Документ z1601-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.07.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.10.2012. Подивитися в історії? )

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.07.2012  № 3128


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2012 р.
за № 1601/21913

Про використання Автоматизованої підсистеми «Рецензент» рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв

Відповідно до статті 13 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 жовтня 2011 року № 1585/1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2011 року за № 1351/20089, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму рецензії на звіт про оцінку майна (додається).

2. Управлінню інформаційних технологій та моніторингу вжити заходів щодо приведення Автоматизованої підсистеми „Рецензент” у відповідність із формою рецензії на звіт про оцінку майна, що встановлена цим наказом, впродовж 7 робочих днів після його державної реєстрації.

3. Управлінню з питань оціночної діяльності довести цей наказ до відома начальників регіональних відділень Фонду державного майна України для використання Автоматизованої підсистеми „Рецензент”» у роботі підпорядкованих їм підрозділів.

4. Управлінню з питань оціночної діяльності подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

О. Рябченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
16.07.2012  № 3128

РЕЦЕНЗІЯ
на звіт про оцінку майна
_____________________________________________
(повна назва звіту про оцінку майна)

Загальні положення

Підстава для проведення рецензування


Напрям та спеціалізація оцінки майна


Строк проведення рецензування


Відомості про суб’єкта оціночної діяльності, який здійснив оцінку


Суб’єкт оціночної діяльності та його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків*


Адреса (місцезнаходження, місце проживання) суб’єкта оціночної діяльності


Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності


Відомості про оцінювачів, які проводили оцінку


Оцінювач


Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (базовий кваліфікаційний документ)


Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача


Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності (Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів)


Саморегулівна організація оцінювачів, членом якої є оцінювач


Відомості про рецензента


Рецензент


Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (базовий кваліфікаційний документ)


Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача


Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності (Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів)


Строк практичної діяльності з оцінки майна


Установа, де працює рецензент


За результатами рецензування звіту про оцінку майна встановлено таке

№ з/п

Складові елементи (показники) звіту про оцінку майна, які оцінюються рецензентом

Характеристика складових елементів, їх відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна

1

Підстава для проведення оцінки


2

Об’єкт оцінки


3

Основні ціноутворюючі характеристики та показники об’єкта оцінки, які дають змогу його ідентифікувати


4

Дата оцінки


5

Мета оцінки


6

Вид вартості


7

Використані методичні підходи, методи оцінки та наявність обґрунтування їх застосування


8

Обмеження щодо застосування результатів оцінки


9

Величина вартості майна, визначена у звіті про оцінку майна


10

Склад вихідних даних, копії яких містяться у додатках до звіту про оцінку майна, та інша інформація, використана у звіті про оцінку майна, фотографії об’єкта оцінки та його складових


11

Наявність та достатність переліку нормативно-правових актів, використаної літератури та довідкових даних, відповідно до яких проводилась оцінка


12

Наявність та обґрунтованість аналізу зовнішніх факторів та ринку подібного майна


13

Наявність та обґрунтованість аналізу існуючого стану використання об’єкта оцінки та визначення умов його найефективного використання


14

Наявність та обґрунтованість розрахунків, що відповідають методичним підходам, методам та оціночним процедурам, за допомогою яких отримано висновок про вартість


15

Обґрунтованість зроблених оцінювачем припущень, на підставі яких проводилась оцінка


16

Висновок про вартість та його відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна


Висновки рецензента

Висновок про правову можливість проведення оцінки виконавцем звіту про оцінку майна


Висновок про обґрунтованість виконавцем звіту вибору виду вартості та її відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна


Висновок про зібрані виконавцем звіту вихідні дані та іншу інформацію, необхідну для оцінки майна


Висновок про відповідність і правильність застосування під час оцінки майна методичних підходів, методів та оціночних процедур


Загальний висновок


Склад звіту про оцінку майна


Коментар (у разі потреби)


__________
*Або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку у паспорті)

Рецензент
______________________
                       (посада)


__________________
(підпис)


________________________
(прізвище та ініціали)

Дата складання рецензії


_______________________
(вказується цифрами хх.хх.хххх)

Начальник Управління
з питань оціночної діяльності


М. Горяйноввгору