Документ z1361-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.12.2016, підстава - z1436-16

Громадянину за наслідками розгляду скарги надається письмова або усна відповідь (за його бажанням).

7.5. Рішення за розглядом скарги громадянина приймає керівник апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС (або його заступник), у провадженні якого перебуває скарга.

7.6. Посадова особа, визнавши скаргу громадянина обґрунтованою або такою, що підлягає задоволенню, зобов'язана забезпечити повноту і своєчасність її розгляду, прийняти рішення відповідно до законодавства і негайно вжити заходів до поновлення порушених прав громадянина.

Рішення вищого апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС щодо розгляду скарги в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржене в суді у термін, передбачений законодавством України.

7.7. Забороняється надсилати скарги громадян для розгляду тим закладам, установам, підприємствам, що належать до сфери управління МВС, або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються, а також тим, до компетенції яких не належить їх розгляд або керівники яких приймали рішення за викладеними у зверненні доводами.

У разі необхідності закладам, установам, підприємствам, що належать до сфери управління МВС, може бути доручено проведення відповідно до чинного законодавства додаткової перевірки конкретних обставин чи відомостей (фактів), викладених у зверненні громадянина.

{Пункт 7.7 глави 7 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1087 від 17.10.2016}

7.8. Не підлягають розгляду та вирішенню скарги на прийняті рішення, що оскаржувались раніше, подані до органу або посадової особи вищого рівня протягом одного року з моменту їх прийняття та пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з ними.

Розгляд і вирішення скарги, поданої з порушенням зазначеного терміну, можуть бути здійснені у випадку поновлення органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу, терміну, якщо буде визнано, що він порушений з поважних причин.

8. Особистий прийом громадян

8.1. Особистий прийом громадян проводиться в усіх апараті МВС, закладах, установах, підприємствах, що належать до сфери управління МВС, а також за місцем роботи та проживання населення тими керівниками та посадовими особами апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС, які мають право приймати рішення з питань, що входять до їх компетенції.

8.2. Графіки особистого прийому громадян затверджуються керівниками цих апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС.

8.3. Про особистий прийом громадян за місцем їх роботи і проживання оголошується не пізніше ніж за п'ять днів до прийому.

8.4. Особистий прийом провадиться регулярно в установлені дні та години в зручний для громадян час за місцем їх роботи і проживання. При вирішенні питання про час прийому враховується внутрішній трудовий розпорядок роботи апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС, а також інші місцеві умови й можливості його здійснення. Графіки особистого прийому доводяться до відома громадян шляхом розміщення цих графіків у засобах масової інформації, на офіційних сайтах мережі Інтернет тощо.

З питань депутатської діяльності народні депутати України і депутати місцевих рад користуються правом особистого прийому невідкладно, поза графіком.

8.5. Для прийому громадян в апараті МВС, закладах, установах, підприємствах, що належать до сфери управління МВС відводяться спеціальні кімнати (приймальні), які визначаються наказом керівника апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС, закріплюються за відповідним підрозділом, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян, обладнуються належним інвентарем і забезпечуються юридичною літературою та нормативно-правовими актами. Вхід до приймальні повинен бути вільний, без оформлення перепусток. Біля входу до приймальні на вільному для огляду місці вивішується відповідна вивіска (додаток 10) та інформаційні дошки, на яких розміщують графік особистого прийому громадян із зазначенням прізвищ посадових осіб, які повинні приймати відвідувачів, часу й місця приймання, витяги із Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування".

{Пункт 8.5 глави 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 432 від 08.05.2013}

8.6. Особистий прийом громадян за місцем їх роботи і проживання проводиться у приміщеннях, які надають керівники відповідних установ і організацій.

8.7. За бажанням відвідувачів може провадитися попередній запис на прийом. На особистий прийом до Міністра внутрішніх справ України, його перших заступників та заступників проведення попереднього запису є обов'язковим. Попередній запис громадян у апараті МВС здійснюється посадовими особами відділу організації роботи зі зверненнями громадян Департаменту з питань режиму та службової діяльності МВС і закінчується не пізніше ніж за 5 днів до календарної дати прийому.

Попередній запис та забезпечення особистого прийому громадян керівництвом МВС України в регіонах держави забезпечують відповідні керівники апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС та працівники підрозділів документального забезпечення цих органів.

8.8. В особистому прийомі громадян можуть брати участь їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому законом порядку. Особам, які не перебувають у родинних або юридично значущих відносинах з особами, що з'явилися на особистий прийом, забороняється перебувати в приміщенні, де він проводиться.

8.9. Посадова особа, яка здійснює прийом, для забезпечення кваліфікованого вирішення поставлених відвідувачем питань може залучити до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС або одержати у цих працівників потрібну консультацію.

8.10. Особистий прийом іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на загальних підставах, при потребі - за участю перекладача.

8.11. Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.

Особи, що прибули в стані сп'яніння або з явними ознаками психічного розладу, якщо їх поведінка створює небезпеку для оточуючих, на прийом не допускаються, для їх ізоляції викликаються спеціальні медичні служби.

8.12. Особистий прийом громадян проводиться від імені апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС. Прийом починається з пропозиції відвідувачеві назвати своє прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, роботи, а також викласти суть питання, з яким він звертається. Якщо з даного питання громадянин вже звертався до цього апарату МВС, закладу, установи, підприємства, що належать до сфери управління МВС, то перед початком бесіди вивчаються наявні матеріали.

У громадянина, що звернувся, посадовою особою в коректній формі можуть бути витребувані його документи, що засвідчують особу або наявність повноважень на представництво інтересів іншої особи. Відсутність документа може бути підставою для відмови в прийомі.

8.13. Питання, з якими звертаються громадяни, за змогою розв'язуються під час прийому. Особа, яка веде прийом, керується законодавчими та іншими нормативними актами і в межах своєї компетенції має право прийняти одне з таких рішень:

8.13.1. Задовольнити прохання чи вимогу й повідомити відвідувача про порядок і строк виконання прийнятого рішення.

8.13.2. Відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення.

8.13.3. Прийняти письмову заяву або скаргу (коли питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв'язання питання під час особистого прийому, а також про порядок і строк розгляду його звернення.

8.13.4. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС, посадова особа, яка здійснює прийом, пояснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації, установи слід звернутися за його вирішенням, і за змогою надає в цьому допомогу (дає адресу, номер телефону тощо).

8.14. Керівництво апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС зобов'язане забезпечити прийом усіх громадян у день їх звернення з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку органу. Несвоєчасний початок прийому та припинення його раніше встановленого строку неприпустимі.

8.15. Усі звернення громадян, подані на особистому прийомі, реєструються в загальному порядку. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, вони розглядаються в тому самому порядку, що й письмові звернення. При цьому про усне звернення посадовою особою, яка здійснює особистий прийом, складається відповідна довідка. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

8.16. Дані про особу, що звернулася до апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС на особистий прийом, короткий зміст питань, з якими вона звернулася, а також про взяття на контроль і результати розгляду звернень вносяться до журналу реєстрації звернень громадян, що надійшли під час особистого прийому, або до ЕРК.

9. Доступ громадян до інформації про них

9.1. У період збирання інформації, необхідної для здійснення перевірки за зверненнями, громадяни мають право:

9.1.1. Знати, які відомості про них, з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони мають використовуватися.

9.1.2. Доступу до інформації про них, заперечувати її правильність, повноту, об'єктивність тощо.

9.2. Забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповідно до законодавства.

9.3. Зберігання інформації про громадян не повинно тривати довше встановленого строку зберігання матеріалів перевірки за зверненнями.

9.4. Необхідна кількість даних про громадян, отримана під час перевірки звернення, має бути максимально обмеженою і може використовуватися лише з метою перевірки викладених у зверненні відомостей.

10. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян

10.1. Посадові особи, які допустили порушення законодавства про звернення громадян, несуть цивільну, адміністративну чи дисциплінарну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

10.2. У разі задоволення скарги апарат МВС, заклади, установи, підприємства, що належать до сфери управління МВС або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо звернення громадянина, відшкодовують йому завдані матеріальні збитки, пов'язані з поданням і розглядом скарги, витрати на виїзд для розгляду скарги на вимогу відповідального органу і втрачений за цей час заробіток. Спори про стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.

10.3. Подання громадянином звернення, яке містить наклеп, образи, дискредитує окремих громадян, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян та їх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та іншим протиправним діям, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством України.

11. Узагальнення, аналіз письмових і усних звернень громадян та забезпечення контролю за їх розглядом

11.1. Письмові та усні звернення громадян, а також критичні зауваження, які в них містяться, мають систематично, але не менше одного разу на квартал узагальнюватися й аналізуватися з метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення конституційних прав і законних інтересів громадян, вивчення громадської думки, вдосконалення роботи апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС. При здійсненні аналізу звернень особливу увагу слід звертати на усунення причин, які викликають повторні і колективні скарги, а також змушують громадян звертатися до вищих та центральних органів державної влади, редакцій газет і журналів з питань, які можуть і повинні розглядатись апаратом МВС, закладами, установами, підприємствами, що належать до сфери управління МВС на місцях.

11.2. Керівники структурних підрозділів апарату МВС, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, Головного сервісного центру МВС, Державного науково-дослідного інституту МВС, вищих навчальних закладів МВС щокварталу до 05 числа наступного за звітним періодом місяця подають до Департаменту з питань режиму та службової діяльності МВС звіт про стан розгляду звернень громадян та звіт про стан розгляду депутатських запитів і звернень народних депутатів України згідно із зразками, наведеними у додатках 11, 12 до цього Положення.

{Пункт 11.2 глави 11 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1087 від 17.10.2016}

11.3. За результатами узагальнення, аналізу складається аналітична довідка, яка повинна містити такі відомості:

статистичні дані за звітний період щодо кількості звернень громадян, які надійшли поштою та були подані на особистому прийомі, у порівнянні з показниками за аналогічний період попереднього року;

дані щодо змісту основних питань, які порушують громадяни;

характерні приклади звернень;

кількісні дані щодо структури звернень за їх видами (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги);

дані аналізу звернень за місцем проживання заявників, порівняння з даними попередніх років, оцінка та пояснення причин їх збільшення або зменшення;

кількість і питома вага звернень Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці та інвалідів Великої Вітчизняної війни;

основні питання, які ними порушуються у зверненнях;

дотримання порядку їх розгляду та вирішення порушених у них питань з наведенням характерних прикладів;

кількість і питома вага звернень ветеранів війни і праці, інвалідів, непрацездатних осіб, а також осіб, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів, інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки. Основні питання, які ними порушуються у зверненнях. Порядок розгляду та вирішення порушених ними питань з наведенням декількох характерних прикладів;

ужиті заходи щодо забезпечення кваліфікованого, неупередженого, об'єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян, оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання надалі таким порушенням;

дані про здійснений особистий прийом громадян керівництвом апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС та іншими посадовими особами, щодо графіків особистого прийому громадян, у тому числі поза робочим часом і за місцем проживання та роботи громадян, дотримання цих графіків; дані про наявність приміщень для особистого прийому громадян, їх належного обладнання та утримання;

дані щодо звернень громадян, у яких ідеться про недоліки в роботі апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС, оскарження рішень або дій посадових осіб. Кількість скарг на рішення або дії посадових осіб, які підтвердилися. Що зроблено за такими зверненнями, які заходи вжито для припинення неправомірних дій та скасування незаконних рішень. Навести декілька характерних прикладів;

відомості про здійснені перевірки стану роботи зі зверненнями громадян та з їх особистого прийому;

виявлені факти порушень Законів України "Про звернення громадян", "Про статус народного депутата України", невирішення порушених у зверненні обґрунтованих питань, що призвело до повторного звернення або звернення до апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС вищого рівня. Конкретні приклади притягнення порушників до встановленої законом відповідальності. Заходи, ужиті для посилення персональної відповідальності посадових та службових осіб апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС;

відомості про відшкодування апаратом МВС, закладами, установами, підприємствами, що належать до сфери управління МВС моральної та матеріальної шкоди громадянам унаслідок порушення законодавства про звернення;

заходи, вжиті апаратом МВС, закладами, установами, підприємствами, що належать до сфери управління МВС, посадовими і службовими особами, до покращання та вдосконалення роботи зі зверненнями громадян та їх особистого прийому;

конкретні пропозиції на наступний звітний період щодо покращання та вдосконалення роботи зі зверненнями громадян та їх особистого прийому.

11.4. Аналіз стану роботи зі зверненнями громадян та з їх особистого прийому використовується при проведенні перевірок роботи підпорядкованих органів (підрозділів) МВС і є предметом розгляду на засіданнях колегії та нарадах керівництва Міністерства.

{Абзац перший пункту 11.4 глави 11 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1087 від 17.10.2016}

{Абзац другий пункту 11.4 глави 11 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1087 від 17.10.2016}

11.5. Керівник апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС здійснює контроль за роботою з питань звернень та прийому громадян особисто, через своїх заступників, керівників структурних підрозділів і підрозділ документального забезпечення.

11.6. Керівники структурних підрозділів апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС здійснюють безпосередній контроль за додержанням установленого законодавством і цим Положенням порядку розгляду звернень.

11.7. МВС на підставі контрольних карток здійснює контроль за розглядом звернень, надісланих до закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС.

{Пункт 11.7 глави 11 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1087 від 17.10.2016}

11.8. При здійсненні контролю звертається увага на строки і повноту розгляду порушених питань, об'єктивність перевірки звернень, законність і обґрунтованість прийнятих за ними рішень, своєчасність їх виконання і направлення відповідей авторам.

11.9. Керівник підрозділу документального забезпечення щотижня готує доповідну записку (довідку) керівникові структурного підрозділу апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС, про стан роботи зі зверненнями громадян (зокрема про порушення строків розгляду звернень та несвоєчасне надання виконавцями відповіді авторам) для реагування та подає для перевірки журнал реєстрації звернень, що надійшли поштою, і журнал реєстрації звернень, що надійшли під час особистого прийому (при журнальній формі реєстрації), або інформацію з ЕЖРЗ (при електронній реєстрації) у друкованому вигляді щодо звернень, установлений строк розгляду яких минув (невиконані звернення).

{Абзац перший пункту 11.9 глави 11 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1087 від 17.10.2016}

Крім того, підрозділ документального забезпечення апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС щотижня готує й подає виконавцям у друкованому вигляді інформацію (нагадування) про закінчення терміну розгляду контрольних звернень протягом тижня, який наступає.

11.10. Якщо взяте на контроль звернення не може бути вирішене в установлений строк, виконавець заздалегідь, але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення зазначеного терміну доповідає про це посадовій особі, яка здійснює контроль, і порушує питання про продовження строку в межах, установлених законодавством про звернення громадян. Про продовження вказаних термінів своєчасно інформуються органи чи посадові особи, яких слід про це сповіщати, а в тому разі, коли одночасно продовжується термін розгляду самого звернення, то й автори звернень.

11.11. В інформації, яка надходить від закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС, про результати розгляду звернень громадян, має бути відображено, що конкретно виявлено під час перевірки викладених у зверненні обставин (відомостей); чим підтверджуються або спростовуються доводи заявника; якщо виявлено порушення, недоліки або зловживання, яких заходів ужито для їх усунення; коли заявникові надано відповідь.

{Пункт 11.11 глави 11 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1087 від 17.10.2016}

11.12. Рішення про зняття звернень з контролю приймають керівники апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС, які відповідають за їх своєчасний і правильний розгляд. Попередні відповіді на звернення, взяті під контроль, не є підставою для їх зняття з контролю.

11.13. Стан роботи зі зверненнями громадян та з питань їх особистого прийому у закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС, перевіряється під час здійснення перевірок.

{Пункт 11.13 глави 11 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1087 від 17.10.2016}

11.14. Оцінка службової діяльності апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС дається з урахуванням стану їх роботи зі зверненнями громадян та організації їх особистого прийому.

11.15. Рівень роботи посадових та службових осіб апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС зі зверненнями громадян розглядається як важливий критерій оцінки їх професійного рівня, відповідності займаній посаді, а також можливості просування по службі.

Начальник Департаменту
документального забезпечення
та режиму МВС України
полковник міліції
В.І. Гаврилюк


Додаток 1
до пункту 3.2 Положення

ЗРАЗОК

ШТАМП
реєстрації звернень громадян

Штамп являє собою прямокутник розміром 70х30 мм, на якому вказується назва підрозділу документального забезпечення апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС, порядок надходження звернення до апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС (поштою чи під час особистого прийому), реєстраційний індекс та дата надходження звернення, кількість аркушів основного документа та додатків до нього.

Начальник Департаменту
документального забезпечення
та режиму МВС України
полковник міліції
В.І. Гаврилюк


Додаток 2
до пункту 3.3 Положення

Міністерство внутрішніх справ України

________________________________________________________________________________ _________
(назва апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС)

__________________________________________________________

__________________________________________________________

ЖУРНАЛ
реєстрації звернень громадян, що надійшли поштою


Почато __ . __ . 200 _
Закінчено __ . __ . 200_

Інвентарний № _________

Зберігати __ років
Наказ МВС України
від __ . __ . __ № _____

(Правила друкуються на звороті титульного аркуша журналу)

ПРАВИЛА
ведення та зберігання журналу реєстрації звернень громадян, що надійшли поштою

1. Форма журналу реєстрації звернень громадян є єдиною для всіх апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС.

2. Журнал реєструється і зберігається в підрозділі документального забезпечення апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС і видається працівникові, відповідальному за роботу зі зверненнями громадян, під підпис. Персональна відповідальність за правильність ведення журналу покладається на цього працівника.

3. Журнал є документом суворої звітності. Аркуші в ньому повинні бути пронумеровані, прошнуровані, підписані посадовими особами апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС та завірені печаткою.

4. Записи у графах журналу здійснюються тільки чорним, фіолетовим або синім чорнилом (пастою), розбірливим почерком, повністю (без скорочень) і повинні бути зрозумілими. У разі помилкових записів пишеться застереження, яке підписується особою, відповідальною за ведення журналу.

5. Усі звернення, внесені до журналу реєстрації звернень громадян, що надійшли поштою, та хід їх виконання щотижня перевіряються керівником апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС. Результати перевірок зазначаються в журналі на вільному від тексту місці. При цьому зазначається дата, прізвище, ініціали і підпис керівника апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС.

6. У разі закінчення журналу реєстрації звернень громадян, що надійшли поштою, його пошкодження або неможливості подальшого використання він зберігається в межах термінів, установлених для його зберігання, після чого знищується у встановленому порядку.

№ з/п

Дата надходження звернення, реєстраційний індекс

Прізвище, ім'я, по батькові, адреса, категорія автора звернення

Звідки надійшло, дата, індекс

Порушені питання

Автор резолюції за зверненням, виконавці, відмітка про взяття на контроль, встановлений термін виконання

Прізвище, ініціали, підпис посадової особи в отриманні звернення та дата його отримання

Дата виконання, результати розгляду, індекси, фактичний виконавець відмітка про зняття з контролю

Номер справи за номенклатурою, номери сторінок у справі

короткий зміст

індекси

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Начальник Департаменту
документального забезпечення
та режиму МВС України
полковник міліції
В.І. ГаврилюкДодаток 3
до пункту 3.3 Положення

ЕЛЕКТРОННО-РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
обліку звернення

Начальник Департаменту
документального забезпечення
та режиму МВС України
полковник міліції
В.І. Гаврилюк


Додаток 4
до пункту 3.3 Положення

Міністерство внутрішніх справ України

________________________________________________________________________________ __________
(назва апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС)

__________________________________________________________

__________________________________________________________

ЖУРНАЛ
реєстрації звернень громадян, що надійшли під час особистого прийому


Почато __ . __ . 200 _
Закінчено __ . __ . 200_

Інвентарний № _________

Зберігати __ років
Наказ МВС України
від __ . __ . __ № _____

(Правила друкуються на звороті титульного аркуша журналу)

ПРАВИЛА
ведення та зберігання журналу реєстрації звернень громадян, що надійшли під час особистого прийому

1. Форма журналу реєстрації звернень громадян, що надійшли під час особистого прийому, є єдиною для всіх апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС.

2. Журнал реєструється і зберігається в підрозділі документального забезпечення апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС і видається працівникові, відповідальному за роботу зі зверненнями громадян, під підпис. Персональна відповідальність за правильність ведення журналу покладається на цього працівника.

3. Журнал є документом суворої звітності. Аркуші в ньому повинні бути пронумеровані, прошнуровані, підписані посадовими особами апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС та завірені печаткою.

4. Записи у графах журналу здійснюються тільки чорним, фіолетовим або синім чорнилом (пастою), розбірливим почерком, повністю (без скорочень) і повинні бути зрозумілими. У разі помилкових записів пишеться застереження, яке підписується особою, відповідальною за ведення журналу.

5. Усі звернення, внесені до журналу реєстрації звернень громадян, що надійшли під час особистого прийому, та хід їх виконання щотижня перевіряються керівником апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС. Результати перевірок зазначаються в журналі на вільному від тексту місці. При цьому зазначається дата, прізвище, ініціали і підпис керівника апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС.

6. У разі закінчення журналу реєстрації звернень громадян, що надійшли під час особистого прийому, його пошкодження або неможливості подальшого використання він зберігається в межах термінів, установлених для його зберігання, після чого знищується у встановленому порядку.

№ з/п

Дата звернення громадянина на особистий прийом, реєстраційний індекс

Прізвище, ім'я, по батькові, адреса, категорія громадянина

Посада, спеціальне звання, прізвище посадової особи, яка здійснювала особистий прийом

Порушені питання

Зміст резолюції за зверненням, виконавці, відмітка про взяття на контроль, встановлений термін виконання

Прізвище, ініціали, підпис посадової особи в отриманні звернення та дата його отримання

Дата виконання, результати розгляду, індекси, фактичний виконавець, відмітка про зняття з контролю

Номер справи за номенклатурою, номери сторінок у справі

короткий зміст

індекси

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Начальник Департаменту
документального забезпечення
та режиму МВС України
полковник міліції
В.І. ГаврилюкДодаток 5
до пункту 3.5.4 Положення

ЗРАЗОК

ШТАМП
для позначення повторного звернення

Штамп являє собою прямокутник розміром 50х30 мм, на якому вказується слово "ПОВТОРНО", кому направлено попереднє звернення, реєстраційний номер та дата направлення звернення.

Начальник Департаменту
документального забезпечення
та режиму МВС України
полковник міліції
В.І. Гаврилюк


Додаток 6
до пункту 3.8 Положення

КОНТРОЛЬНА КАРТКА
на звернення

Начальник Департаменту
документального забезпечення
та режиму МВС України
полковник міліції
В.І. Гаврилюк


Додаток 7
до пункту 3.8 Положення

ЗРАЗОК

ШТАМП
на звернення, взяте на контроль

Штамп являє собою прямокутник розміром 60х20 мм, на якому вказується назва підрозділу документального забезпечення апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС, слово "Контроль" та термін виконання звернення.

Начальник Департаменту
документального забезпечення
та режиму МВС України
полковник міліції
В.І. Гаврилюк


Додаток 8
до пункту 3.8 Положення

ЗРАЗОК

ШТАМП
на звернення, що береться на особливий контроль

Штамп являє собою прямокутник розміром 60х10 мм, на якому вказуються слова "ОСОБЛИВИЙ КОНТРОЛЬ".

Начальник Департаменту
документального забезпечення
та режиму МВС України
полковник міліції
В.І. Гаврилюк


Додаток 9
до пункту 4.3 Положення

ПОРЯДОК
складання висновку про результати розгляду звернення громадянина

У висновку за результатами розгляду звернення громадянина має міститися:

гриф затвердження (слово ЗАТВЕРДЖУЮ, назва посади, спеціальне звання, прізвище, ініціали керівника апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС, який затвердив висновок, і дата його затвердження);

назва документа (слова "ВИСНОВОК про результати розгляду звернення громадянина (громадянки)");

дата складання висновку та назва населеного пункту, де його складено.

Перша частина має містити таку інформацію:

назву посади, спеціальне звання, прізвище, ініціали посадової особи, яка здійснювала перевірку; дату початку і закінчення перевірки;

повні дані про автора звернення (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце роботи, навчання, категорія (пенсіонер, інвалід, учасник війни тощо)).

У другій частині висновку, який починається словом "Установив:", відображаються дані про:

дату надходження до апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС звернення громадянина, суть порушеного питання (питань);

інформацію, що була отримана в ході перевірки звернення;

причини й умови, що сприяли порушенню прав громадянина;

ужиті заходи реагування на правопорушення, виявлені під час перевірки;

наслідки розгляду звернення.

У третій частині висновку, який починається словами "Уважав би", викладаються мотивовані пропозиції щодо:

доцільності закінчення (продовження) перевірки за зверненням; надання відповіді авторові звернення;

скерування матеріалів перевірки за зверненням (до справи апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС, до матеріалів попередньої перевірки тощо).

У разі коли перевірка проводиться за дорученням МВС України, висновок затверджується керівником апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС, якому доручено її проведення, або одним із його заступників.

Начальник Департаменту
документального забезпечення
та режиму МВС України
полковник міліції
В.І. Гаврилюк


Додаток 10
до пункту 5.5 Положення

ЗРАЗОК

ВИВІСКА
до приймальні громадян

Вивіска до приймальні громадян виготовляється з цільного листа пластмаси прямокутної форми розміром 500х350 мм завтовшки 3 мм.

На полі вивіски посередині вгорі розміщується зображення малого Державного Герба України (тризуба), під яким центровим способом - напис назви апарату МВС, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС, нижче - слова "ПРИЙМАЛЬНЯ ГРОМАДЯН".

Малий Державний Герб України (тризуб) і написи виконуються бронзовим кольором на синьому фоні.

Начальник Департаменту
документального забезпечення
та режиму МВС України
полковник міліції
В.І. Гаврилюк


Додаток 11
до Положення про порядок роботи
зі зверненнями громадян і організації
їх особистого прийому в системі
Міністерства внутрішніх справ України
(пункт 11.2 глави 11)

ЗРАЗОК

ЗВІТ
про стан розгляду звернень громадян
за _______________ 20__ року

Усього звернень

Заяви

Скарги

Пропозиції

Надійшло звернень поштою та електронною поштою

Прийнято звернень на особистому прийомі

усього

Верховної Ради України

Адміністрації Президента України

Кабінету Міністрів України

інших органів влади

безпосередньо від громадян

усього

керівництвом МВС, структурних підрозділів апарату МВС, установ, закладів, підприємств

іншими керівниками (працівниками)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

вгору