Документ z1231-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.01.2017, підстава - z1588-16

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
10.11.2006 N 18-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 листопада 2006 р.
за N 1231/13105

Про затвердження Порядку підтвердження періодів роботи,
що зараховуються до трудового стажу для призначення
пенсії на пільгових умовах або за вислугу років
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного фонду
N 18-7 ( z1192-07 ) від 12.10.2007
N 36-3 ( z1459-11 ) від 29.11.2011
N 9-1 ( z1166-13 ) від 26.06.2013
N 26-2 ( z1588-16 ) від 16.11.2016 }

Відповідно до пункту 20 Порядку підтвердження наявного
трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12.08.93 N 637 ( 637-93-п ) (із
змінами), пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України,
затвердженого Указом Президента України від 01.03.2001 N 121
( 121/2001 ) (із змінами), правління Пенсійного фонду України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок підтвердження періодів роботи, що
зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на
пільгових умовах або за вислугу років, що додається.
2. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову
для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови правління В.О.Кравчука.
Голова правління Б.Зайчук
ПОГОДЖЕНО:
Міністр праці та соціальної
політики України М.Папієв
Перший заступник Міністра
фінансів України В.А.Копилов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
10.11.2006 N 18-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 листопада 2006 р.
за N 1231/13105

ПОРЯДОК
підтвердження періодів роботи, що зараховуються
до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових
умовах або за вислугу років
{ У тексті Порядку слова "управління Пенсійного фонду
України в районах, містах і районах у містах" в усіх
відмінках та числах замінено словами "управління
Пенсійного фонду України у районах, містах, районах
у містах, а також у містах та районах" у відповідних
відмінках та числах згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 9-1 ( z1166-13 ) від 26.06.2013 }
{ У тексті Порядку слова "управління Пенсійного фонду
України у районах, містах, районах у містах, а також
у містах та районах" у всіх відмінках замінено
словами "управління Пенсійного фонду України в
районі, місті, районі у місті, об’єднані управління"
у відповідних відмінках згідно з Постановою
Пенсійного фонду N 26-2 ( z1588-16 ) від 16.11.2016 }
1. Цей Порядок визначає механізм підтвердження періодів
роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії
на пільгових умовах або за вислугу років, установленої для окремої
категорії працівників у разі ліквідації підприємства, установи та
організації без визначення правонаступника.
2. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які працювали на
підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо
важкими умовами праці за списком N 1 та на інших роботах із
шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2 виробництв,
робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом
Міністрів України ( 36-2003-п ), на посадах, що дають право на
призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу
років, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, мали
право на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років, а також
на осіб, яким призначено пенсію до набрання чинності цим Порядком
(далі - робота, що дає право на призначення пенсії на пільгових
умовах або за вислугу років). { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 18-7 ( z1192-07 ) від 12.10.2007 }
3. Підтвердження періодів роботи, що дає право на призначення
пенсії на пільгових умовах або за вислугу років (далі -
підтвердження стажу роботи), здійснюється комісіями з питань
підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на
призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років (далі
- Комісії).
4. Комісії створюються при головних управліннях Пенсійного
фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, до складу яких обов'язково включаються
представники органів соціального захисту населення, органів
Пенсійного фонду України, Державної служби України з питань праці.
До складу Комісії за згодою включаються представники членських
організацій Федерації професійних спілок України та регіональних
організацій роботодавців та їх об'єднань. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного
фонду N 36-3 ( z1459-11 ) від 29.11.2011, N 26-2 ( z1588-16 ) від
16.11.2016 }
5. Комісії діють у відповідності до цього Порядку. Склад
Комісій затверджується начальником головного управління Пенсійного
фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі. Головою Комісії є начальник головного управління
Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
6. Основними завданнями Комісії є: розгляд заяв про підтвердження стажу роботи (додаток 1) та
прийняття рішень щодо підтвердження стажу роботи або про відмову в
його підтвердженні в установленому порядку; участь у підготовці методичних посібників з розгляду питань
про підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на
призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.
7. Для виконання покладених на Комісію завдань їй надається
право: заслуховувати на своєму засіданні особу, яка подала заяву про
підтвердження стажу роботи (далі - заявник), або її законного
представника, або представника, який діє на підставі виданої йому
довіреності, посвідченої нотаріально; запрошувати на засідання як консультантів та експертів
фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій; отримувати від заінтересованих органів інформацію, необхідну
для підтвердження стажу роботи, у встановленому порядку; інформувати органи Пенсійного фонду України з питань, що
входять до компетенції Комісії.
8. Засідання Комісії проводиться в міру потреби, але не рідше
двох разів на місяць. Комісія правомочна приймати рішення за
участю у засіданні не менше як 2/3 її членів.
9. Комісії повідомляють заявника про час, дату та місце
розгляду заяви про підтвердження стажу роботи та розглядають її не
пізніше двох місяців з дня звернення за підтвердженням стажу
роботи.
10. Рішення про результати розгляду заяви (додаток 2)
приймається більшістю голосів членів Комісії, присутніх на
засіданні, підписується головою або його заступником. Рішення про
результати розгляду заяви набуває чинності з моменту прийняття
рішення.
11. Для підтвердження стажу роботи заявник подає до
управління Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у
місті, об’єднаних управлінь за місцем проживання (реєстрації) такі
документи: 1) заяву про підтвердження стажу роботи; 2) документи, які підтверджують факт припинення підприємства,
установи, організації в результаті їх ліквідації (у тому числі
архівні) - щодо підприємств, установ, організацій, ліквідованих до
01.07.2004 та/або щодо яких відсутні дані про проведення
реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі -
Єдиний державний реєстр); { Підпункт 2 пункту 11 в редакції Постанови Пенсійного фонду
N 18-7 ( z1192-07 ) від 12.10.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Пенсійного фонду N 9-1 ( z1166-13 ) від 26.06.2013; в
редакції Постанови Пенсійного фонду N 26-2 ( z1588-16 ) від
16.11.2016 }
3) трудову книжку; 4) документи, видані архівними установами, зокрема: а) довідку про заробітну плату; б) копії документів про проведення атестації робочих місць; в) копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу
з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження
заробітної плати (у разі відсутності - довідка про їх
відсутність). У разі необхідності заявник може подавати інші документи, які
можуть підтверджувати виконання робіт, що дають право на
призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.
12. Управління Пенсійного фонду України в районі, місті,
районі у місті, об’єднані управління та головні управління
Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі надають заявникам допомогу у зборі
необхідних документів та в отриманні через портал електронних
сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи витягу
з Єдиного державного реєстру в електронній формі для підтвердження
стажу роботи. { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 26-2 ( z1588-16 ) від 16.11.2016 }
13. Управління Пенсійного фонду України в районі, місті,
районі у місті, об’єднані управління приймають документи,
необхідні для підтвердження стажу роботи, перевіряють правильність
їх оформлення, відповідність викладених у них відомостей про
заявника даним паспорта та документам про стаж, фіксують та
засвідчують виявлені розбіжності та не пізніше трьох робочих днів
з дня надходження заяви про підтвердження стажу роботи направляють
до головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
14. Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі розглядають
заяви про підтвердження стажу роботи та з відповідною пропозицією
про задоволення або відхилення заяви, разом із вмотивованим
висновком, направляють Комісії.
15. Комісії розглядають заяви про підтвердження стажу роботи,
на бажання заявника, у його присутності або в присутності його
законного представника, або представника, який діє на підставі
виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально. Комісії
приймають рішення щодо підтвердження стажу роботи або про відмову
в його підтвердженні та не пізніше п'яти робочих днів з дня його
прийняття направляють до управління Пенсійного фонду України в
районі, місті, районі у місті, об’єднаних управлінь, а також
повідомляють заявника про прийняте рішення.
16. Рішення Комісій можуть бути оскаржені в Пенсійному фонді
України або в судовому порядку.
Начальник юридичного управління Т.Рябцева

Додаток 1
до пункту 6 Порядку
підтвердження періодів
роботи, що зараховуються
до трудового стажу
для призначення пенсії
на пільгових умовах
або за вислугу років

ЗАЯВА
про підтвердження стажу роботи

Гр. _________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Адреса _________________________________ Тел. _______________

Паспорт __________ Серія __________ Дата видачі ___________
Номер __________ Дата народження _______
Ким виданий _____________________________
Прошу розглянути мою заяву про підтвердження стажу роботи на
посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах,
за вислугу років (необхідне підкреслити). Для підтвердження зазначеного стажу роботи подаю такі
документи:
------------------------------------------------------------------ | N з/п |Найменування документа|Кількість | Повернуто заявнику | | | | |----------------------| | | | |Дата |Підпис заявника | |-------+----------------------+----------+-----+----------------| | 1. |Дані про державну | | | | | |реєстрацію припинення | | | | | |юридичної особи | | | | |-------+----------------------+----------+-----+----------------| | 2. |Трудова книжка | | | | |-------+----------------------+----------+-----+----------------| | 3. |Документи, видані | | | | | |архівними установами: | | | | |-------+----------------------+----------+-----+----------------| | |довідка про заробітну | | | | | |плату | | | | |-------+----------------------+----------+-----+----------------| | |копія документів про | | | | | |проведення атестації | | | | | |робочих місць | | | | |-------+----------------------+----------+-----+----------------| | |копія документів про | | | | | |переведення на іншу | | | | | |роботу, на роботу з | | | | | |неповним робочим днем,| | | | | |надання відпусток без | | | | | |збереження заробітної | | | | | |плати (у разі | | | | | |відсутності - довідка | | | | | |про їх відсутність) | | | | ------------------------------------------------------------------
Дата Підпис заявника
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного
фонду N 9-1 ( z1166-13 ) від 26.06.2013, N 26-2 ( z1588-16 ) від
16.11.2016 }
Начальник юридичного управління Т.Рябцева

Додаток 2
до пункту 10 Порядку
підтвердження періодів
роботи, що зараховуються
до трудового стажу
для призначення пенсії
на пільгових умовах
або за вислугу років

"____" ____________ 20__ року
N __________

РІШЕННЯ
про результати розгляду заяви

Комісія при головному управлінні Пенсійного фонду України __________________________________________________________________
(найменування управління, при якому створена Комісія)
розглянула заяву _________________________________________________
(ПІБ особи, що звернулася із заявою)
про підтвердження періодів роботи, що дає право на призначення
пенсії на пільгових умовах, за вислугу років (необхідне
підкреслити), за участю __________________________________________
(ПІБ, посада членів Комісії, які брали
участь у розгляді заяви) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
і встановила таке.
Відповідно до _______________________________________________
(викладаються результати дослідження матеріалів
__________________________________________________________________
заяви, перелік документів, які були взяті
до уваги при його розгляді,
__________________________________________________________________
висновки головних управлінь Пенсійного фонду України
в Автономній
__________________________________________________________________
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
__________________________________________________________________
заяви та докази, на яких ґрунтуються такі висновки, а також
посилання на
__________________________________________________________________
конкретні статті та пункти законів України та інших
нормативно-правових
__________________________________________________________________
актів, якими обґрунтовано висновок)
За таких обставин прийняла рішення __________________________
(рішення про підтвердження
__________________________________________________________________
стажу роботи або про відмову в його підтвердженні)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________ ___________________________________
(посада) (ПІБ голови Комісії - начальника
органу Пенсійного фонду або його
заступника)
Начальник юридичного управління Т.Рябцевавгору