Інструкція щодо заповнення форми звіту про результати закупівель без проведення процедури закупівлі
Мінекономрозвитку України; Наказ, Звіт, Форма типового документа [...] від 15.09.20141106
Документ z1260-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2017, підстава - z0449-16


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

{Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 490 від 22.03.2016}

ЗВІТ
про результати закупівель без проведення процедури закупівлі
за __ квартал ____ року
________________________________________________
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Назва та код предмета закупівлі

Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг

Найменування/П.І.Б. особи, з якою укладено договір, та ідентифікаційний номер/код особи, з якою укладено договір

Дата та номер договору

Ціна договору

Примітка

1

2

3

4

5

6

Уповноважена особа замовника

________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)


М. П.


Заступник
директора департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Лілія Дудник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2014 р.
за №1260/26020

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту про результати закупівель без проведення процедури закупівлі

1. Звіт готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. У звіті зазначається інформація про закупівлі, які здійснюються відповідно до частини першої статті 4 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (далі - Закон про особливості).

3. У графі 1 зазначається найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

4. У графі 2 указується кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

5. У графі 3 зазначається інформація про юридичну особу відповідно до установчих документів, а про фізичну особу - відповідно до паспорта чи інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

Для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

6. У графі 5 указується ціна договору в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами і словами) із зазначенням податку на додану вартість (далі - ПДВ). У разі якщо договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник зазначає: "(без ПДВ)".

У разі якщо договір укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент вартості договору в гривнях. При цьому замовник фіксує курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до курсу, установленого Національним банком України.

7. У графі 6 замовник зазначає відповідний випадок для укладання договору без застосування процедур закупівель, визначений частиною третьою статті 2 Закону та частиною першою статті 4 Закону про особливості, а також іншу інформацію, яку вважає необхідною.

Заступник
директора департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Лілія Дудниквгору