Документ z1100-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.10.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.11.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління
Н А К А З
19.10.2010 N 539
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 листопада 2010 р.
за N 1100/18395

Про затвердження Змін до Положення про проходження
медичного огляду в Службі безпеки України

Відповідно до частини десятої статті 2 Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) та Положення
про проходження військової служби військовослужбовцями Служби
безпеки України, затвердженого Указом Президента України від
27.12.2007 N 1262 ( 1262/2007 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Положення про проходження медичного
огляду в Службі безпеки України, затвердженого наказом Служби
безпеки України від 30.09.2009 N 642 ( z1219-09, za219-09 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12.2009 за
N 1219/17235, що додаються.
2. Начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки
України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки
України.
Голова Служби В.Хорошковський
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони здоров'я
України З.М.Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління
Служби безпеки України
19.10.2010 N 539
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 листопада 2010 р.
за N 1100/18395

ЗМІНИ
до Положення про проходження медичного огляду
в Службі безпеки України
( z1219-09, za219-09 )

1. Доповнити розділ I пунктом 1.4 такого змісту: "1.4. Медичний огляд проводиться за усвідомленою згодою
особи.".
2. У розділі II:
2.1. У главі 1: абзац перший пункту 1.1 викласти в такій редакції: "1.1. Медичний огляд у системі СБУ здійснюється постійно
діючими штатними і позаштатними ВЛК, створеними у закладах охорони
здоров'я СБУ:"; абзац другий виключити. У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно
абзацами другим - шостим; абзац п'ятий виключити. У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим; пункт 1.2 доповнити словом ", психіатрія.".
2.2. Главу 5 виключити.
3. У розділі III:
3.1. Пункт 3.6 виключити. У зв'язку з цим пункти 3.7-3.11 вважати відповідно
пунктами 3.6-3.10.
3.2. Пункт 3.10 доповнити новими абзацами такого змісту: "Кандидату до вступу на навчання до ВВНЗ, який не згоден з
постановою ВЛК, голова ВЛК роз'яснює підстави її прийняття і право
кандидата протягом семи робочих днів з моменту ознайомлення з
постановою ВЛК звернутися до ЦВЛК із заявою про проведення
медичного огляду ЦВЛК. Акт медичного огляду з матеріалами медичного огляду
кандидата, на підставі яких прийнята постанова ВЛК, не пізніше
наступного робочого дня з дня її прийняття надсилається до ЦВЛК. Акт медичного огляду з матеріалами медичного огляду
кандидата, на підставі яких прийнята постанова ВЛК, зберігається в
ЦВЛК до завершення вступної кампанії, після чого надсилається до
відповідної ВЛК. Заява кандидата до вступу на навчання до ВВНЗ є підставою
проведення його медичного огляду ЦВЛК. Постанова ЦВЛК може бути оскаржена начальнику ВМУ кандидатом
до вступу на навчання до ВВНЗ протягом семи робочих днів з дня
ознайомлення з нею. Скарга розглядається комісією, склад якої
визначається начальником ВМУ із залученням головних
спеціалістів ВМУ. За результатами розгляду скарги комісія приймає обґрунтоване
та вмотивоване рішення про залишення в силі постанови ЦВЛК або
скасування цієї постанови з призначенням повторного медичного
огляду кандидата ЦВЛК. Рішення ЦВЛК за результатами повторного
медичного огляду є остаточним.".
4. У розділі IV:
4.1. У главі 1: у пункті 1.5 слова "висновками лікарів, що характеризують
стан здоров'я особи" замінити словами та цифрами "медичну довідку
(лікарський професійно-консультативний висновок) за формою
N 086/о ( va302282-99 ),"; пункт 1.11 після слова "стоматологом," доповнити словом
"психіатром,"; пункт 1.12 після абзацу шостого доповнити новими абзацами
сьомим та восьмим такого змісту: "біохімічний аналіз крові (цукор - після досягнення особою
40 років, білірубін, АЛТ); дослідження крові на антиген до вірусу гепатиту "B" (HBsAg),
антитіла до вірусу гепатиту "C" (anti-HCV).". У зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно
абзацами дев'ятим та десятим; пункти 1.25 і 1.27 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.26, 1.28, 1.29 вважати відповідно
пунктами 1.25-1.27.
4.2. У главі 3: пункти 3.1, 3.2 викласти в такій редакції: "3.1. Кандидати до вступу на навчання до ВВНЗ проходять
медичний огляд ВЛК регіонального органу СБУ. Кандидати, які
зареєстровані в місті Києві або Київській області, проходять
медичний огляд ЦВЛК. Медичний огляд зазначених осіб проводиться в
березні року вступу на навчання до ВВНЗ. Перед проведенням оцінювання рівня фізичної підготовленості
кандидати до вступу на навчання до ВВНЗ проходять огляд
лікарем-терапевтом ВМС Національної академії СБУ або Управління
СБУ в Харківській області. Якщо під час цього огляду у кандидата виявлено: ознаки захворювань, що перешкоджають виконанню вправ, за
результатами яких визначається рівень його фізичної
підготовленості, але які не впливають на його придатність до
вступу на навчання до ВВНЗ, - термін виконання кандидатом цих
вправ переноситься; ознаки захворювань, що можуть вплинути на його придатність до
вступу на навчання до ВВНЗ, - кандидат направляється на повторний
медичний огляд до ЦВЛК або ВЛК ВМС Управління СБУ в Харківській
області. 3.2. Кандидати до вступу на навчання до ВВНЗ, у яких виявлено
захворювання, що за відповідною графою Розкладу хвороб передбачає
індивідуальне визначення придатності кандидатів, визнаються
непридатними до навчання у ВВНЗ."; пункт 3.5 викласти в такій редакції: "3.5. Військовослужбовці, у яких виявлено захворювання, що за
відповідною графою Розкладу хвороб передбачає індивідуальне
визначення придатності військовослужбовців, визнаються придатними
до навчання у ВВНЗ."; пункт 3.9 викласти в такій редакції: "3.9. Акт медичного огляду з матеріалами медичного огляду
кандидата, на підставі яких винесена постанова ВЛК про
непридатність кандидата до вступу на навчання до ВВНЗ, не пізніше
наступного робочого дня з дня прийняття постанови надсилається до
ЦВЛК для розгляду і погодження постанови ВЛК. ЦВЛК розглядає отримані медичні документи і в триденний строк
приймає рішення про погодження постанови ВЛК або про повернення її
до відповідної ВЛК із зазначенням конкретних обставин її
невідповідності матеріалам медичного огляду чи питань, які не
з'ясовані, для проведення додаткового медичного обстеження
кандидата, з'ясування зазначених питань і прийняття нової
постанови."; пункт 3.10 виключити.
4.3. У главі 4: у пунктах 4.1-4.4 абревіатури "ВЛК ВВНЗ" замінити
абревіатурами та словами "ЦВЛК або ВЛК ВМС Управління СБУ в
Харківській області"; у другому реченні пункту 4.1 абревіатуру "ВЛК" замінити
словами "відповідної комісії".
5. У розділі V:
5.1. Пункт 5.2 викласти в такій редакції: "5.2. ВЛК приймає свої постанови колегіально з використанням
методу індивідуальної оцінки придатності особи до військової
служби. При цьому враховуються характер захворювань, ступінь їх
розвитку, стан компенсації, функціональні порушення, прогноз
захворювань, фактична працездатність особи і вимоги, які
пред'являються до стану її здоров'я за посадою (родом служби).".
5.2. Пункт 5.7 виключити. У зв'язку з цим пункти 5.8-5.37 вважати відповідно
пунктами 5.7-5.36.
5.3. Доповнити пунктом 5.37 такого змісту: "5.37. Група інвалідності колишніх військовослужбовців та
причинний зв'язок їх інвалідності з проходженням військової
служби, виконанням обов'язків військової служби встановлюються
МСЕК на підставі постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювань
(поранень, травм, контузій) з проходженням військової служби,
виконанням обов'язків військової служби.".
6. У додатках до Положення ( z1219-09 ):
6.1. Додаток 2 доповнити позицією 31 такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |31 | Здорові | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ".
6.2. Додаток 3 доповнити позицією 31 такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------------- |31 | Здорові | | | | | ------------------------------------------------------------------------- ".
6.3. У додатку 7 ( za219-09 ): у графах V, VI статей 18, 19 слова "із зняттям" замінити
словами "з виключенням"; графу I статті 44 доповнити словами "Кандидати: придатність
визначається індивідуально".
6.4. У додатку 8 слова "Підпис про отримання направлення"
доповнити словами "та про згоду на проведення медичного огляду".
6.5. У додатку 10 виключити таку позицію: "З рішенням ВЛК ________________________ __________________".
(згоден, не згоден) (підпис)
6.6. У додатку 12 пункт 16 доповнити словами "у разі
рецидивних нападів жовчної коліки".
6.7. У додатку 14: слово та цифри "СТАТТІ 30, 31" замінити словом та цифрами
"СТАТТЯ 30"; в абзаці восьмому статті 30 цифри "0,7" замінити словами та
цифрами "не менше ніж 0,6"; абзац сімнадцятий статті 30 виключити; після статті 30 доповнити статтею 31 такого змісту: "СТАТТЯ 31 За цією статтею Розкладу хвороб розглядаються кандидати та
військовослужбовці, у яких гострота зору не піддається корекції.".
Начальник
Військово-медичного управління І.Лурінвгору