Документ z1434-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.08.2018, підстава - z0795-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.07.2013  № 1332


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2013 р.
за № 1434/23966

Про затвердження Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
№ 1316 від 07.10.2014
№ 740 від 04.06.2015
№ 673 від 07.09.2017
№ 293 від 03.05.2018}

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини першої статті 4, частин першої та сьомої статті 21 Закону України «Про депозитарну систему України», з метою визначення вимог до порядку оформлення та ведення обліку глобальних сертифікатів і тимчасових глобальних сертифікатів, їх реквізитів та переліку документів, що подаються емітентом Центральному депозитарію цінних паперів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат (додається).

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 30.07.2013 № 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
30 липня 2013 року № 1332
(у редакції рішення
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
від 03 травня 2018 року № 293)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2013 р.
за № 1434/23966

ПОЛОЖЕННЯ
про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат

1. Це Положення визначає порядок оформлення та ведення обліку глобальних сертифікатів і тимчасових глобальних сертифікатів, їх реквізити та перелік документів, що подаються емітентом (уповноваженою особою засновників, якій надаються повноваження здійснювати дії, пов’язані зі створенням акціонерного товариства (далі - уповноважена особа засновників), - при створенні акціонерного товариства; компанією з управління активами, з якою корпоративним інвестиційним фондом укладено договір про управління активами (далі - КУА); управителем - у випадках, встановлених законодавством) Центральному депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) при депонуванні глобальних сертифікатів або тимчасових глобальних сертифікатів.

2. Глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат оформлюються емітентом у формі електронного документа відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

На глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат накладається кваліфікований електронний підпис керівника або іншої уповноваженої особи емітента.

При емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, на глобальний сертифікат накладаються кваліфікований електронний підпис керівника або іншої уповноваженої особи КУА, кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи корпоративного інвестиційного фонду.

При створенні акціонерного товариства на тимчасовий глобальний сертифікат накладається кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи засновників.

У разі необхідності глобальний сертифікат та/або тимчасовий глобальний сертифікат можуть бути відтворені на папері. Відтворена на папері копія засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію.

3. Тимчасовий глобальний сертифікат оформлюється на випуск цінних паперів, що розміщуються у бездокументарній формі, та депонується у Центральному депозитарії після отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), та до початку розміщення цінних паперів.

Тимчасовий глобальний сертифікат не оформлюється при емісії цінних паперів інститутів спільного інвестування, що здійснюється з метою спільного інвестування.

Тимчасовий глобальний сертифікат має містити такі реквізити:

дата оформлення;

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;

повне найменування емітента (акціонерного товариства, що створюється);

місцезнаходження емітента (акціонерного товариства, що створюється);

код за ЄДРПОУ емітента (не зазначається за випусками акцій акціонерних товариств, що створюються, та за випусками облігацій міжнародних фінансових організацій);

розмір зареєстрованого статутного капіталу емітента (не зазначається за випусками цінних паперів емітентів, що фінансуються з бюджетів, акціонерних товариств, що створюються, та за випусками облігацій міжнародних фінансових організацій);

найменування фонду операцій з нерухомістю (для сертифікатів фонду операцій з нерухомістю);

реквізити документа, на підставі якого здійснюється розміщення цінних паперів;

дата реєстрації випуску цінних паперів;

реєстраційний номер випуску цінних паперів;

характеристика цінних паперів (зазначається відповідно до законодавства України та означає: тип - для акцій, облігацій; різновид - для іпотечних сертифікатів; вид - для іпотечних облігацій; різновид, вид - для опціонних сертифікатів);

номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, розмір премії - для опціонних сертифікатів);

загальна номінальна вартість цінних паперів, які планується розмістити;

кількість цінних паперів, які планується розмістити;

дата початку розміщення цінних паперів;

дата закінчення розміщення цінних паперів.

4. Глобальний сертифікат оформлюється на випуск цінних паперів, що розміщені у бездокументарній формі, та депонується у Центральному депозитарії після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, виданого Комісією.

Глобальний сертифікат має містити такі реквізити:

дата оформлення;

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;

повне найменування емітента;

місцезнаходження емітента;

код за ЄДРПОУ емітента (не зазначається за випусками облігацій міжнародних фінансових організацій);

повне найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ компанії з управління активами (для акцій корпоративного інвестиційного фонду);

повне найменування пайового інвестиційного фонду (для інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду);

реєстраційний код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування);

найменування фонду операцій з нерухомістю (для сертифікатів фонду операцій з нерухомістю);

розмір зареєстрованого статутного капіталу емітента (не зазначається за випусками цінних паперів емітентів, що фінансуються з бюджетів, та за випусками облігацій міжнародних фінансових організацій);

дата реєстрації випуску цінних паперів;

реєстраційний номер випуску цінних паперів;

дата реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів (зазначається у разі оформлення глобального сертифіката за результатом реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів, крім цінних паперів інституту спільного інвестування);

серія цінних паперів (для облігацій, опціонних сертифікатів);

вид базового активу та його характеристики (для опціонних сертифікатів);

характеристика цінних паперів (зазначається відповідно до законодавства України та означає: тип - для акцій, облігацій; різновид - для іпотечних сертифікатів; вид - для іпотечних облігацій; різновид, вид - для опціонних сертифікатів);

номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, розмір премії - для опціонних сертифікатів);

ціна виконання (для опціонних сертифікатів);

загальний обсяг випуску цінних паперів за номінальною вартістю (загальний розмір премії, яка фактично отримана при розміщенні, - для опціонних сертифікатів);

кількість цінних паперів у випуску;

дата початку розміщення цінних паперів (для цінних паперів інституту спільного інвестування);

дата закінчення розміщення цінних паперів (для цінних паперів інституту спільного інвестування);

строк обігу цінних паперів (строк обігу та строк дії - для опціонних сертифікатів);

строк (термін) виконання (для опціонних сертифікатів);

строки та терміни погашення або викупу цінних паперів (для облігацій, сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та цінних паперів інститутів спільного інвестування відкритого та інтервального типів).

5. Глобальний або тимчасовий глобальний сертифікат має бути депонований у Центральному депозитарії у такі строки:

тимчасовий глобальний сертифікат - не пізніше ніж за три робочих дні до дати початку розміщення цінних паперів;

глобальний сертифікат - протягом семи робочих днів після отримання емітентом свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.

6. Центральний депозитарій депонує оформлений емітентом в установленому внутрішніми документами Центрального депозитарію порядку глобальний або тимчасовий глобальний сертифікат не пізніше наступного операційного дня отримання оригіналів (копій) таких документів:

свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів / тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;

рішення про емісію цінних паперів (не надається при депонуванні глобального сертифіката після реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів) або проспекту емісії цінних паперів (для цінних паперів інституту спільного інвестування);

інших документів, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію.

7. Облік прийнятих Центральним депозитарієм глобальних та тимчасових глобальних сертифікатів здійснюється відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.

8. Якщо випуск цінних паперів у бездокументарній формі визнано таким, що не відбувся, Центральний депозитарій на підставі отриманих від Комісії відповідних документів здійснює погашення тимчасового глобального сертифіката в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

9. Після реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів глобальний сертифікат депонується у Центральному депозитарії відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію з одночасним:

погашенням тимчасового глобального сертифіката, який був депонований на період розміщення цінних паперів;

приведенням у відповідність кількості цінних паперів відповідного випуску, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента в Центральному депозитарії, з депонованим глобальним сертифікатом (за необхідності).

10. При депонуванні глобального сертифіката випуску цінних паперів, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше випущеними цінними паперами, Центральний депозитарій погашає глобальний сертифікат цього випуску цінних паперів, що був депонований за результатом попередньої(іх) емісії(й), відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.

11. При анулюванні викупленої або нерозміщеної частини випуску цінних паперів та переоформленні глобального сертифіката на нову кількість цінних паперів випуску, а також при скасуванні реєстрації випуску цінних паперів та анулюванні свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів Центральний депозитарій здійснює погашення раніше депонованого глобального сертифіката цього випуску в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

12. Глобальний сертифікат підлягає переоформленню емітентом у разі внесення змін до рішення про емісію цінних паперів або проспекту емісії цінних паперів інституту спільного інвестування або зміни реквізитів емітента, якщо інформація, що змінена, зазначена у глобальному сертифікаті (крім зміни найменування юридичної особи у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства, якщо свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів не було замінено та містить попереднє найменування товариства). При депонуванні переоформленого глобального сертифіката Центральний депозитарій здійснює погашення попереднього глобального сертифіката в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

13. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення потребують засвідчення печаткою (печатками), можуть бути засвідчені печаткою (печатками) у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток).

14. Контроль за дотриманням Центральним депозитарієм, емітентами та КУА вимог цього Положення здійснює Комісія.

{Положення із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1316 від 07.10.2014, № 740 від 04.06.2015, № 673 від 07.09.2017; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 293 від 03.05.2018}

Т.в.о. директора
департаменту регулювання
депозитарної
та розрахунково-клірингової
діяльності

О. Сальчуквгору