Документ z1137-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.12.2015, підстава - z1533-15

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.06.2013  № 361


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 липня 2013 р.
за № 1137/23669

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 453 від 30.11.2015}

Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та надання відомостей з нього

Відповідно до частини шостої статті 11 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення Реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та надання відомостей з нього, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 серпня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сеня О.В.

Перший заступник Міністра

І.Ю. Бісюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної інспекції
сільського господарства України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваМ.О. ВашешніковМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство аграрної
політики та продовольства
України
11.06.2013  № 361


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 липня 2013 р.
за № 1137/23669

ПОРЯДОК
ведення Реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та надання відомостей з нього

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення Реєстру сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки (далі - Реєстр), а також надання відомостей з нього.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні".

1.3. Реєстр сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки - це інформаційна система, яка містить відомості про видані, переоформлені, анульовані, видані дублікати центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, сертифікати відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки (далі - сертифікати відповідності) і про володільців цих сертифікатів.

1.4. Держателем Реєстру є Державна інспекція сільського господарства України (далі - Держатель), яка забезпечує створення, ведення, функціонування, фінансування витрат, пов’язаних із створенням, технічною підтримкою, обслуговуванням програмного забезпечення Реєстру, та виконує інші функції, передбачені цим Порядком.

1.5. Адміністратором Реєстру є державне підприємство "Держреєстри України" Державної інспекції сільського господарства України (далі - Адміністратор), що забезпечує технічне і технологічне створення, супроводження програмного забезпечення, узагальнення та внесення відомостей, що надійшли від територіальних органів Державної інспекції сільського господарства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи) для їх включення до Реєстру, надання доступу до відомостей, а також забезпечує збереження та захист даних, що містяться в Реєстрі.

1.6. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою в електронному вигляді.

1.7. Реєстр ведеться з метою:

забезпечення єдиного автоматизованого обліку відомостей про видані, переоформлені та анульовані сертифікати відповідності (видані їх дублікати) і про їх володільців;

надання відомостей з Реєстру;

узагальнення інформації про видані, переоформлені та анульовані сертифікати відповідності (видані їх дублікати) і про їх володільців.

1.8. Структура Реєстру визначається його Держателем.

1.9. Ведення Реєстру передбачає:

збирання та облік відомостей;

внесення відомостей;

надання відомостей.

Ведення Реєстру здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів.

ІІ. Порядок подання та внесення відомостей до Реєстру

2.1. Формування відомостей про видані, переоформлені та анульовані сертифікати відповідності (видані їх дублікати) і про їх володільців для внесення до Реєстру покладається на територіальні органи за місцем розташування зерносховища.

2.2. Відомості про видані, переоформлені та анульовані сертифікати відповідності (видані їх дублікати) і про їх володільців вносяться Адміністратором до Реєстру у день видачі (переоформлення, анулювання, видачі його дубліката) сертифіката відповідності на підставі інформації, поданої територіальними органами в електронному або паперовому вигляді.

2.3. Збереження відомостей, які містяться в Реєстрі, покладається на Адміністратора.

Територіальні органи забезпечують повноту та достовірність поданої Адміністратору інформації.

2.4. Ведення Реєстру здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

2.5. Держатель передає Адміністратору відомості про сертифікат відповідності та його володільця в день:

видачі сертифіката відповідності;

переоформлення сертифіката відповідності;

анулювання сертифіката відповідності у випадках, передбачених законом;

видачі дубліката сертифіката відповідності;

закінчення строку дії сертифіката відповідності.

2.7. У Реєстрі містяться відомості про:

1) про сертифікат відповідності:

найменування органу, який видав сертифікат відповідності;

номер виданого або анульованого сертифіката відповідності у форматі ХХХХХ-УУ, де ХХХХХ - поточний номер сертифіката відповідності, УУ - код органу, який видав сертифікат відповідності;

дата видачі сертифіката відповідності;

підстава видачі сертифіката відповідності;

дата та підстава анулювання сертифіката відповідності;

реквізити рішення суду про анулювання сертифіката відповідності;

строк дії сертифіката відповідності;

2) про володільця сертифіката відповідності:

найменування юридичної особи (повне та скорочене);

код за ЄДРПОУ та місцезнаходження юридичної особи;

телефони юридичної особи;

прізвище, ім’я та по батькові керівника, головного бухгалтера юридичної особи, їх телефони;

телефон/факс, адреса електронної пошти.

3) про зерносховище:

місце розташування зерносховища;

назва зерносховища (за наявності);

загальна сертифікована місткість;

тип зерносховища, загальна місткість (напільного типу, елеватори, металеві силоси, полімерні рукава для зберігання зерна);

добова пропускна потужність з приймання/відвантаження зерна (автотранспорт, залізничні вагони, судно);

найменування залізниці (її абревіатура), назва залізничного вузла, гілки, що обслуговує суб’єкт зберігання зерна.

ІІІ. Порядок надання відомостей з Реєстру

3.1.Доступ до відомостей Реєстру, що є відкритими, здійснюється шляхом відображення їх на офіційному веб-сайті Адміністратора.

3.2. Відкритими є відомості Реєстру про:

1) про сертифікат відповідності:

найменування органу, який видав сертифікат відповідності;

номер виданого або анульованого сертифіката відповідності у форматі ХХХХХ-УУ, де ХХХХХ - поточний номер сертифіката відповідності, УУ - код органу, який видав сертифікат відповідності;

дата видачі сертифіката відповідності;

підстава видачі сертифіката відповідності;

дата та підстава анулювання сертифіката відповідності;

реквізити рішення суду про анулювання сертифіката відповідності;

строк дії сертифіката відповідності;

2) про володільця сертифіката відповідності:

найменування юридичної особи (повне та скорочене);

код за ЄДРПОУ та місцезнаходження юридичної особи;

телефони юридичної особи;

прізвище, ім’я та по батькові керівника, головного бухгалтера юридичної особи, їх телефони;

телефон/факс, адреса електронної пошти.

3) про зерносховище:

місце розташування зерносховища;

назва зерносховища (за наявності);

3.3. Відомості з Реєстру, що є відкритими, можуть надаватися Держателем, за письмовими зверненнями фізичних та юридичних осіб шляхом надання письмової відповіді, з урахуванням вимог законодавства про звернення громадян, доступ до публічної інформації та захист персональних даних.

3.4. Інші відомості, які містяться у Реєстрі, мають обмежений доступ та надаються Держателем у формі довідки за обґрунтованим письмовим запитом уповноважених органів державної влади.

3.5. Поширення інформації з Реєстру, яка отримується на письмові запити, без письмової згоди Держателя не допускається. Поширення інформації з Реєстру з вільним доступом здійснюється з обов’язковим посиланням на Реєстр.

Директор
Департаменту землеробства


О.А. Демидоввгору