Документ z1382-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.08.2015, підстава - z0807-15


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.05.2012  № 634


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2012 р.
за № 1382/21694

{Порядок втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 552 від 15.06.2015}

ПОРЯДОК
заповнення граф картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами

1. Обліковий номер, що присвоюється митними органами України при постановці на облік, формується за такою схемою:

де 1 - літерний код за Класифікацією країн світу, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 22 грудня 2010 року № 527;

2 - зазначається:

«0» - для фізичних осіб - підприємців, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків;

«1» - для юридичних осіб;

«2» - для інших фізичних осіб - підприємців;

«3» - для інших осіб;

3 - зазначається код:

для фізичних осіб - підприємців, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, - реєстраційний номер облікової картки платника податків;

для інших фізичних осіб - підприємців код формується з контрольної літери N та порядкового номера, що генерується ЄАІС Держмитслужби, починаючи з 1;

для юридичних осіб - 8-значний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, що ведеться органами державної статистики, доповнений на початку двома нулями;

для інших осіб код формується з контрольної літери N та 9-значного порядкового номера, що генерується ЄАІС Держмитслужби, починаючи з 1.

2. Графи картки обліку заповнюються у такому порядку:

Графа 1 «Дата, з якої особа перебуває на обліку»

Заповнюється посадовою особою митного органу, зазначається дата, з якої особа перебуває на обліку в митних органах. Для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що стали на облік в митних органах до 31 грудня 2000 року, замість дати зазначається календарний рік. Ця дата не міняється при внесенні змін до картки обліку.

Графа 2 «Дата взяття на облік особи»

Заповнюється посадовою особою митного органу, зазначається дата взяття на облік особи.

Графа 3 «Повне найменування / П.І.Б.»

Зазначається найменування юридичної особи відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, для представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності - відповідно до свідоцтва про реєстрацію представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності на території Україні, на яке поширюється дія Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.

Для фізичних осіб - підприємців зазначаються прізвище, ім’я, по батькові.

Графа 4 «Скорочене найменування (за наявності)»

Зазначається скорочене найменування особи відповідно до установчих документів.

Для фізичних осіб - підприємців графа не заповнюється.

Графа 5 «Код за ЄДРПОУ»

Для юридичних осіб зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

«Код за КОАТУУ»

Зазначаються перші дві цифри 10-значного коду за Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України, затвердженим наказом Державної служби статистики України від 09 грудня 1997 року № 78.

Графа 6 «Податковий номер платника податків в органах державної податкової служби»

Для фізичних осіб - підприємців зазначається податковий номер платника податків в органах державної податкової служби.

Графа 7 «Реєстраційний та ідентифікаційний номер економічного оператора (код EORI) за наявності»

Зазначається для представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності (за наявності).

Графи 8, 9 заповнюються фізичною особою - підприємцем.

Графа 10 «Місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи - підприємця)»

Зазначається місцезнаходження особи відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або місце проживання для фізичної особи - підприємця.

Графа 11 «Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»

Зазначаються номер виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та дата проведення державної реєстрації.

Графа 12 «Свідоцтво про реєстрацію представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності»

Зазначаються номер і дата видачі центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики свідоцтва про реєстрацію представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності.

Графа 13 «Орган державної податкової служби»

Зазначаються найменування та код за ЄДРПОУ органу державної податкової служби.

Графа 14 «Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість»

Зазначаються номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, дата видачі свідоцтва, а також індивідуальний податковий номер відповідно до свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.  У разі відсутності свідоцтва графа не заповнюється.

У графах 15, 16 зазначаються відомості про всі банківські установи, у яких особа має рахунки у національній валюті України та іноземній валюті і через які здійснює розрахунки за зовнішньоекономічними операціями з товарами та/або використовує для сплати митних платежів або їх забезпечення.

У графі 17 зазначаються відомості про філії (за наявності).

Графа 18 «Керівник підприємства (для юридичних осіб)»

Зазначаються відомості про керівника юридичної особи (прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер паспорта, серія, ким і коли виданий, номер телефону (факсу), підпис керівника).

Графа 19 «Головний бухгалтер (для юридичних осіб)»

Зазначаються відомості про головного бухгалтера юридичної особи (прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер паспорта, серія, ким і коли виданий, номер телефону (факсу), підпис головного бухгалтера).

Графа 20 «Особи, уповноважені на роботу з митними органами»

Зазначаються відомості про всіх осіб, які уповноважені на роботу з митним органом (прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер паспорта, серія, ким і коли виданий, номер телефону (факсу), підпис).

Графа 21 «Відмітки посадової особи митного органу»

Залишається місце для відміток митного органу.

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку




М.О. Чмерук



вгору