Документ z1635-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.10.2014, підстава - z1126-14

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Н А К А З
14.12.2004 N 407
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2004 р.
за N 1635/10234
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 317 ( z1126-14 ) від 27.08.2014 }
Про затвердження Порядку підготовки
та внесення до органів виконавчої влади
або органів місцевого самоврядування
клопотань з питань дотримання
вимог земельного законодавства

Відповідно до пункту "б" статті 6 Закону України "Про
державний контроль за використанням та охороною земель"
( 963-15 ), підпункту 7 пункту 4 Положення про Державну інспекцію
з контролю за використанням і охороною земель, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1958
( 1958-2002-п ) (із змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок підготовки та внесення до органів
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з
питань дотримання вимог земельного законодавства (додається).
2. Державній інспекції з контролю за використанням і охороною
земель (Нечипоренко О.М.), Юридичному управлінню Держкомзему
України (Кальніченко А.Г.) забезпечити: погодження наказу з Міністерством охорони навколишнього
природного середовища України та Державним комітетом України з
питань регуляторної політики та підприємництва; подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України в установленому законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Комітету А.С.Даниленко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Ю.Авксентьєв
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України С.В.Поляков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України по земельних
ресурсах
14.12.2004 N 407
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2004 р.
за N 1635/10234

ПОРЯДОК
підготовки та внесення до органів виконавчої
влади або органів місцевого самоврядування клопотань
з питань дотримання вимог земельного законодавства

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту " б " статті
6 Закону України "Про державний контроль за використанням та
охороною земель" ( 963-15 ), підпункту 7 пункту 4 Положення про
Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002
N 1958 ( 1958-2002-п ) (із змінами).
1.2. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та внесення до
органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування
клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства,
здійснення контролю за станом їх виконання.
2. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ КЛОПОТАННЯ
2.1. Клопотання - це письмове звернення до органу виконавчої
влади або органу місцевого самоврядування про необхідність вжиття
заходів щодо забезпечення дотримання вимог земельного
законодавства (додаток 1).
2.2. Клопотання до органів виконавчої влади або органів
місцевого самоврядування вносяться у разі виявлення порушень вимог
земельного законодавства, а саме щодо: 2.2.1) приведення у відповідність до законодавства прийнятих
ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання
та охорони земель; 2.2.2) обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у
разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення
геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог
земельного законодавства; 2.2.3) припинення будівництва та експлуатації об'єктів у разі
порушення вимог земельного законодавства до повного усунення
виявлених порушень і ліквідації їх наслідків; 2.2.4) припинення права користування земельною ділянкою
відповідно до закону.
3. ОФОРМЛЕННЯ ТА НАПРАВЛЕННЯ (ВРУЧЕННЯ) КЛОПОТАНЬ
3.1. Клопотання оформляється на бланку Державної інспекції з
контролю за використанням і охороною земель чи її територіального
органу (далі - інспекційні органи Держкомзему), підписується
начальником чи заступником начальника цього органу.
3.2. Клопотання оформляється у двох примірниках. Перший
примірник клопотання надсилається поштою рекомендованим листом або
доставляється особисто до органу виконавчої влади чи органу
місцевого самоврядування, другий - залишається в інспекційному
органі Держкомзему.
3.3. На другому примірнику клопотання робиться відмітка про
відправку поштою або відмітка про отримання органом, якому воно
адресоване.
4. СТРОКИ ВНЕСЕННЯ КЛОПОТАНЬ
4.1. Клопотання з питання, зазначеного у пункті 2.2.1 цього
Порядку, вноситься у 10-денний строк з дня виявлення порушення.
4.2. Клопотання з питань, зазначених у пунктах 2.2.2-2.2.4
цього Порядку, вносяться до органу виконавчої влади або органу
місцевого самоврядування в місячний строк з моменту виявлення
правопорушення.
4.3. Одночасно із внесенням клопотання, у разі наявності
ознак адміністративного правопорушення, до порушників земельного
законодавства застосовуються адміністративні стягнення чи заходи
впливу, якщо порушники є неповнолітніми.
4.4. Якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде
до висновку, що в порушенні є ознаки злочину, він, керуючись
статтею 253 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80732-10 ), передає матеріали прокурору, органу досудового
слідства або дізнання.
5. ОБЛІК ВНЕСЕНИХ КЛОПОТАНЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ЇХ РОЗГЛЯДУ
5.1. Облік внесених до органів виконавчої влади або органів
місцевого самоврядування клопотань здійснюється в журналі
реєстрації клопотань (додаток 2).
5.2. Контроль за своєчасним розглядом та повнотою виконання
зазначених у клопотанні вимог здійснюється органом, який вніс
клопотання.
5.3. У разі відмови органу виконавчої влади чи органу
місцевого самоврядування виконати вимоги, зазначені у клопотанні,
чи при неотриманні від них у місячний строк повідомлення про
результати розгляду клопотання, інспекційний орган Держкомзему
направляє копію клопотання та матеріали, які засвідчують факт
порушення земельного законодавства, до відповідного органу
прокуратури для вжиття заходів відповідно до вимог чинного
законодавства. Одночасно до органів прокуратури направляється
інформація про вжиття заходів для припинення правопорушення та
усунення його наслідків.
Заступник начальника Державної
інспекції з контролю за використанням
і охороною земель М.І.Мамчур

Додаток 1
до пункту 2.1 Порядку
підготовки та внесення
до органів виконавчої влади
або органів місцевого
самоврядування клопотань
з питань дотримання вимог
земельного законодавства
Державний Герб України
Державний комітет по земельних ресурсах України

__________________________________________________________________
(найменування інспекційного органу Держкомзему та його адреса)
______________ N ___________ Голові _____________________________
(найменування органу
виконавчої влади _____________________________
або органу місцевого
самоврядування) _____________________________

КЛОПОТАННЯ

Керуючись пунктом "б" статті 6 Закону України "Про державний
контроль за використанням та охороною земель", направляємо Вам для
відповідного реагування матеріали щодо порушення вимог земельного
законодавства. __________________________________________________________________
(суть виявленого порушення з посиланням на законодавчі
та нормативно-правові акти, __________________________________________________________________
вимоги яких порушені та які передбачають відповідальність
за дане порушення, __________________________________________________________________
заходи впливу, вжиті до порушників /за наявності/) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

(зворотний бік клопотання)

Про результати розгляду клопотання та вжиті заходи просимо
повідомити в установлені законодавством строки.
У разі неотримання повідомлення про результати розгляду
клопотання матеріали будуть направлені до відповідних органів у
встановленому законодавством порядку.

Додаток: Копії матеріалів про застосування заходів
адміністративного впливу
на _____ аркушах в 1 примірнику (за наявності).
__________________________ _________________ ____________________
(посада особи, (підпис) (прізвище
яка підписує клопотання) та ініціали)

Клопотання одержав (одержала) чи відправлено поштою ________
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові
особи, яка отримала (відправила) клопотання) __________________________________________________________________

"___" ___________________ 200__ року ______________________
(підпис)
Заступник начальника Державної
інспекції з контролю за використанням
і охороною земель М.І.Мамчур

Додаток 2
до пункту 5.1 Порядку
підготовки та внесення
до органів виконавчої влади
або органів місцевого
самоврядування клопотань
з питань дотримання вимог
земельного законодавства

ЖУРНАЛ
реєстрації клопотань, внесених
________________________________________________
( найменування інспекційного органу Держкомзему)
до органів виконавчої влади
або органів місцевого самоврядування

Розпочато " ___ " ______________ 200__ року
Закінчено " ___ " ______________ 200__ року

------------------------------------------------------------------
Зразок журналу

Ліва сторінка журналу
------------------------------------------------------------------ | N | Дата та | Найменування | Дата | З якого питання | |з/п|реєстраційний|органу, до якого| вручення |внесено клопотання| | | номер | внесено |(відправ- |(зазначити стисло)| | | клопотання | клопотання | лення) | | | | | |клопотання| | |---+-------------+----------------+----------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+-------------+----------------+----------+------------------| ------------------------------------------------------------------
Права сторінка журналу
------------------------------------------------------------------ |Результати розгляду клопотання | Подальші заходи щодо виконання| | (дата та номер відповіді) | вимог, | | | зазначених у клопотанні | |--------------------------------+-------------------------------| | | | | матеріали, | результати | |вирішено |відмовлено у| не | направлені до | розгляду | |позитивно| виконанні |отримано | органів | матеріалів | | | вимог |відповіді| прокуратури | органами | | | | |(дата та номер | прокуратури | | | | | листа) | (дата та номер| | | | | | відповіді) | |---------+------------+---------+---------------+---------------| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
Державної інспекції
з контролю за використанням
і охороною земель М.І.Мамчурвгору