Документ z1385-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.02.2014, підстава - z0201-14

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.12.2010 N 975
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2010 р.
за N 1385/18680
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
доходів і зборів
N 32 ( z0201-14 ) від 17.01.2014 }
Про затвердження Порядку видачі
довідки про право фізичної особи
на отримання доходу від податкового
агента без утримання податку
та її форми

Відповідно до абзацу третього підпункту 165.1.24 пункту 165.1
статті 165 розділу IV Податкового кодексу України ( 2755-17 ),
керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу
в Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок видачі довідки про право фізичної особи
на отримання доходу від податкового агента без утримання податку
та форму Довідки про право фізичної особи на отримання доходу від
податкового агента без утримання податку (додаються).
2. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дусяк С.П.) у
встановленому порядку подати цей наказ до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
3. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень
громадян (Косарчук В.П.) після державної реєстрації довести цей
наказ через засоби масової інформації до відома платників
податків.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Лекаря С.І.
Голова О.О.Папаіка
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Державного комітету
України із земельних ресурсів А.М.Кадомський
Заступник директора Центру розвитку
та міжнародного співробітництва
Асоціації міст України О.Є.Томнюк
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
21.12.2010 N 975
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2010 р.
за N 1385/18680
ПОРЯДОК
видачі довідки про право
фізичної особи на отримання доходу
від податкового агента
без утримання податку

1. Цей Порядок визначає механізм видачі довідки про право
фізичної особи - власника сільськогосподарської продукції на
отримання доходу від податкового агента - суб'єкта господарювання
без утримання податку на доходи фізичних осіб (далі - власник
сільськогосподарської продукції).
2. Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від
податкового агента без утримання податку (далі - довідка)
видається безоплатно сільською, селищною, міською радою особисто
власнику сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію
первинної переробки) у 10-денний строк з дня звернення за місцем
проживання або місцем розташування земельної ділянки на підставі
письмової заяви, якщо сільськогосподарська продукція вирощується
(виробляється) ним на земельних ділянках, наданих йому в розмірах,
встановлених Земельним кодексом України ( 2768-14 ) для: ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір
не було збільшено у результаті отриманої в натурі (на місцевості)
земельної частки (паю); будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибних ділянок); ведення садівництва; індивідуального дачного будівництва.
3. У довідці зазначаються: порядковий номер, за яким довідку зареєстровано, та дата
(число, місяць і рік) видачі; паспортні дані власника сільськогосподарської продукції
(прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли
виданий), місце проживання (область, район, населений пункт,
вулиця, будинок, корпус, квартира); реєстраційний номер облікової картки фізичної особи -
платника податків власника сільськогосподарської продукції згідно
з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті) власника сільськогосподарської продукції; вид використання земельної ділянки; розмір земельної ділянки у гектарах; ініціали та прізвище голови або секретаря виконавчого
комітету сільської, селищної, міської ради; дата, до якої дійсна довідка.
4. Довідка реєструється сільською, селищною, міською радою. У разі втрати чи пошкодження довідки видається дублікат, про
що вчиняється відповідний запис на бланку довідки. У разі зміни інформації, зазначеної у довідці, власник
сільськогосподарської продукції письмово інформує сільську,
селищну, міську раду, яка у 10-денний строк видає йому нову
довідку з урахуванням відповідних змін. При цьому попередня
довідка анулюється.
5. Довідка видається строком на п'ять років.
6. Довідка подається власником сільськогосподарської
продукції податковому агенту.
7. Інформація про видачу довідки передається сільською,
селищною, міською радою органові державної податкової служби за
місцем розташування земельної ділянки протягом 10 днів з моменту
видачі довідки власнику сільськогосподарської продукції.
Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб С.П.Дусяк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
21.12.2010 N 975
N ____________
"_____" _________ 20____ року

ДОВІДКА
про право фізичної особи
на отримання доходу від податкового
агента без утримання податку

Форма N 3 ДФ
Видана __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, серія і номер паспорта
власника сільськогосподарської продукції,
ким і коли виданий)
_________________________________________________________________
(область, район, населений пункт, вулиця, будинок,
корпус, квартира)
------------------------------- | | | | | | | | | | | ------------------------------- (реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника
податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників
податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті) власника сільськогосподарської
продукції)
про те, що відповідно до Податкового кодексу України не
оподатковуються доходи від відчуження безпосередньо власником
сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної
переробки), вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках,
наданих йому в розмірах, встановлених Земельним кодексом України
(гектарів) для:
ведення особистого селянського господарства ------------------- (не збільшена на розмір земельної | | | | | | | частки (паю)) | | | | | | | |--+--+--+--+--+--| будівництва та обслуговування житлового | | | | | | | будинку, господарських будівель і споруд | | | | | | | (присадибної ділянки) |--+--+--+--+--+--| ведення садівництва | | | | | | | | | | | | | | |--+--+--+--+--+--| індивідуального дачного будівництва | | | | | | | -------------------
Голова (секретар) сільської,
селищної міської ради __________ ____________________
(підпис ) (ініціали, прізвище)
Довідка дійсна до _________________ 20_______ року М.П.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Інформація, що передається органові державної податкової
служби
---------------- ------------- Дійсна до: | | | |2 |0 | | | ---------------- ------------- (дата зазначається арабськими цифрами)
Видана ___________________________________________
власнику (найменування сільської, селищної, міської
сільськогосподарської ради, що видала довідку)
продукції ______________________ ------------------------------- (ініціали та прізвище) | | | | | | | | | | | -------------------------------

(реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника
податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників
податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті) власника сільськогосподарської
продукції)
Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб С.П.Дусяквгору