Про затвердження Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною
НКЦПФР; Рішення, Порядок, Розпорядження [...] від 06.08.20131416
Документ z1488-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.07.2018, підстава - z0743-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

06.08.2013  № 1416


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2013 р.
за № 1488/24020

Про затвердження Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
№ 357 від 30.05.2018}

Відповідно до пункту 13 статті 8, пункту 3 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та статті 36 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 лютого 2009 року № 52 «Про затвердження Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2009 року за № 173/16189.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з 12 жовтня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Петрашка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 6 серпня 2013 року № 38
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
06.08.2013 № 1416
(у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
від 30 травня 2018 року № 357)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2013 р.
за № 1488/24020

ПОРЯДОК
визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною

I. Загальні положення

1. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

грубе порушення емітентом прав інвесторів під час проведення емісії цінних паперів - вчинення емітентом порушення законодавства про цінні папери, що призвело до порушення прав інвесторів під час проведення відповідної емісії цінних паперів та за яке законодавством передбачено фінансову санкцію, що доведено відповідним рішенням суду або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія);

неодноразове грубе порушення емітентом прав інвесторів під час емісії цінних паперів - вчинення емітентом грубого порушення законодавства про цінні папери, що призвело до порушення прав інвесторів під час проведення відповідної емісії цінних паперів, після застосування до емітента двох та більше санкцій за грубе порушення законодавства про цінні папери під час проведення емісій цінних паперів протягом попередніх 3 років.

2. Цей Порядок визначає механізм визнання Комісією емісії цінних паперів недобросовісною, зупинення розміщення цінних паперів та поновлення розміщення цінних паперів, а також порядок визнання емісії цінних паперів недійсною.

3. Дія цього Порядку розповсюджується на емісійні цінні папери, реєстрацію випуску яких здійснює Комісія, крім цінних паперів інститутів спільного інвестування.

4. Рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, про відмову у реєстрації випуску цінних паперів, про відмову у реєстрації випуску цінних паперів та затвердженні проспекту цінних паперів, про відмову у реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів, про зупинення розміщення цінних паперів, про поновлення розміщення цінних паперів, про визнання емісії цінних паперів недійсною, про скасування реєстрації випуску цінних паперів (емісію яких визнано недійсною), про скасування реєстрації випуску цінних паперів та втрату дійсності проспекту (емісію яких визнано недійсною) приймає Комісія.

II. Порядок визнання емісії недобросовісною

1. Підставами для визнання емісії цінних паперів недобросовісною є:

1) порушення емітентом вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», невідповідність поданих емітентом документів вимогам законодавства та/або неповнота інформації у поданих документах;

2) порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емісію цінних паперів;

3) внесення недостовірних, з розбіжностями між різними положеннями та/або неповних відомостей до документів, що подаються для реєстрації випуску цінних паперів, випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів, звіту про результати емісії цінних паперів;

4) неодноразове грубе порушення емітентом прав інвесторів під час емісії цінних паперів.

2. Рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною приймає Комісія, зокрема, за результатами розгляду документів, поданих на реєстрацію випуску цінних паперів, випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів, реєстрацію звіту про результати емісії цінних паперів та/або за результатами розгляду справи про правопорушення.

3. На підставі рішення Комісії про визнання емісії цінних паперів недобросовісною оформлюється розпорядження про визнання емісії цінних паперів недобросовісною (додаток 1) із зазначенням підстав для визнання емісії цінних паперів недобросовісною.

4. Рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною приймається до реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів.

5. Рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, прийняте за результатами розгляду документів, поданих на реєстрацію випуску цінних паперів, випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів, звіту про результати емісії цінних паперів та/або за результатами розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів емітента (у разі наявності), є підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації випуску цінних паперів, випуску цінних паперів та затвердженні проспекту цінних паперів, звіту про результати емісії цінних паперів.

У такому разі Комісія приймає рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною та рішення про відмову у реєстрації випуску цінних паперів, про відмову у реєстрації випуску цінних паперів та затвердженні проспекту цінних паперів, про відмову у реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів, що оформлюється одним розпорядженням за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, яке направляється емітенту.

III. Зупинення розміщення цінних паперів

1. Рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, прийняте у строк з дня реєстрації випуску цінних паперів, випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів до закінчення строку розміщення цінних паперів, установленого рішенням про емісію цінних паперів та/або проспектом цінних паперів (у разі його затвердження), є підставою для зупинення розміщення цінних паперів.

2. У разі визнання емісії цінних паперів недобросовісною рішення про зупинення розміщення цінних паперів оформлюється у вигляді розпорядження про зупинення розміщення цінних паперів (додаток 3) із зазначенням реквізитів розпорядження про визнання емісії цінних паперів недобросовісною з одночасним виданням розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, що стали підставою для зупинення розміщення цінних паперів.

3. Строк усунення порушень не може перевищувати строку розміщення цінних паперів, визначеного рішенням про емісію цінних паперів, проспектом цінних паперів, та бути більшим ніж п’ятнадцять днів від дати прийняття Комісією рішення про зупинення розміщення цінних паперів.

4. Комісія протягом наступного робочого дня з дати видання розпорядження про зупинення розміщення цінних паперів направляє його емітенту, Центральному депозитарію цінних паперів, фондовій біржі, через яку прийнято рішення здійснювати розміщення цінних паперів (у разі прийняття емітентом рішення про розміщення цінних паперів шляхом публічної пропозиції цінних паперів на біржі), андеррайтеру (у разі якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення цінних паперів).

5. Комісія забезпечує оприлюднення інформації про зупинення розміщення цінних паперів на офіційному веб-сайті Комісії протягом одного робочого дня з дати видання відповідного розпорядження.

6. Відомості про зупинення розміщення цінних паперів вносяться до Державного реєстру випусків цінних паперів.

IV. Поновлення розміщення цінних паперів

1. За умови усунення порушень, що стали підставою для зупинення розміщення цінних паперів, у строк, встановлений розпорядженням про усунення порушень законодавства про цінні папери, та отримання Комісією документів, що підтверджують усунення порушень законодавства про цінні папери, зупинене розміщення цінних паперів поновлюється.

2. Рішення про поновлення розміщення цінних паперів оформлюється у вигляді розпорядження про поновлення розміщення цінних паперів (додаток 4).

3. Комісія протягом наступного робочого дня з дати видання розпорядження про поновлення розміщення цінних паперів направляє його емітенту, Центральному депозитарію цінних паперів, фондовій біржі, через яку прийнято рішення здійснювати розміщення цінних паперів (у разі прийняття емітентом рішення про розміщення цінних паперів шляхом публічної пропозиції цінних паперів на біржі), андеррайтеру (у разі якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення цінних паперів).

4. Комісія забезпечує оприлюднення інформації про поновлення розміщення цінних паперів на офіційному веб-сайті Комісії протягом одного робочого дня з дати видання відповідного розпорядження.

5. Відомості про поновлення розміщення цінних паперів вносяться до Державного реєстру випусків цінних паперів.

V. Визнання емісії цінних паперів недійсною та скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісію яких визнано недійсною

1. У разі якщо порушення, що стали підставою для зупинення розміщення цінних паперів, не усунені у строк, встановлений розпорядженням про усунення порушень законодавства про цінні папери, або Комісії не подано документи, що підтверджують усунення порушень законодавства про цінні папери, Комісія приймає рішення про визнання емісії цінних паперів недійсною.

Рішення Комісії про визнання емісії цінних паперів недійсною може бути оскаржено в судовому порядку.

2. На підставі рішення Комісії про визнання емісії цінних паперів недійсною оформлюється розпорядження про визнання емісії цінних паперів недійсною (додаток 5).

3. Визнання емісії цінних паперів недійсною є підставою для скасування реєстрації випуску цінних паперів або для скасування реєстрації випуску цінних паперів та втрату дійсності проспекту, емісію яких визнано недійсною.

4. Комісія видає розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів / розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів та втрату дійсності проспекту, емісію яких визнано недійсною (додаток 6).

5. Комісія протягом наступного робочого дня з дати видання розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів, розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів та втрату дійсності проспекту, емісію яких визнано недійсною, направляє його емітенту, Центральному депозитарію цінних паперів, фондовій біржі, через яку прийнято рішення здійснювати розміщення цінних паперів (у разі прийняття емітентом рішення про розміщення цінних паперів шляхом публічної пропозиції цінних паперів на біржі), андеррайтеру (у разі якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення цінних паперів).

6. Комісія забезпечує оприлюднення інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів, про скасування реєстрації випуску цінних паперів та втрату дійсності проспекту, емісію яких визнано недійсною, на офіційному веб-сайті Комісії протягом одного робочого дня з дати видання відповідного розпорядження.

7. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів, розпорядження про скасування реєстрації випуску цінних паперів та втрату дійсності проспекту цінних паперів, емісію яких визнано недійсною, Комісія вносить відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів та до переліку затверджених проспектів (за потреби).

8. Емітент, емісія цінних паперів якого визнана недійсною, персонально повідомляє перших власників цінних паперів про визнання Комісією емісії цих цінних паперів недійсною та повертає першим власникам кошти (майно, майнові права), що надійшли як плата за цінні папери, емісія яких визнана недійсною, в порядку та строк, визначені рішенням про емісію цінних паперів, але не більше шести місяців.

{Порядок в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 357 від 30.05.2018}

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансівА. Папаіка
Додаток 1
до Порядку визнання емісії цінних
паперів недобросовісною та недійсною
(пункт 3 розділу ІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про визнання емісії цінних паперів недобросовісною

{Додаток 1 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 357 від 30.05.2018}


Додаток 2
до Порядку визнання емісії цінних
паперів недобросовісною та недійсною
(пункт 5 розділу ІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про визнання емісії цінних паперів недобросовісною та відмову  в реєстрації випуску цінних паперів / реєстрації випуску цінних паперів  та затвердженні проспекту емісії цінних паперів / реєстрації звіту  про результати емісії цінних паперів

{Додаток 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 357 від 30.05.2018}


Додаток 3
до Порядку визнання емісії цінних
паперів недобросовісною та недійсною
(пункт 2 розділу ІІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про зупинення розміщення цінних паперів

{Додаток 3 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 357 від 30.05.2018}


Додаток 4
до Порядку визнання емісії цінних
паперів недобросовісною та недійсною
(пункт 2 розділу ІV)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про поновлення розміщення цінних паперів

{Додаток 4 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 357 від 30.05.2018}


Додаток 5
до Порядку визнання емісії цінних
паперів недобросовісною та недійсною
(пункт 2 розділу V)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про визнання емісії цінних паперів недійсною

{Додаток 5 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 357 від 30.05.2018}


Додаток 6
до Порядку визнання емісії цінних
паперів недобросовісною та недійсною
(пункт 4 розділу V)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про скасування реєстрації випуску цінних паперів/ реєстрації випуску цінних паперів та втрату дійсності проспекту, емісію яких визнано недійсною

{Додаток 6 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 357 від 30.05.2018}вгору