Документ z1567-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.01.2018. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.10.2017  № 42


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2017 р.
за № 1567/31435

Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівника державного підприємства, заснованого на державній власності, що належить до сфери управління Державного агентства з питань електронного урядування України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 1034 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 02 серпня 1995 року № 597 і від 19 травня 1999 року № 859» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови, критерії, диференційовані показники та розміри посадового окладу і преміювання керівника державного підприємства, заснованого на державній власності, що належить до сфери управління Державного агентства з питань електронного урядування України, що додаються.

2. Начальнику фінансового відділу (Є. Черенько) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

О.В. Риженко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра соціальної політики України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівніО. Крентовська
Р. ІллічовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства
з питань електронного
урядування України
09.10.2017 № 42


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2017 р.
за № 1567/31435

УМОВИ, КРИТЕРІЇ,
диференційовані показники та розміри посадового окладу і преміювання керівника державного підприємства, заснованого на державній власності, що належить до сфери управління Державного агентства з питань електронного урядування України

І. Загальні положення

1. Ці Умови застосовуються для:

обчислення розміру посадового окладу керівника державного підприємства, що належить до сфери управління Державного агентства з питань електронного урядування України (далі - Агентство), оплата праці якого здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (зі змінами);

обчислення розміру преміювання керівника державного підприємства, що належить до сфери управління Агентства.

2. Преміювання керівника здійснюється у межах фонду оплати праці, виділеного на зазначену мету.

3. Доплати до посадового окладу за науковий ступінь кандидата або доктора наук у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків і за вчене звання старшого наукового співробітника у розмірі 25 відсотків та професора - 33 відсотки встановлюються, якщо підприємство здійснює науково-дослідну, науково-виробничу та науково-технічну діяльність.

Доплати проводяться у разі, якщо діяльність керівника за профілем відповідає наявному науковому ступеню, вченому званню.

4. Щомісячна надбавка за стаж наукової діяльності для працівників, робота яких пов'язана з науковою, науково-технічною діяльністю, встановлюється у таких розмірах:

понад 3 роки - 10 відсотків;

понад 10 років - 20 відсотків;

понад 20 років - 30 відсотків.

ІІ. Диференційовані показники для обчислення розміру посадового окладу керівника державного підприємства

1. Розмір посадового окладу керівника підприємства залежить від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) за даними останньої річної фінансової звітності та є кратним мінімальному посадовому окладу (ставці) працівника основної професії з урахуванням показників (додаток 1).

2. У разі можливості застосування двох і більше максимально допустимих розмірів посадового окладу керівника підприємства використовується найвищий із максимально допустимих розмірів посадових окладів.

ІІІ. Умови, критерії, диференційовані показники та розміри преміювання керівника державного підприємства

1. Преміювання керівника державного підприємства, що належить до сфери управління Агентства, здійснюється щокварталу та щороку за результатами фінансово-господарської діяльності підприємства, які відображені у формах бухгалтерської і статистичної звітності та у звіті про виконання фінансового плану.

2. Квартальна премія керівнику підприємства нараховується у відсотках до посадового окладу за фактично відпрацьований час за умови наявності чистого прибутку. Максимальний розмір квартальної премії не може перевищувати розміру трьох посадових окладів керівника підприємства згідно з диференційованими показниками та розмірами преміювання (додатки 2, 3).

Премія нараховується на підставі рішення Агентства за підсумками роботи державного підприємства за звітний період. Показники враховуються наростаючим підсумком з початку року. Керівник підприємства щокварталу разом зі звітом про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку подає Агентству звіт про виконання умов і показників преміювання за встановленою формою.

3. Премія за підсумками роботи за рік нараховується керівнику підприємства відповідно до умов, показників та розмірів преміювання, затверджених Агентством. Премія за підсумками роботи за рік виплачується за окремим рішенням Агентства на підставі результатів розгляду звіту про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, майнового стану підприємства та показників преміювання за рік. Премія за підсумками роботи за рік не може перевищувати 24 посадових окладів керівника підприємства (додаток 4).

4. Керівнику державного підприємства, що належить до сфери управління Агентства:

1) премія нараховується за умови:

виконання плану чистого прибутку за звітний період;

виконання замовлень та договорів, укладених зі споживачами (покупцями) продукції, робіт, послуг;

відсутності заборгованості з комунальних платежів;

своєчасної сплати податків до бюджету та внесків до державних цільових фондів, включаючи внески до Пенсійного фонду України;

відсутності порушень за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період або за попередні періоди, але не більше ніж за один рік, що передує звітному періоду;

відсутності дисциплінарного стягнення у звітному періоді;

відсутності нещасного випадку з вини підприємства;

відсутності збитку за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік;

відсутності заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємства;

2) премія знижується на:

10 % максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання одного з показників, зазначених в абзацах другому - дев’ятому підпункту 1 цього пункту;

20 % максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання двох показників, зазначених в абзацах другому - дев’ятому підпункту 1 цього пункту;

30 % максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання трьох показників, зазначених в абзацах другому - дев’ятому підпункту 1 цього пункту.

При цьому в разі:

наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати (абзац десятий підпункту 1 цього пункту) у відповідному кварталі або річному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше 20 % максимально дозволеного розміру премії;

збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом премія за такий поточний звітний період не нараховується;

погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія зменшується або не нараховується у тому звітному періоді, у якому виявлено відповідне порушення (за окремим рішенням).

Керівникові державного підприємства можуть виплачуватися також:

грошова допомога у розмірі не більш як шість посадових окладів у разі виходу на пенсію;

матеріальна винагорода за ефективне управління державним майном за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні державного підприємства, згідно з умовами, затвердженими суб’єктом управління, який виконує функції з  управління таким підприємством.

Начальник
фінансового відділу -
головний бухгалтерЄ.В. ЧеренькоДодаток 1
до Умов, критеріїв, диференційованих
показників та розмірів посадового
окладу і преміювання керівника
державного підприємства, заснованого
на державній власності, що належить
до сфери управління Державного
агентства з питань електронного
урядування України
(пункт 1 розділу ІІ)

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПОКАЗНИКИ
та розміри посадових окладів

Середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік (осіб)

Кратність до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії

Менше або дорівнює 20

3

Від 21 до 30

4

Від 31 до 40

5

Від 41 до 50

6

Чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) за даними останньої річної фінансової звітності (грн)

Кратність до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії

Від 100 тис. грн до 300 тис. грн

3

Від 300 тис. грн до 500 тис. грн

4

Від 500 тис. грн до 1 млн грн

5

Від 1 млн грн до 5 млн грн

6

Від 5 млн грн до 10 млн грн

7Додаток 2
до Умов, критеріїв, диференційованих
показників та розмірів посадового
окладу і преміювання керівника
державного підприємства, заснованого
на державній власності, що належить
до сфери управління Державного
агентства з питань електронного
урядування України
(пункт 2 розділу ІІI)

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПОКАЗНИКИ
та розміри преміювання керівника державного підприємства

1. Преміювання керівника підприємства за звітний квартал проводиться за показниками виконання фінансового плану підприємства за відповідний квартал:

№ з/п

Показники за звітний період

Одиниці виміру

Диференційовані значення показників

Розмір премії (кратність посадових окладів)

1

2

3

4

5

1

Чистий прибуток підприємства

%

100 (плановий показник)
від 101 до 110 включно
111 і більше

0,5
0,75
1

2

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

%

100 (плановий показник)
від 101 до 110 включно
111 і більше

0,5
0,75
1

3

Капітальні інвестиції

%

100 (плановий показник)
від 101 до 110 включно
111 і більше

0,1
0,25
0,5

4

Адміністративні витрати підприємства

%

від 99 до 97 включно
96 і менше

0,1
0,25

5

Рентабельність діяльності підприємства (чистий прибуток / чистий дохід)

коефіцієнт

від 0,01 до 0,02 включно
від 0,03 до 0,05 включно
0,06 і більше

0,1
0,2
0,25

2. Преміювання керівника підприємства за рік та ефективне управління державним майном проводиться за такими диференційованими показниками:

№ з/п

Показники за звітний період

Одиниці виміру

Диференційовані значення показників

Розмір премії (кратність посадових окладів)

1

2

3

4

5

Виконання показників фінансового плану підприємства за відповідний рік

1

Оновлення необоротних активів (сума капітальних інвестицій за звітний період / вартість необоротних активів на початок звітного періоду)

коефіцієнт

0,01
0,02
0,03

0,5
1
2

2

Рентабельність діяльності підприємства (чистий прибуток / чистий дохід)

коефіцієнт

від 0,01 до 0,02 включно
від 0,03 до 0,05 включно
0,06 і більше

1
2
3

3

Фінансовий результат до оподаткування

%

100 (плановий показник)
від 101 до 110 включно
111 і більше

1
2
3

4

Адміністративні витрати підприємства

%

від 99 до 97 включно
96 і менше

0,5
1

Темп зміни показників фінансово-господарської діяльності підприємства відповідно до попереднього звітного періоду

5

Зростання чистого прибутку підприємства порівняно з попереднім роком

%

від 5
від 6 до 10 включно
більше ніж 10

1
2
3

6

Зростання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) порівняно з попереднім роком

%

від 5
від 6 до 10 включно
більше ніж 10

1
2
3

7

Зменшення дебіторської заборгованості порівняно з попереднім роком

%

від 10 до 20 включно
від 20 до 25 включно
26 і більше

1
2
3

8

Зменшення кредиторської заборгованості порівняно з попереднім роком

%

від 10 до 20 включно
від 20 до 25 включно
26 і більше

1
2
3

Залучення протягом року фінансових інвестицій на підприємство (крім власних фінансових ресурсів підприємства та позичкових фінансових коштів) для досягнення мети і реалізації предмета його діяльності, передбачених установчими документами (статутом) підприємства

9

Сума залучених інвестицій

%

від 5
від 6 до 10 включно
більше ніж 10

1
2
3Додаток 3
до Умов, критеріїв, диференційованих
показників та розмірів посадового
окладу і преміювання керівника
державного підприємства, заснованого
на державній власності, що належить
до сфери управління Державного
агентства з питань електронного
урядування України
(пункт 2 розділу ІІI)

ПОКАЗНИКИ
та розміри преміювання директора сфери управління


Додаток 4
до Умов, критеріїв, диференційованих
показників та розмірів посадового
окладу і преміювання керівника
державного підприємства, заснованого
на державній власності, що належить
до сфери управління Державного
агентства з питань електронного
урядування України
(пункт 3 розділу ІІI)

ПОКАЗНИКИ
та розміри преміювання директора сфери управління Державного агентства з питань електронного урядування Українивгору