Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році
МОНмолодьспорт України; Наказ, Умови, Порядок [...] від 05.11.20121244
Документ z1902-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.11.2013, підстава - z1835-13


діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року № 6 “Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників”).

13.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 13.1 цього розділу, встановлюється приймальною комісією вищого навчального закладу за погодженням з Міністерством освіти і науки України і не повинна бути більше 25 відсотків від обсягу державного замовлення з кожного напряму (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу, але не менше одного місця. Зарахування відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

13.3. Особи, які належать до категорій, зазначених у пункті 13.1 цього розділу, які не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах, відповідно до конкурсного бала.

XIV. Право на першочергове зарахування

14.1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:

особи, яким відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” надано таке право;

особи, яким відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” надано таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” надано таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2007 року № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році” надано таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.

14.2. Це право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 14.1 цього розділу.

XV. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

15.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначених у розділах XI-ХIV цих Умов.

15.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

15.3. У межах кожної зазначеної в пункті 15.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

15.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

15.5. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій (у межах ліцензованого обсягу) та веб-сайтах вищих навчальних закладів (усіх вступників) із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення етапів конкурсного відбору.

XVI. Надання рекомендацій для зарахування

16.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендацій до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється приймальною комісією в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, а за його відсутності - у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

16.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

16.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12-ї години.

16.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій вищих навчальних закладів.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті вищого навчального закладу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.

16.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія вищого навчального закладу розглядає питання про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

XVII. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

17.1. Особи, які подали заяви в паперовому вигляді та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 18.1, 18.2 розділу XVIII цих Умов, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів, до приймальної комісії вищого навчального закладу, (відбіркової) комісії структурного підрозділу вищого навчального закладу.

Особи, які подали заяви в електронному вигляді та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 18.1, 18.2 розділу XVIII цих Умов, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищого навчального закладу (при зарахуванні на місця державного замовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів), або пред’явити особисто оригінали зазначених документів (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) та подати їх копії за умови зберігання оригіналів вищезазначених документів у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

17.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

17.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

XVIII. Коригування списку рекомендованих до зарахування

18.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу:

здійснює коригування списку осіб, рекомендованих для зарахування, з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу);

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу);

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом підготовки (спеціальністю).

18.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Коригування списків рекомендованих для зарахування вступників відбувається відповідно до пункту 18.1 цього розділу. Рекомендовані до зарахування вступники, які у строки, визначені пунктами 18.1 і 18.2 цього розділу та правилами прийому до вищого навчального закладу, не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

18.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.

18.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XVI цих Умов.

XIX. Наказ про зарахування

19.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються приймальною комісією в Єдиній базі відповідно до рейтингового списку вступників, списків вступників, рекомендованих для зарахування за формами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 травня 2012 року за № 711/21024, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих.

19.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України.

19.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 23.4 розділу ХХIII цих Умов.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування), у цьому вищому навчальному закладі відповідно до конкурсного бала.

19.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої вищому навчальному закладу квоти.

19.5. Рішення щодо зарахування вступника на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до рейтингового списку вступників.

XX. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

20.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (із змінами), Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та від 3 червня 1994 року № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” (із змінами) та від 5 серпня 1998 року № 1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

20.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням за наявності посвідчення закордонного українця. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

{Пункт 20.2 розділу XX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 502 від 14.05.2013}

20.3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

20.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів України за результатами співбесіди з предметів, передбачених правилами прийому до вищого навчального закладу за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном або українських національних культурних товариств.

{Пункт 20.4 розділу XX в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 502 від 14.05.2013}

20.5. Строки виконання умов для зарахування іноземців, які вступають відповідно до доведених вищому навчальному закладу квот, а також які вступають на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами, встановлюються приймальною комісією, але не пізніше 15 грудня 2013 року.

{Пункт 20.5 розділу ХХ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1506 від 29.10.2013}

XXI. Особливості прийому до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів), інших вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців для Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби

21.1. Особливості прийому (відбору) до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів), інших вищих навчальних закладів щодо підготовки громадян для проходження подальшої служби за контрактом на посадах офіцерського (сержантського, старшинського) або начальницького складу, а також внесення/невнесення даних до Єдиної бази визначаються нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні такі заклади, за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

21.2. Строки прийому документів вступників на денну форму навчання для вступу на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу, визначаються Міністерством освіти і науки України та центральними органами виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні такі заклади.

21.3. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, приймають на навчання за відповідними програмами підготовки осіб, які мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

21.4. Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів приймають на навчання військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу за окремим конкурсом на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щороку Міністерством оборони України та Міністерством освіти і науки  України.

21.5. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня року вступу.

XXII. Додаткове зарахування до вищих навчальних закладів та зберігання робіт вступників

22.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені місця державного замовлення може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які вступали до цього вищого навчального закладу на цей напрям підготовки (спеціальність). На вакантні місця ліцензованого обсягу, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, може проводитись додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до цього або до іншого вищого навчального закладу на той самий напрям підготовки (спеціальність) і не були зараховані, за умови подання ними оригіналів документів.

22.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XXIII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

23.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Правилами прийому до вищого навчального закладу може бути визначено порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

23.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

23.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

23.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

23.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної бази із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів Х-ХIV цих Умов, зокрема в інформаційній системі “Конкурс”.

Приймальні комісії зобов’язані подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної бази із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів Х-ХIV цих Умов.

Директор Департаменту
вищої освіти


Ю.М. Коровайченко
Додаток 1
до Умов прийому до вищих
навчальних закладів України
у 2013 році

ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі на основі повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Шифр галузі

Найменування галузі знань (напряму)

Напрям підготовки (спеціальність)

Код напряму підготовки (спеціальності)

Назва предметів та творчих конкурсів

0101

Педагогічна освіта

дошкільна освіта

6.010101

українська мова та література,
біологія,
математика або історія України

початкова освіта

6.010102

українська мова та література,
математика,
біологія або історія України

технологічна освіта

6.010103

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

професійна освіта (за профілем)

6.010104

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

корекційна освіта (за нозологіями)

6.010105

українська мова та література,
біологія,
іноземна мова або історія України

соціальна педагогіка

6.010106

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або світова література

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

фізичне виховання*

6.010201

українська мова та література,
біологія,
творчий конкурс

спорт

6.010202

українська мова та література,
біологія,
творчий конкурс

здоров’я людини*

6.010203

українська мова та література,
біологія,
творчий конкурс

0201

Культура

культурологія

6.020101

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або світова література

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020102

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або світова література

музейна справа та охорона пам’яток історії та культури

6.020103

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або світова література

народна художня творчість

6.020104

українська мова та література,
історія України,
творчий конкурс

документознавство та інформаційна діяльність

6.020105

українська мова та література,
історія України,
математика або світова література

менеджмент соціокультурної діяльності

6.020106

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або світова література

0202

Мистецтво

театральне мистецтво

6.020201

українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс

хореографія*

6.020202

українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс

кіно -, телемистецтво

6.020203

українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс

музичне мистецтво*

6.020204

українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс

образотворче мистецтво*

6.020205

українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс

реставрація творів мистецтва

6.020206

українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс

дизайн*

6.020207

українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс

декоративно-прикладне мистецтво

6.020208

українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс

естрадно-циркове мистецтво

6.020209

українська мова та література,
історія України або світова література,
творчий конкурс

фотомистецтво

6.020210

українська мова та література,
хімія,
творчий конкурс

0203

Гуманітарні науки

філософія*

6.020301

українська мова та література,
історія України,
світова література або іноземна мова

історія*

6.020302

українська мова та література,
історія України,
всесвітня історія або іноземна мова

філологія*

6.020303

українська мова та література,
іноземна мова або російська мова (за профілем),
історія України або світова література

богослов’я (теологія із зазначенням конфесії)*

6.020304

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або світова література

0301

Соціально-політичні науки

соціологія

6.030101

українська мова та література,
історія України,
математика або іноземна мова

психологія*

6.030102

українська мова та література,
біологія,
історія України або іноземна мова

практична психологія*

6.030103

українська мова та література,
біологія,
історія України або іноземна мова

політологія*

6.030104

українська мова та література,
історія України,
всесвітня історія або іноземна мова

0302

Міжнародні відносини

міжнародні відносини

6.030201

українська мова та література,
іноземна мова,
всесвітня історія або географія

міжнародне право

6.030202

українська мова та література,
іноземна мова,
всесвітня історія або географія

міжнародні економічні відносини

6.030203

українська мова та література,
іноземна мова,
математика або географія

міжнародна інформація

6.030204

українська мова та література,
іноземна мова,
всесвітня історія або математика

країнознавство

6.030205

українська мова та література,
географія,
всесвітня історія або іноземна мова

міжнародний бізнес

6.030206

українська мова та література,
іноземна мова,
математика або всесвітня історія

0303

Журналістика та інформація

журналістика

6.030301

українська мова та література,
іноземна мова або російська мова,
творчий конкурс

реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030302

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або світова література

видавнича справа та редагування

6.030303

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або математика

0304

Право

правознавство

6.030401

українська мова та література,
історія України,
іноземна мова або математика

правоохоронна діяльність

6.030402

українська мова та література,
історія України,
творчий конкурс

0305

Економіка та підприємництво

економічна теорія

6.030501

українська мова та література,
математика,
історія України або географія

економічна кібернетика

6.030502

українська мова та література,
математика,
історія України або географія

міжнародна економіка

6.030503

українська мова та література,
математика,
іноземна мова або географія

економіка підприємства

6.030504

українська мова та література,
математика,
історія України або географія

управління персоналом та економіка праці

6.030505

українська мова та література,
математика,
історія України або географія

прикладна статистика

6.030506

українська мова та література,
математика,
історія України або географія

маркетинг

6.030507

українська мова та література,
математика,
історія України або географія

фінанси і кредит

6.030508

українська мова та література,
математика,
історія України або географія

облік і аудит

6.030509

українська мова та література,
математика,
історія України або географія

товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510

українська мова та література,
математика,
географія або хімія

0306

Менеджмент і адміністрування

менеджмент

6.030601

українська мова та література,
математика,
географія або іноземна мова

0401

Природничі науки

хімія*

6.040101

українська мова та література,
хімія,
фізика або математика

біологія*

6.040102

українська мова та література,
біологія,
фізика або хімія

геологія*

6.040103

українська мова та література,
математика,
географія або фізика

географія*

6.040104

українська мова та література,
географія,
історія України або математика

гідрометеорологія

6.040105

українська мова та література,
географія, математика або фізика

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*

6.040106

українська мова та література,
математика,
хімія або географія

0402

Фізико-математичні науки

математика*

6.040201

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

механіка

6.040202

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

фізика*

6.040203

українська мова та література,
фізика,
математика або хімія

прикладна фізика*

6.040204

українська мова та література,
фізика,
математика або хімія

статистика

6.040205

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

астрономія

6.040206

українська мова та література,
фізика,
математика або хімія

0403

Системні науки та кібернетика

прикладна математика

6.040301

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

інформатика*

6.040302

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

системний аналіз

6.040303

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

комп’ютерні науки

6.050101

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

комп’ютерна інженерія

6.050102

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

програмна інженерія

6.050103

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

0502

Автоматика та управління

системна інженерія

6.050201

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.050202

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

0503

Розробка корисних копалин

гірництво

6.050301

українська мова та література,
математика,
фізика або географія

торфова справа

6.050302

українська мова та література,
математика,
фізика або географія

переробка корисних копалин

6.050303

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

нафтогазова справа

6.050304

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

0504

Металургія та матеріалознавство

металургія

6.050401

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

ливарне виробництво

6.050402

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

інженерне матеріалознавство

6.050403

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

0505

Машинобудування та матеріалообробка

прикладна механіка

6.050501

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

інженерна механіка

6.050502

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

машинобудування

6.050503

українська мова та література,
математика, фізика або хімія

зварювання

6.050504

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

теплоенергетика

6.050601

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

гідроенергетика

6.050602

українська мова та література,
математика,
фізика або географія

атомна енергетика

6.050603

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

енергомашинобудування

6.050604

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

0507

Електротехніка та електромеханіка

електротехніка та електротехнології

6.050701

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

електромеханіка

6.050702

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

0508

Електроніка

мікро- та наноелектроніка

6.050801

українська мова та література,
фізика,
математика або хімія

електронні пристрої та системи

6.050802

українська мова та література,
фізика,
математика або іноземна мова

акустотехніка

6.050803

українська мова та література,
фізика,
математика або іноземна мова

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

радіотехніка

6.050901

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

радіоелектронні апарати

6.050902

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

телекомунікації

6.050903

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

мережі та системи поштового зв’язку

6.050904

українська мова та література,
математика,
фізика або географія

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

метрологія, стандартизація та сертифікація

6.051002

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

приладобудування

6.051003

українська мова та література,
фізика,
математика або хімія

оптотехніка

6.051004

українська мова та література,
фізика,
математика або хімія

0511

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

авіа- і ракетобудування

6.051101

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

6.051102

українська мова та література,
математика,
фізика або хіміяавіоніка

6.051103

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

0512

Морська техніка

суднобудування та океанотехніка

6.051201

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

0513

Хімічна технологія та інженерія

хімічна технологія

6.051301

українська мова та література,
хімія,
математика або фізика

хімічна інженерія

6.051302

українська мова та література,
хімія,
математика або фізика

0514

Біотехнологія

біотехнологія

6.051401

українська мова та література,
хімія,
біологія або математика

біомедична інженерія

6.051402

українська мова та література,
хімія,
біологія або математика

0515

Видавничо-поліграфічна справа

видавничо-поліграфічна справа

6.051501

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

0516

Текстильна та легка промисловість

технологія та дизайн текстильних матеріалів

6.051601

українська мова та література,
математика,
хімія або фізика

технологія виробів легкої промисловості

6.051602

українська мова та література,
математика,
хімія або біологія

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

харчові технології та інженерія

6.051701

українська мова та література,
математика,
хімія або іноземна мова

0518

Оброблювання деревини

деревооброблювальні технології

6.051801

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

0601

Будівництво та архітектура

будівництво

6.060101

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

архітектура

6.060102

українська мова та література,
математика,
творчий конкурс

гідротехніка (водні ресурси)

6.060103

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

транспортні технології (за видами транспорту)

6.070101

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

аеронавігація

6.070102

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

обслуговування повітряних суден

6.070103

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

морський та річковий транспорт

6.070104

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

рухомий склад залізниць

6.070105

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

автомобільний транспорт

6.070106

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

системи забезпечення руху поїздів

6.070107

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

залізничні споруди та колійне господарство

6.070108

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

0801

Геодезія та землеустрій

геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

українська мова та література,
математика,
історія України або географія

0901

Сільське господарство і лісництво

агрономія

6.090101

українська мова та література,
біологія,
хімія або математика

технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

6.090102

українська мова та література,
біологія,
математика або фізика

лісове і садово-паркове господарство

6.090103

українська мова та література,
математика,
біологія або іноземна мова

лісозаготівля

6.090104

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

захист рослин

6.090105

українська мова та література,
біологія,
хімія або математика

0902

Рибне господарство та аквакультура

водні біоресурси та аквакультура

6.090201

українська мова та література,
біологія,
математика або географія

рибальство

6.090202

українська мова та література,
біологія,
математика або географія

1001

Техніка та енергетика аграрного виробництва

енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

6.100101

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

6.100102

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

1101

Ветеринарія

ветеринарна медицина

6.110101

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

1201

Медицина

сестринська справа

6.120101

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

лабораторна діагностика

6.120102

українська мова та література,
біологія,
фізика або математика

1202

Фармація

фармація

6.120201

українська мова та література,
хімія,
біологія або фізика

1301

Соціальне забезпечення

соціальна допомога

6.130101

українська мова та література,
історія України,
географія або іноземна мова

соціальна робота

6.130102

українська мова та література,
історія України,
географія або іноземна мова

1401

Сфера обслуговування

готельно-ресторанна справа

6.140101

українська мова та література,
іноземна мова,
географія або математика

побутове обслуговування

6.140102

українська мова та література,
математика,
іноземна мова або географія

туризм

6.140103

українська мова та література,
географія,
історія України або іноземна мова

1601

Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону


визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади за погодженням з МОНмолодьспортом

1701

Інформаційна безпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170101

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

системи технічного захисту інформації

6.170102

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

управління інформаційною безпекою

6.170103

українська мова та література,
математика,
фізика або іноземна мова

1702

Цивільна безпека

цивільний захист

6.170201

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

охорона праці

6.170202

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

пожежна безпека

6.170203

українська мова та література,
математика,
фізика або хімія

1101

Ветеринарія

ветеринарна медицина (за видами)

7.11010101
8.11010101

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва

7.11010102
8.11010102

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

ветеринарна гігієна та санітарія

7.11010203
8.11010203

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

ветеринарна фармація

7.11010204
8.11010204

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

лабораторна діагностика хвороб тварин

7.11010205
8.11010205

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

ветеринарна біотехнологія

7.11010206
8.11010206

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

1201

Медицина

лiкувальна справа

7.12010001
8.12010001

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

педiатрiя

7.12010002
8.12010002

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

медико-профiлактична справа

7.12010003
8.12010003

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

медична психологія

7.12010004
8.12010004

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

стоматологiя

7.12010005
8.12010005

українська мова та література,
біологія,
хімія або фізика

1202

Фармацiя

фармація

7.12020102
8.12020102

українська мова та література,
хімія,
біологія або фізика

клінічна фармацiя

7.12020102
8.12020102

українська мова та література,
хімія,
біологія або фізика

технології фармацевтичних препаратів

7.12020103
8.12020103

українська мова та література,
хімія,
біологія або фізика

технології парфумерно-косметичних засобів

7.12020104
8.12020104

українська мова та література,
хімія,
біологія або фізикавгору