Документ z1162-03, поточна редакція — Редакція від 17.12.2010, підстава - z1190-10

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Н А К А З
28.11.2003 N 295
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2003 р.
за N 1162/8483

Про затвердження Порядку ведення
журналу авторського нагляду за виконанням
проекту землеустрою
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України із земельних ресурсів
N 794 ( z1190-10 ) від 10.11.2010 }

Відповідно до статті 64 Закону України від 22 травня
2003 року N 858-IV ( 858-15 ) "Про землеустрій" та з метою
вдосконалення контролю за виконанням проектів землеустрою
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок ведення журналу авторського нагляду за
виконанням проекту землеустрою (додається).
2. Голові Рескомзему АР Крим, начальникам обласних,
Київського та Севастопольського міських головних управлінь
земельних ресурсів забезпечити виконання цього наказу.
3. Управлінню землеустрою та охорони земель (Альбощий Ю.М.)
за участю Юридичного управління (Кальніченко А.Г.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Радченка К.Г.
Голова Комітету А.С.Даниленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомзему України
28.11.2003 N 295
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2003 р.
за N 1162/8483

ПОРЯДОК
ведення журналу авторського нагляду
за виконанням проекту землеустрою

1. Цей порядок розроблено відповідно до статті 64 Закону
України "Про землеустрій" ( 858-15 ) та доручення Кабінету
Міністрів України від 3 липня 2003 року N 36849. Порядок обов'язковий для всіх суб'єктів господарювання, які
провадять господарську діяльність щодо проведення робіт із
землеустрою, землеоціночних робіт відповідно до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із
землеустрою, землеоціночних робіт, затверджених наказом
Держкомзему від 05.08.2009 N 423 ( z0821-09 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 31.08.2009 за N 821/16837. { Абзац
другий пункту 1 в редакції Наказу Державного комітету України із
земельних ресурсів N 794 ( z1190-10 ) від 10.11.2010 }
2. Авторський нагляд за виконанням проекту землеустрою
здійснюється розробниками документації із землеустрою. За
необхідності до авторського нагляду залучаються представники
підрядних організацій, які реалізують зазначений проект.
3. Результати, одержані під час авторського нагляду,
заносяться в журнал авторського нагляду за виконанням проекту
землеустрою (далі - Журнал) (додається).
4. Журнал прошнуровується, підписується керівником проектної
організації (проектантом) та завіряється печаткою.
5. У разі закінчення Журналу подальші записи проводяться у
новому Журналі. На обкладинці Журналу в рядок здійснюється такий
запис: "Журнал N ___ продовження" і вказується номер нового
Журналу.
6. У Журналі відображаються: - повнота, якість та точність виконаних заходів і окремих
рішень, передбачених проектом землеустрою; - дотримання черговості виконання заходів; - виявлені недоліки і порушення та рекомендації щодо їх
усунення, а також додаткові заходи, необхідність у здійсненні яких
виникла у процесі реалізації проекту землеустрою; - методична і технічна допомога замовнику тощо.
7. Запис до Журналу заноситься представником розробника
(проектантом) проекту землеустрою, який здійснив авторський
нагляд, скріплюється його підписом та підписами осіб, які були
залучені до проведення авторського нагляду (за потребою).
8. Після здійснення першого нагляду і занесення запису у
Журнал виявлених недоліків чи порушень представник розробника
(проектант) проекту землеустрою передає Журнал до територіального
органу земельних ресурсів з подальшим його поверненням розробнику.
9. Поточний контроль за усуненням виявлених при авторському
нагляді недоліків, допущених при здійсненні проектів землеустрою,
покладається на територіальні органи земельних ресурсів.
Заступник начальника Управління
землеустрою та охорони земель Ю.В.Драган

Додаток
до пункту 3 Порядку ведення
журналу авторського нагляду
за виконанням проекту
землеустрою

ЖУРНАЛ N ____
авторського нагляду за виконанням
проекту землеустрою

__________________________________________________________________
(назва проекту землеустрою) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(адреса здійснення проекту землеустрою) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Замовник проекту ________________________________________________
(юридична особа або П.І.Б. громадянина )
Розробник проекту _______________________________________________
(назва проектної організації, проектант)
Підрядна організація ____________________________________________
(назва підприємства, установи, організації)
Журнал розпочато "____"_____________ 20__ р.
Журнал закінчено "____"_____________ 20__ р.
Продовження див. Журнал N ____
Керівник проектної організації (проектант) ______________________
(підпис) __________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, печатка)
Замовник __________ _____________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали, печатка юридичної особи)

Обліковий аркуш N __________

--------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата| Запис | Виявлені |Рекомендації| Із записом | Відмітка | |з/п| | здійснив | відхилення від | щодо | ознайомлений | про виконання | | | |(прізвище,|проектно-кошторисної| усунення | (прізвище, | вказівок | | | | ім'я, по | документації, | виявлених | ініціали, | (прізвище, | | | |батькові) |порушення технічних | відхилень | посада, дата) | ініціали, посада,| | | | | вимог з виконання |або порушень| | дата) | | | | |проекту землеустрою |і терміни їх| | | | | | | тощо | виконання | | | |---+----+----------+--------------------+------------+------------------+------------------| | | | | | |підрядник|замовник|підрядник|замовник| |---+----+----------+--------------------+------------+---------+--------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+----+----------+--------------------+------------+---------+--------+---------+--------| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. На звороті останнього аркуша Журналу робиться така
відмітка: "У Журналі пронумеровано та прошнуровано _____ сторінок.
Керівник проектної організації (проектант) ________________".
(підпис, печатка)вгору