Документ z1643-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.07.2016, підстава - z0914-16

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
09.12.2004 N 272
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2004 р.
за N 1643/10242
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 972 ( z0914-16 ) від 14.06.2016 }
Про затвердження Порядку обліку підприємств,
організацій та фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності, які провадять
діяльність, пов'язану з виробництвом,
ремонтом, продажем і прокатом засобів
вимірювальної техніки

З метою реалізації положень статті 11 Закону України від
15 червня 2004 року N 1765 ( 1765-15 ) "Про внесення змін до
Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок обліку підприємств, організацій та
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які
провадять діяльність, пов'язану з виробництвом, ремонтом, продажем
і прокатом засобів вимірювальної техніки, що додається.
2. Управлінню метрології забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України згідно з
чинним законодавством.
3. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок обліку тих
підприємств (їх об'єднань), установ, організацій та громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються виробництвом,
ремонтом, продажем і прокатом засобів вимірювальної техніки
(ПМУ13-99), затверджений наказом Держстандарту України від
12 травня 1999 року N 220 ( z0565-99 ) та зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 16 серпня 1999 року за N 565/3858.
4. Керівникам центрів стандартизації, метрології та
сертифікації Держспоживстандарту України забезпечити дотримання
вимог цього Порядку.
5. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
начальника управління метрології Домницького Р.А.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова Л.Школьник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
09.12.2004 N 272
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2004 р.
за N 1643/10242

ПОРЯДОК
обліку підприємств, організацій та фізичних
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності,
які провадять діяльність, пов'язану з виробництвом,
ремонтом, продажем і прокатом засобів
вимірювальної техніки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Порядок розроблений відповідно до статті 11 Закону
України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
( 113/98-ВР ) (далі - Закон України).
1.2. Порядок регламентує процедуру обліку підприємств,
організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності (далі - суб'єкти підприємницької діяльності), які
провадять діяльність, пов'язану з виробництвом засобів
вимірювальної техніки, а також ремонтують для суб'єктів
підприємницької діяльності, продають і видають напрокат засоби
вимірювальної техніки.
1.3. Порядок є обов'язковим для суб'єктів підприємницької
діяльності і територіальних органів Держспоживстандарту України
(далі - територіальні органи).
1.4. Облік проводиться з метою забезпечення контролю за
додержанням вимог Закону України ( 113/98-ВР ), а також
метрологічних норм і правил щодо виробництва, ремонту, продажу й
прокату засобів вимірювальної техніки.
1.5. Облік здійснюється територіальними органами за
місцезнаходженням суб'єктів підприємницької діяльності на підставі
письмових повідомлень, які суб'єкти підприємницької діяльності
повинні надавати територіальним органам.
1.6. Письмові повідомлення повинні надавати суб'єкти
підприємницької діяльності, які: серійно виробляють засоби вимірювальної техніки затверджених
типів, занесених до Державного реєстру засобів вимірювальної
техніки (далі - Державний реєстр); виробляють засоби вимірювальної техніки одиничними зразками і
малими партіями; ремонтують засоби вимірювальної техніки для сторонніх
суб'єктів підприємницької діяльності; продають і видають напрокат засоби вимірювальної техніки, на
які поширюється державний метрологічний нагляд.
1.7. Територіальні органи здійснюють облік безкоштовно.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОБЛІКУ
2.1. Суб'єкти підприємницької діяльності подають письмові
повідомлення територіальним органам за формою, наведеною в
додатку 1. До письмового повідомлення додається у формі переліків
інформація щодо: типів засобів вимірювальної техніки, які виробляються серійно
(із зазначенням номерів за Державним реєстром); назв і умовних позначень засобів вимірювальної техніки, які
виробляються одиничними зразками і малими партіями; назв і типів засобів вимірювальної техніки, які ремонтуються,
продаються і видаються напрокат. Контроль за повнотою інформації, яку суб'єкти підприємницької
діяльності надали в письмових повідомленнях, а також за
дотриманням метрологічних норм і правил щодо виробництва, ремонту,
продажу й прокату засобів вимірювальної техніки, територіальні
органи здійснюють під час проведення державного метрологічного
контролю і нагляду.
2.2. Письмові повідомлення щодо серійного виробництва,
ремонту, продажу, прокату засобів вимірювальної техніки суб'єкти
підприємницької діяльності подають протягом календарного місяця з
дня початку цієї діяльності. Оновлення інформації щодо зазначеної
діяльності здійснюється за потреби в той самий термін. Письмові повідомлення щодо виробництва засобів вимірювальної
техніки одиничними зразками й малими партіями подаються
територіальним органам одночасно з поданням зазначених засобів
вимірювальної техніки на державну метрологічну атестацію або
протягом місяця з дня проведення їхньої метрологічної атестації.
2.3. Територіальні органи забезпечують облік суб'єктів
підприємницької діяльності і протягом 5 робочих днів заносять
інформацію щодо їхньої діяльності (з посиланням на переліки, які
додаються до письмового повідомлення згідно з додатком 1
) до
журналу обліку суб'єктів підприємницької діяльності, які провадять
діяльність, пов'язану з виробництвом, ремонтом, продажем і
прокатом засобів вимірювальної техніки, за формою, наведеною у
додатку 2.
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Посадові особи суб'єктів підприємницької діяльності за
неповідомлення або несвоєчасне повідомлення територіальних органів
про свою діяльність, зазначену в пункті 1.6 цього Порядку, несуть
адміністративну відповідальність відповідно до статті 171 Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ).
Начальник управління метрології Р.А.Домницький

Додаток 1
до пункту 2.1
Порядку обліку підприємств,
організацій та фізичних
осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності,
які провадять діяльність,
пов'язану з виробництвом,
ремонтом, продажем
і прокатом засобів
вимірювальної техніки

Директору ____________________ ______________________________
(назва територіального органу)

____________________________________________________
(назва суб'єкта підприємницької діяльності)
надає інформацію щодо своєї діяльності, зазначеної в абзаці
першому частини 5 статті 11 Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність".
_____________________________________________ здійснює: (назва суб'єкта підприємницької діяльності) __________________________________________________________________
(інформація щодо діяльності в галузі виробництва, ремонту, __________________________________________________________________
продажу, прокату засобів вимірювальної техніки)
___________________________ ________ ____________________
(посада керівника суб'єкта (підпис) (ініціали, прізвище)
підприємницької діяльності)
Начальник управління метрології Р.А.Домницький

Додаток 2
до пункту 2.3
Порядку обліку підприємств,
організацій та фізичних
осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності,
які провадять діяльність,
пов'язану з виробництвом,
ремонтом, продажем
і прокатом засобів
вимірювальної техніки

ЖУРНАЛ
обліку суб'єктів підприємницької діяльності,
які провадять діяльність, пов'язану з виробництвом,
ремонтом, продажем і прокатом засобів
вимірювальної техніки

------------------------------------------------------------------ |Номер справи|Найменування |Поштова |Види |Інформація | |в терито- |суб'єкта |адреса, |діяль- |щодо назв, | |ріальному |підприємницької|телефон, |ності |типів засобів| |органі |діяльності |прізвище та| |вимірювальної| | | |ініціали | |техніки | | | |керівника | | | |------------+---------------+-----------+---------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Начальник управління метрології Р.А.Домницькийвгору