Документ z2072-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.11.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.12.2013. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

28.11.2013  № 1500


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 грудня 2013 р.
за № 2072/24604

Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб'єктів, що здійснюють розподіл природного газу

Відповідно до Закону України «Про природні монополії», Указів Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та від 12 березня 2013 року № 128 «Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок визначення регуляторної бази активів суб'єктів, що здійснюють розподіл природного газу (додається).

2. Управлінню цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Фонду державного майна України
М.Ю. Бродський

В.П. Цушко

О. Рябченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
28.11.2013  № 1500


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 грудня 2013 р.
за № 2072/24604

ПОРЯДОК
визначення регуляторної бази активів суб'єктів, що здійснюють розподіл природного газу

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про природні монополії».

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ (далі - ліцензіати).

1.3. Цей Порядок установлює механізм визначення ліцензіатами регуляторної бази активів та передбачає визначення груп необоротних активів ліцензіатів (далі - групи активів), що входять до складу регуляторної бази активів, строки їх корисного використання та метод їх обліку для розрахунку необхідного доходу від здійснення діяльності з розподілу природного газу.

1.4. З метою нарахування амортизації на активи ліцензіата, що входять до складу регуляторної бази, окремо за ліцензованими видами діяльності ліцензіат має здійснити розмежування активів за ліцензованими та іншими видами діяльності.

1.5. Термін «регуляторна база активів» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про природні монополії», термін «легковий автомобіль» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про автомобільний транспорт», інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законах України «Про засади функціонування ринку природного газу», «Про природні монополії», «Про нафту і газ», «Про трубопровідний транспорт» та «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

ІІ. Визначення регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання

2.1. Регуляторна база активів ліцензіата, яка сформована на дату переходу до стимулюючого регулювання, визначається на підставі висновку про вартість активів, що є невід’ємною частиною звіту про оцінку таких активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054 (далі - Методика оцінки), за умови отримання позитивного висновку рецензента, який працює в органі державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, щодо відповідності звіту про оцінку активів вимогам Методики оцінки та національним стандартам оцінки.

2.2. Якщо перехід до стимулюючого регулювання відбувся пізніше, ніж через квартал після дати оцінки активів ліцензіата, регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, визначається з урахуванням вартості активів, створених згідно зі схваленою відповідно до порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, що затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі - Порядок формування інвестиційних програм), інвестиційною програмою та прийнятих на баланс, вибуття активів та амортизації за формулою

(1)

де

РБА-0

-

регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, тис.грн;


РБА

-

регуляторна база активів, визначена на підставі переоціненої вартості активів за результатами незалежної оцінки, проведеної згідно з Методикою оцінки, з урахуванням пункту 2.3 цього розділу, тис.грн;


І

-

первісна вартість активів, створених за період від дати оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання відповідно до інвестиційної програми, схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, тис.грн;


ВА

-

переоцінена відповідно до Методики оцінки вартість активів, що вибули за період від дати оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання, тис.грн;


КПК

-

кількість повних кварталів від дати оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання;


Анов

-

амортизація на активи, що були створені за період від дати оцінки активів до дати переходу до стимулюючого регулювання, розрахована відповідно до пунктів 3.4, 3.5 розділу III цього Порядку, тис.грн.

2.3. До складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, включаються активи, що безпосередньо використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з розподілу природного газу.

Активи, що використовуються також в інших, крім розподілу природного газу, видах діяльності (адміністративні будівлі, програмне забезпечення, автотранспорт, системи зв'язку, офісна, комп'ютерна техніка тощо), належать до загальновиробничих. Загальновиробничі активи розподіляються пропорційно штатній чисельності персоналу, задіяного у відповідному виді діяльності. Базою розподілу загальновиробничих активів, що використовуються в розподілі природного газу, є штатна чисельність персоналу, задіяного у діяльності з розподілу природного газу.

2.4. Не включаються до складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання:

земельні ділянки та речові права на них;

об’єкти соціально-культурного призначення;

об’єкти інших необоротних матеріальних активів;

об’єкти незавершених капітальних інвестицій;

довгострокові фінансові інвестиції;

довгострокові біологічні активи;

довгострокова дебіторська заборгованість;

відстрочені податкові активи;

інші необоротні активи;

оборотні активи;

витрати майбутніх періодів.

2.5. Об’єкти незавершених капітальних інвестицій, вартість виконання робіт за якими була оплачена в межах виконання схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм інвестиційної програми у році, що передував року впровадження стимулюючого регулювання, але при цьому не були включені до складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, можуть бути включені до неї у році, наступному після року їх введення в експлуатацію.

2.6. Об’єкти незавершених капітальних інвестицій, вартість виконання робіт за якими була оплачена в межах виконання схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм інвестиційної програми у роках, що передували року впровадження стимулюючого регулювання, можуть бути включені до складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, у році, наступному після року їх введення в експлуатацію, з урахуванням висновку про вартість активів, що є невід'ємною частиною звіту про оцінку таких активів, проведену відповідно до Методики оцінки.

2.7. Не включаються до складу регуляторної бази активів:

частина активів, що перевищують встановлені обмеження, - будівлі адміністративного призначення площею понад 10 м-2 на одного працюючого в ній за штатним розписом;

активи, для яких встановлені обмеження, - легкові автомобілі первісною вартістю понад 200 тис.грн за одиницю та легкові автомобілі, кількість яких перевищує 3 на 100 працівників.

2.8. Строк корисного використання активів, які включені до складу регуляторної бази активів, що створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, для нарахування амортизації становить 30 років.

Річна амортизація на такі активи (А-0) розраховується за формулою

(2)

2.9. Амортизація на активи, які включені до складу регуляторної бази активів на дату переходу до стимулюючого регулювання, нараховується щокварталу із застосуванням прямолінійного методу.

2.10. Після переходу на стимулююче регулювання у разі відчуження активів, що включені до складу регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, регуляторна норма доходу на таку регуляторну базу та амортизація на суму вартості цих активів з дати їх відчуження не нараховуються.

ІІІ. Визначення регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання

3.1. До складу регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, включаються активи, що були створені (придбані) відповідно до інвестиційної програми, схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм.

3.2. Об’єкти незавершених капітальних інвестицій, вартість виконання робіт за якими була оплачена в межах виконання схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм інвестиційної програми у роках, наступних за роками після впровадження стимулюючого регулювання, можуть бути включені до складу регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, у році, наступному після року їх введення в експлуатацію.

3.3. Не включаються до складу регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, активи, що були створені за рахунок плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж, та активи, для яких встановлені обмеження, - легкові автомобілі первісною вартістю понад 200 тис.грн за одиницю.

3.4. Амортизація на активи, які включені до складу регуляторної бази активів, що створена після переходу до стимулюючого регулювання, нараховується із застосуванням прямолінійного методу щокварталу з урахуванням строків їх корисного використання згідно з додатком до цього Порядку.

3.5. Нарахування амортизації на активи, які включені до складу регуляторної бази активів, що створена після переходу до стимулюючого регулювання, призупиняється на період виведення їх з експлуатації, що перевищує 3 місяці (з метою реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації тощо), на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації. Нарахування амортизації відновлюється з місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію таких активів.

Начальник управління
цінової та тарифної політики
нафтогазового комплексуВ. Семенець
Додаток
до Порядку визначення регуляторної бази
активів суб'єктів, що здійснюють розподіл
природного газу
(пункт 3.4)

ГРУПИ
необоротних активів ліцензіатів з розподілу природного газу, що входять до складу регуляторної бази, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, та строки їх корисного використання

Група

Групи активів

Строки корисного використання

1

Будівлі, споруди, передавальні пристрої


1.1

Будівлі


1.1.1

Будівлі технологічного (виробничого) призначення

50

1.1.2

Будівлі інфраструктурні (інженерна інфраструктура, склади)

50

1.1.3

Будівлі, приміщення (вбудовані, прибудовані), в яких розміщене газорегуляторне обладнання

50

1.1.4

Будівлі, приміщення, за винятком тих, в яких розміщене газорегуляторне обладнання

50

1.1.5

Будівлі адміністративного призначення

70

1.2

Споруди

40

1.3

Передавальні пристрої (газопроводи)

40

1.3.1

Поліетиленові газопроводи (низького, середнього та високого тиску)

40

1.3.2

Сталеві газопроводи (низького, середнього та високого тиску)

40

1.3.3

Комбіновані газопроводи (низького, середнього та високого тиску)

40

1.3.4

Передавальні пристрої, за винятком тих, що належать до газопроводів

40

2

Машини та обладнання


2.1

Технологічне обладнання

16

2.2

Вимірювальні та регулювальні прилади, за винятком приладів, що належать до газорегуляторних пунктів, та приладів електрохімічного захисту

15

2.3

Обладнання систем зв’язку

10

2.4

Газорегуляторне обладнання, що за своєю конструкцією є окремим газорегуляторним пунктом (блоковий, шафовий)

25

2.5

Газорегуляторне обладнання, що є складовою газорегуляторного пункту, без врахування будівель, у яких воно розміщене

25

2.6

Обладнання електрохімічного захисту

10

2.7

Машини та обладнання, за винятком обладнання, що належить до газорегуляторних пунктів, та обладнання електрохімічного захисту

10

2.8

Обчислювальна та офісна техніка

7

3

Транспортні засоби

10

3.1

Колісні транспортні засоби

10

3.2

Інші транспортні засоби

10

4

Меблі

15

5

Інвентар

5

6

Програмне забезпечення

7

7

Інші активи

15
вгору