Документ z1112-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.01.2013, підстава - z0025-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
19.09.2006 N 855
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2006 р.
за N 1112/12986
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1767 ( z0025-13 ) від 11.12.2012 }
Про затвердження Порядку подання уповноваженими
рейтинговими агентствами інформації
до Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 2 ( z0107-09 ) від 15.01.2009 }

Відповідно до пункту 35 частини другої статті 7 та пункту 13
статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Порядок подання уповноваженими рейтинговими
агентствами інформації до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (додається).
2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М.Непрану забезпечити: державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства
України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 19 вересня 2006 р. N 32
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
19.09.2006 N 855
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2006 р.
за N 1112/12986

ПОРЯДОК
подання уповноваженими рейтинговими агентствами
інформації до Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку

1. Цей Порядок установлює терміни, порядок та форми подання
уповноваженими рейтинговими агентствами до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) інформації про
свою діяльність (далі - Інформація).
2. Звітним періодом для складання Інформації є календарний
рік та місяць. Уповноважені рейтингові агентства подають
(надсилають) річну Інформацію до центрального апарату Комісії в
електронній та паперовій формах поштою або кур'єром до 20 лютого
року, наступного за звітним. Щомісячна Інформація надсилається до
центрального апарату Комісії в електронній формі протягом 15
робочих днів після останнього дня звітного місяця. { Абзац перший
пункту 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 2 ( z0107-09 ) від 15.01.2009 }

{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2
( z0107-09 ) від 15.01.2009 }

Електронна форма Інформації надсилається електронною поштою
на адресу, що визначається наказом Голови Комісії. Після отримання
Інформації Комісією відправнику надсилається електронною поштою
номер, за яким Інформація зареєстрована в журналі прийняття
Інформації. { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2
( z0107-09 ) від 15.01.2009 } Журнал прийняття Інформації - електронний журнал як частина
програмно-технічного комплексу прийняття Інформації, у якому в
автоматичному режимі (без участі оператора) фіксуються дані щодо
дати початку перевірки Інформації, дати їх прийняття до
накопичувача, унікального номера, за яким реєструється надходження
Інформації, та щодо остаточного прийняття Інформації після
перевірки. Інформація в журналі захищена від унесення
несанкціонованих змін.
3. Інформація складається шляхом заповнення українською мовою
таблиць та форм, передбачених цим Порядком, за допомогою
програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі,
визначеному рішенням Комісії від 3 січня 2003 року N 2
( z0049-03 ) "Про встановлення єдиного формату обміну інформацією
в електронному вигляді між учасниками ринку цінних паперів і
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року
за N 49/7370.
4. Паперова форма Інформації формується як друкована копія
електронної форми. Паперова форма зшивається, підписується
керівником і засвідчується печаткою уповноваженого рейтингового
агентства. Відповідність Інформації в паперовій та електронній
формах підтверджується підписом керівника на титульному аркуші
Інформації із зазначенням дати і засвідчується печаткою.
5. Річна Інформація складається з таких розділів. { Абзац
перший пункту 5 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 2 ( z0107-09 ) від 15.01.2009 } титульний аркуш (додаток 1); основні відомості про уповноважене рейтингове агентство
(додаток 2) із зазначенням інформації щодо пов'язаних осіб
уповноваженого рейтингового агентства та їх пов'язаності з
учасниками ринків фінансових послуг, а також щодо визначення їх
кредитного рейтингу (у довільній формі); відомості про володіння цінними паперами (частками, паями)
(додаток 3); інформація про перелік емітентів, щодо яких здійснено
рейтингову оцінку (додаток 4); інформація про перелік цінних паперів, щодо яких здійснено
рейтингову оцінку (додаток 5). Пов'язаними особами для цілей цього Порядку вважаються: юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною
юридичною особою або контролюється відповідною юридичною особою,
або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою; фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за
відповідною юридичною особою. Членами сім'ї фізичної особи
вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки)
фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або
дружина будь-якого прямого родича фізичної особи; посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена
провадити від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення,
зміну або зупинення правових відносин, а також члени сім'ї такої
особи.
6. До річної Інформації додається фінансова звітність за цей
період відповідно до законодавства України. Електронна форма
річної Інформації уповноваженого рейтингового агентства формується
відповідно до наказу Голови Комісії.
7. Щомісячна Інформація складається з інформації про
емітентів цільових облігацій, за якими у звітному місяці настають
строки погашення, та про рівень кредитного рейтингу таких
облігацій згідно з додатком 6. { Порядок доповнено пунктом 7 згідно з Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 2 ( z0107-09 ) від
15.01.2009 }
8. Інформація вважається прийнятою, якщо подана до Комісії в
електронній та паперовій формах у терміни та в обсязі, що
встановлені цим Порядком, паперова форма річної Інформації за
складом відповідає електронній формі річної Інформації та містить
усі визначені цим Порядком реквізити. Інформація зареєстрована в
журналі прийняття Інформації. { Пункт 8 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 2 ( z0107-09 ) від 15.01.2009 }
Директор департаменту
моніторингу та стратегії
розвитку фондового ринку О.Табала

Додаток 1
до Порядку подання
уповноваженими рейтинговими
агентствами інформації
до Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую, що інформація в електронній формі відповідає
інформації у паперовій формі.
___________ ___________ _____________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П. -------------------------------- |Дата | | --------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Інформація про діяльність уповноваженого рейтингового агентства | |----------------------------------------------------------------| |Найменування | | |уповноваженого | | |рейтингового | | |агентства | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- |Складено за | | ------------------------------------------- /період/
------------------------------------------------------------------ |Електронна форма | Дата внесення |Реєстраційний номер | |Інформації |Інформації до журналу |Інформації в журналі| | |----------------------+--------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Порядку подання
уповноваженими рейтинговими
агентствами інформації
до Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
про уповноважене рейтингове агентство

Реквізити, місцезнаходження та засоби
зв'язку уповноваженого рейтингового агентства
------------------------------------------------------------------ |Повне найменування | | |--------------------------------------------------+-------------| |Скорочене найменування (за наявності) | | |--------------------------------------------------+-------------| |Організаційно-правова форма | | |--------------------------------------------------+-------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | | |--------------------------------------------------+-------------| |Код території за КОАТУУ | | |--------------------------------------------------+-------------| |Територія (область) | | |--------------------------------------------------+-------------| |Район | | |--------------------------------------------------+-------------| |Поштовий індекс | | |--------------------------------------------------+-------------| |Населений пункт | | |--------------------------------------------------+-------------| |Вулиця, будинок | | |--------------------------------------------------+-------------| |Міжміський код та телефон | | |--------------------------------------------------+-------------| |Факс | | |--------------------------------------------------+-------------| |E-mail | | |--------------------------------------------------+-------------| |WWW-адреса | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про державну реєстрацію
уповноваженого рейтингового агентства
------------------------------------------------------------------ |Серія свідоцтва | | |--------------------------------------------------+-------------| |Номер свідоцтва | | |--------------------------------------------------+-------------| |Дата видачі свідоцтва | | |--------------------------------------------------+-------------| |Орган, що видав свідоцтво | | |--------------------------------------------------+-------------| |Зареєстрований статутний капітал (грн) | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про включення до Державного реєстру
уповноважених рейтингових агентств
------------------------------------------------------------------ |Реєстраційний номер свідоцтва про державну | | |реєстрацію уповноваженого рейтингового агентства | | |--------------------------------------------------+-------------| |Дата включення до Державного реєстру уповноважених| | |рейтингових агентств | | ------------------------------------------------------------------
Банки, що обслуговують уповноважене
рейтингове агентство
------------------------------------------------------------------ |Найменування банку (філії, відділення банку), який| | |обслуговує рейтингове агентство за поточним | | |рахунком у національній валюті | | |--------------------------------------------------+-------------| |Поточний рахунок у національній валюті | | |--------------------------------------------------+-------------| |МФО банку | | |--------------------------------------------------+-------------| |Найменування банку (філії, відділення банку), який| | |обслуговує за поточним рахунком в іноземній валюті| | |--------------------------------------------------+-------------| |Поточний рахунок в іноземній валюті | | |--------------------------------------------------+-------------| |МФО банку | | ------------------------------------------------------------------
Інформація щодо пов'язаних осіб
уповноваженого рейтингового агентства
та їх пов'язаності з учасниками ринків
фінансових послуг, а також щодо визначення
їх кредитного рейтингу
------------------------------------------------------------------ | | ------------------------------------------------------------------
Інформація щодо посадових осіб органів управління
уповноваженого рейтингового агентства
-------------------------------------------------------------------------- |N з/п|Посада*|Прізвище,| Серія, | Рік |Освіта| Стаж |Найменування| | | |ім'я, по | номер |народження| |керівної|підприємства| | | |батькові |паспорта| | | роботи |та попередня| | | | | | | |(років) |посада, яку | | | | | | | | | займав | |-----+-------+---------+--------+----------+------+--------+------------| | | | | | | | | | |-----+-------+---------+--------+----------+------+--------+------------| | | | | | | | | | |-----+-------+---------+--------+----------+------+--------+------------| | | | | | | | | | |-------------+----------------------------------------------------------| |Примітки** | | --------------------------------------------------------------------------
--------------- * Указуються: голова та члени виконавчого органу, голова
ревізійної комісії, голова та члени ради товариства (спостережної
ради) та головний бухгалтер. ** Обґрунтування змін у їх персональному складі, інформація
про наявність у посадових осіб емітента непогашеної або незнятої
судимості за корисливі та посадові злочини.
Відомості щодо належності
уповноваженого рейтингового агентства
до будь-яких об'єднань підприємств
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Місцезнаходження | |----------------------------------------------------------------| |Асоціації | |----------------------------------------------------------------| | | | |----------------------------------------------------------------| |Корпорації | |----------------------------------------------------------------| | | | |----------------------------------------------------------------| |Консорціуми | |----------------------------------------------------------------| | | | |----------------------------------------------------------------| |Концерни | |----------------------------------------------------------------| | | | |----------------------------------------------------------------| |Інші об'єднання | |----------------------------------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------

Інформація про чисельність
працівників та оплату їх праці
------------------------------------------------------------------ | Показники |Фактично за період| |---------------------------------------------+------------------| |Середньооблікова чисельність штатних | | |працівників облікового складу (осіб) | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про відокремлені підрозділи
уповноваженого рейтингового агентства*
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Місцезнаходження | |------------------------------+---------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Інформація щодо кожного відокремленого підрозділу вводиться
тільки в один рядок таблиці.

Додаток 3
до Порядку подання
уповноваженими рейтинговими
агентствами інформації
до Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

ВІДОМОСТІ
про володіння цінними паперами (частками, паями)

Інформація щодо посадових осіб органів
управління уповноваженого рейтингового агентства
та кількості і номінальної вартості акцій (розміру
часток, паїв), що перебувають у їх власності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Посада*|Прізвище,|Серія та|Найменування|Ідентифікаційний|Від |Кількість|Номінальна| Кількість за видами акцій** | | |ім'я, по |номер |юридичної |код за ЄДРПОУ |загальної|акцій |вартість |----------------------------------------------| | |батькові |паспорта|особи, акції|юридичної особи,|кількості|(штук)** |акцій** |прості| прості на |привілейовані|привілейовані| | |посадової| |(частки, |акції (частки, |акцій | | |іменні|пред'явника| іменні | на | | |особи | |паї) якої |паї) якої |(часток, | | | | | | пред'явника | | | | |перебувають |перебувають у |паїв) | | | | | | | | | | |у власності |власності |(%) | | | | | | | |-------+---------+--------+------------+----------------+---------+---------+----------+------+-----------+-------------+-------------| | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Указуються голова та члени виконавчого органу, голова та
члени ради товариства (спостережної ради) та головний бухгалтер. ** Заповнюється щодо акціонерних товариств.
Інформація про засновників та/або учасників
уповноваженого рейтингового агентства
та кількості і номінальної вартості акцій
(розміру часток, паїв) уповноваженого рейтингового
агентства, що перебувають у їх власності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування|Ідентифікацій-|Місцезнаходження|Від |Кількість|Номінальна| Кількість за видами акцій* | | юридичної |ний код за | |загальної| акцій | вартість | | | особи |ЄДРПОУ | |кількості| (штук)* | акцій* |-----------------------------------------------| | | | |акцій | | |прості| прості на | привілейовані|привілейовані| | | | |(часток, | | |іменні|пред'явника| іменні | на | | | | |паїв) | | | | | | пред'явника | | | | |(%) | | | | | | | |------------+--------------+----------------+---------+---------+----------+------+-----------+--------------+-------------| | | | | | | | | | | | |------------+-----------------------------------------+---------+----------+-----------------------------------------------| | П.І.Б | Серія, номер паспорта| Від загальної |Кількість|Номінальна| Кількість за видами акцій | | фізичної | | кількості акцій | акцій |вартість |-----------------------------------------------| | особи | |(часток, паїв) (%)| (штук) |акцій |прості| прості на |привілейовані|привілейовані | | | | | | |іменні|пред'явника| іменні |на пред'явника| |------------+----------------------+------------------+---------+----------+------+-----------+-------------+--------------| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Заповнюється акціонерним товариством.
Інформація про суб'єктів господарювання,
у яких уповноважене рейтингове агентство
є власником або користується акціями
(частками, паями)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування |Ідентифікаційний|Місцезна-|Власник акцій |Від |Кількість| Кількість за видами акцій* | |суб'єктів |код за ЄДРПОУ |ходження |(часток, паїв), |загальної|акцій |----------------------------------------------| |господарювання|суб'єктів | |користується |кількості|(штук)* |прості| прості на |привілейовані|привілейовані| | |господарювання | |акціями (частками,|акцій | |іменні|пред'явника| іменні | на | | | | |паями) (необхідне |(часток, | | | | | пред'явника | | | | |зазначити) |паїв) | | | | | | | | | | |(%) | | | | | | |--------------+----------------+---------+------------------+---------+---------+------+-----------+-------------+-------------| | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Заповнюється щодо акціонерних товариств.

Додаток 4
до Порядку подання
уповноваженими рейтинговими
агентствами інформації
до Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

ІНФОРМАЦІЯ
про перелік емітентів, щодо яких здійснено
рейтингову оцінку

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Повне |Організаційно-|Ідентифікаційний|Група |Рівень |Прогноз|Дата |Дата |Оприлюднення| |найменування|правова |код за ЄДРПОУ |рівнів |кредитного| |присвоєння |поновлення |------------| | |форма | |кредитного|рейтингу | |рейтингової|рейтингової|дата |місце | | |юридичної | |рейтингу | | |оцінки |оцінки | | | | |особи | | | | | | | | | |------------+--------------+----------------+----------+----------+-------+-----------+-----------+-----+------| | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Порядку подання
уповноваженими рейтинговими
агентствами інформації
до Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

ІНФОРМАЦІЯ
про перелік цінних паперів, щодо яких здійснено
рейтингову оцінку

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Вид |Повне |Організаційно-|Ідентифікаційний|Група |Рівень |Прогноз|Дата |Дата |Оприлюднення| |емісійних|найменування|правова |код за ЄДРПОУ |рівнів |кредитного| |присвоєння |поновлення |------------| |цінних |емітента |форма емітента|емітента |кредитного|рейтингу | |рейтингової|рейтингової|дата |місце | |паперів | | | |рейтингу | | |оцінки |оцінки | | | |---------+------------+--------------+----------------+----------+----------+-------+-----------+-----------+-----+------| | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 6
до Порядку подання
уповноваженими рейтинговими
агентствами інформації
до Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

Повне найменування уповноваженого ____________________________
рейтингового агентства ____________________________
Організаційно-правова форма ____________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ____________________________
Місцезнаходження ____________________________
(індекс, населений пункт,
вулиця, будинок)
Керівник ____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
E-mail ____________________________
Складено за період з____________ до____________
(дати початку та кінця
звітного місяця року)
Дата складання щомісячної
Інформації ____________________________

ІНФОРМАЦІЯ
про емітентів цільових облігацій, за якими
у звітному місяці настають строки
погашення, та про рівень кредитного
рейтингу таких облігацій*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Повне |Організаційно-|Ідентифікаційний| Форма |Серія|Обсяг |Кількість|Найменування| Дата погашення | Група | Рівень |Прогноз| Дата | Дата | |з/п|найменування|правова форма | код за ЄДРПОУ |існування| |емісії|облігацій| товару |--------------------| рівнів |кредитного| |присвоєння |поновлення | | | емітента | емітента | емітента |та форма | |(грн.)|у випуску| (послуги), | дата | дата |кредитного| рейтингу | |рейтингової|рейтингової| | | | | | випуску | | | (штук) | під який | початку |закінчення| рейтингу | | | оцінки | оцінки | | | | | | | | | | здійснено |погашення|погашення | | | | | | | | | | | | | | | випуск | | | | | | | | |---+------------+--------------+----------------+---------+-----+------+---------+------------+---------+----------+----------+----------+-------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Опис | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * У разі відсутності у звітному місяці інформації про
емітентів цільових облігацій, у яких у звітному місяці настають
строки погашення, та про рівень кредитного рейтингу таких
облігацій, про це зазначається в описі таблиці, у стовпцях таблиці
ставляться відмітки "0".
{ Порядок доповнено додатком 6 згідно з Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 2 ( z0107-09 ) від
15.01.2009 }вгору