Документ z1189-15, попередня редакція — Редакція від 26.01.2018, підстава - z0026-18
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2015  № 1204


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 жовтня 2015 р.
за № 1189/27634

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Державної міграційної служби України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 1024 від 13.12.2017}

Відповідно до статей 16, 18 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», частини першої статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги», пунктів 9, 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року № 401, пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Державної міграційної служби України, що додаються.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о. Голови Державної міграційної служби України Соколюка М.Ю.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови
Державної міграційної служби України
М.Ю. СоколюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
01.10.2015  № 1204


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 жовтня 2015 р.
за № 1189/27634

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Державної міграційної служби України

1. У Порядок оформлення і видачі паспорта громадянина України, затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 квітня 2012 року № 320, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 липня 2012 року за № 1089/21401 (зі змінами), унести такі зміни:

1) у розділі I:

пункт 1.3 доповнити абзацом такого змісту:

«У разі подання заяви до центру надання адміністративних послуг (далі - центр) адміністратор центру перевіряє відповідність копій оригіналам наданих заявником документів, належним чином завіряє копії та повертає оригінали документів заявнику. Територіальний підрозділ приймає рішення на підставі належним чином завірених копій наданих документів. У випадках неналежного оформлення документів або неналежної якості копій територіальний підрозділ приймає рішення про повернення центру наданих документів для усунення недоліків.»;

у пункті 1.4:

в абзаці першому слова «надання адміністративних послуг (далі - центр)» виключити;

після абзацу третього доповнити абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:

«Адміністратори центрів заповнюють заяви в електронній формі. Працівники територіальних підрозділів, матеріально-технічна база яких дозволяє заповнювати заяви за допомогою комп’ютерної техніки, заповнюють такі заяви в електронній формі за рішенням керівника відповідного територіального органу Державної міграційної служби України (далі - територіальний орган).

Роздрукована або заповнена від руки заява підписується заявником із зазначенням прізвища, імені, по батькові, який підтверджує цим правильність указаних у ній даних.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-сьомий вважати відповідно абзацами шостим-дев’ятим;

після пункту 1.4 доповнити пунктом 1.5 такого змісту:

«1.5. Особа, яка досягла 16-річного віку та не має паспорта громадянина України і реєстрації місця проживання, може одночасно подати заяви про видачу паспорта та про реєстрацію місця проживання.».

У зв’язку з цим пункт 1.5 вважати відповідно пунктом 1.6;

2) в абзаці першому пункту 5.1 розділу V слова «Державної міграційної служби (далі - територіальний орган)» виключити.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1024 від 13.12.2017}

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення МВС
генерал-майор міліціїД.В. Горбасьвгору