Про затвердження Положення про призначення дисциплінарного провадження і розгляд дисциплінарних справ щодо судових експертів
Наказ Міністерства юстиції України; Положення, Форма типового документа від 31.08.200494/5
Документ z1077-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.11.2007, підстава - z1250-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.08.2004 N 94/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2004 р.
за N 1077/9676
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 1054/5 ( z1250-07 ) від 07.11.2007 }
Про затвердження Положення про призначення
дисциплінарного провадження і розгляд
дисциплінарних справ щодо судових експертів

Відповідно до статті 14 Закону України "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ), підпункту 19 пункту 4 Положення про
Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента
України від 30.12.97 N 1396 ( 1396/97 ), та підпункту 1.4 пункту 1
розділу V Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та
атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 15.07.97 N 285/7-А ( z0283-97 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.08.97 за
N 283/2087, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про призначення дисциплінарного
провадження і розгляд дисциплінарних справ щодо судових експертів,
що додається.
2. Начальнику управління експертного забезпечення правосуддя
(Головченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію
відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493
( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами і
доповненнями).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції України Пасенюка О.М.
Міністр О.В.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
31.08.2004 N 94/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2004 р.
за N 1077/9676

ПОЛОЖЕННЯ
про призначення дисциплінарного провадження
і розгляд дисциплінарних справ
щодо судових експертів

1. Загальні положення
1.1. Відповідно до ст. 14 Закону України "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ) та підпункту 19 пункту 4 Положення про
Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента
України від 30.12.97 N 1396 ( 1396/97 ), це Положення визначає: - порядок призначення дисциплінарних проваджень і розгляду
дисциплінарних справ щодо судових експертів, на діяльність яких
надійшли подання від державних органів або скарги громадян про
порушення вимог чинного законодавства, та за результатами
перевірки діяльності судового експерта; - функції, порядок скликання Дисциплінарних комісій для
розгляду конкретних справ щодо дисциплінарної відповідальності
судових експертів.
1.2. Дисциплінарна комісія діє при Центральній
експертно-кваліфікаційній комісії Міністерства юстиції України.
2. Дисциплінарна комісія Центральної експертно-
кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України
2.1. Головним завданням Дисциплінарної комісії Центральної
експертно-кваліфікаційної комісії (далі - ДК ЦЕКК) Міністерства
юстиції України є призначення дисциплінарного провадження та
розгляд конкретних справ щодо дисциплінарної відповідальності
судових експертів.
2.2. Склад ДК ЦЕКК формується із постійних і змінних членів
ЦЕКК та затверджується Головою ЦЕКК за поданням відповідального
секретаря.
2.3. Підставами для скликання ДК ЦЕКК можуть бути: - подання Мін'юсту та його територіальних органів, акти
перевірок діяльності судового експерта чи повідомлення керівників
або заступників керівників державних органів, підприємств,
організацій і установ або громадян про порушення судовим експертом
вимог чинного законодавства; - подання голів експертно-кваліфікаційних комісій
науково-дослідних інститутів судових експертиз (далі - НДІСЕ); - повідомлення в засобах масової інформації.
3. Стадії дисциплінарного провадження
3. 1. Дисциплінарне провадження включає: - перевірку даних про порушення судовим експертом чинного
законодавства; - порушення дисциплінарного провадження; - розгляд дисциплінарної справи.
3.2. Перевірка даних про допущення порушень чинного
законодавства судовим експертом здійснюється в місячний строк з
дня надходження подання (скарги) або акта перевірки діяльності
судового експерта до ЦЕКК. У разі необхідності строк розгляду
матеріалів може бути продовжений, при цьому загальний термін
перевірки не повинен перевищувати 45 днів. Перевірка здійснюється шляхом: - витребування від судового експерта письмового пояснення; - перевірки фактів, викладених у поданні (скаргах) або акті
перевірки діяльності судового експерта; - у разі потреби рецензування висновку або перевірки
діяльності судового експерта. У разі надходження інформації про порушення судовим експертом
методичних вимог під час проведення експертного дослідження ДК
ЦЕКК направляє висновок експертизи (дослідження) на рецензування
до НДІСЕ або доручає територіальним органам Міністерства юстиції
України (управлінням юстиції) проведення перевірки судового
експерта із залученням спеціалістів НДІСЕ Мін'юсту. Матеріали перевірки надаються для ознайомлення судовому
експерту, щодо якого проводилась перевірка. При цьому він має
право надавати додаткові пояснення, після чого всі матеріали
перевірки передаються голові ЦЕКК для вирішення питання про
доцільність порушення дисциплінарного провадження. Підготовка матеріалів для розгляду ДК ЦЕКК покладається на
секретаря комісії.
3.3. Дисциплінарне провадження щодо судового експерта
порушується протягом десяти робочих днів з дня одержання даних про
підтвердження факту дисциплінарного проступку.
3.4. Розгляд дисциплінарної справи відбувається за
обов'язковою участю судового експерта, відносно якого порушено
дисциплінарне провадження. Повторна неявка судового експерта без поважних причин не
перешкоджає розглядові справи за його відсутності. До початку розгляду справи судовий експерт має право заявити
відвід члену ДК ЦЕКК, якщо він вважає, що член комісії
зацікавлений в результатах розгляду чи має сумнів у його
об'єктивності з інших причин. Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами
комісії без участі члена, якому заявлено відвід, відкритим
голосуванням більшістю голосів. У разі рівності голосів член
комісії вважається відведеним. Під час розгляду дисциплінарної справи комісія оголошує
матеріали справи та заслуховує пояснення судового експерта. Рішення у дисциплінарній справі приймається простою більшістю
голосів членів комісії і оформлюється протоколом (додаток), який
підписується головуючим і присутніми членами комісії. При розбіжності думок члени комісії, які не згодні з
рішенням, підписують протокол із позначкою "з особливим поглядом"
і оформлюють письмово свої мотивування. Рішення виноситься за відсутності судового експерта, щодо
якого порушено дисциплінарну справу, та оголошується йому одразу
після прийняття під розписку. Рішення ДК ЦЕКК про притягнення до дисциплінарної
відповідальності може бути оскаржене в порядку, передбаченому
чинним законодавством.
3.5. За наслідками розгляду дисциплінарної справи рішенням ДК
ЦЕКК до судового експерта можуть бути застосовані такі
дисциплінарні стягнення: - попередження; - зупинення дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації
судового експерта; - анулювання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового
експерта; - зниження кваліфікаційного класу судового експерта. При обранні виду стягнення ДК ЦЕКК повинна врахувати ступінь
тяжкості вчиненого проступку, обставини, за яких вчинено
проступок, і попередню роботу судового експерта. У разі накладення на судового експерта дисциплінарного
стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про присвоєння
кваліфікації судового експерта (далі - свідоцтво), у нього
вилучається свідоцтво до усунення виявлених порушень або
проходження перепідготовки у НДІСЕ за відповідною експертною
спеціальністю через шість місяців після накладення стягнення і
здачі кваліфікаційного іспиту. Після усунення судовим експертом виявлених порушень або
проходження перепідготовки та здачі кваліфікаційного іспиту
свідоцтво повертається експертові без продовження терміну дії, на
час якого його було призупинено. У разі накладення на судового експерта дисциплінарного
стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про присвоєння
кваліфікації судового експерта у нього вилучається свідоцтво без
права його подальшого поновлення.
4. Застосування і зняття дисциплінарного стягнення
4.1. Дисциплінарне стягнення до судового експерта
застосовується не пізніше одного місяця після виявлення проступку,
не рахуючи часу звільнення його від роботи у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю або перебування у відпустці. Дисциплінарне стягнення щодо судових експертів не може бути
накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
4.2. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного
стягнення судового експерта не буде піддано новому дисциплінарному
стягненню, він вважається таким, що не має дисциплінарного
стягнення.
4.3. ДК ЦЕКК може після закінчення не менш як шести місяців з
дня накладення стягнення зняти його достроково при бездоганній
поведінці експерта і сумлінному ставленні до виконання своїх
обов'язків.
В.о. начальника управління
експертного забезпечення
правосуддя О.М.Стельмах

Додаток
до Положення про призначення
дисциплінарного провадження
і розгляд дисциплінарних
справ щодо судових
експертів, затвердженого
наказом Міністерства юстиції
України
від 31.08.2004 N 94/5

ПРОТОКОЛ N______
засідання Дисциплінарної комісії
Центральної експертно-кваліфікаційної комісії
Міністерства юстиції України

"___" ___________ 200_ року
Зазначена комісія у складі:
голови комісії___________________________________________________
членів комісії___________________________________________________
__________________________________________________________________
секретаря комісії________________________________________________
у відповідності з Положенням про призначення дисциплінарного
провадження і розгляд дисциплінарних справ щодо судових експертів
розглянула __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________
На засіданні комісії____________________________________присутній.
На розгляд комісії надані матеріали ______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________
Розглянувши дисциплінарне провадження, комісія запропонувала______ ______________________________ відповісти на поставлені запитання.
Запитання задали: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Зворотна сторона
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керуючись ст. 14 Закону України "Про судову експертизу" та на
підставі пункту 5 розділу III Положення про призначення
дисциплінарного провадження і розгляд дисциплінарних справ щодо
судових експертів, комісія вирішила: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Голова комісії ________________________________
(підпис)
Члени: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________
Секретар комісії _____________________________вгору