Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.11.2003 N 780/123/561
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2003 р.
за N 1153/8474

Про затвердження Порядку здійснення відрахувань
виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних
носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах
можна здійснити відтворення творів і виконань,
зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
27.06.2003 року N 992 ( 992-2003-п ) "Про розмір відрахувань
виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із
застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення
творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок здійснення відрахувань виробниками та
імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням
яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і
виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах.
2. Державному департаменту інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України подати наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства
освіти і науки України Паладія М.В., заступника Голови Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
Білоуса Г.М. та заступника Голови Державної податкової
адміністрації України Гриба Ю.В.
Т.в.о. Міністра освіти і
науки України А.Г.Богомолов
В.о. Голови Державного
комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва Г.М.Білоус
Голова Державної податкової
адміністрації України Ю.Ф.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України,
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва,
Державної податкової
адміністрації України
24.11.2003 N 780/123/561
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2003 р.
за N 1153/8474

ПОРЯДОК
здійснення відрахувань виробниками та імпортерами
обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням
яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення
творів і виконань, зафіксованих у фонограмах
і (або) відеограмах

1. Дія цього Порядку поширюється на виробників та (або)
імпортерів обладнання і (або) матеріальних носіїв, із
застосуванням яких можна здійснити відтворення у домашніх умовах
творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах
(далі - виробники та імпортери).
2. У цьому Порядку термін "уповноважені організації"
вживається у значенні "організації, визначені Державним
департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і
науки України (далі - Департамент) для збирання та розподілу між
суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від
відрахувань, здійснених виробниками та імпортерами обладнання і
матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна
здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах
і (або) відеограмах".
3. Виплата винагороди виконавцям, виробникам фонограм і
відеограм та іншим особам, які мають авторське право і (або)
суміжні права, за відтворення в домашніх умовах і виключно в
особистих цілях творів і виконань, зафіксованих у фонограмах,
відеограмах і їх примірниках, без згоди автора (авторів),
виконавців, виробників фонограм і відеограм здійснюється у формі
відрахувань (відсотків) від вартості обладнання і (або)
матеріальних носіїв виробниками та (або) імпортерами обладнання і
матеріальних носіїв, із застосуванням яких можна здійснити
зазначене відтворення (далі - обладнання і матеріальні носії).
4. Виплата винагороди виробникам фонограм і відеограм та
іншим особам, що мають авторське право і (або) суміжні права, не
здійснюється виробниками та (або) імпортерами: професійного обладнання та (або) матеріальних носіїв, не
призначених для використання в домашніх умовах; обладнання та матеріальних носіїв, що експортуються за митну
територію України; обладнання і матеріальних носіїв, що ввозяться фізичною
особою на митну територію України виключно в особистих цілях і без
комерційної мети. На запит Департаменту або уповноважених організацій виробники
та імпортери надсилають документи, які підтверджують, що
вироблене, реалізоване та (або) ввезене на митну територію України
обладнання та (або) матеріальні носії є професійними і не
призначені для використання в домашніх умовах.
5. Розмір відрахувань застосовується до обладнання та
матеріальних носіїв (без податку на додану вартість), зазначених у
додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003
N 992 ( 992-2003-п ) "Про розмір відрахувань виробниками та
імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням
яких можна здійснити відтворення у домашніх умовах творів і
виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах" (далі -
постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 N 992): для імпортерів - у відсотках їх вартості, зазначеної у
зовнішньоекономічному договорі (контракті); для виробників - у відсотках їх відпускної ціни.
6. Вищезазначені відрахування включаються до витрат суб'єктів
господарської діяльності.
7. Під час ввезення на митну територію України обладнання і
(або) матеріальних носіїв імпортери відповідно до розміру
відрахувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 27.06.2003 року N 992 ( 992-2003-п ), перераховують суми
відрахувань уповноваженим організаціям, про що надсилають цим
організаціям підписану керівником імпортера довідку щодо сплати
відрахувань імпортером обладнання і матеріальних носіїв, із
застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення
творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах,
за формою, визначеною в додатку 1 цього Порядку.
8. Виробники відповідно до розміру відрахувань, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 N 992
( 992-2003-п ), перераховують суми відрахувань уповноваженим
організаціям до 20-го числа місяця, наступного за місяцем
реалізації обладнання і (або) матеріальних носіїв, про що
надсилають цим організаціям підписану керівником виробника довідку
щодо сплати відрахувань виробником обладнання і матеріальних
носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити
відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або)
відеограмах, за формою, визначеною в додатку 2 цього Порядку.
9. Виробники та імпортери обладнання і (або) матеріальних
носіїв для перерахування сум відрахувань та надання необхідної
інформації самостійно обирають уповноважену організацію з числа
визначених Департаментом. Інформація щодо назв та місцезнаходження уповноважених
організацій надається Департаментом.
10. Зібрані кошти розподіляються між організаціями
колективного управління, які є на обліку в Департаменті, на основі
договорів, які уповноважені організації укладають з усіма
організаціями колективного управління.
11. Департамент та уповноважені організації для виконання
покладених на них завдань мають право в установленому
законодавством порядку отримувати необхідну інформацію від
Державної податкової адміністрації України.
Начальник управління
економіки та регіональної
політики Державного
департаменту інтелектуальної
власності Міністерства освіти
і науки України Т.М.Давиденко
Начальник управління
експертизи регуляторних актів
Державного комітету України з
питань регуляторної політики
та підприємництва О.М.Мірошниченко
Директор департаменту
методології Державної
податкової адміністрації
України В.Ф.Піхоцький

Додаток 1
до п.7 Порядку здійснення
відрахувань виробниками
та імпортерами обладнання
і матеріальних носіїв,
із застосуванням яких
у домашніх умовах можна
здійснити відтворення творів
і виконань, зафіксованих у
фонограмах і (або)
відеограмах

ДОВІДКА
щодо сплати відрахувань імпортером обладнання
і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у
домашніх умовах можна здійснювати відтворення творів
і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або)
відеограмах

------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Дата митного|Найменування| Назва | Кількість| Вартість | Розмір | Сума | |з/п| оформлення | та |обладнання і| ввезеного| ввезеного |відрахувань|сплачених| | |обладнання і| місцезна- | (або) |обладнання| обладнання |у відсотках| відраху-| | | (або) | ходження |матеріальних| і (або) | і (або) | вартості, | вань | | |матеріальних| імпортера | носіїв (з |матеріаль-|матеріальних|зазначеної | (грн.) | | | носіїв | |кодом згідно|них носіїв| носіїв |в колонці 6| | | | | | з УКТЗЕД) | (шт.) | згідно із | | | | | | | | | зовнішньо- | | | | | | | | |економічним | | | | | | | | | договором | | | | | | | | |(контрактом)| | | | | | | | | (грн.) | | | |---+------------+------------+------------+----------+------------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------------------------------ _________________ _______________ ________ ___________ ______
(посада керівника (місце печатки) (підпис) (прізвище, (дата)
імпортера) ініціали)
Начальник управління
економіки та регіональної
політики Державного
департаменту
інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки
України Т.М.Давиденко
Начальник управління
експертизи регуляторних
актів Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.М.Мірошниченко
Директор департаменту
методології
Державної податкової
адміністрації України В.Ф.Піхоцький

Додаток 2
до п.8 Порядку здійснення
відрахувань виробниками
та імпортерами обладнання
і матеріальних носіїв, із
застосуванням яких у
домашніх умовах можна
здійснити відтворення
творів і виконань,
зафіксованих у фонограмах
і (або) відеограмах

ДОВІДКА
щодо сплати відрахувань виробником обладнання
і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у
домашніх умовах можна здійснювати відтворення творів
і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або)
відеограмах

-------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Рік і |Наймену- | Назва | Кількість | Відпускна | Розмір | Сума | |з/п| місяць |вання та | виробленого | виробленого | ціна |відрахувань| сплачених | | |реалізації|місцезна-|реалізованого|реалізованого| виробленого |у відсотках|відрахувань| | | (продажу)|ходження | (проданого) | (проданого) |реалізованого|відпускної | (грн.) | | |обладнання|виробника| обладнання і|обладнання і | (проданого) | ціни, | | | | і (або) | | (або) | (або) | обладнання |зазначеної | | | |матеріаль-| | матеріальних|матеріальних | і (або) |в колонці 6| | | |них носіїв| | носіїв (з |носіїв (шт.) | матеріальних| | | | | | |кодом згідно | | носіїв | | | | | | | з УКТЗЕД) | | (без податку| | | | | | | | | на додану | | | | | | | | | вартість) | | | | | | | | | (грн.) | | | |---+----------+---------+-------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------------------------------
_________________ _______________ ________ ___________ ______
(посада керівника (місце печатки) (підпис) (прізвище, (дата)
виробника) ініціали)
Начальник управління
економіки та регіональної
політики Державного
департаменту
інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки
України Т.М.Давиденко
Начальник управління
експертизи регуляторних
актів Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.М.Мірошниченко
Директор департаменту
методології
Державної податкової
адміністрації України В.Ф.Піхоцький


Публікації документа