Документ z1242-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.08.2007, підстава - z0934-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
15.09.2004 N 353
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 жовтня 2004 р.
за N 1242/9841

Про затвердження Положення про порядок
опломбування або опечатування підприємств,
окремих їх цехів (дільниць) і одиниць обладнання
у разі обмеження чи зупинення (тимчасово)
діяльності підприємств і об'єктів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони навколишнього природного середовища
N 66 ( z0224-07 ) від 26.02.2007
N 382 ( z0934-07 ) від 02.08.2007 }
Відповідно до статті 20 Закону України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), Положення про
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України,
затвердженого Указом Президента України від 10 лютого 2004 року
N 176 ( 176/2004 ), із змінами та доповненнями, затвердженими
Указом Президента України від 6 березня 2004 року N 317
( 317/2004 ), та з метою забезпечення фактичного обмеження чи
зупинення (тимчасово) діяльності суб'єктів господарювання у разі
порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного
середовища Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок опломбування або
опечатування підприємств, окремих їх цехів (дільниць) і одиниць
обладнання у разі обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності
підприємств і об'єктів (додається).
2. Державній екологічній інспекції (Г. Пуга) забезпечити
подання наказу на державну реєстрацію в установленому порядку до
Міністерства юстиції України.
3. Державній екологічній інспекції, Республіканському
комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього
природного середовища, Державним екологічним інспекціям в
областях, містах Києві та Севастополі, Державній екологічній
інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного
моря, Державній Азово-Чорноморській екологічній інспекції,
Державній екологічній інспекції Азовського моря забезпечити
дотримання вимог цього Положення. { Пункт 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища N 382 ( z0934-07 ) від 02.08.2007 }
4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Державної екологічної інспекції Г. Пугу.
Міністр С.Поляков
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Ю.Авксентьєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
15.09.2004 N 353
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 жовтня 2004 р.
за N 1242/9841

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок опломбування або опечатування підприємств,
окремих їх цехів (дільниць) і одиниць обладнання
у разі обмеження чи зупинення (тимчасово)
діяльності підприємств і об'єктів
{ У тексті Положення слова "Мінприроди України"
замінено словом "Мінприроди" згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного
середовища N 382 ( z0934-07 ) від 02.08.2007 }
Положення про порядок опломбування або опечатування
підприємств, окремих їх цехів (дільниць) і одиниць обладнання у
разі обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і
об'єктів (далі - Положення) визначає підстави для проведення
опломбування або опечатування, встановлює їх порядок і процедуру;
регламентує питання контролю за цілісністю пломб або печаток,
зняття пломб і печаток, оформлення відповідних документів і
спрямоване на забезпечення фактичного обмеження чи зупинення
(тимчасово) діяльності суб'єктів господарювання у разі порушення
ними законодавства про охорону навколишнього природного
середовища.
1. Визначення термінів
1.1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні: державні інспектори - Головний державний інспектор України з
охорони навколишнього природного середовища та його заступники;
старші державні та державні інспектори України з охорони
навколишнього природного середовища; головні державні інспектори,
їх заступники, старші державні інспектори та державні інспектори з
охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя; { Абзац другий
підпункту 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 66
( z0224-07 ) від 26.02.2007 } опломбування - накладення пломби"; { Абзац третій підпункту
1.1 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 66 ( z0224-07 ) від 26.02.2007 } опечатування - наклеювання аркуша паперу з печаткою;
{ Підпункт 1.1 пункту 1 доповнено абзацом четвертим згідно з
Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
N 66 ( z0224-07 ) від 26.02.2007 } органи Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України (далі - органи Мінприроди) - органи
Мінприроди, які є юридичними особами, мають самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням; рішення щодо обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності
суб'єктів господарювання, за яким опломбовується об'єкт, - рішення
про обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності, прийняте
відповідно до вимог Порядку обмеження, тимчасової заборони
(зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ,
організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про
охорону навколишнього природного середовища, затвердженого
Постановою Верховної Ради України від 29.10.92 N 2751-XII
( 2751-12 ); переопломбування - опломбування, яке державний інспектор
здійснює повторно у разі виявлення на пломбі дефектів від
попереднього опломбування (нечіткість чи зріз відтиску тощо); печатка - відбиток круглої (гербової) печатки органу
Мінприроди (у разі якщо встановлення пломби неможливе); пломба - засіб контролю підвищеного рівня захисту у вигляді
свинцевого сплаву; пломбір - пристрій для встановлення пломби; посадова особа суб'єкта господарювання - працівник суб'єкта
господарювання, який відповідним наказом керівника призначається
відповідальним за стан дотримання законодавства про охорону
навколишнього природного середовища на даному суб'єкті
господарювання або, у разі відсутності такого працівника, -
керівник та (або) власник суб'єкта господарювання; суб'єкт господарювання - господарські організації (юридичні
особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України
( 435-15 ), державні, комунальні та інші підприємства, створені
відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ), а також
інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та
зареєстровані в установленому законом порядку; громадяни України,
іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську
діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці;
філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських
організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення
господарської діяльності.
2. Загальні положення
2.1. Це Положення розроблене відповідно до статті 20 Закону
України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи
припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів
у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього
природного середовища, затвердженого Постановою Верховної Ради
України від 29.10.92 N 2751-XII ( 2751-12 ), Положення про
Державну екологічну інспекцію, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17.11.2001 N 1520 ( 1520-2001-п ), Положення
про Державну екологічну інспекцію в областях, містах Києві та
Севастополі ( z0120-07 ), затвердженого наказом Мінприроди від
19.12.2006 N 548 ( z0119-07 ), зареєстрованого в Мін'юсті
13.02.2007 за N 120/13387, Положення про Державну екологічну
інспекцію з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного
моря, затвердженого наказом Мінприроди від 06.12.2006 N 528
( z0040-07 ), зареєстрованого в Мін'юсті 18.01.2007 за N 40/13307,
Положення про Державну екологічну інспекцію Азовського моря,
затвердженого наказом Мінприроди від 06.12.2006 N 527
( z0039-07 ), зареєстрованого в Мін'юсті 18.01.2007 за N 39/13306,
Положення про Державну Азово-Чорноморську екологічну інспекцію,
затвердженого наказом Мінприроди від 06.12.2006 N 526
( z0038-07 ), зареєстрованого в Мін'юсті 18.01.2007 за
N 38/13305". { Підпункт 2.1 пункту 2 в редакції Наказу Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 66 ( z0224-07 ) від
26.02.2007 }
2.2. Дія Положення поширюється на суб'єкти господарювання, а
також на військові та оборонні об'єкти, об'єкти Служби безпеки
України, Державної прикордонної служби України, в тому числі на
об'єкти, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, крім
тих, до яких не застосовується підпункт "ж" статті 20 Закону
України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ). { Підпункт 2.2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
N 66 ( z0224-07 ) від 26.02.2007 }
2.3. Приміщення, устаткування та апаратура підприємств,
установ, організацій та об'єкти (далі - об'єкти), стосовно
суб'єкта господарювання, діяльність якого обмежується чи
зупиняється (тимчасово), підлягають обов'язковому опломбуванню.
Якщо з технічних причин опломбування здійснити неможливо,
допускається опечатування.
3. Підстави для проведення опломбування
або опечатування
3.1. Підставою для проведення опломбування або опечатування
об'єктів у разі порушення суб'єктами господарювання законодавства
про охорону навколишнього природного середовища є рішення про
обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності, прийняте відповідно
до вимог Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи
припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів
у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього
природного середовища, затвердженого Постановою Верховної Ради
України від 29.10.92 N 2751-XII ( 2751-12 ).
3.2. Від імені органів Мінприроди опломбування або
опечатування мають право здійснювати державні інспектори.
4. Порядок опломбування або опечатування
4.1. Головний державний інспектор органу Мінприроди
(його заступники), яким (якими) прийнято рішення про обмеження чи
зупинення (тимчасово) діяльності, зобов'язаний відповідним
розпорядженням по органу Мінприроди визначити державного
інспектора (інспекторів), який (які) буде (будуть) проводити
опломбування або опечатування об'єкта (доцільно з числа тих, хто
здійснював його перевірку, готував матеріали для прийняття
зазначеного рішення або на якого покладено контроль за його
виконанням).
4.2. Опломбування або опечатування здійснюється протягом доби
після вручення рішення про обмеження чи зупинення (тимчасово)
діяльності особисто керівнику та (або) власнику суб'єкта
господарювання, діяльність якого обмежується, зупиняється
(тимчасово). У випадку коли зазначене рішення надсилається
керівнику та (або) власнику рекомендованим листом з повідомленням,
опломбування або опечатування здійснюється протягом доби після
надходження повідомлення про вручення до органу Мінприроди, від
імені якого прийнято рішення. У випадках мотивованої потреби
закінчення технологічного процесу (якщо термінове обмеження чи
зупинення може призвести до виникнення аварійної ситуації)
опломбування або опечатування здійснюється відразу після його
завершення.
4.3. У разі якщо діяльність, яка підлягає обмеженню чи
зупиненню (тимчасово), справляє значний негативний вплив на
навколишнє природне середовище, з метою його мінімізації, рішення
про обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності вручається
керівнику та (або) власнику суб'єкта господарювання особисто, а
опломбування або опечатування здійснюється негайно після вручення
рішення про обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності, з
урахуванням випадків, передбачених пунктом 4.2 цього Положення.
4.4. Про час опломбування або опечатування державний
інспектор повідомляє орган місцевого самоврядування відповідного
рівня.
5. Процедура опломбування або опечатування
5.1. Накладення пломб або печаток здійснюється в обов'язковій
присутності посадової особи суб'єкта господарювання.
5.2. Перед опломбуванням або опечатуванням об'єкта державний
інспектор повинен переконатися у фактичному припиненні його
діяльності, щодо якого прийнято рішення про обмеження чи зупинення
(тимчасово), а також у відсутності людей у приміщеннях, що
підлягають опломбуванню або опечатуванню.
5.3. Пломби або печатки накладаються таким чином, щоб після
їх накладення відновлення діяльності об'єкта без пошкодження
цілісності пломб або печаток було неможливим.
5.4. Для опломбування використовуються пломби із свинцевого
сплаву, дріт або нитка та пломбіри, які виготовляються відповідно
до конструкції та розміру пломби.
5.5. Пломби накладаються в місцях, опломбування яких
гарантовано забезпечує припинення діяльності об'єкта, зокрема на: - конструктивні елементи будівель і споруд (вхідні двері у
виробничі та інші приміщення, зйомні ґрати, люки, лази, крани,
запірні пристрої тощо); - пускові пристрої джерел енергії (вимикачі, рубильники
тощо), вмикання яких забезпечує роботу виробничого устаткування,
комунікацій, агрегатів, механізмів та вузлів машин тощо; - пускову апаратуру, у тому числі дистанційні (механічні,
електричні або іншого принципу дії) приводи, без уключення яких
неможлива робота технологічного устаткування, агрегатів та
механізмів; - шибер системи промислової вентиляції, що є складовою
частиною стаціонарного джерела забруднення; - інші вузли агрегатів, механізмів та машин.
5.6. Пломба затискується пломбіром таким чином, щоб з обох її
сторін залишився чіткий і повний відбиток, а дріт або нитку
неможливо було відділити від пломби. Після затискування пломба
повинна бути пильно оглянута. У разі виявлення дефектів
(нечіткість чи зріз відтиску тощо) здійснюється переопломбування.
5.7. Пломба після затискування пломбіром повинна мати такі
відтиски (клейма): - з лицьового боку - буквено-цифровий код органу Мінприроди
(додаток 1); - зі зворотного боку - двозначний порядковий номер пломбіра
(окремо щодо кожного органу Мінприроди). При оформленні актів про опломбування зазначені клейма
позначаються через дріб (ДЕІ 02/12). { Абзац четвертий пункту 5.7
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 66 ( z0224-07 ) від
26.02.2007}
5.8. Кожний орган Мінприроди здійснює власне забезпечення
пломбірами виходячи з розрахунку своїх потреб (один пломбір на
районну екологічну інспекцію). Пломбіри закріплюються наказом по
органу за відповідальними особами (начальниками районних
інспекцій), які видають їх державним інспекторам під розписку для
здійснення опломбування. Після зняття пломб пломбір підлягає
поверненню. Державний інспектор зобов'язаний забезпечити
зберігання пломбіра у металевих шафах (сейфах), з надійними
внутрішніми замками і неможливість його використання іншими
особами. У випадку втрати пломбіра виготовлення нового під тим
самим порядковим номером не допускається.
5.9. Після проведення опломбування державний інспектор
повинен переконатися у неможливості відновлення діяльності об'єкта
без пошкодження цілісності пломб (з цією ціллю доцільно проведення
пробного опломбування).
5.10. Усі використані пломби (після переопломбування,
пробного опломбування та зняття пломб) повинні зберігатись разом з
пломбірами, а в подальшому (при накопичуванні у значній кількості)
- утилізовуватись.
5.11. Опечатування здійснюється шляхом наклеювання аркуша
паперу потрібного розміру, на якому проставлена печатка органу
Мінприроди, від імені якого винесено рішення, та прізвище
і підпис державного інспектора, який здійснював опечатування.
Наклеювання повинно здійснюватись за допомогою відповідного клею
(для наклеювання папера на більшість матеріалів, крім металу та
пластмас, можна використовувати клей ПВА; для наклеювання на
пластмасові поверхні - перхлорвініловий клей "Марс" тощо; для
наклеювання на металеві поверхні - клеї гумові, суперцемент). При
здійсненні опечатування потрібно врахувати негативний вплив на
папір природних факторів (вітер, дощ тощо).
5.12. При проведенні опломбування або опечатування державні
інспектори зобов'язані дотримуватись правил техніки безпеки,
охорони праці та промислової санітарії.
6. Оформлення акта про опломбування або опечатування
6.1. Після проведення опломбування або опечатування державний
інспектор складає акт про опломбування (опечатування) (додаток 2).
Зазначений акт складається у трьох примірниках: перший примірник
(оригінал) - залишається у державного інспектора, другий примірник
вручається посадовій особі суб'єкта господарювання, третій
примірник - представнику органу місцевого самоврядування, якщо він
був присутній при опломбуванні або опечатуванні (за його
відсутності примірник акта направляється поштою). Здійснення посадовою особою суб'єкта господарювання
періодичності контролю щодо цілісності пломб або печаток
визначається відповідним графіком на даному суб'єкті
господарювання, який погоджується з органом Мінприроди, що
прийняв рішення про обмеження чи зупинку (тимчасово) діяльності.
6.2. У разі відмови посадової особи суб'єкта господарювання
від підписання та отримання примірника акта державний інспектор
робить у ньому відповідний запис і засвідчує його своїм підписом,
після чого направляє примірник акта рекомендованим листом з
повідомленням керівнику та (або) власнику суб'єкта господарювання,
про що робить відповідний запис в оригіналі акта.
7. Контроль за цілісністю пломб або печаток
7.1. Державний інспектор, який здійснив опломбування або
опечатування об'єкта, зобов'язаний здійснювати контроль за
цілісністю пломб або печаток.
7.2. У разі отримання від посадової особи суб'єкта
господарювання повідомлення про пошкодження пломб чи печаток або
при виявленні такого пошкодження під час здійснення контролю за їх
цілісністю державний інспектор органу Мінприроди повинен
у межах своїх повноважень ужити заходів до визначення характеру
пошкодження; установити осіб, винних у зазначених порушеннях;
з'ясувати, чи мали місце самовільне відновлення діяльності
опломбованого або опечатаного об'єкта, а також порушення вимог
законодавства про охорону навколишнього природного середовища на
об'єкті за період з моменту опломбування або опечатування до
моменту виявлення пошкодження цілісності пломб або печаток.
7.3. У разі порушення цілісності печатки (пломби) проводиться
повторне опечатування (опломбовування), що засвідчується актом про
повторне опломбовування (опечатування) (додаток 3).
7.4. Особи, винні в умисному знятті пломби (печатки),
зобов'язані відшкодувати збитки, заподіяні самовільним зняттям
пломби (печатки).
7.5. У разі виявлення порушень вимог законодавства про
охорону навколишнього природного середовища, учинених за період з
моменту опломбування або опечатування до моменту виявлення
пошкодження цілісності пломб або печаток, державний інспектор
уживає заходи щодо усунення зазначених порушень та їх наслідків;
визначає згідно з чинними нормативно-правовими актами розмір
шкоди, завданої навколишньому природному середовищу, та притягає
посадових осіб до відповідальності згідно із статтею 188-5 КУпАП
( 80731-10 ).
8. Зняття пломб або печаток
8.1. Зняття пломб або печаток здійснюється державним
інспектором, який здійснював опломбування або опечатування об'єкта
(у разі його відсутності - іншим державним інспектором, якому це
буде доручено), на підставі рішення про зняття пломб (печаток)
(додаток 4).
8.2. Рішення про зняття пломб або печаток видає державний
інспектор, який прийняв рішення про відновлення діяльності
об'єкта.
8.3. Зняття пломб або печаток здійснюється протягом доби
після прийняття рішення на зняття пломб або печаток в обов'язковій
присутності посадової особи суб'єкта господарювання,
відповідальної за збереження цілісності пломб або печаток.
Фактичне відновлення діяльності об'єкта настає після зняття пломб
або печаток.
9. Оскарження рішення та дій щодо проведення
опломбування або опечатування
9.1. Рішення (дії щодо забезпечення його виконання) державних
інспекторів, які проводять опломбування або опечатування чи
знімають пломби або печатки при відновленні діяльності об'єкта, в
місячний термін може бути оскаржено: Головного державного інспектора України з охорони
навколишнього природного середовища - до суду; головних державних інспекторів з охорони навколишнього
природного середовища відповідних територій - Головному державному
інспектору України з охорони навколишнього природного середовища
або до суду. { Абзац третій пункту 9.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища N 66 ( z0224-07 ) від 26.02.2007 }
9.2. Оскарження рішення про обмеження чи зупинення
(тимчасово) діяльності не припиняє його дії.
10. Заходи щодо забезпечення виконання
керівниками та (або) власниками суб'єктів господарювання
законних рішень (дій) державних інспекторів
10.1. У випадку недопущення державного інспектора на об'єкт
для проведення опломбування або опечатування, якщо керівник та
(або) власник суб'єкта господарювання отримав відповідне рішення,
державний інспектор складає акт про недопущення на об'єкт для
проведення опломбування (опечатування) (додаток 5). Якщо
інспектору при цьому було вчинено опір, про це також зазначається
в акті.
10.2. У зв'язку із недопущенням державного інспектора на
територію суб'єкта господарювання для проведення опломбування або
опечатування керівник відповідного органу Мінприроди, яким
прийнято рішення про обмеження чи зупинення (тимчасово)
діяльності, викликає керівника та (або) власника суб'єкта
господарювання для отримання від нього пояснень за фактом
недопущення державного інспектора на об'єкт для проведення
опломбування або опечатування. У разі нез'явлення керівника та (або) власника суб'єкта
господарювання для надання пояснень матеріали щодо даної справи
(копії рішення, акта про недопущення на об'єкт тощо) можуть
направлятися в орган прокуратури відповідно до чинного
законодавства.
Заступник начальника
Державної екологічної інспекції Л.Фефілатьєва

Додаток 1
до пункту 5.7 Положення
про порядок опломбування
або опечатування
підприємств, окремих
їх цехів (дільниць)
і одиниць обладнання
у разі обмеження
чи зупинення (тимчасово)
діяльності підприємств
і об'єктів

БУКВЕНО-ЦИФРОВІ КОДИ
органів Мінприроди, які повинні
бути відтиснуті на лицьовому боці пломби
під час здійснення опломбування об'єктів,
діяльність яких обмежується
чи зупиняється (тимчасово)

------------------------------------------------------------------ | N | Органи Мінприроди | Код | |з/п | | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 1 | 2 | 3 | |----+--------------------------------------------------+--------| | 1 |Державна екологічна інспекція | ДЕІ 01 | |----+--------------------------------------------------+--------| | 2 |Республіканський комітет Автономної Республіки | ДЕІ 02 | | |Крим з охорони навколишнього природного середовища| | |----+--------------------------------------------------+--------| | 3 |Державна екологічна інспекція у Вінницькій області| ДЕІ 03 | |----+--------------------------------------------------+--------| | 4 |Державна екологічна інспекція у Волинській області| ДЕІ 04 | |----+--------------------------------------------------+--------| | 5 |Державна екологічна інспекція в Дніпропетровській | ДЕІ 05 | | |області | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 6 |Державна екологічна інспекція в Донецькій області | ДЕІ 06 | |----+--------------------------------------------------+--------| | 7 |Державна екологічна інспекція в Житомирській | ДЕІ 07 | | |області | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 8 |Державна екологічна інспекція в Закарпатській | ДЕІ 08 | | |області | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 9 |Державна екологічна інспекція в Запорізькій | ДЕІ 09 | | |області | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 10 |Державна екологічна інспекція в | ДЕІ 10 | | |Івано-Франківській області | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 11 |Державна екологічна інспекція в Київській області | ДЕІ 11 | |----+--------------------------------------------------+--------| | 12 |Державна екологічна інспекція в Кіровоградській | ДЕІ 12 | | |області | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 13 |Державна екологічна інспекція в Луганській області| ДЕІ 13 | |----+--------------------------------------------------+--------| | 14 |Державна екологічна інспекція в Львівській області| ДЕІ 14 | |----+--------------------------------------------------+--------| | 15 |Державна екологічна інспекція в Миколаївській | ДЕІ 15 | | |області | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 16 |Державна екологічна інспекція в Одеській області | ДЕІ 16 | |----+--------------------------------------------------+--------| | 17 |Державна екологічна інспекція в Полтавській | ДЕІ 17 | | |області | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 18 |Державна екологічна інспекція в Рівненській | ДЕІ 18 | | |області | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 19 |Державна екологічна інспекція в Сумській області | ДЕІ 19 | |----+--------------------------------------------------+--------| | 20 |Державна екологічна інспекція в Тернопільській | ДЕІ 20 | | |області | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 21 |Державна екологічна інспекція в Харківській | ДЕІ 21 | | |області | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 22 |Державна екологічна інспекція в Херсонській | ДЕІ 22 | | |області | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 23 |Державна екологічна інспекція в Хмельницькій | ДЕІ 23 | | |області | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 24 |Державна екологічна інспекція в Черкаській області| ДЕІ 24 | |----+--------------------------------------------------+--------| | 25 |Державна екологічна інспекція в Чернівецькій | ДЕІ 25 | | |області | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 26 |Державна екологічна інспекція в Чернігівській | ДЕІ 26 | | |області | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 27 |Державна екологічна інспекція в місті Києві | ДЕІ 27 | |----+--------------------------------------------------+--------| | 28 |Державна екологічна інспекція в місті Севастополі | ДЕІ 28 | |----+--------------------------------------------------+--------| | 29 |Державна екологічна інспекція Азовського моря | ДЕІ 29 | |----+--------------------------------------------------+--------| | 30 |Державна екологічна інспекція з охорони довкілля | ДЕІ 30 | | |Північно-Західного регіону Чорного моря | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 31 |Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція | ДЕІ 31 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 66 ( z0224-07 ) від 26.02.2007 }
Заступник начальника
Державної екологічної інспекції Л.Фефілатьєва

Додаток 2
до пункту 6.1 Положення
про порядок опломбування
або опечатування
підприємств, окремих їх
цехів (дільниць) і одиниць
обладнання у разі
обмеження чи зупинення
(тимчасово) діяльності
підприємств і об'єктів

(Державний
Герб
України)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
__________________________________________________________________
(найменування органу Мінприроди)
АКТ
про опломбування (опечатування)
(непотрібне закреслити)
"___" ________________ 200 __ рік N _________
_______________________________________
(місце складання акта) Нами (мною), _____________________________________________________
(повні назви інспекторських посад, прізвища __________________________________________________________________
та ініціали осіб, які проводять опломбування або опечатування) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
із залученням ____________________________________________________
(повні назви посад, прізвища та ініціали осіб, які __________________________________________________________________
були залучені до опломбування або опечатування) _________________________________________________________________,
у присутності ____________________________________________________
(повні назви посад, прізвища та ініціали представників __________________________________________________________________
суб'єкта господарювання, які присутні при опломбуванні
або опечатуванні)
на виконання рішення від "____" ____________ 200 ___ року N _____
про обмеження чи зупинення (тимчасово) (непотрібне закреслити)
діяльності________________________________________________________
(указати повну назву суб'єкта господарювання __________________________________________________________________
та вид діяльності, яка обмежується або зупиняється (тимчасово)) __________________________________________________________________
проведено опломбування (опечатування) (непотрібне закреслити)_____ __________________________________________________________________
(найменування об'єктів, що опломбовуються або опечатуються) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
шляхом встановлення ________________ пломб із клеймами (печаток із
(кількість) (непотрібне закреслити)
відбитком)________________________________________________________ __________________________________________________________________
(опис відбитка печатки) __________________________________________________________________

Зворотний бік
Відповідальність за збереження цілісності пломб (печаток)
покладається на __________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали особи, на яку __________________________________________________________________
покладається відповідальність) __________________________________________________________________
Особи, які пошкодили цілісність пломби (печатки) чи не
забезпечили її збереження, несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством.
Зняття пломб (печаток) до прийняття рішення про відновлення
діяльності забороняється.
Опломбування ________________ ___________________
(опечатування) провели (підпис) (прізвище та ініціали) ________________ ____________________ ________________ ____________________

При проведенні ________________ ____________________
опломбування (підпис) (прізвище та ініціали)
(опечатування) ________________ ____________________
були присутні ________________ ____________________

З актом ознайомлений,
про відповідальність
попереджений, другий
примірник акта отримав ______________ ____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
______________________________
(повна назва посади особи, ______________________________
відповідальної за збереження
цілісності пломб та печаток)
Акт надіслано поштою "___"_______________ 200_ року листом з
повідомленням на адресу __________________________________________
(поштова адреса, посада, прізвище та ініціали __________________________________________________________________
посадової особи, якій направлено акт пломбування або опечатування)
Акт поштою відправив __________________________ _____________ ______________________
(повна назва посади особи, (підпис) (прізвище та ініціали) __________________________ __________________
що відправила акт поштою) (дата відправки)
Заступник начальника
Державної екологічної інспекції Л.Фефілатьєва

Додаток 3
до пункту 7.3 Положення
про порядок опломбування
або опечатування
підприємств, окремих їх
цехів (дільниць) і одиниць
обладнання у разі
обмеження чи зупинення
(тимчасово) діяльності
підприємств і об'єктів

(Державний
Герб
України)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
__________________________________________________________________
(найменування органу Мінприроди)
АКТ
про повторне опломбування (опечатування)
(непотрібне закреслити)
"___" ________________ 200 __ рік N _________
_______________________________________
(місце складання акта)
Нами (мною), _____________________________________________________
(повні назви інспекторських посад, прізвища та ініціали __________________________________________________________________
осіб, які проводять повторне опломбування або опечатування) __________________________________________________________________ _________________________________________________________________,
у присутності ____________________________________________________
(повні назви посад, прізвища та ініціали представників _________________________________________________________________,
суб'єкта господарювання, які присутні при повторному опломбуванні
або опечатуванні)
при перевірці виконання рішення від "____" ____________ 200_ року
N ________ про обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності
(непотрібне закреслити) __________________________________________________________________
(указати повну назву об'єкта та вид діяльності, яка обмежується __________________________________________________________________
або зупиняється (тимчасово), та повну назву __________________________________________________________________
суб'єкта господарювання)
виявлено факт випадкового (умисного) пошкодження пломб ___________
(непотрібне закреслити) (кількість)
із клеймами (печаток із відбитком)________________________________
(непотрібне закреслити) __________________________________________________________________
(опис відбитка печатки)
Зважаючи на те, що діяльність об'єкта обмежена, зупинена
(тимчасово) (непотрібне закреслити), нами проведено ПОВТОРНЕ
опломбування (опечатування) (непотрібне закреслити) __________________________________________________________________
(найменування об'єктів, що опломбовуються або опечатуються) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Зворотний бік
шляхом встановлення ___________ пломб із клеймами (печаток із
(кількість) відбитком) _______________________________________________________
(непотрібне закреслити) __________________________________________________________________
(опис відбитка печатки) __________________________________________________________________
Відповідальність за збереження цілісності пломб (печаток)
покладається на __________________________________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали особи, на яку покладається __________________________________________________________________
відповідальність)
Особи, які пошкодили цілісність пломби (печатки) чи не
забезпечили її збереження, несуть відповідальність згідно з діючим
законодавством.
Зняття пломб (печаток) до прийняття рішення про відновлення
діяльності забороняється.

Повторне опломбування ________________ ___________________
(опечатування) провели (підпис) (прізвище та ініціали) ________________ ____________________ ________________ ____________________

При проведенні ________________ ____________________
повторнго опломбування (підпис) (прізвище та ініціали)
(опечатування)
були присутні ________________ ____________________

З актом ознайомлений,
про відповідальність
попереджений, другий
примірник акта отримав _______________ ____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
______________________________
(повна назва посади особи, ______________________________
відповідальної за збереження
цілісності пломб та печаток )
Акт надіслано поштою "___"_______________ 200_ року листом з
повідомленням на адресу __________________________________________
(поштова адреса, посада, прізвище та ініціали __________________________________________________________________
посадової особи, якій направлено акт опломбування)
Акт поштою відправив __________________________ _____________ ______________________
(повна назва посади особи, (підпис) (прізвище та ініціали) __________________________ _________________
що відправила акт поштою) (дата відправки)
Заступник начальника
Державної екологічної інспекції Л.Фефілатьєва

Додаток 4
до пункту 8.1 Положення
про порядок опломбування
або опечатування
підприємств, окремих їх
цехів (дільниць) і одиниць
обладнання у разі обмеження
чи зупинення (тимчасово)
діяльності підприємств
і об'єктів

(Державний
Герб
України)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
__________________________________________________________________
(найменування органу Мінприроди)
РІШЕННЯ
про зняття пломб (печаток)
(непотрібне закреслити)
"___" ________________ 200 __ рік N _________
Я, __________________________________________________________ (посада, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, _________________________________________________________________,
який приймає рішення про зняття пломб (печатей)) на підставі рішення про відновлення діяльності____________________
(найменування об'єкта та __________________________________________________________________
виду діяльності, яка була обмежена або зупинена (тимчасово), та
найменування суб'єкта господарювання)
доручаю __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, __________________________________________________________ з "___"
якій доручено зняти пломби (печатки)) ____________ 200 __ року провести зняття пломб ________________ із
(кількість) клеймами (печаток із відбитком) __________________________________
(непотрібне закреслити) __________________________________________________________________
(опис відбитка печатки) _________________________________________________________________,
які були накладені згідно з актом про опломбування (опечатування),
актом повторного опломбування (опечатування) (непотрібне
закреслити) від "___" __________ 200__ року N ______

Рішення видав __________________________ ______________ ____________________
(повна назва посади особи, (підпис) (прізвище та ініціали) __________________________
що прийняла рішення)
Заступник начальника
Державної екологічної інспекції Л.Фефілатьєва

Додаток 5
до пункту 10.1 Положення
про порядок опломбування
або опечатування
підприємств, окремих їх
цехів (дільниць) і одиниць
обладнання у разі обмеження
чи зупинення (тимчасово)
діяльності підприємств
і об'єктів

(Державний
Герб
України)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
__________________________________________________________________
(найменування органу Мінприроди)
АКТ
про недопущення на об'єкт для проведення
опломбування (опечатування)
(непотрібне закреслити)
_______________________________________
(місце складання акта)
Акт складено про те, що "____" ________________ 200 __ року
о _____ годині ____ хвилин мене (нас), ___________________________ __________________________________________________________________
(посади, прізвища, ім'я та по батькові державних інспекторів, __________________________________________________________________
яким доручено проведення опломбування (опечатування) _________________________________________________________________,
було не допущено на територію ____________________________________
(повна назва суб'єкта господарювання) __________________________________________________________________
для проведення опломбування (опечатування) _______________________
(непотрібне закреслити) (указати назву об'єкта, __________________________________________________________________
який опломбовується (опечатується) та вид діяльності, _________________________________________________________________,
яка обмежується, зупиняється (тимчасово))
яке потрібно провести відповідно до рішення від "___"_____________
200__ року N _______
про обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності.
(непотрібне закреслити)

Особа (особи), яку (яких) було
не допущено для проведення
опломбування (опечатування) ____________ _______________________
(підпис) (прізвище та ініціали) ____________ _______________________

Зворотний бік
При недопущенні на об'єкт був присутній __________________________
(посада, прізвище, ім'я __________________________________________________________________
та по батькові представника суб'єкта господарювання, який був
присутній при недопущенні державного інспектора на об'єкт) __________________________________________________________________
Пояснення представника суб'єкта господарювання про причину
недопущення на об'єкт ____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
_______________________
(підпис)
З актом ознайомлений, другий
примірник акта отримав _____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
________________________________
(посада представника суб'єкта ________________________________
господарювання)
Акт надіслано поштою "___" _______________ 200__ року листом
з повідомленням на адресу ________________________________________
(поштова адреса, посада, прізвище, ім'я __________________________________________________________________
та по батькові посадової особи, якій направлено акт опломбування)

Акт поштою відправив ___________________________ ___________ ______________________
(повна назва посади особи, (підпис) (прізвище та ініціали) ___________________________ ________________
що відправила акт поштою) (дата відправки)
Заступник начальника
Державної екологічної інспекції Л.Фефілатьєвавгору