Документ z1162-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.07.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.07.2013. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.07.2013 N 1330/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2013 р.
за N 1162/23694

Про внесення змін до положень
про територіальні органи
Міністерства юстиції України

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції
України, Міністерства культури України, інших центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується
через відповідних міністрів, а також Державного космічного
агентства України" ( 5461-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Положення про Головні управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
в областях, містах Києві та Севастополі ( z0759-11 ) та Положення
про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення),
міськрайонні, міжрайонні управління юстиції ( z0760-11 ),
затверджених наказом Міністерства юстиції України від 23 червня
2011 року N 1707/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
23 червня 2011 року за N 759/19497, N 760/19498 (із змінами), що
додаються.
2. Департаменту взаємодії з органами влади (Палій Н.О.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно
до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493
( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Олександр Лавринович
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
реєстраційної служби України Д.М.Ворона

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
03.07.2013 N 1330/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2013 р.
за N 1162/23694

ЗМІНИ
до Положення про Головні управління юстиції
Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим, в областях,
містах Києві та Севастополі
( z0759-11 )
та Положення про районні, районні у містах,
міські (міст обласного значення), міськрайонні,
міжрайонні управління юстиції
( z0760-11 )

1. У Положенні про Головні управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах
Києві та Севастополі, затвердженому наказом Міністерства юстиції
України від 23 червня 2011 року N 1707/5 ( z0759-11 ),
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року
за N 759/19497 (із змінами): 1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту: "У складі головних управлінь юстиції діють реєстраційні
служби, які є структурними підрозділами головних управлінь
юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної
реєстраційної служби (далі - Укрдержреєстр) та підпорядковані
безпосередньо Укрдержреєстру."; 2) у пункті 3: абзац другий викласти в такій редакції: "реалізація державної правової політики, державної політики з
питань банкрутства, забезпечення реалізації державної політики у
сферах організації примусового виконання рішень судів та інших
органів (посадових осіб);"; в абзаці третьому слова ", Державної реєстраційної служби
(далі - Укрдержреєстр)" виключити; 3) у пункті 4: підпункт 4.34 виключити. У зв'язку з цим підпункти 4.35-4.75 вважати відповідно
підпунктами 4.34-4.74; у підпункті 4.35 слова "та забезпечує організаційне
керівництво цією роботою" виключити; підпункти 4.36-4.43 виключити. У зв'язку з цим підпункти 4.44-4.74 вважати відповідно
підпунктами 4.36-4.67; у підпункті 4.44 слова "та Укрдержреєстру" виключити; у підпункті 4.45 слова ", готує звіт щодо витрачання бланків"
виключити; підпункти 4.46, 4.47 виключити. У зв'язку з цим підпункти 4.47-4.49 вважати відповідно
підпунктами 4.46, 4.47; у підпункті 4.48 слова ", обтяження нерухомого майна",
", Державного реєстру іпотек" виключити; підпункти 4.49-4.53 виключити. У зв'язку з цим підпункти 4.54-4.74 вважати відповідно
підпунктами 4.49-4.70; у підпункті 4.64 слова "Єдиного реєстру заборон відчуження
об'єктів нерухомого майна" виключити; 4) у підпункті 5.3 пункту 5 слова "та Укрдержреєстру"
виключити; 5) у пункті 10: в абзаці шостому слова "та Укрдержреєстру", "відповідно", "та
Голови Укрдержреєстру" виключити; в абзаці восьмому слова "та Укрдержреєстру", "та Головою
Укрдержреєстру" виключити; доповнити пункт після абзацу восьмого новими абзацами
дев'ятим, десятим такого змісту: "Керівник структурного підрозділу Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечує реалізацію
повноважень Укрдержреєстру, призначається на посаду та
звільняється з посади Міністром юстиції за поданням Голови
Укрдержреєстру. Заступники керівників структурних підрозділів головних
управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень
Укрдержреєстру, керівники відповідних структурних підрозділів
районних, районних у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують
реалізацію повноважень Укрдержреєстру, призначаються на посади та
звільняються з посад Головою Укрдержреєстру за поданням керівників
структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах
Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень
Укрдержреєстру"; 6) у пункті 11: у підпункті 11.2 слова "та Укрдержреєстру", "Укдержреєстр"
виключити; у підпункті 11.3 слова "та Голови Укрдержреєстру" виключити; у підпункті 11.4 слова "та Голови Укрдержреєстру" виключити; підпункт 11.6 виключити. У зв'язку з цим підпункти 11.7-11.18 вважати відповідно
підпунктами 11.6-11.17; у підпункті 11.11 слова "та Головою Укрдержреєстру" та у
підпункті 11.13 слова "та Головою Укрдержреєстру", "та
Укрдержреєстру" виключити; у підпункті 11.14: в абзаці першому слово "головам" замінити словом "голові",
слова "та Укрдержреєстру" виключити; в абзаці другому слова "та Укрдержреєстру" виключити; в абзаці третьому слова "та Укрдержреєстру" виключити; в абзаці четвертому слова "та Укрдержреєстру" виключити; 7) доповнити Положення ( z0759-11 ) після пункту 11 новим
пунктом 12 такого змісту: "12. Керівник структурного підрозділу Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечує реалізацію
повноважень Укрдержреєстру: 12.1 очолює реєстраційну службу, здійснює керівництво її
діяльністю та структурними підрозділами головних управлінь юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в
областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію
повноважень Укрдержреєстру, представляє структурний підрозділ, що
забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру, у відносинах з
іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе
персональну відповідальність за організацію та результати
діяльності структурного підрозділу, що забезпечує реалізацію
повноважень Укрдержреєстру, перед Головою Укрдержреєстру; 12.2 організовує роботу структурного підрозділу, що
забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру; 12.3 вносить на розгляд Голови Укрдержреєстру пропозиції щодо
формування та реалізації державної політики у сферах державної
реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань
громадян, громадських спілок, інших громадських формувань,
статутів, друкованих засобів масової інформації; 12.4 забезпечує виконання структурним підрозділом, що
забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру, Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України, актів та доручень Президента
України, актів Кабінету Міністрів України, доручень
Прем'єр-міністра України, наказів Мін'юсту та доручень Міністра
юстиції України і Голови Укрдержреєстру; 12.5 звітує перед Головою Укрдержреєстру щодо виконання
покладених на реєстраційну службу завдань та планів роботи; 12.6 вносить Голові Укрдержреєстру на затвердження структуру
апарату реєстраційної служби; 12.7 затверджує посадові інструкції працівників апарату
реєстраційної служби; 12.8 подає на затвердження Голові Укрдержреєстру структуру та
штатний розпис реєстраційних служб районних, районних у містах,
міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних
управлінь юстиції; 12.9 вносить Голові Укрдержреєстру подання щодо заохочення та
притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників
керівників структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію
повноважень Укрдержреєстру; 12.10 забезпечує здійснення заходів щодо підвищення
ефективності роботи органів державної реєстрації актів цивільного
стану щодо контролю за їх діяльністю стосовно додержання ними
законодавства при державній реєстрації актів цивільного стану,
перевірки роботи та надання методичної і практичної допомоги; 12.11 забезпечує організаційне керівництво відділами
державної реєстрації актів цивільного стану по наданню ними
платних послуг; 12.12 забезпечує складання та подання в установленому
законодавством порядку звітів про державну реєстрацію актів
цивільного стану; 12.13 забезпечує розгляд матеріалів щодо анулювання
поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану,
а також надання інформації про анульоване свідоцтво для
оприлюднення на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру; 12.14 забезпечує зберігання других примірників книг державної
реєстрації актів цивільного стану та метричних книг, складених на
території Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та
Севастополя, а також внесення у встановленому законодавством
порядку відповідних змін до актових записів цивільного стану та
повторну видачу на їх підставі свідоцтв про державну реєстрацію
актів цивільного стану, а також витягів з Державного реєстру актів
цивільного стану громадян; 12.15 забезпечує узагальнення практики роботи органів
державної реєстрації актів цивільного стану та належне ведення
цієї роботи у відділах державної реєстрації актів цивільного
стану; 12.16 забезпечує здійснення перевірки достовірності,
належного оформлення і засвідчення документів, які видаються
відділами державної реєстрації актів цивільного стану, для
подальшого використання їх за кордоном; 12.17 забезпечує та контролює виконання міжнародних договорів
про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних
справах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, в частині витребування документів про реєстрацію актів
цивільного стану та виконання прохань про надання правової
допомоги з питань компетенції органів державної реєстрації актів
цивільного стану; 12.18 забезпечує ведення Державного реєстру актів цивільного
стану громадян відповідно до законодавства; 12.19 забезпечує здійснення відповідно до законодавства
державного контролю за виконанням виконавчими органами сільських,
селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих
повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану; 12.20 здійснює через структурні підрозділи, що забезпечують
реалізацію повноважень Укрдержреєстру, контроль за організацією
роботи структурних підрозділів районних, районних у містах,
міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних
управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень
Укрдержреєстру; 12.21 забезпечує підготовку звітів щодо витрачання бланків у
визначених сферах діяльності; 12.22 організовує роботу, пов'язану із забезпеченням
діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно; 12.23 здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у
сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 12.24 забезпечує надання нотаріусам методичної допомоги у
сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень; 12.25 здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно відповідно до закону; 12.26 надає інформацію про зареєстровані права та їх
обтяження відповідно до закону; 12.27 забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого
майна відповідно до закону; 12.28 приймає та видає документи, пов'язані з проведенням
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на
облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 12.29 реалізує заходи з підвищення кваліфікації працівників
органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно,
проводить відповідні наради, семінари; 12.30 здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства
у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців, вживає заходів до запобігання порушенням у зазначеній
сфері та приймає відповідні обов'язкові до виконання рішення; 12.31 здійснює: інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; організацію роботи, пов'язаної із забезпеченням діяльності у
сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців; заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; підвищення рівня кваліфікації державних реєстраторів
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців відповідно до закону; державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців відповідно до закону; надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону; проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які
претендують на зайняття посад у територіальних органах чи
підрозділах міністерств, інших центральних органах виконавчої
влади або інших державних органах, органах влади Автономної
Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, органах
місцевого самоврядування, корпоративних прав; 12.32 у встановленому порядку забезпечує здійснення
легалізації обласних, регіональних і республіканських професійних
спілок та їх об'єднань, реєстрацію структурних утворень політичних
партій, регіональних торгово-промислових палат, регіональних
(місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських
творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки
Крим, Київської та Севастопольської міських організацій
роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок,
постійно діючих третейських судів, друкованих засобів масової
інформації місцевої сфери розповсюдження, реєстрацію статуту
територіальної громади міста Севастополя, місцевих асоціацій
органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з
урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які
поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що
об'єднуються; бере до уваги повідомлення організацій
всеукраїнських професійних спілок; приймає рішення про реєстрацію,
взяття до відома, погодження змін до статутних документів та
керівних органів зареєстрованих (легалізованих) громадських
формувань; приймає рішення про внесення змін до Положення про
постійно діючі третейські суди, регламенту третейських судів,
списків третейських суддів; веде відповідні реєстри, виконує
функції Реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру
громадських об'єднань,Державного реєстру друкованих засобів
масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів
інформаційної діяльності, а також готує звітність щодо
вищезазначених громадських формувань та друкованих засобів масової
інформації, яку подає у встановлені строки до Укрдержреєстру; 12.33 здійснює контроль за додержанням структурними
утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій,
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, звертається до
компетентного суду із заявою про анулювання реєстраційного
свідоцтва постійно діючого третейського суду; готує і надає у
межах своїх повноважень структурним підрозділам районних, районних
у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних,
міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію
повноважень Укрдержреєстру, методичні матеріали з питань
реєстрації (легалізації, прийняття повідомлення про утворення)
об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських
формувань; 12.34 призначає на посади та звільняє з посад державних
реєстраторів та працівників структурних підрозділів реєстраційних
служб головного управління юстиції, районних, районних у містах,
міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних
управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень
Укрдержреєстру, а також працівників відділів державної реєстрації
актів цивільного стану у разі нестворення реєстраційних служб
районних, районних у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції відповідно до
законодавства; 12.35 розподіляє обов'язки між своїми заступниками; 12.36 здійснює інші повноваження відповідно до
законодавства.". У зв'язку з цим пункти 12-15 вважати відповідно
пунктами 13-16.
2. У Положенні про районні, районні у містах, міські
(міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління
юстиції ( z0760-11 ), затвердженому наказом Міністерства юстиції
України від 23 червня 2011 року N 1707/5 ( z0759-11 ),
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року
за N 760/19498 (із змінами): 1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту: "У складі управлінь юстиції діють реєстраційні служби, які є
структурними підрозділами управлінь юстиції в Автономній
Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що
забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби
України (далі - Укрдержреєстр) та підпорядковані реєстраційним
службам головних управлінь юстиції та безпосередньо
Укрдержреєстру."; 2) абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції: "реалізація державної правової політики, а також забезпечення
реалізації державної політики у сфері організації примусового
виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);"; 3) у пункті 4: підпункти 4.16-4.23, 4.25-4.30 виключити. У зв'язку з цим підпункти 4.24, 4.31 вважати відповідно
підпунктами 4.16, 4.17; у підпункті 4.31 слова ", Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру
правочинів, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та
Єдиного реєстру громадських формувань" виключити; підпункти 4.32-4.36 виключити. У зв'язку з цим підпункти 4.37-4.41 вважати відповідно
підпунктами 4.18-4.22; 4) в абзаці четвертому пункту 9 слова "та Укрдержреєстру",
"та Головою Укрдержреєстру" виключити; 5) у пункті 10: у підпункті 10.2 слова "та Укрдержреєстру", "Укрдержреєстр"
виключити; у підпункті 10.3 слово "голів" замінити словом "голови",
слова "та Укрдержреєстру" виключити; у підпункті 10.10 слова "головами відповідно" замінити словом
"головою", слова "і Укрдержреєстру", "та Укрдержреєстру"
виключити; у підпункті 10.12 слова "та Голові Укрдержреєстру", "та
Укрдержреєстру" виключити; 6) доповнити Положення ( z0760-11 ) новим пунктом 11 такого
змісту: "11. Керівник структурного підрозділу районного, районного у
містах, міського (міст обласного значення), міськрайонного,
міжрайонного управління юстиції, що забезпечує реалізацію
повноважень Укрдержреєстру: 11.1 очолює реєстраційну службу, здійснює керівництво її
діяльністю і підвідомчими органами реєстрації, представляє
структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію повноважень
Укрдержреєстру, у відносинах з іншими органами, підприємствами,
установами, організаціями та несе персональну відповідальність за
організацію та результати діяльності структурного підрозділу, що
забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру, перед Головою
Укрдержреєстру та начальником реєстраційної служби головного
управління юстиції; 11.2 організовує роботу структурного підрозділу, що
забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру; 11.3 вносить на розгляд Голови Укрдержреєстру, начальника
реєстраційної служби головного управління юстиції пропозиції щодо
формування та реалізації державної політики у сферах державної
реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань
громадян, громадських спілок, інших громадських формувань,
статутів, друкованих засобів масової інформації; 11.4 забезпечує виконання структурним підрозділом, що
забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру, Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України, актів та доручень Президента
України, актів Кабінету Міністрів України, доручень
Прем'єр-міністра України, наказів Мін'юсту України та доручень
Міністра юстиції України і Голови Укрдержреєстру; 11.5 звітує перед Головою Укрдержреєстру, начальником
реєстраційної служби головного управління юстиції щодо виконання
покладених на реєстраційну службу завдань та планів роботи; 11.6 вносить пропозиції керівнику реєстраційної служби
головного управління юстиції щодо призначення на посади та
звільнення з посад державних реєстраторів юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців та державних реєстраторів речових прав
на нерухоме майно, а також працівників структурних підрозділів
управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень
Укрдержреєстру; 11.7 вносить Голові Укрдержреєстру на затвердження структуру
реєстраційної служби; 11.8 затверджує посадові інструкції працівників апарату
реєстраційної служби; 11.9 забезпечує здійснення заходів щодо підвищення
ефективності роботи органів державної реєстрації актів цивільного
стану щодо контролю за їх діяльністю стосовно додержання ними
законодавства під час державної реєстрації актів цивільного стану,
перевірки роботи та надання методичної і практичної допомоги; 11.10 забезпечує організаційне керівництво відділами
державної реєстрації актів цивільного стану щодо надання ними
платних послуг; 11.11 забезпечує складання та подання в установленому
законодавством порядку звітів про державну реєстрацію актів
цивільного стану; 11.12 забезпечує розгляд матеріалів щодо анулювання
поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану;
а також надання інформації про анульоване свідоцтво для
оприлюднення на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру; 11.13 забезпечує зберігання других примірників книг державної
реєстрації актів цивільного стану та метричних книг, складених на
території Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та
Севастополя, а також внесення у встановленому законодавством
порядку відповідних змін до актових записів цивільного стану та
повторну видачу на їх підставі свідоцтв про державну реєстрацію
актів цивільного стану, а також витягів з Державного реєстру актів
цивільного стану громадян; 11.14 забезпечує узагальнення практики роботи органів
державної реєстрації актів цивільного стану та належне ведення
цієї роботи у відділах державної реєстрації актів цивільного
стану; 11.15 забезпечує здійснення перевірки достовірності,
належного оформлення і засвідчення документів, які видаються
відділами державної реєстрації актів цивільного стану, для
подальшого використання їх за кордоном; 11.16 забезпечує та контролює виконання міжнародних договорів
про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних
справах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, в частині витребування документів про реєстрацію актів
цивільного стану та виконання прохань про надання правової
допомоги з питань компетенції органів державної реєстрації актів
цивільного стану; 11.17 забезпечує ведення Державного реєстру актів цивільного
стану громадян відповідно до законодавства; 11.18 забезпечує здійснення відповідно до законодавства
державного контролю за виконанням виконавчими органами сільських,
селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих
повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану; 11.19 здійснює контроль за організацією роботи структурних
підрозділів районних, районних у містах, міських (міст обласного
значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що
забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру; 11.20 забезпечує підготовку звітів щодо витрачання бланків у
визначених сферах діяльності; 11.21 організовує роботу, пов'язану із забезпеченням
діяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно; 11.22 здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у
сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 11.23 забезпечує надання нотаріусам методичної допомоги у
сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень; 11.24 здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно відповідно до закону; 11.25 надає інформацію про зареєстровані права та їх
обтяження відповідно до закону; 11.26 забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого
майна відповідно до закону; 11.27 забезпечує прийом та видачу документів, пов'язаних з
проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно,
взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням
інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 11.28 реалізує заходи з підвищення кваліфікації працівників
органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно,
проводить відповідні наради, семінари; 11.29 здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства
у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців, вживає заходів до запобігання порушенням у зазначеній
сфері та приймає відповідні обов'язкові до виконання рішення; 11.30 здійснює: інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; організацію роботи, пов'язаної із забезпеченням діяльності у
сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців; заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців відповідно до закону; державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців відповідно до закону; надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону; 11.31 у встановленому порядку забезпечує здійснення
реєстрації громадських об'єднань, вносить до Реєстру громадських
об'єднань відомості про відокремлені підрозділи громадських
об'єднань, прийняття повідомлення про утворення громадського
об'єднання, легалізацію місцевих та первинних професійних спілок
та їх об'єднань, реєстрацію структурних утворень політичних
партій, державну реєстрацію місцевих асоціацій органів місцевого
самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням
адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється
діяльність органів місцевого самоврядування, що об'єднуються,
регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків
всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців
та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, статутів
територіальних громад сіл, селищ, міст (крім міст Києва та
Севастополя); взяття до відома повідомлення організацій місцевих,
обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських
професійних спілок; реєстрацію (погодження або взяття до відома)
змін до статутних документів громадських формувань, взяття до
відома інформації про зміни у складі керівних органів громадських
формувань, прийняття повідомлень про зміни до статутів громадських
об'єднань, зміни у складі керівних органів громадських об'єднань,
зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське
об'єднання, зміну місцезнаходжень громадських об'єднань; видачу
виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців; ведення відповідних реєстрів, виконання
функції реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру
громадських об'єднань, а також готує звітність щодо зареєстрованих
(легалізованих) громадських формувань та їх статутів, яка
подається до структурного підрозділу, що забезпечує реалізацію
повноважень Укрдержреєстру, відповідного головного управління
юстиції; 11.32 здійснює контроль за додержанням структурними
утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій,
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, звертається до
компетентного суду із заявою про анулювання реєстраційного
свідоцтва постійно діючого третейського суду; 11.33 розподіляє обов'язки між своїми заступниками; 11.34 здійснює інші повноваження відповідно до
законодавства.". У зв'язку з цим пункти 11, 12 вважати відповідно
пунктами 12, 13.
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади Н.О.Палійвгору