Документ z1164-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.10.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.11.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.10.2006 N 375/692
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2006 р.
за N 1164/13038

Про внесення змін до Положення про організацію
професійної орієнтації населення

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
та Закону України "Про внесення змін до деяких законів України
щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість" від
23.02.2006 N 3483-IV ( 3483-15 ), з метою удосконалення практики
застосування Положення про організацію професійної орієнтації
населення ( z0190-95 ) Н А К А З У Є М О:
Затвердити Зміни до Положення про організацію професійної
орієнтації населення, затвердженого наказом Міністерства праці
України, Міністерства освіти України та Міністерства соціального
захисту населення України від 31.05.95 за N 27/169/79
( z0190-95 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.06.95 за N 190/726, що додаються.
Міністр праці та соціальної
політики України М.Папієв
Міністр освіти і науки України С.Ніколаєнко
ПОГОДЖЕНО
Постанова правління Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття
від 21.07.2006 N 403

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України і Міністерства
освіти і науки України
10.10. 2006 N 375/692
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 жовтня 2006 р.
за N 1164/13038

ЗМІНИ
до Положення про організацію професійної
орієнтації населення

1. У тексті Положення ( z0190-95 ) слова "особи з обмеженою
працездатністю" в усіх відмінках замінити словом "інваліди" у
відповідних відмінках; слова "Міністерство освіти" в усіх
відмінках замінити відповідно словами "Міністерство освіти і
науки" у відповідних відмінках, "Міністерство у справах молоді і
спорту" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Міністерство
України в справах сім'ї, молоді та спорту" у відповідних
відмінках, слова "Міністерство праці", "Міністерство соціального
захисту населення" замінити відповідно словами "Міністерство праці
та соціальної політики".
2. Пункт 1.1 після слів "Кодексу законів про працю України"
доповнити словами "Законів України "Про зайнятість населення",
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття", "Про реабілітацію інвалідів в Україні".
3. У пункті 3.2: 1) у другому абзаці слова "відділах освіти" та "системи
освіти" замінити словами "відділах освіти і науки" та "системи
освіти і науки"; у третьому абзаці слова "системи освіти" замінити
на слова "системи освіти і науки"; 2) у другому реченні абзацу сьомого слова "Українському
державному центрі соціальних служб для молоді і територіальних
центрах соціальних служб для молоді" замінити словами "Державній
соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді та її територіальним
органам"; 3) абзац восьмий виключити.
4. У пункті 3.3 слова "(територіальні центри (відділи)"
замінити словом "відділи"; слова "учбово-профорієнтаційні центри"
виключити.
5. Пункт 3.6 викласти в такій редакції: "3.6. Медичні аспекти професійної орієнтації громадян з тим
чи іншим видом патології забезпечують лікарі районних та міських
медичних закладів. У Міністерстві охорони здоров'я України
визначаються працівники, відповідальні за медичні аспекти
профорієнтаційної роботи".
6. Пункт 3.7 після слів "Академію педагогічних наук України"
доповнити словами "Академію медичних наук України, академічні,
галузеві науково-дослідні інститути, інші науково-методичні
установи".
7. У пункті 4.2 слова "Центри (відділи)" замінити словом
"Відділи"; слова "В центрах і відділах" замінити словами "У
відділах"; слова "учбово-профорієнтаційних центрах" виключити.
8. У пункті 4.4: 1) абзац другий викласти в такій редакції: "Спеціалісти з профорієнтації державної служби зайнятості
проводять профінформацію, поглиблену профконсультацію, профдобір
або профвідбір, визначають професійну придатність інвалідів з
урахуванням професійних інтересів, нахилів, здібностей, наявних у
них професійних навичок і знань, а також рекомендацій
медико-соціальної експертизи. На підставі отриманих висновків
центр зайнятості сприяє працевлаштуванню, у тому числі шляхом
направлення інвалідів на професійне навчання"; 2) доповнити абзацом третім в такій редакції: "Професійна орієнтація інвалідів у працездатному віці,
дітей-інвалідів здійснюється відповідно до індивідуальної програми
реабілітації інвалідів для підвищення їх конкурентоспроможності на
ринку праці, визначення можливостей до професійної підготовки,
перепідготовки і наступного працевлаштування. Послуги з
професійної орієнтації дітям-інвалідам надають спеціальні
загальноосвітні школи (школи-інтернати), загальноосвітні санаторні
школи (школи-інтернати) за участю, у разі необхідності, центрів
соціальних служб для молоді, реабілітаційних установ". У зв'язку з
цим абзац третій вважати абзацом четвертим. У пункті 6.1 слова "державного і місцевих фондів сприяння
зайнятості населення" замінити словами "Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття"; слова "Фонду соціальної захищеності
інвалідів" замінити словами "Фонду соціального захисту інвалідів".
Заступник начальника відділу
організації та методичного
забезпечення профорієнтаційної
роботи та професійного навчання Н.Денисовавгору