Про затвердження Методики формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання
НК держрегулювання компослуг; Постанова, Методика, Форма типового документа від 02.11.2012356
Документ z1915-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.01.2018, підстава - v1132874-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

02.11.2012  № 356


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2012 р.
за № 1915/22227

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1132 від 14.09.2017}

Про затвердження Методики формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг
№ 897 від 11.07.2014}

Відповідно до статей 6 та 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», статті 9 Закону України «Про природні монополії», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1073, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Методику формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання, що додається.

2. Департаменту стратегічного планування та розвитку у сфері комунальних послуг (Арлачов Д.В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2013 року.

Голова Комісії

В. Саратов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Антимонопольного комітету України

Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

М.Ю. Бродський

В.П. ЦушкоА.М. Близнюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері
комунальних послуг
02.11.2012  № 356


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2012 р.
за № 1915/22227

МЕТОДИКА
формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання

I. Загальні положення

1.1. Ця Методика установлює механізм формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для суб'єктів природних монополій, які здійснюють або мають намір здійснювати господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення на підставі відповідних ліцензій, виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія), та прийняли рішення про застосування стимулюючого регулювання за погодженням з Комісією.

1.2. У цій Методиці терміни вживаються в такому значенні:

базовий рік - рік, що передує першому року регуляторного періоду;

контрольовані операційні витрати - статті операційних витрат, розмір яких залежить від управлінських рішень ліцензіата;

неконтрольовані операційні витрати - статті операційних витрат, на які ліцензіат не має безпосереднього впливу (податки, збори, платежі тощо), розмір яких установлюється відповідно до положень законодавства України та/або відповідними державними органами;

очікуване значення - значення величини (витрат, обсягів тощо) поточного року, що розраховується до його завершення як сума фактичних величин (витрат, обсягів тощо) за перші дев’ять місяців поточного року та фактичних величин (витрат, обсягів тощо) за три останні місяці попереднього року, скоригованих на співвідношення фактичних значень величин (витрат, обсягів тощо) за 9 місяців поточного року до аналогічного періоду попереднього року;

показник ефективності - цільове завдання щодо щорічного скорочення неефективних контрольованих операційних витрат у %;

прогнозний необхідний дохід - дохід, що визначається згідно з цією Методикою на підставі прогнозних значень параметрів розрахунку доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, який має забезпечувати ліцензіата коштами, необхідними для здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення в кожному році регуляторного періоду, а також ураховувати необхідність поступового скорочення неефективних витрат та залучення нових інвестицій;

прогнозні значення - значення, що враховуються при розрахунку тарифів на майбутній регуляторний період до його початку;

регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами необхідного доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду (перехідний період), який триватиме 3 роки;

регуляторні амортизаційні відрахування - систематичне щорічне повернення вартості активів, що використовуються в регульованій діяльності, розраховане з урахуванням визначених Комісією для цілей стимулюючого регулювання строків їх корисного використання та методу нарахування амортизації для активів;

скоригований необхідний дохід - дохід, що визначається згідно з цією Методикою та має забезпечувати ліцензіата коштами, необхідними для здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення в кожному році регуляторного періоду, а також ураховувати необхідність поступового скорочення неефективних витрат та залучення нових інвестицій;

цільовий показник якості послуг - завдання щодо поступового підвищення надійності надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про природні монополії» та «Про питну воду та питне водопостачання».

1.3. Розрахунок тарифів здійснюється окремо за видами ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.

1.4. Ліцензіат здійснює розподіл витрат між централізованим водопостачанням та водовідведенням та іншими видами ліцензованої діяльності в установленому законодавством порядку.

1.5. Розрахунок необхідного доходу від здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється в такій послідовності:

1.5.1. До початку регуляторного періоду Комісія встановлює параметри, що мають довгостроковий термін дії та є незмінними протягом регуляторного періоду:

показник ефективності для контрольованих операційних витрат (починаючи з другого регуляторного періоду);

цільовий показник якості послуг (починаючи з другого регуляторного періоду);

регуляторну норму доходу (окремо для регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та окремо для регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання);

цільовий коефіцієнт технологічних втрат та не облікованих витрат води в мережах;

цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби;

коефіцієнт згладжування необхідного доходу.

1.5.2. До початку регуляторного періоду прогнозні значення параметрів розрахунку необхідного доходу визначаються:

у відповідності із Прогнозом економічного і соціального розвитку України та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схваленим постановою Кабінету Міністрів України:

індекс споживчих цін;

індекс цін виробників промислової продукції;

індекс зростання середньомісячної заробітної плати;

на підставі поданих до Комісії в установленому порядку даних ліцензіатів щодо:

планових річних обсягів централізованого водопостачання та водовідведення;

схваленої в установленому законодавством порядку інвестиційної програми.

1.5.3. На основі параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, та прогнозних значень параметрів розрахунку необхідного доходу, визначених на весь регуляторний період, розраховується прогнозний необхідний дохід ліцензіата на кожен рік регуляторного періоду, до якого з метою обмеження коливань тарифів Комісія застосовує механізм згладжування.

1.6. Протягом регуляторного періоду щорічно проводиться коригування згладженого необхідного доходу, що встановлюється на наступний рік регуляторного періоду, з урахуванням відхилень фактичних значень параметрів розрахунку необхідного доходу від прогнозних значень параметрів розрахунку необхідного доходу. При коригуванні необхідного доходу також ураховується відповідність цільовому показнику якості послуг та цільовому коефіцієнту технологічних втрат та не облікованих витрат води в мережах.

II. Визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

2.1. Прогнозний необхідний дохід (ПНДt) розраховується перед початком регуляторного періоду на кожен рік регуляторного періоду на основі встановлених параметрів, що мають довгостроковий термін дії, та прогнозних даних за формулою

, тис. грн,

(1)

де

-

неконтрольовані операційні витрати від здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення в році t, тис. грн;


-

контрольовані операційні витрати від здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (без урахування амортизації та витрат електроенергії на технологічні потреби) в році t, тис. грн;


-

витрати електроенергії на технологічні потреби в році t, тис. грн;


-

регуляторні амортизаційні відрахування в році t, тис. грн (визначені згідно з пунктом 2.3 цього розділу);


-

дохід на регуляторну базу активів у році t, тис. грн (визначений згідно з пунктом 2.4 цього розділу).

2.1.1. До складу неконтрольованих операційних витрат мають бути включені тільки ті неконтрольовані операційні витрати, що безпосередньо пов’язані із здійсненням ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення:

витрати на придбання води у інших підприємств та (або) очищення власних стічних вод іншими підприємствами;

оплата податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість;

витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища;

витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого та загальновиробничого призначення, утримання санітарних зон;

витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж) засобів обліку води.

2.1.2. Неконтрольовані операційні витрати на кожен рік регуляторного періоду встановлюються Комісією на рівні прогнозу, визначеного на підставі аналізу обґрунтованості фактичних рівнів неконтрольованих операційних витрат ліцензіата, здійснених у попередньому періоді. У разі відхилення прогнозних значень від фактично досягнутих неконтрольовані операційні витрати підлягають щорічному коригуванню відповідно до пункту 2.9 цього розділу.

2.1.3. Контрольовані операційні витрати від здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення враховуються відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та включають витрати, пов’язані із здійсненням діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, за винятком:

витрат на амортизацію;

витрат електроенергії на технологічні потреби;

статей витрат, які визначені неконтрольованими відповідно до підпункту 2.1.1 пункту 2.1 цього розділу.

2.1.4. Витрати, визначені частиною третьою статті 9 Закону України «Про природні монополії», не включаються до розрахунку необхідного доходу від здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.

2.1.5. Розподіл загальновиробничих та адміністративних витрат між видами діяльності здійснюється пропорційно прямим витратам.

2.1.6. Контрольовані операційні витрати від здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (ОВкt) розраховуються перед початком регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду за формулою

, тис. грн,

(2)

де

-

контрольовані операційні витрати (за виключенням витрат на оплату праці та соціальні відрахування) у році t-1 регуляторного періоду,тис. грн;


-

витрати на оплату праці та соціальні відрахування в році t-1 регуляторного періоду, тис. грн;


-

прогнозний індекс цін виробників промислової продукції для року t, %;


-

прогнозний індекс зростання середньомісячної заробітної плати для року t, %;


-

показник ефективності, який установлюється Комісією до початку регуляторного періоду, %.

2.1.7. Показник ефективності (ЕФ) визначає завдання по зміні обсягів контрольованих операційних витрат ліцензіата з централізованого водопостачання та водовідведення на кожен рік регуляторного періоду.

Показник ефективності складається із галузевої і індивідуальної складових та розраховується за формулою

(3)

де

-

галузевий показник ефективності, що встановлюється Комісією як спільне для всіх ліцензіатів з централізованого водопостачання та водовідведення завдання по зміні обсягів контрольованих операційних витрат з централізованого водопостачання та водовідведення на основі результатів порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), %;


-

індивідуальний показник ефективності, що встановлюється Комісією як індивідуальне завдання по зміні обсягів контрольованих операційних витрат для кожного ліцензіата з централізованого водопостачання та водовідведення на основі результатів порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), %.

Індивідуальний показник ефективності (ЕФінд) на кожен рік регуляторного періоду визначається за формулою) на кожен рік регуляторного періоду визначається за формулою

(4)

де

-

оцінка ефективності діяльності відповідного ліцензіата, визначена за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), %;


n

-

кількість років, протягом яких ліцензіат повинен досягти 100 % значення оцінки ефективності своєї діяльності.

Максимальне щорічне значення показника ефективності не може перевищувати 5 %.

2.1.8. Базові рівні контрольованих операційних витрат (ОВкt) для першого регуляторного періоду визначаються Комісією. При встановленні базового рівня операційних витрат ураховуються результати аналізу обґрунтованості фактичних витрат ліцензіата, здійснених у попередньому періоді, а також обґрунтовані прогнози витрат на наступний рік.

2.1.9. Базові рівні контрольованих операційних витрат (ОВк0) для другого та наступних регуляторних періодів визначаються за формулою


(5)

де

-

очікувані контрольовані операційні витрати останнього року попереднього регуляторного періоду, тис. грн;


-

прогнозовані контрольовані операційні витрати в році t попереднього регуляторного періоду, тис. грн;


-

фактичні контрольовані операційні витрати в році t попереднього регуляторного періоду (для останнього року попереднього регуляторного періоду використовується очікуване значення контрольованих операційних витрат), тис. грн;


n

-

кількість років у попередньому регуляторному періоді.

2.2. Витрати електроенергії на технологічні потреби (ВЕt) при здійсненні діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення розраховуються перед початком регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду за формулою

, тис. грн,

(6)

де

-

прогнозний обсяг підйому та (або) подачі води/водовідведення в році t, тис. куб. м;


-

цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби в році t, кВтгод/тис. куб. м;


-

єдиний роздрібний тариф на електроенергію, грн/кВтгод.

При збільшенні (зменшенні) єдиного роздрібного тарифу на електроенергію більше ніж на 5 % вартість витрат електроенергії на технологічні потреби переглядається.

Для розрахунку вартості витрат електричної енергії на технологічні потреби при здійсненні діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення використовуються дані, надані ліцензіатом відповідно до додатка 1 до цієї Методики.

2.2.1. Цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби (Нet) на кожен рік регуляторного періоду визначається за формулою

, кВтгод/тис. куб. м,

(7)

де

-

цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби в році t-1, кВтгод/тис. куб. м;


-

річне завдання по зниженню питомих витрат електроенергії на технологічні потреби для року t-1, %.

2.2.2. У першому році першого регуляторного періоду цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби встановлюється на підставі фактичних даних за останні п’ять років.

2.2.3. Починаючи з другого року першого регуляторного періоду та для всіх наступних регуляторних періодів, Комісія встановлює індивідуальні річні завдання по зниженню питомих витрат електроенергії на технологічні потреби для кожного ліцензіата з централізованого водопостачання та водовідведення з урахуванням заходів, передбачених схваленою в установленому законодавством порядку інвестиційною програмою на відповідний період, та на основі результатів порівняльного аналізу (бенчмаркінгу).

2.3. Регуляторні амортизаційні відрахування на кожен рік регуляторного періоду (Аt) визначаються відповідно до методів нарахування амортизації, груп активів та строку їх корисного використання, визначених Комісією для цілей тарифного регулювання, і розраховуються окремо на активи регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та активи регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, за формулою

(8)

де

-

амортизаційні відрахування на активи регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на рік t регуляторного періоду, тис. грн;


-

амортизаційні відрахування на активи регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на рік t регуляторного періоду, тис. грн.

2.4. Дохід на регуляторну базу активів (Дt), що включається до розрахунку необхідного доходу від здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, розраховується на кожен рік регуляторного періоду за формулою

(9)

де

-

регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t, тис.грн;


-

регуляторна норма доходу для регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t, %;


-

регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у році t, тис.грн;


-

регуляторна норма доходу для регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, установлена Комісією на весь регуляторний період до його початку, %;


-

ставка податку на прибуток підприємств, %.

{Пункт 2.4 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 897 від 11.07.2014}

2.5. Регуляторна база активів:

2.5.1. Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання (РБАдсt), на кожен рік t визначається за формулою

(10)

де

-

регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t, тис. грн;


-

регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець року t, тис. грн.

2.5.2. На початок першого року першого регуляторного періоду регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, визначається Комісією відповідно до результатів проведеної незалежної оцінки активів, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, за методикою оцінки, що визначається органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, за погодженням з Комісією.

2.5.3. Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного наступного року регуляторного періоду встановлюється на рівні регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець попереднього року (РБАtдс_n = РБАt-1дс_к).

2.5.4. Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду ( РБАtдс_n) визначається за формулою

(11)

де

-

регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t, тис. грн;


-

амортизаційні відрахування на активи регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, року t, тис. грн;


-

вибуття активів із регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t, тис. грн.

2.5.5. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання ( РБАtnc), на кожен рік t визначається за формулою

(12)

де

-

регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t, тис. грн;


-

регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець року t, тис. грн.

2.5.6. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду встановлюється рівною нулю.

2.5.7. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного наступного року регуляторного періоду встановлюється на рівні регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець попереднього року (РБАtnc_n = РБАt-1nc_к).

2.5.8. Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду (РБАtnc_к) визначається за формулою

(13)

де

-

регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t, тис. грн;


-

амортизаційні відрахування на активи регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, року t, тис. грн;


-

загальна сума капітальних інвестицій для року t відповідно до схваленої в установленому законодавством порядку інвестиційної програми, тис. грн;


-

вибуття активів із регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у році t, тис. грн;


-

річна зміна величини робочого капіталу, включеної в регуляторну базу активів, у році t, тис. грн.

Річна зміна величини робочого капіталу, включеної в регуляторну базу активів, визначається за формулою

(14)

де

-

величина робочого капіталу, включена в регуляторну базу активів, у році t, тис. грн;


-

величина робочого капіталу, включена в регуляторну базу активів, у році t-1, тис. грн.

Базове значення величини робочого капіталу, включеної в регуляторну базу активів (РК0), для першого регуляторного періоду встановлюється рівним нулю.

Величина робочого капіталу, включена в регуляторну базу активів ( РКt), на кожен рік регуляторного періоду розраховується за формулою

(15)

де

-

контрольовані операційні витрати з централізованого водопостачання та водовідведення (без урахування амортизації, витрат електроенергії на технологічні потреби) у році t, тис. грн;


-

неконтрольовані операційні витрати з централізованого водопостачання та водовідведення в році t, тис. грн;


-

витрати електроенергії на технологічні потреби в році t, тис. грн.

2.6. Регуляторна норма доходу встановлюється окремо на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, а також окремо на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання.

2.6.1. Регуляторна норма доходу для регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, визначається Комісією на кожен рік регуляторного періоду.

{Підпункт 2.6.1 пункту 2.6 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 897 від 11.07.2014}

2.6.2. Регуляторна норма доходу для регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання (НРДtдс), визначається за формулою

(16)

де

-

фактичне значення середньозваженої ефективної відсоткової ставки за кредитними договорами ліцензіата, запозичення за якими та умови яких узгоджено з Комісією, %;


-

відношення залишкової вартості активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, профінансованих за рахунок укладених кредитних договорів, запозичення за якими та умови яких узгоджено з Комісією, до залишкової вартості всіх активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t;


-

вартість власного капіталу, що встановлюється на рівні 1/2 середньої дохідності довгострокових державних облігацій за рік, що передує встановленню норми доходу, %;


-

відношення залишкової вартості активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, що належать ліцензіату (за винятком активів, профінансованих за рахунок укладених кредитних договорів, запозичення за якими та умови яких узгоджено з Комісією), до залишкової вартості всіх активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у році t;


-

ставка податку на прибуток підприємств, %.

{Підпункт 2.6.2 пункту 2.6 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 897 від 11.07.2014}

2.6.3. Регуляторна норма доходу для регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання (НРДпс), установлюється в єдиному розмірі для всіх ліцензіатів з централізованого водопостачання та водовідведення на рівні середньозваженої вартості капіталу після оподаткування на весь регуляторний період до його початку і розраховується за формулою

(17)

де

-

вартість залученого капіталу, %;


-

частка залученого капіталу;


-

вартість власного капіталу, %;


-

частка власного капіталу;


-

ставка податку на прибуток підприємств, %.

{Підпункт 2.6.3 пункту 2.6 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 897 від 11.07.2014}

2.6.4. Для розрахунку регуляторної норми доходу на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, використовується однакове для всіх ліцензіатів співвідношення залученого до власного капіталу, що встановлюється Комісією на весь регуляторний період, і протягом цього періоду не переглядається.

2.6.5. Вартість залученого капіталу визначається на рівні середньозваженої вартості гривневих кредитів для суб’єктів господарювання за статистичними даними Національного банку України за найближчі 12 місяців до публікації рішення щодо початку нового регуляторного періоду.

2.6.6. Вартість власного капіталу (ВncВК) визначається з використанням моделі оцінки дохідності капітальних активів і розраховується як сума безризикової процентної ставки (у якості якої приймається середня дохідність довгострокових державних облігацій, виражена у гривнях, за рік, що передує встановленню норми доходу) і величини премії за ризик інвестування у власний капітал ліцензіатів галузі за формулою

(18)

де

-

безризикова процентна ставка, %;


-

ступінь ризикованості інструментів власного капіталу ліцензіатів відносно середньої ризикованості ринкового портфеля, відносних одиниць;


-

ринкова премія за ризик, %.

Ступінь ризикованості інструментів власного капіталу ліцензіатів відносно середньої ризикованості ринкового портфеля (β) приймається на рівні 0,77 для всіх ліцензіатів.

Ринкова премія за ризик (ПРp) визначається з урахуванням премії за ризик для України, визначеної відповідно до кредитного рейтингу України за оцінками міжнародних рейтингових агентств.

2.7. Комісія з метою обмеження різких коливань тарифів застосовує механізм згладжування необхідного доходу шляхом перерозподілу необхідного доходу від здійснення діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення між роками в межах одного регуляторного періоду з використанням формули

,

(19)

де

-

прогнозний необхідний дохід для року t, тис. грн;


-

регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, установлена Комісією на весь регуляторний період до його початку, %;


-

скоригований необхідний дохід базового року, тис. грн;


-

коефіцієнт згладжування необхідного доходу, відносних одиниць;


n

-

кількість років регуляторного періоду.

Для першого регуляторного періоду для цілей згладжування в якості скоригованого необхідного доходу базового року (НДо) приймається дохід, встановлений Комісією на базовий рік.

2.8. Щороку протягом регуляторного періоду перед початком наступного року регуляторного періоду розраховується скоригований необхідний дохід (НДt) на наступний рік за формулою

(20)

де

-

прогнозний рівень необхідного доходу в першому році регуляторного періоду, тис. грн;


-

коефіцієнт згладжування у ступені t;


-

показник коригування доходу за результатами виконання цільового завдання щодо досягнення показника якості послуг, установленого Комісією, тис. грн;


-

показник коригування доходу в році t, тис. грн.

2.9. Показник коригування доходу (Кt) розраховується, починаючи з другого року першого регуляторного періоду. Розрахунок показника коригування доходу здійснюється щороку перед початком наступного року регуляторного періоду з метою врахування у скоригованому доході ліцензіата на наступний рік розбіжностей прогнозних та фактично досягнутих за підсумками року t-2 значень таких параметрів:

неконтрольовані операційні витрати;

контрольовані операційні витрати (лише в частині розбіжностей прогнозних та фактичних значень індексів цін виробників промислової продукції та індексів зростання середньомісячної заробітної плати);

витрати електроенергії на технологічні потреби (лише в частині розбіжностей прогнозних та фактичних значень єдиного роздрібного тарифу на електроенергію);

дохід від реалізації;

регуляторні амортизаційні відрахування;

дохід на регуляторну базу активів.

Показник коригування доходу (Кt) розраховується за формулою

(21)

де

-

відхилення фактичних від прогнозних значень контрольованих операційних витрат у році t-2, тис. грн;


-

відхилення фактичних від прогнозних значень неконтрольованих операційних витрат у році t-2, тис. грн;


-

відхилення фактичних від прогнозних значень витрат електроенергії на технологічні потреби в році t-2, тис. грн;


-

відхилення фактичних від прогнозних значень доходу від реалізації послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в році t-2, тис. грн;


-

фактичний індекс споживчих цін за результатами 9 перших місяців року t-1, %;


-

фактичний індекс споживчих цін у році t-2, %;


-

відхилення фактичних від прогнозних значень регуляторних амортизаційних відрахувань, що визначається лише в останньому році поточного регуляторного періоду за підсумками всього регуляторного періоду та враховується у скоригованому необхідному доході ліцензіата на наступний рік, тис. грн;


-

відхилення фактичних від прогнозних значень доходу на регуляторну базу активів відповідно, що визначається лише в останньому році поточного регуляторного періоду за підсумками всього регуляторного періоду та враховується у скоригованому необхідному доході ліцензіата на наступний рік, тис. грн.

2.9.1. Відхилення фактичних від прогнозних значень неконтрольованих операційних витрат (ΔОВнt-2) у році t визначається за формулою

(22)

де

-

фактичне значення неконтрольованих операційних витрат для року t-2, тис. грн;


-

значення неконтрольованих операційних витрат для року t-2, що визначене відповідно до підпункту 2.1.2 пункту 2.1 цього розділу, тис. грн.

2.9.2. Відхилення фактичних від прогнозних значень контрольованих операційних витрат (ΔОВкt-2) у році t визначається за формулою

(23)

де

-

значення контрольованих операційних витрат для року t-2, що розраховане за формулою 2 підпункту 2.1.6 пункту 2.1 цього розділу, тис. грн;


-

значення контрольованих операційних витрат для року t-2, що розраховане з урахуванням фактичних замість прогнозних значень індексу цін виробників промислової продукції та індексу зміни середньомісячної заробітної плати відповідного року за формулою

(24)

де

-

контрольовані операційні витрати (за виключенням витрат на оплату праці та соціальні відрахування) у році t-2 регуляторного періоду, тис. грн;


-

фактичний індекс цін виробників промислової продукції для року t-1, %;


-

витрати на оплату праці та соціальні відрахування в році t-2 регуляторного періоду, тис. грн;


-

фактичний індекс зміни середньомісячної заробітної плати для року t-1, %;


-

показник ефективності, установлений Комісією до початку регуляторного періоду, %.

Фактичний індекс зміни середньомісячної заробітної плати для року t-1 визначається таким чином:(25)


де

-

фактична середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості на території діяльності ліцензіата, у році t-1, грн;


-

фактична середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості на території діяльності ліцензіата, у році t-2, грн;


-

фактична середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України, у році t-1, грн;


-

фактична середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого у промисловості України, у році t-2, грн.

2.9.3. Відхилення фактичних від прогнозних значень витрат електроенергії на технологічні потреби (ΔВЕt-2) у році t визначається за формулою

(26)

де

-

цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби для року t-2, кВтгод/тис. куб. м;


-

фактичний обсяг підйому та (або) подачі води/водовідведення в році t-2, тис. куб. м;


-

фактичне значення єдиного роздрібного тарифу на електроенергію в році t-2, грн/кВтгод;


-

прогнозний обсяг підйому та (або) подачі води/водовідведення в році t-2, тис. куб. м;


-

прогнозне значення єдиного роздрібного тарифу на електроенергію в році t-2, грн/кВтгод.

2.9.4. Відхилення фактичних від прогнозних значень доходу від реалізації послуг з централізованого водопостачання та водовідведення (ΔДР)визначається за формулою

(27)

де

n

-

кількість змін тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення протягом року t-2;


і

-

період у році t-2, протягом якого тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення залишалися незмінними;


-

тариф на централізоване водопостачання, що діяв протягом періоду i в році t-2, грн/куб. м;


-

тариф на централізоване водовідведення, що діяв протягом періоду i в році t-2, грн/куб. м;


-

фактичний обсяг подачі води в мережу ліцензіата протягом періоду i в році t-2, куб. м;


-

фактичний обсяг водовідведення протягом періоду i в році t-2, куб. м;


-

фактичний обсяг подачі води в мережу ліцензіата в році t-2, куб. м;


-

фактичний обсяг водовідведення в році t-2, куб. м;


-

прогнозований обсяг подачі води в мережу ліцензіата в році t-2, куб. м;


-

прогнозований обсяг водовідведення в році t-2, куб. м;


-

цільовий коефіцієнт технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах на рік t-2, встановлений Комісією, %.

При від’ємному значенні ΔДР відхилення фактичних від прогнозних значень доходу від реалізації послуг з централізованого водопостачання та водовідведення включається в показник коригування доходу з урахуванням податку на прибуток підприємств.

2.9.5. Відхилення фактичних від прогнозних значень регуляторних амортизаційних відрахувань (ΔА) визначається за формулою

(28)

де

-

фактичне значення регуляторних амортизаційних відрахувань для року t, розраховане за формулою 8 пункту 2.3 цього розділу з урахуванням фактичних даних щодо активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;


-

прогнозоване значення регуляторних амортизаційних відрахувань для року t-2, розраховане за формулою 8 пункту 2.3 цього розділу, тис. грн;


n

-

кількість років регуляторного періоду.

2.9.6. Відхилення очікуваного від прогнозного значення доходу на регуляторну базу активів (ΔД) визначається за формулою

(29)

де

-

фактичне значення доходу на регуляторну базу активів для року t, розраховане за формулою 9 пункту 2.4 цього розділу з урахуванням фактичних даних щодо активів регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;


-

прогнозоване значення доходу на регуляторну базу активів для року t, розраховане за формулою 9 пункту 2.4 цього розділу, тис. грн;


n

-

кількість років регуляторного періоду.

III. Формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

3.1. Для всіх споживачів ліцензіата з централізованого водопостачання та водовідведення незалежно від категорії тариф з централізованого водопостачання (ТtВП) єдиний і розраховується за формулою

(30)

де

-

скоригований необхідний дохід від здійснення діяльності з централізованого водопостачання на рік t, тис. грн;


-

загальний річний обсяг подачі води в мережу ліцензіата в році t, тис. куб. м;


-

цільовий коефіцієнт технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах на рік t, встановлений Комісією, відносних одиниць.

Для встановлення тарифів на централізоване водопостачання ліцензіат подає до Комісії у друкованому та електронному вигляді розрахунки тарифів на відповідний регуляторний період за формою, що наведена у додатку 2 до цієї Методики, з відповідними розрахунковими, підтверджувальними і аргументуючими матеріалами.

3.2. Цільовий коефіцієнт технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах (kt) розраховується за формулою

(31)

де

-

цільовий коефіцієнт технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах для року t-1, відносних одиниць;


-

цільове значення технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах, що встановлюється Комісією за результатами порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), відносних одиниць;


-

фактичне значення технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах у році, що передує першому регуляторному періоду, а починаючи з другого регуляторного періоду, встановлюється на рівні цільового значення технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах, установленого Комісією для останнього року попереднього регуляторного періоду, відносних одиниць;


n

-

кількість років, протягом яких ліцензіат повинен привести фактичні значення технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах до встановленого Комісією цільового значення технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах.

У першому році першого регуляторного періоду цільовий коефіцієнт технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах установлюється Комісією на підставі фактичних даних ліцензіата в базовому році.

{Пункт 3.2 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 897 від 11.07.2014}

3.3. Для всіх споживачів ліцензіата з централізованого водопостачання та водовідведення незалежно від категорії тариф з централізованого водовідведення (ТtВВ) єдиний і розраховується за формулою

(32)

де

-

скоригований необхідний дохід від здійснення діяльності з централізованого водовідведення на рік t, тис. грн;


-

загальний річний обсяг водовідведення в році t, тис. куб. м.

Для встановлення тарифів на централізоване водовідведення ліцензіат подає до Комісії у друкованому та електронному вигляді розрахунки тарифів на відповідний регуляторний період за формою, що наведена у додатку 3 до цієї Методики, з відповідними розрахунковими, підтверджувальними і аргументуючими матеріалами.

3.4. Річні плани обсягів подачі води в мережу, обсягів централізованого водопостачання та водовідведення розробляються на підставі фактичного за останні п'ять років та прогнозованого обсягів централізованого водопостачання з урахуванням укладених договорів зі споживачами та інших техніко-економічних факторів.

Директор Департаменту
стратегічного планування
та розвитку у сфері
комунальних послуг
Д. Арлачов
Додаток 1
до Методики формування тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення на принципах
стимулюючого регулювання

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ
витрат електричної енергії на технологічні потреби при здійсненні діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення на рік ___ регуляторного періоду ____

Структурний підрозділ

Подача води, пропуск стоків, тис. м-3

Цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби, кВт·год/тис.м-3

Витрати активної електроенергії, тис. кВт·год

Тариф за 1 кВт·год активної електроенергії (I чи II клас), коп., без ПДВ*

Вартість активної електроенергії, тис. грн, без ПДВ

Витрати реактивної електроенергії, тис. кВАр·год

Тариф за 1 кВАр·год реактивної електроенергії, коп., без ПДВ

Вартість реактивної електроенергії, тис. грн, без ПДВ

Вартість електроенергії на технологічні потреби, тис. грн, без ПДВ

Електроенергія на технологічні потреби для водопостачання

Підрозділ 1

Підрозділ 2

--------------

Усього по водопостачанню

Електроенергія на технологічні потреби для водовідведення

Підрозділ 1

Підрозділ 2

--------------

Всього по водовідведенню

__________
* За наявності в підрозділі електроенергії I і II класу відповідний рядок розділяється на два рядки.Додаток 2
до Методики формування тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення на принципах
стимулюючого регулювання

РОЗРАХУНОК ТАРИФУ
на централізоване водопостачання на ____ регуляторний період

№ з/п

Показник

Одиниця виміру

Базовий рік

__ регуляторний період

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Складові тарифу на централізоване водопостачання

1

Операційні витрати, у т.ч.: (р. 1.1 + р. 1.2)

тис. грн1.1

Контрольовані операційні витрати, у т.ч.: (р. 1.1.1 + р. 1.1.2 + р. 1.1.3 + р. 1.1.4 + + р. 1.1.5 +р. 1.1.6 +р. 1.1.7)

тис. грн1.1.1

Прямі матеріальні витрати

тис. грн1.1.2

Прямі витрати на оплату праці

тис. грн1.1.3

Інші прямі витрати, у т.ч.:

тис. грн
відрахування на соціальні заходи

тис. грн
інші прямі витрати

тис. грн1.1.4

Загальновиробничі витрати

тис. грн1.1.5

Адміністративні витрати

тис. грн1.1.6

Витрати на збут

тис. грн1.1.7

Інші операційні витрати

тис. грн1.2

Неконтрольовані операційні витрати, у т.ч.:

тис. грн
загальновиробничі витрати

тис. грн
покупна вода

тис. грн
витрати на закупівлю реагентів

тис. грн
інші неконтрольовані витрати

тис. грн2

Витрати електроенергії на технологічні потреби

тис. грн3

Амортизація (р. 3.1 + р. 3.2)

тис. грн3.1

Амортизація активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн3.2

Амортизація активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн4

Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн5

Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн6

Норма доходу на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

%7

Норма доходу на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

%8

Дохід на регуляторну базу активів (р. 8.1 + р. 8.2)

тис. грн8.1

Дохід на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання (р. 4 x р. 6)

тис. грн8.2

Дохід на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання (р. 5 x р. 7)

тис. грн9

Прогнозний необхідний дохід (р. 1. + р. 2 + р. 3 + р. 8)

тис. грн10

Показник якості послуг

тис. грн11

Показник коригування доходу попереднього року на розбіжності прогнозних та фактичних значень параметрів розрахунку доходу

тис. грн12

Скоригований необхідний дохід (р. 9 + р. 10 + р. 11)

тис. грнТехніко-економічні показники річного плану ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання

13

Загальний обсяг подачі води в мережу

тис.м-314

Цільовий коефіцієнт технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах

%15

Втрати води в мережі (р. 13 р. 14 / 100)

тис.м-316

Обсяг водопостачання (р. 13 - р. 15)

тис.м-3Розрахунок тарифу

17

Тариф на централізоване водопостачання (р. 12 / р. 16)

грн/м-3


Додаток 3
до Методики формування тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення на принципах
стимулюючого регулювання

РОЗРАХУНОК ТАРИФУ
на централізоване водовідведення на ___ регуляторний період

№ з/п

Показник

Одиниця виміру

Базовий рік

__ регуляторний період

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Складові тарифу на централізоване водовідведення

1

Операційні витрати, у т.ч.: (р. 1.1 + р. 1.2)

тис. грн1.1

Контрольовані операційні витрати, у т.ч.: (р. 1.1.1 + р. 1.1.2 + р. 1.1.3 + р. 1.1.4 ++ р. 1.1.5 +р. 1.1.6 +р. 1.1.7)

тис. грн1.1.1

Прямі матеріальні витрати

тис. грн1.1.2

Прямі витрати на оплату праці

тис. грн1.1.3

Інші прямі витрати, у т.ч.:

тис. грн
відрахування на соціальні заходи

тис. грн
інші прямі витрати

тис. грн1.1.4

Загальновиробничі витрати

тис. грн1.1.5

Адміністративні витрати

тис. грн1.1.6

Витрати на збут

тис. грн1.1.7

Інші операційні витрати

тис. грн1.2

Неконтрольовані операційні витрати, у т.ч.:

тис. грн
загальновиробничі витрати

тис. грн
послуги сторонніх підприємств з очистки стоків

тис. грн
витрати на закупівлю реагентів

тис. грн
інші неконтрольовані витрати

тис. грн2

Витрати електроенергії на технологічні потреби

тис. грн3

Амортизація (р. 3.1 + р. 3.2)

тис. грн3.1

Амортизація активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн3.2

Амортизація активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн4

Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн5

Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

тис. грн6

Норма доходу на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання

%7

Норма доходу на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання

%8

Дохід на регуляторну базу активів (р. 8.1 ++ р. 8.2)

тис. грн8.1

Дохід на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання (р. 4 x р. 6)

тис. грн8.2

Дохід на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання (р. 5 x р. 7)

тис. грн9

Прогнозний необхідний дохід (р. 1. + р. 2 + р. 3 + р. 8)

тис. грн10

Показник якості послуг

тис. грн11

Показник коригування доходу попереднього року на розбіжності прогнозних та фактичних значень параметрів розрахунку доходу

тис. грн12

Скоригований необхідний дохід (р. 9 + р. 10 + р. 11)

тис. грнТехніко-економічні показники річного плану ліцензованої діяльності з централізованого водовідведення

13

Загальний обсяг водовідведення

тис.м-3Розрахунок тарифу

14

Тариф на централізоване водовідведення (р. 12 / р. 13)

грн/м-3

вгору