавством.

{Абзац другий пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 965/2076/5 від 03.07.2017}

7. Педагогічні працівники Центру зобов’язані дотримуватися вимог режиму, встановленого в Установі.

За порушення вимог режиму, встановленого в Установі, педагогічні працівники не допускаються на територію Установи, про що адміністрація Установи повідомляє керівництво Центру та органи управління освітою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

8. Педагогічні працівники Центру залучаються адміністрацією Установи до соціально-виховної роботи із засудженими і можуть входити до складу педагогічної ради Установи.

9. Директор Центру:

організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

разом з начальником Установи забезпечує створення необхідних умов для професійно-технічної освіти слухачів;

діє від імені Центру, представляє його у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України;

{Абзац четвертий пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 965/2076/5 від 03.07.2017}

відповідає за результати діяльності Центру;

за погодженням з начальником Установи приймає на посади та звільняє з посад працівників Центру, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки, формує педагогічний колектив;

створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, слухачів та застосовує до них передбачені законодавством стягнення;

затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників Центру;

установлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників Центру за конкретні результати праці;

здійснює оцінку рівня професійної підготовки новоприбулих засуджених та надає рекомендації щодо їх подальшої підготовки;

надає допомогу адміністрації Установи у соціально-виховній роботі із засудженими і може входити до складу педагогічної ради Установи;

забезпечує дотримання педагогічними працівниками Центру вимог режиму, встановленого в Установі.

10. У разі неприбуття викладача (майстра виробничого навчання) на урок (заняття) та відсутності можливості його заміни директор Центру зобов’язаний негайно повідомити про це чергового помічника начальника Установи або особу, яка виконує його обов’язки, та молодшого інспектора чергової зміни, який несе службу в Центрі.

11. Директор Центру щороку звітує перед загальними зборами колективу Центру.

III. Прийом слухачів до Центру

1. Правила прийому слухачів до Центру на наступний календарний рік розробляються Центром на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, та затверджуються директором Центру за погодженням з органами управління освітою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Прийом слухачів до Центру здійснюється приймальною комісією.

Очолює приймальну комісію директор Центру, який затверджує її склад і порядок роботи.

3. Прийом слухачів здійснюється на підставі особистих заяв засуджених та з урахуванням їх медичних і вікових показань до обраної професії.

Правила прийому до Центру доводяться до відома слухачів адміністрацією Установи.

Необхідні для вступу документи готує та подає до Центру адміністрація Установи.

4. Зарахування слухачів до Центру здійснюється наказом Центру та Установи.

ІV. Права та обов’язки слухачів Центру

1. Слухачі мають право на:

належні умови навчання;

продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з навчальним закладом;

безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою базами Центру;

навчання професії за індивідуальною програмою;

безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжити навчання за обраною професією;

участь в олімпіадах, виставках, конкурсах;

захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, дій педагогічних та інших працівників, що порушують права або принижують їх честь і гідність;

безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактику захворювань та зміцнення здоров’я.

2. Слухачі зобов’язані:

дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;

виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

відвідувати заняття, у тому числі за індивідуальним графіком;

дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;

дбайливо ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесах.

3. За досягнення високих результатів у навчанні та оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються різні форми морального та матеріального заохочення слухачів, передбачені статутом Центру, які враховуються при визначенні ступеня їхнього виправлення.

Матеріальне заохочення слухачів у Центрі може здійснюватися в установленому законодавством порядку за рахунок коштів бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.

4. Час навчання в Центрі зараховується до трудового стажу слухача, у тому числі до безперервного, і до стажу роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за набутою професією не перевищує трьох місяців.

V. Організація навчально-виробничого процесу

1. Організація навчально-виробничого процесу в Центрі здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, з урахуванням особливостей кримінально-виконавчого законодавства, інших нормативно-правових актів у сфері освіти.

2. Слухачі, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту.

Слухачі, які з певних причин не можуть одночасно з набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, можуть здобувати робітничу кваліфікацію з професій, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Навчальні групи з теоретичної підготовки комплектуються по 10-20 осіб. Виробниче навчання проводиться в групах по 5-10 осіб.

Форми організації виробничого навчання обираються Центром залежно від особливості професії за умови повного виконання навчальних планів і програм.

Виробнича практика проводиться у майстернях або на підприємстві Установи під керівництвом інженерно-технічних працівників і кваліфікованих робітників підприємства Установи. Майстри виробничого навчання Центру здійснюють навчально-методичне забезпечення навчальної практики.

4. Професійно-технічна освіта є ступеневою. Ступеневість професійно-технічної освіти визначається в Центрі за відповідними рівнями кваліфікації і складністю професій та освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Кожний ступінь навчання в Центрі має бути теоретично і практично завершеним і підтверджуватись присвоєнням випускникам (слухачам) освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» згідно з набутими професійними знаннями, уміннями і навичками.

5. Визначення навчальних досягнень слухачів Центру здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах із занесенням до журналів теоретичного і виробничого навчання.

6. Навчання в Центрі завершується державною кваліфікаційною атестацією.

Кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюються відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти України від 31 грудня 1998 року № 201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 1999 року за № 124/3417.

7. Слухачеві Центру, який закінчив повний курс первинної професійної підготовки та успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається диплом встановленого зразка.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645.

{Пункт 7 розділу V доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 965/2076/5 від 03.07.2017}

Забезпечення Центру бланками документів про освіту здійснюється у встановленому законодавством порядку.

У документах слухачів про освіту не повинно бути будь-яких поміток про їх перебування в Установі.

Документи про професійно-технічну освіту випускників Центру зберігаються в особових справах засуджених і видаються їм особисто під підпис при звільненні з Установи.

8. На період проходження кваліфікаційної атестації, у тому числі державної кваліфікаційної атестації, слухачі звільняються від роботи на строк, передбачений законодавством. Заробітна плата їм за цей період не нараховується, харчування надається безоплатно.

9. У випадку звільнення слухача від подальшого відбування покарання, переведення його до іншої Установи або з інших причин, коли слухач вимушений припинити навчання, адміністрація Установи повідомляє про це директора Центру.

Центр, отримавши повідомлення Установи про неможливість подальшого навчання слухача в Центрі, може прийняти рішення про дострокове здійснення випуску такого слухача, яке повинно бути погоджено з органами управління освітою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та міжрегіональними управліннями з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.

Слухачі, які достроково випускаються з Центру та яким за результатами кваліфікаційної атестації присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Слухачам, які не завершили повного курсу навчання у Центрі і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка відповідно до зразка, наведеного в додатку 2 до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, у якій вказуються назви навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва) про професійно-технічну освіту, та одержані підсумкові оцінки (словами), а також навчальні досягнення (оцінка - словами) з професійно-практичної підготовки.

10. Випускникам, які навчалися професіям, пов’язаним з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом з дипломом видається посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на цих об’єктах.

11. Мова навчання в Центрі визначається відповідно до законодавства України про мови.

VI. Адміністрація Установи

1. Адміністрація Установи:

здійснює облік засуджених, які не мають професії, для комплектування навчальних груп;

забезпечує умови для проведення навчально-виробничого процесу;

надає Центру приміщення для організації теоретичного та практичного навчання, утримує їх у належному стані, проводить ремонт, забезпечує відповідним обладнанням та інструментом, меблями та інвентарем, контролює зберігання і правильне використання навчальних та наочних посібників, технічних засобів, підручників;

робить замовлення на виготовлення продукції у процесі виробничого навчання та практики слухачів відповідно до навчальних планів та програм;

надає допомогу в організації навчально-виробничого процесу в навчальних майстернях Центру або на підприємстві Установи;

повідомляє керівництво Центру про неможливість подальшого навчання слухача;

надає допомогу Центру в доборі педагогічних кадрів;

доводить до відома працівників Центру основні вимоги режиму, встановленого в Установі;

забезпечує безпеку працівників Центру під час їх перебування на території Установи;

подає клопотання до органів управління освітою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції щодо заохочення працівників Центру.

2. Адміністрація Установи за погодженням з керівництвом Центру може відвідувати заняття та інші заходи, пов’язані з навчально-виробничим процесом, та брати участь у роботі педагогічної ради Центру, зборах, нарадах та інших заходах Центру.

VII. Фінансування та матеріально-технічна база Центру

1. Фінансування Центру в межах обсягів державного замовлення здійснюється за рахунок Державного бюджету України у такому порядку:

оплата праці працівників Центру здійснюється за рахунок коштів, передбачених Міністерству освіти і науки України у державному бюджеті на зазначені цілі;

{Абзац другий пункту 1 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 965/2076/5 від 03.07.2017}

створення та утримання матеріально-технічної бази Центру здійснюється за рахунок коштів, передбачених Міністерству юстиції України на зазначені цілі.

{Абзац третій пункту 1 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 965/2076/5 від 03.07.2017}

2. Обсяги бюджетного фінансування Центру не можуть зменшуватися або припинятися за наявності інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

3. Перепідготовка та підвищення кваліфікації слухачів здійснюються за рахунок фізичних та юридичних осіб.

4. Додаткові джерела фінансування визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», іншими нормативно-правовими актами.

5. Приміщення і споруди Центру обладнуються та експлуатуються відповідно до вимог охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

6. Центр, його засновники мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти
Міністерства освіти
і науки України
В.В. Супрун

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
Міністерства юстиції УкраїниО.В. Анохінвгору