Документ z1642-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.09.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.10.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.09.2013  № 1989/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2013 р.
за № 1642/24174

Про затвердження Порядку взаємодії Державної виконавчої служби України та Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини під час забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та виконання рішень Європейського суду з прав людини

Відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 553 «Про організаційні заходи, пов’язані із забезпеченням представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини» та з метою забезпечення належного здійснення представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини, а також здійснення контролю за виконанням рішень Європейського суду з прав людини НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії Державної виконавчої служби України та Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини під час забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та виконання рішень Європейського суду з прав людини (додається).

2. Першому заступнику Голови Державної виконавчої служби України Миронюку І.В. та в.о. Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Бему М.В. забезпечити належне виконання цього наказу.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Палій Н.О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, окрім пункту 7 Порядку, затвердженого цим наказом (в частині створення відповідної бази даних справ, які розглядаються в Європейському суді з прав людини), та пункту 10 Порядку, затвердженого цим наказом (в частині щомісячного надання Державній виконавчій службі України інформації про стан виконання рішення суду), які набирають чинності з 1 січня 2014 року. До вказаного терміну на виконання пункту 10 Порядку, затвердженого цим наказом, інформація надається Державною виконавчою службою України щокварталу.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Державної виконавчої служби УкраїниМ.В. Герасимюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
23.09.2013 № 1989/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2013 р.
за № 1642/24174

ПОРЯДОК
взаємодії Державної виконавчої служби України та Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини під час забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та виконання рішень Європейського суду з прав людини

1. Цей Порядок регламентує питання взаємодії Державної виконавчої служби України (далі - ДВС) та Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (далі - Секретаріат) щодо збору необхідних документів та інформації під час розгляду Європейським судом з прав людини (далі - Європейський суд) заяв зі скаргами на невиконання рішень судів, вжиття заходів щодо їх термінового виконання та заходів з виконання рішень Європейського суду.

2. Секретаріат протягом десяти днів з дня отримання від Європейського суду матеріалів справи, у якій має бути подана позиція України, надсилає до ДВС відповідний запит з метою отримання необхідної інформації та матеріалів у цій справі з визначеним терміном його виконання. При цьому у запиті зазначається інформація про рішення національного суду (його реквізити, найменування сторін, зміст резолютивної частини). Запит направляється поштою та засобами електронного зв’язку.

3. У разі отримання Секретаріатом додаткової інформації про стягувача та боржника, що може мати значення для справи, вказана інформація протягом трьох днів з дати отримання направляється до ДВС.

4. Для організації виконання запиту Секретаріату ДВС у термін, визначений запитом:

1) запитує у відповідного органу державної виконавчої служби всю наявну інформацію про здійснення виконавчого провадження та інші обставини, які мають значення для розгляду справи. Запитувана інформація відповідним органом державної виконавчої служби надається безпосередньо Секретаріату та ДВС поштою та засобами електронного зв’язку.

В інформації зазначаються відомості про:

стан виконання рішення;

виплати за цим рішенням, виконання рішення в частині вжиття заходів зобов’язального характеру;

оскарження дій або бездіяльності державного виконавця;

у випадку завершення виконавчого провадження інформацію про те, чи надходив виконавчий документ на виконання повторно і чи вживались заходи для виконання рішення після цього.

До відповіді на запит додаються копії:

виконавчого документа;

скарг на дії або бездіяльність державного виконавця та рішень, прийнятих за результатами їх розгляду;

усіх постанов, які виносились під час виконання рішення (про відкриття виконавчого провадження, відмову у прийнятті виконавчого документа до виконання, повернення виконавчого документа стягувачу, зупинення виконавчого провадження), та постанови про завершення виконавчого провадження разом з копіями документів, на підставі яких була винесена така постанова (відповідь боржника, платіжні документи, заява стягувача про повернення виконавчого документа без виконання);

2) організовує у разі необхідності перевірку повноти та законності виконавчого провадження;

3) аналізує причини невиконання або тривалого виконання рішення суду, в межах компетенції вживає заходів щодо виконання рішення суду, а також заходів реагування на виявлені порушення під час виконання рішення суду;

4) надає Секретаріату пропозиції щодо сприяння у виконанні рішення суду шляхом направлення письмових звернень до відповідних органів державної влади, підприємств, установ, організацій;

5) надає відповідним органам державної виконавчої служби методичну та практичну допомогу щодо виконання рішення суду.

5. Про результати виконання запиту ДВС інформує Секретаріат у встановлений запитом строк. У разі неможливості виконання запиту у визначений строк ДВС повідомляє Секретаріат з викладенням причин продовження строку розгляду. У будь-якому разі загальний строк виконання такого запиту не може перевищувати 21 дня з дня його отримання.

6. У разі необхідності Секретаріат має право безпосередньо отримати інформацію про здійснення виконавчого провадження, а також копії матеріалів виконавчого провадження та інші необхідні документи у відповідному органі державної виконавчої служби. Відповідний орган державної виконавчої служби зобов’язаний надати запитувану інформацію у визначений запитом строк.

7. Отримана від органів державної виконавчої служби інформація обробляється Секретаріатом, в тому числі шляхом внесення інформації до відповідної бази даних справ, які розглядаються в Європейському суді, із зазначенням органу державної виконавчої служби, на виконанні в якому перебуває (перебувало) виконавче провадження, даних про  сторони виконавчого провадження (боржника та стягувача), реквізити рішення національного суду, короткий зміст резолютивної частини рішення та інформації про результат (стан) виконання рішення суду.

8. У разі постановлення Європейським судом рішення, відповідно до якого держава зобов’язана виконати рішення національного суду, Секретаріат протягом десяти днів після розміщення на сайті Європейського суду тексту остаточного рішення в справі проти України передає ДВС автентичний переклад відповідного рішення Європейського суду. 

9. У разі невиконання рішення національного суду на дату постановлення рішення Європейським судом ДВС протягом місяця з дати отримання автентичного перекладу рішення Європейського суду організовує перевірку стану виконання рішення національного суду, вживає заходів щодо його виконання, при неможливості виконання рішення без зміни порядку та способу його виконання повідомляє Секретаріат з подальшим вжиттям заходів, передбачених пунктами 10, 11 та 12 цього Порядку.

10. Якщо рішення суду не виконано, його виконання знаходиться на постійному контролі ДВС до повного виконання рішення національного суду. Щомісяця до 7 числа наступного за звітним періодом місяця ДВС подає Секретаріату інформацію про стан виконання такого рішення суду.

11. У разі якщо рішення національного суду, в якому передбачається вжиття заходів зобов’язального (немайнового) характеру, не може бути виконане протягом одного місяця з дня отримання ДВС автентичного перекладу тексту відповідного рішення Європейського суду, державний виконавець, на виконанні в якого перебувало рішення національного суду, звертається до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення із обов’язковим повідомленням суду про необхідність залучення представника Секретаріату як спеціаліста в галузі застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод  та виконання рішень Європейського суду.

12. Якщо Європейським судом постановлено рішення, за яким передбачається вжиття додаткових заходів індивідуального характеру шляхом виконання рішення національного суду майнового характеру, Секретаріат протягом десяти днів після отримання офіційного повідомлення Європейського суду про набуття його рішенням статусу остаточного повідомляє ДВС про необхідність вжиття таких заходів шляхом виплати стягувачу коштів відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов'язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 408.

13. Якщо кошти, присуджені заявнику рішенням Європейського суду, було виплачено з порушенням строку, встановленого у рішенні Європейського суду, ДВС протягом трьох днів з дати отримання підтвердження сплати пені повідомляє про це Секретаріат із зазначенням причин пропуску строку виплати та дати сплати пені. До зазначеної інформації має бути додано копії платіжних документів, що підтверджують сплату пені.

14. Якщо рішенням Європейського суду передбачається вжиття додаткових заходів індивідуального характеру шляхом виконання рішення національного суду, Секретаріат надає ДВС практичну допомогу та роз’яснення щодо виконання.

15. У разі необхідності Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини може ініціювати проведення перевірки дій чи бездіяльності посадових осіб ДВС, якщо такі дії чи бездіяльність впливають на забезпечення представництва держави у Європейському суді та виконання рішення Європейського суду з прав людини. Про результати перевірки керівництво ДВС повідомляє Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини протягом трьох днів після її проведення.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


Н.О. Палійвгору