Інструкція щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій
Мінекономрозвитку України; Наказ, Звіт, Форма типового документа [...] від 15.09.20141106
Документ z1258-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2017, підстава - z0449-16


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

{Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 490 від 22.03.2016}

ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій
№ _________ від ____________

1. Замовник.

1.1. Найменування.

1.2. Код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування.

2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг.

2.3. Місце поставки товарів, надання послуг.

2.4. Строк поставки товарів, надання послуг.

3. Інформація про процедуру закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій.

3.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

3.4. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

4. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

4.1. Кількість учасників процедури закупівлі.

4.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

4.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

4.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).

5. Інформація про цінові пропозиції.

5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час).

5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час).

5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій.

5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, підстави їх відхилення.

5.5. Ціна кожної цінової пропозиції.

5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з податком на додану вартість):


___________________
             (цифрами)


___________________.
             (словами)

5.7. Дата акцепту пропозиції.

6. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.

7. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.

8. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.

9. Відміна або визнання такою, що не відбулася, процедури запиту цінових пропозицій.

9.1. Дата прийняття рішення.

9.2. Підстава.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), із зазначенням відповідних підстав.

10.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.

10.2. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.

11. Інша інформація.

12. Склад комітету з конкурсних торгів:


__________________________________________________________.
            (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)

Заступник
директора департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Лілія Дудник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2014 р.
за № 1258/26035

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

1. Звіт готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою замовника.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 звіту.

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (далі - Закон про особливості).

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника.

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

4. Щодо пункту 2 звіту.

Щодо підпункту 2.1.

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

5. Щодо пункту 3 звіту.

У підпункті 3.1 зазначається адреса веб-сайта замовника в разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі розміщення) відповідно до статті 10 Закону.

У підпунктах 3.2, 3.4 зазначаються дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій та інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, що розміщені на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

У підпункті 3.3 зазначаються дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

6. Щодо пункту 4 звіту.

У підпункті 4.1 зазначається кількість учасників процедури закупівлі, які подали цінові пропозиції.

У підпункті 4.2 вказується інформація про юридичну особу відповідно до установчих документів, а про фізичну особу - відповідно до паспорта чи інших документів, що посвідчують особу згідно із законодавством України.

У підпункті 4.3 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

У підпункті 4.4 зазначається місцезнаходження для юридичної особи або місце проживання для фізичної особи, а саме: вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

7. Щодо пункту 5 звіту.

Щодо підпункту 5.1.

Строк подання цінових пропозицій для процедури запиту цінових пропозицій установлюється замовником, але не може бути менше ніж сім робочих днів з дня оприлюднення запиту цінових пропозицій на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відповідно до статті 10 Закону.

8. Щодо пункту 6 звіту.

У підпункті 6.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

9. Щодо пункту 7 звіту.

Сума, визначена в договорі про закупівлю, зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) з урахуванням податку на додану вартість (далі - ПДВ). У разі якщо договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник зазначає: "(без ПДВ)".

У разі якщо договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент ціни договору в гривнях. При цьому замовник зазначає курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до офіційного курсу, установленого Національним банком України.

10. Щодо пункту 9 звіту.

Заповнюється в разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, із зазначенням дати та підстав для прийняття такого рішення відповідно до статті 30 Закону.

11. Щодо пункту 10 звіту.

Зазначається зведена інформація замовника про наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.

12. Щодо пункту 11 звіту.

Замовник вказує іншу інформацію, яку вважає необхідною.

13. Щодо пункту 12 звіту.

Зазначаються прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів.

Заступник
директора департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Лілія Дудниквгору